history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

Art. 98. (uchylony)

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

Art. 98. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-30 do 2022-07-18    (Dz.U.2020. tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-06-05 do 2020-07-29    (Dz.U.2019. tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-05-16 do 2019-06-04    (Dz.U.2018. tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-01-12 do 2018-05-15    (Dz.U.2018. tekst jednolity)

Art. 98. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-10-12 do 2018-01-11    (Dz.U.2016. tekst jednolity)

Art. 98. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2014-11-04 do 2016-10-11    (Dz.U.2014. tekst jednolity)

(uchylony).

Wersja archiwalna obowiązująca od 1998-02-16 do 2014-11-03    (Dz.U.1998.21. tekst jednolity)

(skreślony).

Wersja archiwalna obowiązująca od 1996-06-02 do 1998-02-15

[146] (skreślony).

[146] Art. 98 skreślony przez art. 1 pkt 93 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 24, poz. 110). Zmiana weszła w życie 2 czerwca 1996 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1989-05-01 do 1996-06-01

[Opinia o pracy] § 1. Zakład pracy jest obowiązany wydać pracownikowi, na jego wniosek, opinię o pracy w związku z wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

§ 2. Opinia o pracy powinna opierać się na dokumentach znajdujących się w aktach osobowych pracownika oraz na dokonanych w zakładzie ocenach jego pracy.

§ 3. Opinia o pracy powinna zawierać w szczególności informacje dotyczące:

1) przebiegu pracy zawodowej pracownika i jego szczególnych osiągnięć w tej pracy, uzyskanych nagród i wyróżnień,

2) nałożonych i nie zatartych kar porządkowych,

3) przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy.

§ 4. Opinia powinna również zawierać informacje:

1) o skazaniu pracownika lub o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym, jeżeli skazanie lub postępowanie karne dotyczy przestępstwa pozostającego w związku z pracą,

2) o wyrządzonej przez pracownika zakładowi pracy szkodzie pozostającej w związku z pracą, jeżeli fakt ten spowodował wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy.

§ 5. [53] Zakład pracy wydaje pracownikowi opinię o pracy po zapoznaniu go z projektem opinii i wysłuchaniu jego uwag oraz po zajęciu stanowiska przez zakładową organizację związkową.

§ 6. [54] Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania opinii wystąpić do sądu pracy (sądu rejonowego) o jej sprostowanie.

§ 7. Rada Ministrów po porozumieniu z ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową [55] w drodze rozporządzenia:

1) określi szczegółowo zasady i tryb wydawania oraz prostowania świadectw pracy i opinii z uwzględnieniem niezbędnych odrębności w stosunku do kierowników zakładów pracy i ich zastępców,

2) określi przypadki, w których zakład pracy jest obowiązany lub może żądać przedłożenia opinii z poprzednich zakładów pracy,

3) może wprowadzić obowiązek dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych niektórych grup pracowników oraz ustalić zasady sporządzania tych ocen.

[53] Art. 98 § 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy ‑ Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 20, poz. 107). Zmiana weszła w życie 1 maja 1989 r.

[54] Art. 98 § 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy ‑ Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 20, poz. 107). Zmiana weszła w życie 1 maja 1989 r.

[55] Art. 98 § 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy ‑ Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 20, poz. 107). Zmiana weszła w życie 1 maja 1989 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1975-01-01 do 1989-04-30

[Opinia o pracy] § 1. Zakład pracy jest obowiązany wydać pracownikowi, na jego wniosek, opinię o pracy w związku z wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

§ 2. Opinia o pracy powinna opierać się na dokumentach znajdujących się w aktach osobowych pracownika oraz na dokonanych w zakładzie ocenach jego pracy.

§ 3. Opinia o pracy powinna zawierać w szczególności informacje dotyczące:

1) przebiegu pracy zawodowej pracownika i jego szczególnych osiągnięć w tej pracy, uzyskanych nagród i wyróżnień,

2) nałożonych i nie zatartych kar porządkowych,

3) przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy.

§ 4. Opinia powinna również zawierać informacje:

1) o skazaniu pracownika lub o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym, jeżeli skazanie lub postępowanie karne dotyczy przestępstwa pozostającego w związku z pracą,

2) o wyrządzonej przez pracownika zakładowi pracy szkodzie pozostającej w związku z pracą, jeżeli fakt ten spowodował wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy.

§ 5. Pracownik może w ciągu 3 dni od otrzymania opinii wystąpić do kierownika zakładu pracy z wnioskiem o jej sprostowanie, o ile nie odpowiada ona warunkom określonym w § 2–4. Jeżeli wniosek pracownika nie zostanie w ciągu 7 dni uwzględniony, może on wystąpić o sprostowanie opinii do kierownika jednostki nadrzędnej nad zakładem pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania opinii.

§ 6. Jednostka nadrzędna nad zakładem pracy, po rozpatrzeniu sprawy w porozumieniu z nadrzędną nad radą zakładową instancją związku zawodowego, może sprostować wydaną opinię lub zobowiązać zakład pracy do wydania opinii o treści właściwej. Sprawa powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku pracownika.

§ 7. Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych w drodze rozporządzenia:

1) określi szczegółowo zasady i tryb wydawania oraz prostowania świadectw pracy i opinii z uwzględnieniem niezbędnych odrębności w stosunku do kierowników zakładów pracy i ich zastępców,

2) określi przypadki, w których zakład pracy jest obowiązany lub może żądać przedłożenia opinii z poprzednich zakładów pracy,

3) może wprowadzić obowiązek dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych niektórych grup pracowników oraz ustalić zasady sporządzania tych ocen.