Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 1676
Wersja aktualna od 2020-07-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 1676
Wersja aktualna od 2020-07-01
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 556)   Pokaż wszystkie zmiany

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)] Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), zwaną dalej „PKWiU 2015”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Równoległe stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r.] W ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się równolegle Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.2)).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r.] Do celów:

1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług − do dnia 30 czerwca 2020 r.,

2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej − do dnia 31 grudnia 2020 r.

− stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3a.[Stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r.] [1] Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie przypadków, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i lit. g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106), załączniku nr 15 do tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 tej ustawy, Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.2)).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1240.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 września 2015 r.

POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2015)
Warszawa 2015 r.

ZASADY METODYCZNE

ZASADY METODYCZNE
POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2015)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) wskazują podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz jej interpretację.

1.2 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

1.3 Zasady metodyczne stanowią integralną część niniejszej klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu.

1.4 Schemat klasyfikacji stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

1.5 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została opracowana na potrzeby statystyki, może stanowić także podstawę wykazów grupowań, względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, jak również organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. narzędzi ewidencyjnych.

2 MIEJSCE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2015) W SYSTEMIE KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH

2.1 Klasyfikacje gospodarcze są w statystyce podstawowym narzędziem służącym zarówno do zbierania, przetwarzania, jak i do prezentowania danych statystycznych.

Wyróżnia się dwa główne rodzaje stosowanych w statystyce klasyfikacji gospodarczych:

- klasyfikacje działalności przeznaczone do klasyfikowania działalności podmiotów gospodarczych i innych jednostek, stosowane przy przedstawianiu struktury i wewnętrznych powiązań gospodarki,

- klasyfikacje produktów przeznaczone do klasyfikowania efektów działalności jednostek organizacyjnych, stosowane do przedstawiania danych statystycznych związanych z wytwarzaniem, obrotem i zużyciem produktów.

2.2 Obowiązujący system gospodarczych klasyfikacji statystycznych wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów obejmuje:

- Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007),

- Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)

oraz Nomenklaturę Scaloną (CN), wprowadzaną corocznie rozporządzeniem Komisji Europejskiej.

2.3 Miejsce PKWiU 2015 w systemie oraz powiązanie z innymi klasyfikacjami systemu międzynarodowego przedstawiono w tabeli: System powiązań statystycznych Klasyfikacji Gospodarczych.

Tabela:

SYSTEM POWIĄZAŃ STATYSTYCZNYCH KLASYFIKACJI GOSPODARCZYCH

Zasięg klasyfikacji (system kodowy)

Klasyfikacja działalności

Klasyfikacja produktów (wyroby + usługi)

Nomenklatury pochodne produktów

Klasyfikacja towarów w handlu zagranicznym

Międzynarodowy (ONZ)

ISIC

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności

CPC

Centralna Klasyfikacja Produktów

HS

Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów

(Własny system kodowy poszczególnych klasyfikacji)

YYYY

WWWWW

HHHH HH

Unii Europejskiej (UE)

NACE

Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w U.E.

CPA

Klasyfikacja Produktów wg Działalności

Lista PRODCOM

CN

Nomenklatura Scalona

YY.YX

(Jednolity system kodowy)

YY.YX.ZZ

YY.YX.ZZ.PP

HHHH HH CC

Krajowy – Polska

PKD Polska Klasyfikacja Działalności

PKWiU Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

PRODPOL

Nomenklatura do badania produktów przemysłowych do sprawozdawczości bieżącej i rocznej

CN

Nomenklatura Scalona

(Jednolity system kodowy spójny z europejskim)

YY.YX.A

YY.YX.ZZ. N

YY.YX.ZZ-PP.SS.KK

HHHH HH CC

(„A” w symbolu – znak alfabetyczny)

2.4 Klasyfikacje statystyczne są ze sobą zharmonizowane. Wyróżnia się zharmonizowanie klasyfikacji tego samego rodzaju w ramach systemów: ONZ, UE, krajowych oraz zharmonizowanie klasyfikacji różnego rodzaju, czyli np. klasyfikacji działalności z klasyfikacjami produktów.

2.5 Klasyfikacje tego samego rodzaju zachowują wzajemne powiązania pojęciowe, zakresowe i w większości przypadków kodowe, a wyróżniają się przede wszystkim rozwiniętą strukturą (rozbudowaną szczegółowością).

Dotyczy to odpowiednio zharmonizowania ISIC, NACE i PKD oraz kolejno zharmonizowania CPC, CPA i PKWiU, a także zharmonizowania HS, CN.

3 STRUKTURA POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym, określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną.

