Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Formularz

Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Opublikowano:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 144).


Wersja obowiązująca od 22.01.2022 r.


Wersja obowiązująca od 22.01.2022 r.

Opublikowano:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 109)

Opublikowano:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119)

Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Podmioty sporządzające sprawozdanie

Sprawozdanie Rb-27ZZ jest sprawozdaniem sporządzanym za okresy kwartalne, tj. I, II, III i IV kwartały. Szczegółowość sprawozdania Rb-27ZZ zależy od jednostki sporządzającej to sprawozdanie oraz od tego, czy jest to sprawozdanie jednostkowe czy zbiorcze. Dane w nim prezentowane wykazuje się narastająco za kolejne okresy sprawozdawcze - kolejne kwartały roku budżetowego. Jednostkowe sprawozdanie sporządzane jest zgodnie z treścią formularza, ale również w układzie: dział, rozdział, paragraf, określając źródło powstania dochodów. Sumowaniu podlegają natomiast kwoty wyszczególnione w działach i rozdziałach. Kwoty w sprawozdaniach wykazuje się w złotych i groszach, zgodnie z obowiązującymi zasadami przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Sporządzone sprawozdanie Rb-27ZZ dostarcza informacji o źródłach i wysokości wykonanych w danym okresie sprawozdawczym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przez jednostkę sporządzającą to sprawozdanie. Można również ustalić, ile z wykonanych dochodów należne jest jednostce samorządu terytorialnego, a ile w danym okresie sprawozdawczym jednostka samorządu terytorialnego przekazała do dysponenta (wojewody). Sprawozdanie jednostkowe Rb-27ZZ sporządzają kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy jednostek obsługujących odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych oraz sprawozdanie jednostkowe sporządza również: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek lub przewodniczący zarządu związku jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie jednostkowe sporządzane jest na podstawie ewidencji księgowej.

Sprawozdanie zbiorcze z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami sporządzane jest w szczegółowości sprawozdań jednostkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wynikających z instrukcji w tym zakresie. Zbiorcze sprawozdanie sporządzane jest przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego.

Zasady sporządzania sprawozdania

Wzór formularza sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Natomiast instrukcja określająca zasady sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ stanowi załącznik nr 36 do tego rozporządzenia.

Szczegółowość sporządzanych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych uzależniona jest od tego, czy jest to sprawozdanie jednostkowe czy zbiorcze.

Przykład

Sprawozdanie jednostkowe sporządza np. ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, inspektorat nadzoru budowlanego, powiatowa straż pożarna, jednostka organizacyjna gospodarująca nieruchomościami Skarbu Państwa, urząd gminy w zakresie udostępniania danych osobowych.

Sprawozdanie jednostkowe sporządzają jednostki bezpośrednio realizujące zadania, prezentując odpowiednio:

? Kolumna 1 do kolumny 3 - odpowiednio: dział, rozdział i paragraf zgodnie z obowiązującą w tym zakresie klasyfikacją budżetową, określoną rozporządzeniem o klasyfikacji budżetowej. W kolumnie 3 "Paragraf" wstawia się paragraf określający źródło powstania dochodów np. 0750, 0830, 0940, 0980 w zależności od realizowanych dochodów przez jednostkę. Nie może wystąpić tu § 2350, który występuje u dysponenta części (wojewody) w sprawozdaniu Rb-27, ani też § 2360, który występuje w jednostce samorządu terytorialnego w sprawozdaniu Rb-27S.
? Kolumna 4 "Plan" - kwoty, które wynikają z planu finansowego jednostki realizującej zadanie. Należy zwrócić uwagę na zapisy art. 249 ust 1 pkt 2 u.f.p., który stanowi, że w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Przykład

Jednostka samorządu terytorialnego otrzymała od dysponenta części (wojewody) informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, określonych w ustawie budżetowej, np. dział 852, rozdział 85228, § 2350 - 1200 zł; dział 855, rozdział 85502, § 2350 - 160 100 zł. Organ wykonawczy opracowując plan finansowy zgodnie z art. 249 ust 1 pkt 2 u.f.p., wykazuje również plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Tabela 5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

