history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2023-03-31    (Dz.U.2023.615 tekst jednolity)

Art. 97. [Sprawozdanie lub opinia z przeprowadzonego audytu ] 1. Z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 1–1c, Szef Krajowej Administracji Skarbowej sporządza:

1) sprawozdanie;

2) opinię.

1a. (uchylony)

1b. (uchylony)

2. Sprawozdanie lub opinia mogą być przekazywane:

1) właściwym organom lub dysponentom części budżetowych oraz podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego;

2) organom Unii Europejskiej;

3) osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;

4) (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)

Wersja obowiązująca od 2023-03-31    (Dz.U.2023.615 tekst jednolity)

Art. 97. [Sprawozdanie lub opinia z przeprowadzonego audytu ] 1. Z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 1–1c, Szef Krajowej Administracji Skarbowej sporządza:

1) sprawozdanie;

2) opinię.

1a. (uchylony)

1b. (uchylony)

2. Sprawozdanie lub opinia mogą być przekazywane:

1) właściwym organom lub dysponentom części budżetowych oraz podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego;

2) organom Unii Europejskiej;

3) osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;

4) (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-06-04 do 2023-03-30

Art. 97. [Sprawozdanie lub opinia z przeprowadzonego audytu ] 1. [16] Z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 1–1c, Szef Krajowej Administracji Skarbowej sporządza:

1) sprawozdanie;

2) opinię.

1a. [17] (uchylony)

1b. [18] (uchylony)

2. Sprawozdanie lub opinia mogą być przekazywane: [19]

1) właściwym organom lub dysponentom części budżetowych oraz podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego;

2) organom Unii Europejskiej;

3) osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;

4) [20] (uchylony)

3. [21] (uchylony)

4. [22] (uchylony)

[16] Art. 97 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 118 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079). Zmiana weszła w życie 4 czerwca 2022 r.

[17] Art. 97 ust. 1a uchylony przez art. 118 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079). Zmiana weszła w życie 4 czerwca 2022 r.

[18] Art. 97 ust. 1b uchylony przez art. 118 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079). Zmiana weszła w życie 4 czerwca 2022 r.

[19] Art. 97 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 118 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079). Zmiana weszła w życie 4 czerwca 2022 r.

[20] Art. 97 ust. 2 pkt 4 uchylony przez art. 118 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079). Zmiana weszła w życie 4 czerwca 2022 r.

[21] Art. 97 ust. 3 uchylony przez art. 118 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079). Zmiana weszła w życie 4 czerwca 2022 r.

[22] Art. 97 ust. 4 uchylony przez art. 118 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079). Zmiana weszła w życie 4 czerwca 2022 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-04-13 do 2022-06-03    (Dz.U.2022.813 tekst jednolity)

Art. 97. [Sprawozdanie, opinia lub zalecenie z przeprowadzonego audytu ] 1. Z przeprowadzonego audytu właściwy organ sporządza odpowiednio:

1) sprawozdanie,

2) opinię

3) (uchylony)

– które doręcza się audytowanemu.

1a. Audytowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprawozdania sporządzonego po zakończeniu audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2–7, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie wnioski dowodowe.

1b. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1a, rozpatruje się i zawiadamia audytowanego o sposobie ich załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń lub wyjaśnień.

2. Sprawozdanie lub opinia wraz z dokumentacją z audytu mogą być przekazywane:

1) właściwym organom lub dysponentom części budżetowych oraz podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego;

2) organom Unii Europejskiej;

3) osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;

4) przedstawicielom innych państw w zakresie realizacji wspólnych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia sprawozdania lub opinii, zawiadomić właściwy organ o sposobie wykorzystania informacji z audytu lub o przyczynach ich niewykorzystania.

4. Audytowany jest obowiązany w terminie wyznaczonym przez właściwy organ poinformować ten organ o podjętych działaniach w związku z doręczonym sprawozdaniem lub opinią.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-03-08 do 2022-04-12    (Dz.U.2021.422 tekst jednolity)

[Sprawozdanie, opinia lub zalecenie z przeprowadzonego audytu ] 1. Z przeprowadzonego audytu właściwy organ sporządza odpowiednio:

1) sprawozdanie,

2) opinię

3) (uchylony)

– które doręcza się audytowanemu.

1a. Audytowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprawozdania sporządzonego po zakończeniu audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2–7, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie wnioski dowodowe.

1b. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1a, rozpatruje się i zawiadamia audytowanego o sposobie ich załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń lub wyjaśnień.

2. Sprawozdanie lub opinia wraz z dokumentacją z audytu mogą być przekazywane:

1) właściwym organom lub dysponentom części budżetowych oraz podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego;

2) organom Unii Europejskiej;

3) osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;

4) przedstawicielom innych państw w zakresie realizacji wspólnych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia sprawozdania lub opinii, zawiadomić właściwy organ o sposobie wykorzystania informacji z audytu lub o przyczynach ich niewykorzystania.

4. Audytowany jest obowiązany w terminie wyznaczonym przez właściwy organ poinformować ten organ o podjętych działaniach w związku z doręczonym sprawozdaniem lub opinią.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-03-23 do 2021-03-07    (Dz.U.2020.505 tekst jednolity)

[Sprawozdanie, opinia lub zalecenie z przeprowadzonego audytu ] 1. Z przeprowadzonego audytu właściwy organ sporządza odpowiednio:

1) sprawozdanie,

2) opinię

3) (uchylony)

– które doręcza się audytowanemu.

1a. Audytowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprawozdania sporządzonego po zakończeniu audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2–7, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie wnioski dowodowe.

