Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 01-10-2023
Artykuł aktualny
na dzień 01-10-2023
Data publikacji: 2023-09-19

X. RACHUNKOWOŚĆ - cz. II

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „X. RACHUNKOWOŚĆ - cz. II” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

45. Które pozycje w myśl przepisów ustawy o rachunkowości podlegają wyłączeniu przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego metodą pełną:

a) wzajemne rozrachunki między jednostkami objętymi konsolidacją,

b) likwidacja środków trwałych w jednostce zależnej,

c) przychody z operacji gospodarczych między różnymi kontrahentami.

Uzasadnienie odpowiedzi na pyt. 45

Zgodnie z art. 60 ust. 1, 2 i 6 ustawy o rachunkowości:

1. Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń, o których mowa w ust. 2 i 6, oraz innych korekt, o których mowa w ust. 8-9.

2. Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenionych według wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej i innych jednostek grupy kapitałowej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli. Jeżeli wartość posiadanych udziałów i odpowiadająca im część aktywów netto jednostek zależnych, wycenionych według ich wartości godziwych, różnią się, to, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:

1) nadwyżkę wartości udziałów nad odpowiadającą im częścią aktywów netto wycenionych według ich wartości godziwych - wartość firmy, wykazuje się w aktywach skonsolidowanego bilansu w odrębnej pozycji aktywów trwałych jako "Wartość firmy jednostek podporządkowanych";

2) nadwyżkę odpowiedniej części aktywów netto wycenionych według ich wartości godziwych nad wartością udziałów - ujemną wartość firmy, wykazuje się w pasywach skonsolidowanego bilansu w odrębnej pozycji jako "Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych".

(…) 6. Wyłączeniu podlegają również w całości:

1) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją;

2) przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją;

3) zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji;

4) dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom, objętym konsolidacją.

46. Dotacje przeznaczone na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości zalicza się do:

a) zysków nadzwyczajnych,

b) pozostałych przychodów operacyjnych,

c) przychodów finansowych.

Uzasadnienie odpowiedzi na pyt. 46

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - zał. nr 1 do ustawy o rachunowości:

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

- jednostkom powiązanym

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

D. Koszty sprzedaży

E. Koszty ogólnego zarządu

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

G. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

47. W trakcie trwania prac rozwojowych aktywowane koszty tych prac w myśl przepisów ustawy o rachunkowości wykazywane są w bilansie w pozycji:

a) wartości niematerialne i prawne,

b) rozliczenia międzyokresowe kosztów,

c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne.

Uzasadnienie odpowiedzi na pyt. 47

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w powiązaniu z art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

Zaliczenie kosztów prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych następuje dopiero po zakończeniu tych prac i uznaniu, że koszty te spełniają warunki, o których mowa w art. 33ust. 2 ustawy o rachunkowości. Z tego względu, do czasu zakończenia prowadzonych prac rozwojowych, koszty tych prac jednostka ujmować powinna na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

48. Zgodnie z ustawą o rachunkowości prawo wieczystego użytkowania gruntów zalicza się:

a) zawsze do środków trwałych,

b) zawsze do inwestycji,

c) do środków trwałych lub do inwestycji w zależności od celu nabycia tego prawa.

Uzasadnienie odpowiedzi na pyt. 48

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 i 17 ustawy o rachunkowości:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) 15) środkach trwałych - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00