history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-12-31

[Informacja o transakcjach płatniczych akceptanta ] 1. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi posiada uprawdopodobnione informacje o możliwości naruszenia przepisów prawa, których przestrzeganie podlega kontroli celno-skarbowej, może żądać przekazania przez agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140), zwanego dalej „agentem rozliczeniowym”, informacji o transakcjach płatniczych akceptanta w rozumieniu art. 2 pkt 1b tej ustawy, zwanego dalej „akceptantem”, wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego, oprogramowania lub systemu teleinformatycznego, [1] wskazując akceptanta i okres, którego ma dotyczyć ta informacja.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie żądania oraz organu KAS występującego z żądaniem;

2) NIP agenta rozliczeniowego, jego numer identyfikacyjny REGON oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) wskazanie okresu, którego dotyczy;

4) numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego;

5) dane adresowe miejsca wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, oprogramowania lub systemu teleinformatycznego, [2] zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu;

6) [3] numer identyfikacyjny terminala płatniczego lub oznaczenie identyfikacyjne oprogramowania lub systemu teleinformatycznego, jeżeli oznaczenie to występuje;

7) numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym, oprogramowaniem lub systemem teleinformatycznym [4];

8) rodzaje transakcji płatniczych;

9) wartości i kody walut transakcji płatniczych;

10) daty i godziny autoryzacji transakcji płatniczych.

3. Agent rozliczeniowy przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.

4. [5] Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Informacja jest przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

5. [6] (uchylony)

6. Przepisy działu IV rozdziału 3a Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

[1] Art. 49aa ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2022 r.

[2] Art. 49aa ust. 2 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2022 r.

[3] Art. 49aa ust. 2 pkt 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2022 r.

[4] Art. 49aa ust. 2 pkt 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2022 r.

[5] Art. 49aa ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2022 r.

[6] Art. 49aa ust. 5 uchylony przez art. 9 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2022 r.

Wersja obowiązująca od 2022-12-31

[Informacja o transakcjach płatniczych akceptanta ] 1. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi posiada uprawdopodobnione informacje o możliwości naruszenia przepisów prawa, których przestrzeganie podlega kontroli celno-skarbowej, może żądać przekazania przez agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140), zwanego dalej „agentem rozliczeniowym”, informacji o transakcjach płatniczych akceptanta w rozumieniu art. 2 pkt 1b tej ustawy, zwanego dalej „akceptantem”, wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego, oprogramowania lub systemu teleinformatycznego, [1] wskazując akceptanta i okres, którego ma dotyczyć ta informacja.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie żądania oraz organu KAS występującego z żądaniem;

2) NIP agenta rozliczeniowego, jego numer identyfikacyjny REGON oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) wskazanie okresu, którego dotyczy;

4) numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego;

5) dane adresowe miejsca wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, oprogramowania lub systemu teleinformatycznego, [2] zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu;

6) [3] numer identyfikacyjny terminala płatniczego lub oznaczenie identyfikacyjne oprogramowania lub systemu teleinformatycznego, jeżeli oznaczenie to występuje;

7) numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym, oprogramowaniem lub systemem teleinformatycznym [4];

8) rodzaje transakcji płatniczych;

9) wartości i kody walut transakcji płatniczych;

10) daty i godziny autoryzacji transakcji płatniczych.

3. Agent rozliczeniowy przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.

4. [5] Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Informacja jest przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

5. [6] (uchylony)

6. Przepisy działu IV rozdziału 3a Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

[1] Art. 49aa ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2022 r.

[2] Art. 49aa ust. 2 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2022 r.

[3] Art. 49aa ust. 2 pkt 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2022 r.

[4] Art. 49aa ust. 2 pkt 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2022 r.

[5] Art. 49aa ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2022 r.

[6] Art. 49aa ust. 5 uchylony przez art. 9 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2022 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-07-01 do 2022-12-30

[Informacja o transakcjach płatniczych akceptanta] [5] 1. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi posiada uprawdopodobnione informacje o możliwości naruszenia przepisów prawa, których przestrzeganie podlega kontroli celno-skarbowej, może żądać przekazania przez agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140), zwanego dalej „agentem rozliczeniowym”, informacji o transakcjach płatniczych akceptanta w rozumieniu art. 2 pkt 1b tej ustawy, zwanego dalej „akceptantem”, wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego, wskazując akceptanta i okres, którego ma dotyczyć ta informacja.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie żądania oraz organu KAS występującego z żądaniem;

2) NIP agenta rozliczeniowego, jego numer identyfikacyjny REGON oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) wskazanie okresu, którego dotyczy;

4) numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego;

5) dane adresowe miejsca wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu;

6) numer identyfikacyjny terminala płatniczego;

7) numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym;

8) rodzaje transakcji płatniczych;

9) wartości i kody walut transakcji płatniczych;

10) daty i godziny autoryzacji transakcji płatniczych.

3. Agent rozliczeniowy przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Informację, o której mowa w ust. 1, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

5. Złożenie informacji, o której mowa w ust. 1, jest potwierdzane elektronicznie.

6. Przepisy działu IV rozdziału 3a Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

[5] Art. 49aa dodany przez art. 15 pkt 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2022 r.