1b. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1a, rozpatruje się i zawiadamia audytowanego o sposobie ich załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń lub wyjaśnień.

2. Sprawozdanie lub opinia wraz z dokumentacją z audytu mogą być przekazywane:

1) właściwym organom lub dysponentom części budżetowych oraz podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego;

2) organom Unii Europejskiej;

3) osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;

4) przedstawicielom innych państw w zakresie realizacji wspólnych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia sprawozdania lub opinii, zawiadomić właściwy organ o sposobie wykorzystania informacji z audytu lub o przyczynach ich niewykorzystania.

4. Audytowany jest obowiązany w terminie wyznaczonym przez właściwy organ poinformować ten organ o podjętych działaniach w związku z doręczonym sprawozdaniem lub opinią.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-04-26 do 2020-03-22    (Dz.U.2019.768 tekst jednolity)

[Sprawozdanie, opinia lub zalecenie z przeprowadzonego audytu ] 1. Z przeprowadzonego audytu właściwy organ sporządza odpowiednio:

1) sprawozdanie,

2) opinię

3) (uchylony)

– które doręcza się audytowanemu.

1a. Audytowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprawozdania sporządzonego po zakończeniu audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2–7, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie wnioski dowodowe.

1b. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1a, rozpatruje się i zawiadamia audytowanego o sposobie ich załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń lub wyjaśnień.

2. Sprawozdanie lub opinia wraz z dokumentacją z audytu mogą być przekazywane:

1) właściwym organom lub dysponentom części budżetowych oraz podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego;

2) organom Unii Europejskiej;

3) osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;

4) przedstawicielom innych państw w zakresie realizacji wspólnych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia sprawozdania lub opinii, zawiadomić właściwy organ o sposobie wykorzystania informacji z audytu lub o przyczynach ich niewykorzystania.

4. Audytowany jest obowiązany w terminie wyznaczonym przez właściwy organ poinformować ten organ o podjętych działaniach w związku z doręczonym sprawozdaniem lub opinią.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-01-02 do 2019-04-25

Art. 97. [Sprawozdanie, opinia lub zalecenie z przeprowadzonego audytu ] 1. Z przeprowadzonego audytu właściwy organ sporządza odpowiednio:

1) sprawozdanie,

2) opinię,

3) [113] (uchylony)

– które doręcza się audytowanemu.

1a. [114] Audytowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprawozdania sporządzonego po zakończeniu audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2–7, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie wnioski dowodowe.

1b. [115] Zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1a, rozpatruje się i zawiadamia audytowanego o sposobie ich załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń lub wyjaśnień.

2. Sprawozdanie lub opinia wraz z dokumentacją z audytu mogą być przekazywane: [116]

1) [117] właściwym organom lub dysponentom części budżetowych oraz podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego;

2) organom Unii Europejskiej;

3) osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;

4) przedstawicielom innych państw w zakresie realizacji wspólnych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia sprawozdania lub opinii [118], zawiadomić właściwy organ o sposobie wykorzystania informacji z audytu lub o przyczynach ich niewykorzystania.

4. Audytowany jest obowiązany w terminie wyznaczonym przez właściwy organ poinformować ten organ o podjętych działaniach w związku z doręczonym sprawozdaniem lub opinią [119].

[113] Art. 97 ust. 1 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 39 lit. a) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2019 r.

[114] Art. 97 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2019 r.

[115] Art. 97 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2019 r.

[116] Art. 97 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. c) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2019 r.

[117] Art. 97 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. c) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2019 r.

[118] Art. 97 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2019 r.

[119] Art. 97 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. e) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2019 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-03-09 do 2019-01-01    (Dz.U.2018.508 tekst jednolity)

Art. 97. [Sprawozdanie, opinia lub zalecenie z przeprowadzonego audytu ] 1. Z przeprowadzonego audytu właściwy organ sporządza odpowiednio:

1) sprawozdanie,

2) opinię,

3) zalecenie

– które doręcza się audytowanemu.

2. Sprawozdanie, opinia lub zalecenie wraz z dokumentacją z audytu mogą być przekazywane:

1) podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego;

2) organom Unii Europejskiej;

3) osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;

4) przedstawicielom innych państw w zakresie realizacji wspólnych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia sprawozdania, opinii lub zalecenia, zawiadomić właściwy organ o sposobie wykorzystania informacji z audytu lub o przyczynach ich niewykorzystania.

4. Audytowany jest obowiązany w terminie wyznaczonym przez właściwy organ poinformować ten organ o podjętych działaniach w związku z doręczonym sprawozdaniem, opinią lub zaleceniem.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-03-01 do 2018-03-08

Art. 97. [Sprawozdanie, opinia lub zalecenie z przeprowadzonego audytu ] 1. Z przeprowadzonego audytu właściwy organ sporządza odpowiednio:

1) sprawozdanie,

2) opinię,

3) zalecenie

– które doręcza się audytowanemu.

2. Sprawozdanie, opinia lub zalecenie wraz z dokumentacją z audytu mogą być przekazywane:

1) podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego;

2) organom Unii Europejskiej;

3) osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;

4) przedstawicielom innych państw w zakresie realizacji wspólnych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia sprawozdania, opinii lub zalecenia, zawiadomić właściwy organ o sposobie wykorzystania informacji z audytu lub o przyczynach ich niewykorzystania.

4. Audytowany jest obowiązany w terminie wyznaczonym przez właściwy organ poinformować ten organ o podjętych działaniach w związku z doręczonym sprawozdaniem, opinią lub zaleceniem.