history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2023-03-31    (Dz.U.2023.615 tekst jednolity)

Art. 44. (uchylony)

Wersja obowiązująca od 2023-03-31    (Dz.U.2023.615 tekst jednolity)

Art. 44. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-04-13 do 2023-03-30    (Dz.U.2022.813 tekst jednolity)

Art. 44. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-03-08 do 2022-04-12    (Dz.U.2021.422 tekst jednolity)

Art. 44. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-03-23 do 2021-03-07    (Dz.U.2020.505 tekst jednolity)

Art. 44. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-04-26 do 2020-03-22    (Dz.U.2019.768 tekst jednolity)

Art. 44. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-03-09 do 2019-04-25    (Dz.U.2018.508 tekst jednolity)

Art. 44. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-01-01 do 2018-03-08

Art. 44. [8] (uchylony)

[8] Rozdział 3 w dziale III uchylony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 2409). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-03-01 do 2017-12-31

Art. 44. [Dyrektor Centrum Informatyki] 1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor.

2. Dyrektora Centrum powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Zastępcę dyrektora Centrum powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek dyrektora Centrum.

4. Stanowisko dyrektora Centrum oraz jego zastępcy może zajmować osoba:

1) będąca obywatelem polskim;

2) korzystająca z pełni praw publicznych;

3) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wobec której nie orzeczono prawomocnie zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

5) posiadająca wykształcenie wyższe;

6) mająca co najmniej pięcioletni staż pracy lub służby;

7) posiadająca kompetencje kierownicze;

8) ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

5. Dyrektora Centrum oraz zastępcę dyrektora Centrum odwołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

6. Przepisy art. 24 ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio.