history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2023-01-01

§ 22. [Podmiot orzekający zwrot] 1. Z zastrzeżeniem § 26, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez instytucje Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, orzeka, odpowiednio na wniosek obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz na wniosek instytucji Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) zapłaconą kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się podmioty składające wniosek, z wyszczególnieniem:

a) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych do celów służbowych lub prywatnych – w przypadku podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, lub

b) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych do celów służbowych – w przypadku instytucji Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych odpowiednio:

a) do celów służbowych lub prywatnych przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz

b) do celów służbowych przez instytucje Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2;

2) listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, którzy nabyli wyroby akcyzowe lub samochody osobowe do celów prywatnych, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z podaniem zapłaconych kwot akcyzy przypadających do zwrotu z tytułu dokonanego nabycia;

3) faktury, a w przypadku gdy wniosek składają instytucje Unii Europejskiej lub gdy faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług – uwierzytelnione kserokopie takich faktur, lub faktury w formie elektronicznej, bez względu na datę ich wystawienia lub płatności [8].

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz listę, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy składany jest za każdy kwartał do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, i powinien obejmować kwoty akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale, z wyjątkiem wniosku instytucji Unii Europejskiej składanego za okresy roczne, uwzględniającego zapłacone kwoty akcyzy z faktur otrzymanych w danym roku.

6. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wzywa podmiot składający wniosek do złożenia niezbędnych wyjaśnień. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje jednocześnie o tym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

[8] § 22 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 2851). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

Wersja obowiązująca od 2023-01-01

§ 22. [Podmiot orzekający zwrot] 1. Z zastrzeżeniem § 26, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez instytucje Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, orzeka, odpowiednio na wniosek obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz na wniosek instytucji Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) zapłaconą kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się podmioty składające wniosek, z wyszczególnieniem:

a) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych do celów służbowych lub prywatnych – w przypadku podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, lub

b) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych do celów służbowych – w przypadku instytucji Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych odpowiednio:

a) do celów służbowych lub prywatnych przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz

b) do celów służbowych przez instytucje Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2;

2) listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, którzy nabyli wyroby akcyzowe lub samochody osobowe do celów prywatnych, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z podaniem zapłaconych kwot akcyzy przypadających do zwrotu z tytułu dokonanego nabycia;

3) faktury, a w przypadku gdy wniosek składają instytucje Unii Europejskiej lub gdy faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług – uwierzytelnione kserokopie takich faktur, lub faktury w formie elektronicznej, bez względu na datę ich wystawienia lub płatności [8].

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz listę, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy składany jest za każdy kwartał do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, i powinien obejmować kwoty akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale, z wyjątkiem wniosku instytucji Unii Europejskiej składanego za okresy roczne, uwzględniającego zapłacone kwoty akcyzy z faktur otrzymanych w danym roku.

6. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wzywa podmiot składający wniosek do złożenia niezbędnych wyjaśnień. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje jednocześnie o tym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

[8] § 22 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 2851). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-07-01 do 2022-12-31

§ 22. [Podmiot orzekający zwrot] 1. Z zastrzeżeniem § 26, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez instytucje Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, orzeka, odpowiednio na wniosek obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz na wniosek instytucji Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) zapłaconą kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się podmioty składające wniosek, z wyszczególnieniem:

a) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych do celów służbowych lub prywatnych – w przypadku podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, lub

b) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych do celów służbowych – w przypadku instytucji Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych odpowiednio:

a) do celów służbowych lub prywatnych przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz

b) do celów służbowych przez instytucje Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2;

2) listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, którzy nabyli wyroby akcyzowe lub samochody osobowe do celów prywatnych, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z podaniem zapłaconych kwot akcyzy przypadających do zwrotu z tytułu dokonanego nabycia;

3) faktury, a w przypadku gdy wniosek składają instytucje Unii Europejskiej lub gdy faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług – uwierzytelnione kserokopie takich faktur, lub faktury w formie elektronicznej.

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz listę, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy składany jest za każdy kwartał do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, i powinien obejmować kwoty akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale, z wyjątkiem wniosku instytucji Unii Europejskiej składanego za okresy roczne, uwzględniającego zapłacone kwoty akcyzy z faktur otrzymanych w danym roku.

6. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wzywa podmiot składający wniosek do złożenia niezbędnych wyjaśnień. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje jednocześnie o tym ministra właściwego do spraw zagranicznych.