852

85228

0830

1 200,00

Razem

1 200,00

855

85502

0920

2 450,00

855

85502

0940

31 500,00

855

85502

0980

126 150,00

Razem

160 100,00

? Kolumna 5 "Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis)" - saldo początkowe, czyli należności pozostałe do zapłaty, zmniejszone o nadpłaty, natomiast powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów. W przypadku gdy dochody wykonane są bez przypisu należności, dla których przepisy odrębne nie przewidują przypisu, w kolumnie "Należności" należy wykazać dane w wysokości zaprezentowanej w kolumnie "Dochody wykonane ogółem". W przypadku gdy kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną. W przypadku pojęcia "odpisu" należy zauważyć, że nie dotyczy to odpisu aktualizującego należności; jest to odpis związany np. z wydaniem decyzji umorzeniowej przez kierownika jednostki na należność zaległą. W tym sprawozdaniu budżetowym odpis aktualizujący nie występuje.

Przykład

Kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej wystawił w marcu 2018 r. decyzję dotyczącą rozłożenia na raty zaległości z tytułu zwrotu świadczenia alimentacyjnego w kwocie 4600 zł na cztery raty, wszystkie po 1150 zł:

? pierwsza do 20 czerwca 2018 r.,
? druga do 20 września 2018 r.,
? trzecia do 20 grudnia 2018 r.,
? czwarta do 20 marca 2019 r.

Zgodnie z instrukcją w tym zakresie w sprawozdaniu Rb-27ZZ, w poszczególnych kwartałach roku 2018, w kolumnie "Należności" z tego tytułu GOPS powinien wykazywać kwotę 3450 zł. Ponieważ termin płatności czwartej raty przypada na 20 marca 2019 r., to tej raty nie wykazuje się w "Należnościach" Rb-27ZZ. Należy pamiętać o podstawowej zasadzie - dane wykazywane w sprawozdaniu mają być zgodne z ewidencją księgową, a tym samym należy odpowiednio zaewidencjonować w ewidencji księgowej.

? Kolumna 6 "Dochody wykonane ogółem" - dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej, wpłaty do kasy jednostki, gdzie kasjerka nie zdążyła odprowadzić w okresie sprawozdawczym środków na rachunek bankowy, zapłata kartą płatniczą w okresie sprawozdawczym.

Przykład

W jednostce budżetowej realizującej dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. na rachunek bankowy wpłynęły dochody z poszczególnych źródeł w łącznej kwocie 4324,20 zł. Do kasy jednostki 30 marca 2018 r. przed godziną 15 dłużnik wpłacił dochody, np. z tytułu czynszu za wynajmowany lokal (majątek Skarbu Państwa) kwotę 310 zł. Wpłaty tej kasjerka nie odprowadziła na rachunek bieżący jednostki budżetowej 31 marca 2018 r., odprowadzenia dokonała 3 kwietnia 2018 r. Dnia 3 kwietnia 2018 r. wpłynęły też dochody w kwocie 650,20 zł, zapłacone 30 marca 2018 r. kartą płatniczą przez dłużnika. Jednostka w związku z zaistniałą sytuacją powinna wykazać w sprawozdaniu Rb-27ZZ za I kwartał w kolumnie 6 "Dochody wykonane - ogółem" kwotę 5284,40 zł (4324,20 zł + 310 zł + 650,20 zł).

? Kolumna 8 "Dochody przekazane" - dochody, które w danym okresie sprawozdawczym zostały przekazane na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego. W sprawozdaniu za IV kwartały wykazuje się kwotę dochodów przekazanych, z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

Przykład

Jednostka budżetowa osiągnęła dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, których na 29 marca 2018 r. na rachunku swoim miała np. z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w łącznej kwocie 2120,60 zł. A tym samym na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego winna odprowadzić kwotę 2120,60 zł.

