history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022.1510 tekst jednolity)

Art. 672. (uchylony)

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022.1510 tekst jednolity)

Art. 672. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-30 do 2022-07-18    (Dz.U.2020.1320 tekst jednolity)

Art. 672. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-06-05 do 2020-07-29    (Dz.U.2019.1040 tekst jednolity)

Art. 672. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-05-16 do 2019-06-04    (Dz.U.2018.917 tekst jednolity)

Art. 672. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-01-12 do 2018-05-15    (Dz.U.2018.108 tekst jednolity)

Art. 672. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-10-12 do 2018-01-11    (Dz.U.2016.1666 tekst jednolity)

Art. 672. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-06-18 do 2016-10-11

[4] (uchylony).

[4] Rozdział IIa w dziale drugim uchylony przez art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868). Zmiana weszła w życie 18 czerwca 2016 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2014-11-04 do 2016-06-17    (Dz.U.2014.1502 tekst jednolity)

[Warunki zatrudnienia] § 1. Warunki zatrudnienia dotyczą:

1) norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;

2) wymiaru urlopu wypoczynkowego;

3) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;

4) wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;

5) bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem;

7) zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;

8) zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu;

9) wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

§ 2. Do pracowników, o których mowa w art. 671, nie stosuje się przepisów § 1 pkt 2-4, jeżeli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wykonują oni na danym stanowisku – przez okres nie dłuższy niż 8 dni w ciągu roku, poczynając od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku – wstępne prace montażowe lub instalacyjne poza budownictwem, przewidziane w umowie zawartej przez pracodawcę z podmiotem zagranicznym, których wykonanie jest niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2006-08-05 do 2014-11-03

[Warunki zatrudnienia] § 1. Warunki zatrudnienia dotyczą:

1) norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,

2) wymiaru urlopu wypoczynkowego,

3) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,

4) wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,

5) bezpieczeństwa i higieny pracy,

6) uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,

7) [14] zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,

8) zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,

9) wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

§ 2. [15] Do pracowników, o których mowa w art. 671, nie stosuje się przepisów § 1 pkt 2–4, jeżeli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wykonują oni na danym stanowisku – przez okres nie dłuższy niż 8 dni w ciągu roku, poczynając od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku – wstępne prace montażowe lub instalacyjne poza budownictwem, przewidziane w umowie zawartej przez pracodawcę z podmiotem zagranicznym, których wykonanie jest niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów.

[14] Art. 672 § 1 pkt 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 133, poz. 935). Zmiana weszła w życie 5 sierpnia 2006 r.

[15] Art. 672 § 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 133, poz. 935). Zmiana weszła w życie 5 sierpnia 2006 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2004-01-01 do 2006-08-04

[Warunki zatrudnienia] [27] § 1. Warunki zatrudnienia dotyczą:

1) norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,

2) wymiaru urlopu wypoczynkowego,

3) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,

4) wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,

5) bezpieczeństwa i higieny pracy,

6) uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,

7) zatrudniania młodocianych,

8) zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,

9) wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

§ 2. Do pracowników, o których mowa w art. 671, wykonujących wstępne prace montażowe lub instalacyjne poza budownictwem przez okres nie dłuższy niż 8 dni, przepisu § 1 pkt 2–4 nie stosuje się.

[27] Rozdział IIa w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2081). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2004 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2081) rozdział IIa ma zastosowanie od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.