? Kolumna 9 do kolumny 11 "Saldo końcowe" - należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości, czyli należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął oraz nadpłaty (tj. kwoty nadpłacone):

1) kolumna 9 "Należności pozostałe do zapłaty - ogółem" - należności, które pozostały do zapłaty. Można powiedzieć, że jest to różnica pomiędzy danymi z kolumny 5 "Należności", a danymi z kolumny 6 "Dochody wykonane". W tej kolumnie nie pokazuje się, ile pozostało jeszcze środków pieniężnych nieodprowadzonych na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego okresu sprawozdawczego;

2) kolumna 10 "zaległości" - wykazujemy z kolumny 9, jaką kwotę stanowią należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął;

3) kolumna 11 "nadpłaty" - wykazujemy nadpłaty, czyli kwoty nadpłacone.

WAŻNE! Jednostka realizująca zadanie, podległa jednostce samorządu terytorialnego, np. ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, jednostka organizacyjna gospodarująca majątkiem Skarbu Państwa - nie wypełnia kolumny 7 "Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego".

Sprawozdanie zbiorcze sporządzają jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, ze szczegółowością sprawozdania jednostkowego, z tym że z uwzględnieniem instrukcji w zakresie kolumny 7 oraz kolumny 8. I tak sporządzając sprawozdanie zbiorcze:

? Kolumna 1 do kolumny 3 - przenosi się dane odpowiednio ze sprawozdania jednostkowego w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf,
? Kolumna 4 "Plan" - przenosi się dane odpowiednio ze sprawozdania jednostkowego z kolumny "Plan".
? Kolumna 5 "Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis)" - przenosi się odpowiednio dane ze sprawozdania jednostkowego z kolumny 5 "Należności".
? Kolumna 6 "Dochody wykonane ogółem" - przenosi się odpowiednio dane ze sprawozdania jednostkowego z kolumny 6 "Dochody wykonane ogółem".
? Kolumna 7 "Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego" - dochody wykonane, należne jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów, tzn. niestanowiące dochodów budżetu państwa. Ta kolumna nie może być wypełniana przez jednostki organizacyjne, dane w tej kolumnie wypełnia jednostka samorządu terytorialnego tylko w sprawozdaniu zbiorczym. Należy pamiętać, że kwoty dochodów tu wykazane przez jednostkę samorządu terytorialnego powinny być wykazywane w takiej samej wysokości w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 7 "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", w § 2360 "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami", w tym samym dziale i rozdziale, w którym jest to zadanie realizowane i wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ.

Przykład

W sprawozdaniu jednostkowym za I kwartał w kolumnie 6 "Dochody wykonane - ogółem" jednostka wykazała w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", § 0830 "Wpływy z usług" (dotyczy to usługi świadczonej w ośrodku wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi) kwotę 643,20 zł. Do jednostki samorządu terytorialnego przekazała na rachunek bieżący kwotę 442,40 zł. Pozostała kwota 120 zł dotyczyła wpłaty przez dłużnika do kasy jednostki 30 marca 2018 r. przed godziną 15, której jednostka nie odprowadziła już na rachunek bieżący jednostki budżetowej do 31 marca 2018 r.; odprowadzenia dokonała 3 kwietnia 2018 r. Natomiast 80,80 zł to zapłata kartą płatniczą przez dłużnika 30 marca 2018 r., które na rachunek jednostki realizującej zadanie wpłynęły 3 kwietnia 2018 r. Zgodnie z zapisami art. 51 b ust 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze. zm.), dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast na podstawie zapisów art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy o dochodach JST, źródłem dochodów własnych gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. W związku z tym jednostce samorządu terytorialnego przysługuje 5% od dochodów wykonanych, czyli wykazanych w kolumnie 6 "Dochody wykonane" sprawozdania, a więc zarówno od kwoty przekazanej na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego, jak i od kwoty pozostającej w jednostce organizacyjnej realizującej zadanie.

Jednostka samorządu terytorialnego powinna wykazać w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie 7 "Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego" kwotę 32,16 zł. Kwota dochodów wykazana przez jednostkę samorządu terytorialnego powinna być również wykazana w tym samym okresie sprawozdawczym w takiej samej wysokości w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 7 "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" w dziale 852, rozdziale 85228, § 2360 "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami". Jednostka samorządu terytorialnego musi pamiętać, że dane w tym zakresie mają być zgodne również z ewidencją księgową, a więc musi być to odpowiednio uregulowane w zasadach rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego.

? Kolumna 8 "Dochody przekazane" - kwota dochodów przekazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na rachunek bieżący (subkonto dochodów) dysponenta części budżetowej przekazującego dotację. Natomiast w sprawozdaniu za IV kwartały wykazuje się kwotę dochodów przekazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem dochodów przekazanych na rachunek bieżący (subkonto dochodów) dysponenta części budżetowej przekazującego dotację do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
? Kolumna 9 "Należności pozostałe do zapłaty - ogółem" - dane przeniesione odpowiednio ze sprawozdania jednostkowego z kolumny "Należności pozostałe do zapłaty - ogółem".
? Kolumna 10 "zaległości" - dane przeniesione odpowiednio ze sprawozdania jednostkowego.
? Kolumna 11 "nadpłaty" - dane przeniesione odpowiednio ze sprawozdania jednostkowego.

Dane uzupełniające

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają dane uzupełniające, które składają się z części A oraz części B. Na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych jednostki samorządu terytorialnego w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ wykazują w poszczególnych rozdziałach kwoty należności, zaległości i nadpłat, odpowiednio w części należnej budżetowi państwa część A i w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego, na mocy odrębnych przepisów - część B.

Przykład

W sprawozdaniu jednostkowym za I kwartał w kolumnie 5 "Należności" jednostka wykazała w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", § 0830 "Wpływy z usług" (dotyczy to usługi świadczonej w ośrodku wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi) kwotę 2406,40 zł. Zgodnie z art. 51 b ust 7 ustawy o pomocy społecznej, dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach JST, źródłem dochodów własnych gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. W związku z tym jednostce samorządu terytorialnego przysługuje 5% z kwoty wykazanej w kolumnie 5 "Należności" sprawozdania.

Jednostka samorządu terytorialnego powinna wykazać w sprawozdaniu Rb-27ZZ w danych uzupełniających:

? w części A, kolumna 1, "Rozdział" 85228; kolumna 2 "Należności" - 2286,08 zł,
? w części B, kolumna 1, "Rozdział" 85228; kolumna 2 "Należności" - 120,32 zł.

Dane z części A plus dane z części B z kolumny "Należności" stanowią kwotę 2406,40 zł (2286,08 zł + 120,32 zł) wykazaną w rozdziale 85228, stanowiącą sumę paragrafów z kolumny "Należności" na pierwszej stronie sprawozdania Rb-27ZZ.

Kwota wykazana przez jednostkę samorządu terytorialnego w części B w kolumnie "Należności" powinna być również wykazana w tym samym okresie sprawozdawczym w takiej samej wysokości w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 5 "Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis)" w dziale 852, rozdziale 85228, § 2360 "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami". Jednostka samorządu terytorialnego musi pamiętać, że w tym zakresie dane mają być również zgodne z ewidencją księgową, a więc musi być to odpowiednio uregulowane w zasadach rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego.

WAŻNE! Suma danych wykazana w części A i części B odpowiednio z kolumny "Należności", "Zaległości" i "Nadpłat" danego rozdziału ma nam dać kwotę ze sprawozdania (pierwsza strona) odpowiednio w kolumnie "Należności", "Zaległości" i "Nadpłaty".

Wykazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego dane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających "Należności", "Zaległości" i "Nadpłat" z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami powinny być w takiej samej wysokości wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S, w § 2360 "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami", w tym samym dziale i rozdziale, w którym jest to zadanie realizowane.

Kierownicy jednostek oraz kierownicy jednostek obsługujących są obowiązani sporządzać sprawozdanie rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniu powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawdzenie sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym ciąży na jednostkach otrzymujących sprawozdanie. Jednostki otrzymujące sprawozdanie są uprawnione do kontroli merytorycznej prawidłowości przekazanych sprawozdań, w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

Korekty

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w sprawozdaniu w trakcie kontroli formalno-rachunkowej lub merytorycznej powinny one zostać usunięte przez kierowników jednostek, kierowników jednostek obsługujących, sporządzających sprawozdanie jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań zbiorczych. Należy w razie potrzeby dokonać odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego.

Zapisy związane z korektami sprawozdań uregulowane są w § 24 załącznika nr 36 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu kwartalnym Rb-27ZZ sporządzonym za I, II i III kwartały - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące mogą korygować sprawozdanie w terminie do 3 dni po terminie przekazania sprawozdania do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Po upływie 3 dni od terminu przekazania sprawozdania korekty danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ mogą być dokonywane po uzgodnieniu z jednostką otrzymującą sprawozdanie - zarządem jednostki samorządu terytorialnego lub korekty te są uwzględniane w sprawozdaniach sporządzanych za kolejny okres sprawozdawczy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu kwartalnym Rb-27ZZ sporządzonym za I, II i III kwartały - zarząd jednostki samorządu terytorialnego może korygować sprawozdanie w terminie do 3 dni po terminie przekazania sprawozdania do dysponenta części przekazującego dotację.

Po upływie 3 dni od terminu przekazania sprawozdania korekty danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ mogą być dokonywane po uzgodnieniu z jednostką otrzymującą sprawozdanie - dysponentem części przekazującym dotację lub korekty te są uwzględniane w sprawozdaniach sporządzanych za kolejny okres sprawozdawczy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu kwartalnym Rb-27ZZ sporządzonym za IV kwartały - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące mogą korygować sprawozdanie w terminie do 10 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu kwartalnym Rb-27ZZ sporządzonym za IV kwartały - zarząd jednostki samorządu terytorialnego może korygować sprawozdanie w terminie do 25 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

Po upływie tego terminu korekty danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dysponentem części przekazującym dotację.

Plik z korektą sprawozdania zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w gminach odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta) przekazuje w formie dokumentu elektronicznego do dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje oraz do wiadomości do regionalnej izby obrachunkowej z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, którym jest system Besti@. Natomiast struktury danych przekazywanych do aplikacji, o której mowa wcześniej, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Podpisy

Sprawozdanie jednostkowe Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przekazuje się w formie określonej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa, zarząd związku.

Natomiast sprawozdanie zbiorcze przekazywane jest przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa, zarząd związku w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz do wiadomości do regionalnej izby obrachunkowej. Przekazuje się sprawozdanie z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do regionalnej izby obrachunkowej (Besti@). Struktury danych przekazywanych do aplikacji, o której tutaj mowa, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Sprawozdanie jednostkowe samorządowej jednostki organizacyjnej podpisuje główny księgowy i kierownik jednostki. Jednostkowe sprawozdanie samorządowej jednostki obsługiwanej przez jednostkę obsługującą podpisuje główny księgowy i kierownik jednostki obsługującej. Jednostkowe sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego podpisuje skarbnik i odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek lub przewodniczący zarządu związku.

Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Na sprawozdaniu sporządzonym w formie pisemnej podpisy składa się odręcznie w miejscu oznaczonym na formularzu, a pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

Terminy przekazywania sprawozdania

Terminy przekazywania sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami określa załącznik nr 40 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej i przedstawiają się następująco:

? Sprawozdanie jednostkowe kwartalne Rb-27ZZ za I, II i III kwartały kierownicy jednostek bezpośrednio realizujący zadania i kierownicy jednostek obsługujących, przekazują odpowiednio do: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu, zarządu województwa, zarządu związku nie później niż w terminie 8 dni po upływie okresu sprawozdawczego.
? Sprawozdanie zbiorcze za I, II i III kwartały, odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa, zarząd związku - w terminie nie później niż 12 dni po upływie okresu sprawozdawczego, przekazuje do dysponenta przekazującego dotację oraz do regionalnej izby obrachunkowej do wiadomości.
? Sprawozdanie jednostkowe kwartalne Rb-27ZZ za IV kwartały kierownicy jednostek bezpośrednio realizujący zadania i kierownicy jednostek obsługujących, przekazują odpowiednio do: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu, zarządu województwa, zarządu związku nie później niż w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego.
? Sprawozdanie zbiorcze za IV kwartały, odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa, zarząd związku - w terminie nie później niż do 10 lutego następnego roku budżetowego, przekazuje do dysponenta przekazującego dotację oraz do regionalnej izby obrachunkowej do wiadomości.

Przykład

GOPS (samorządowa jednostka budżetowa) realizuje między innymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Realizując swoje zadania, GOPS osiąga dochody, które stanowią dochody budżetu państwa i podlegają w całości odprowadzeniu na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego. Na 31 marca 2018 r. GOPS zrealizował zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które są należne budżetowi państwa.

Plan na 31 marca 2018 r.

Dział 852 "Pomoc społeczna":

? rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze":

- § 0830 "Wpływy z usług" (usługi wysoce specjalistyczne) - 12 640 zł.

Dział 855 "Rodzina":

? rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego":

- § 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek" (odsetki od zwrotu świadczeń alimentacyjnych) - 2160 zł,

- § 0940 - "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" (zwrot zaliczki alimentacyjnej) - 28 620 zł,

- § 0980 "Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego" (zwrotu świadczeń alimentacyjnych) - 120 460,40 zł.

Na 31 marca 2018 roku należności z poszczególnych tytułów wynosiły:

Dział 852 "Pomoc społeczna":

? rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze":

- § 0830 - wpływy z usług (usługi wysoce specjalistyczne) - 1380,40 zł.

Dział 855 "Rodzina":

? rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego":

- § 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek" (odsetki od zwrotu świadczeń alimentacyjnych) - 2242 zł,

- § 0940 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" (zwrot zaliczki alimentacyjnej) - 21 126,46 zł,

- § 0980 "Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego" (zwrotu świadczeń alimentacyjnych) - 108 648,86 zł.

W okresie sprawozdawczym za I kwartał 2018 r. wpłaty na rachunek bieżący jednostki do kasy oraz zapłata kartą płatniczą wyniosły łącznie 20 305,03 zł, z tego:

Dział 852 "Pomoc społeczna":

? rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze":

- § 0830 "Wpływy z usług" (usługi wysoce specjalistyczne) - 286,20 zł.

Dział 855 "Rodzina":

? rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego":

- § 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek" (odsetki od zwrotu świadczeń alimentacyjnych) - 231,60 zł,

- § 0940 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" (zwrot zaliczki alimentacyjnej) - 1034,82 zł,

- § 0980 "Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego" (zwrot świadczeń alimentacyjnych) - 18 752,41 zł.

Do 31 marca 2018 r. na rachunek bieżący gminy zostały przekazane przez dyrektora GOPS dochody w kwocie 19 008,83 zł (rozdział 85502, § 0920 - 231,60 zł; § 0940 - 1034,82 zł; § 0980 - 17 742,41 zł). Na rachunku bieżącym dochodów jednostki pozostała kwota 1010 zł (rozdział 85502, § 0980); wpłata w kasie nieodprowadzona w okresie sprawozdawczym na rachunek bieżący GOPS - 106,20 zł (rozdział 85228, § 0830) oraz zapłata kartą płatniczą 30 marca 2018 r. kwota - 180 zł (rozdział 85228, § 0830). Należności pozostałe do zapłaty wyniosły: rozdział 85228, § 0830 - 1094,20 zł; rozdział 85502, § 0920 - 2010,40 zł; § 0940 - 20 091,64 zł; § 0980 - 89 896,45 zł. Wszystkie należności są zaległościami na koniec I kwartału 2018 r.

W sporządzonym za I kwartał 2018 r. przez GOPS sprawozdaniu Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, wykazano:

Dział 852 "Pomoc społeczna":

? rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze":

- w kolumnie 4 "Plan": § 0830 - 12 640 zł,

- w kolumnie 5 "Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis)": § 0830 - 1380,40 zł,

- w kolumnie 6 "Dochody wykonane - ogółem": § 0830 - 286,20 zł,

- w kolumnie 7 "Dochody wykonane, w tym dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego" - 0 zł,

- w kolumnie 8 "Dochody przekazane": § 0830 - 0 zł,

- w kolumnie "Saldo końcowe - ogółem" - 1094,20 zł,

- w kolumnie "Zaległości" - 1094,20 zł

- w kolumnie "Nadpłaty" - 0 zł.

Dział 855 "Rodzina":

? rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego":

- w kolumnie 4 "Plan": § 0920 - 2160 zł; § 0940 - 28 620 zł; § 0980 - 120 460,40 zł,

- w kolumnie 5 "Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis)": § 0920 - 2242 zł; § 0940 - 21 126,46 zł; § 0980 - 108 648,86 zł,

- w kolumnie 6 "Dochody wykonane - ogółem": § 0920 - 231,60 zł; § 0940 - 1034,82 zł; § 0980 - 18 752,41 zł,

- w kolumnie 7 "Dochody wykonane w tym dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego" - 0 zł,

- w kolumnie 8 "Dochody przekazane": § 0920 - 231,60 zł; § 0940 - 1034,82 zł; § 0980 - 17 742,41 zł,

- w kolumnie "Saldo końcowe - ogółem": § 0920 - 2010,40 zł; § 0940 - 20 091,64 zł; § 0980 - 89 896,45 zł,

- w kolumnie "Zaległości": § 0920 - 2010,40 zł; § 0940 - 20 091,64 zł; § 0980 - 89 896,45 zł,

- w kolumnie "Nadpłaty" - 0 zł.

GOPS nie wypełnia kolumny 7 "Dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego", jak również części A i B sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; te dane wykazywane są w sprawozdaniu zbiorczym jednostki samorządu terytorialnego.

W formie dokumentu jednostkowe sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał 2018 r. GOPS zostało podpisane przez dyrektora jednostki i główną księgową jednostki. Następnie zostało przekazane w formie wskazanej zarządzeniem wójta gminy, czyli dokumentem w formie papierowej i elektronicznie.

Przykład sprawozdania Rb-27ZZ przedstawiono na wzorze sprawozdania.

Przykład

Zbiorcze sprawozdanie Rb-27ZZ

Na podstawie otrzymanych sprawozdań jednostkowych od kierowników jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wójt gminy sporządził sprawozdanie zbiorcze Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Do sprawozdań jednostkowych otrzymał dodatkowe dane informacyjne w zakresie poszczególnych źródeł dochodów zaklasyfikowanych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. W okresie sprawozdawczym jednostka samorządu terytorialnego przekazała na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację: rozdział 85228, § 0830 - 0 zł; rozdział 85502, § 0920 - 231,60 zł; § 0940 - 517,41 zł; § 0980 - 11 251,45 zł.

Jednostka samorządu terytorialnego naliczyła również od dochodów wykonanych dochody należne jednostce samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, które wyniosły: rozdział 85228, § 0830 - 14,31 zł; rozdział 85502, § 0920 - 0 zł; § 0940 - 517,41 zł; § 0980 - 7 500,96 zł.

Wójt gminy sporządził za I kwartał 2018 r. sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 852 "Pomoc społeczna":

? rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze":

- w kolumnie 4 "Plan": § 0830 - 12 640 zł,

- w kolumnie 5 "Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis)": § 0830 - 1380,40 zł,

- w kolumnie 6 "Dochody wykonane - ogółem": § 0830 - 286,20 zł,

- w kolumnie 7 "Dochody wykonane w tym dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego": 14,31 zł,

- w kolumnie 8 "Dochody przekazane": § 0830 - 0 zł,

- w kolumnie "Saldo końcowe - ogółem": 1094,20 zł,

- w kolumnie "Zaległości": 1094,20 zł,

- w kolumnie "Nadpłaty": 0 zł.

Dział 855 "Rodzina":

? rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego":

- w kolumnie 4 "Plan": § 0920 - 2160 zł; § 0940 - 28 620 zł; § 0980 - 120 460,40 zł,

- w kolumnie 5 "Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis)": § 0920 - 2242 zł; § 0940 - 21 126,46 zł; § 0980 - 108 648,86 zł (razem - 132 017,32 zł),

- w kolumnie 6 "Dochody wykonane - ogółem": § 0920 - 231,60 zł; § 0940 - 1034,82 zł; § 0980 - 18 752,41 zł (razem - 20 018,83 zł),

- w kolumnie 7 "Dochody wykonane w tym dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego": § 0920 - 0 zł; § 0940 - 517,41 zł; § 0980 - 7500,96 zł (razem - 8 018,37 zł),

- w kolumnie 8 "Dochody przekazane": § 0920 - 231,60 zł; § 0940 - 517,41 zł; § 0980 - 11 251,45 zł (razem - 12 000,46 zł),

- w kolumnie "Saldo końcowe - ogółem": § 0920 - 2010,40 zł; § 0940 - 20 091,64 zł; § 0980 - 89 896,45 zł (razem - 111 998,49 zł),

- w kolumnie "Zaległości": § 0920 - 2010,40 zł; § 0940 - 20 091,64 zł; § 0980 - 89 896,45 zł (razem - 111 998,49 zł),

- w kolumnie "Nadpłaty" - 0 zł.

W części danych uzupełniających wykazano odpowiednio:

Część A - Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa

Rozdział

Należności

Zaległości

Nadpłaty

85228

1 311,38

1 039,49

0

85502

77 994,55

65 994,09

0

Część B - Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów

Rozdział

Należności

Zaległości

Nadpłaty

85228

69,02

54,71

0

85502

54 022,77

46 004,40

0

Dane w zakresie poszczególnych kolumn z części A i części B zostały sprawdzone z danymi w sprawozdaniu:

? kolumna 2: rozdział 85228 (1311,38 zł + 69,02 zł) = 1380,40 zł; kolumna 3 (1039,49 zł + 54,71 zł) = 1094,20 zł,
? kolumna 2: rozdział 85502 (77 994,55 zł + 54 022,77 zł) = 132 017,32 zł; kolumna 3 (65 994,09 zł + 46 004,40 zł) = 111 998,49 zł.

W sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S gminy za marzec 2018 r. zostały wykazane dane ze sprawozdania Rb-27ZZ (które wprowadzono do ewidencji księgowej). W sprawozdaniu Rb-27S:

Dział Kol. 1

Rozdział Kol. 2

Paragraf Kol. 3

Należności Kol. 5

Dochody wykonane Kol. 7

Ogółem Kol. 9

Zaległości netto Kol. 10

852

85228

2360

69,02

14,31

54,71

54,71

855

85502

2360

54 022,77

8 018,37

46 004,40

46 004,40

Sprawozdanie zbiorcze Rb-27ZZ za I kwartał 2018 r. zostało podpisane przez wójta i skarbnika gminy bezpiecznym podpisem elektronicznym i przekazane w formie dokumentu elektronicznego poprzez system Besti@ do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz do wiadomości właściwej regionalnej izbie obrachunkowej.

Przykład sprawozdania Rb-27ZZ przedstawiono na wzorze sprawozdania - załącznik nr 34.

Załącznik nr 34

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ

A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa

Rozdział

(wg klasyfikacji budżetowej)

Należności

(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)

zaległości

nadpłaty

(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)

(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)

1

2

3

4

85228

1 311,38

1 039,49

0

85502

77 994,55

65 994,09

0

Razem

79 305,93

67 033,58

0

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów

Rozdział

Należności

(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst)

zaległości

nadpłaty

(wg klasyfikacji budżetowej)

(z kol. 10
Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst)

(z kol. 11
Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst)

1

2

3

4

85228

69,02

54,71

85502

54 022,77

46 004,40

Razem

54 091,79

46 059,11

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00