3.2 Grupowania poziomu pierwszego – „sekcje” oznaczone są symbolami jednoliterowymi. Grupowania poziomu drugiego – „działy” oznaczone są symbolami dwucyfrowymi. Grupowania poziomu trzeciego – „grupy” oznaczone są symbolami trzycyfrowymi. Grupowania poziomu czwartego – „klasy” oznaczone są symbolami czterocyfrowymi. Grupowania poziomu piątego – „kategorie” oznaczone są symbolami pięciocyfrowymi. Grupowania poziomu szóstego – „podkategorie” oznaczone są symbolami sześciocyfrowymi. Grupowania poziomu siódmego – „pozycje” oznaczone są symbolami siedmiocyfrowymi.

3.3 Struktura grupowań PKWiU 2015, ich symbole i sposób zapisu, ogólne nazwy grupowań poszczególnych szczebli są następujące:

infoRgrafika

(A – oznaczenia literowe, XX – oznaczenia cyfrowe)

3.4 Dla pierwszych czterech poziomów PKWiU 2015 przyjęto (analogicznie jak w CPA Rev.2.1) jako kryterium podziału produktów ich pochodzenie zdefiniowane przez PKD 2007 (NACE Rev.2).

W efekcie powoduje to, że każdy produkt będący wyrobem lub usługą powinien być przyporządkowany wyłącznie do jednego rodzaju działalności zaliczonego do określonej sekcji, działu, grupy i klasy.

Podział produktów na tych poziomach odpowiada zatem podziałowi działalności przyjętemu w NACE Rev.2 oraz PKD 2007, co ma odzwierciedlenie w czterocyfrowych symbolach (YY.YX) PKWiU 2015 zgodnych z symbolami przyjętymi w NACE Rev.2 i PKD 2007. Wyjątek stanowią: - produkty rybactwa objęte działem 03, - meble do siedzenia i części do mebli objęte klasą 31.00, - budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem tych budynków, objęte działem 41, - sprzedaż detaliczna objęta działem 47 (por. 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.2.6) oraz - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych, objęte działem 72.

Redakcja nazw poszczególnych grupowań poziomów PKWiU 2015 nawiązuje do odpowiadających im nazw rodzajów działalności przyjętych w PKD 2007.

3.5 Na poziomach piątym i szóstym („kategorie” i „podkategorie”) w PKWiU 2015 przyjęto podział produktów określony na tych samych poziomach co w europejskiej klasyfikacji produktów wg działalności (CPA), przejmując również z tej klasyfikacji pięcio- i sześciocyfrowe symbole oraz ich nazwy.

3.6 Na poziomie siódmym za podstawę podziału przyjęto potrzeby krajowe.

4 ZAKRES RZECZOWY POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2015)

4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym, pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi:

- wyroby stanowią: surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów – o ile występują w obrocie,

- usługi stanowią:

- - wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,

- - wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa, na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności, z materiałów własnych wykonawcy.

4.2 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została oparta na następujących klasyfikacjach i nomenklaturach międzynarodowych:

- Statistical Classification of Economic Activities In the European Community (NACE), Rev. 2 (Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w UE),

- Classification of Products by Activity (CPA), wersja Rev.2.1 (Klasyfikacja Produktów wg Działalności),

- Combined Nomenclature (CN), obowiązującej w roku 2015 (Nomenklatura Scalona) i corocznie aktualizowanej przez Komisję (UE)

jak również Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

5 ZASADY TWORZENIA GRUPOWAŃ PKWiU 2015

5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych poziomach podziału

5.1.1 W PKWiU 2015 rozróżnia się następujące rodzaje grupowań:

- grupowania macierzyste – są to grupowania podlegające podziałowi na niższych szczeblach, np. podkategorie są grupowaniami macierzystymi w stosunku do pozycji; pozycje nie mogą być grupowaniami macierzystymi,

- grupowania pochodne – są grupowaniami, na które dzielą się grupowania macierzyste, np. pozycje są grupowaniami pochodnymi w stosunku do podkategorii,

- grupowania końcowe – są to grupowania, które nie podlegają podziałowi, w PKWiU 2015 są nimi jedynie pozycje.

5.1.2 Przy opracowywaniu PKWiU 2015 przyjęto zasadę kompletności podziału grupowań macierzystych jako podstawowy i nieodzowny warunek poprawności całej klasyfikacji; zasada ta stanowi, że suma zakresów grupowań pochodnych musi być równa zakresowi bezpośrednio nadrzędnego grupowania macierzystego; oznacza to, że suma zakresów grupowań pochodnych musi w pełni wyczerpywać zakres grupowania macierzystego i nie może być od niego większa.

5.1.3 W przypadkach, w których suma zakresów grupowań pochodnych nie wyczerpuje całego zakresu grupowania macierzystego, tworzy się grupowanie obejmujące produkty pozostałe; obejmuje ono produkty, które zalicza się do grupowania bezpośrednio nadrzędnego, lecz niedające się zaliczyć do któregokolwiek grupowania pochodnego. Grupowania „pozostałe” tworzy się również dla:

- łącznego ujęcia produktów o mniejszym znaczeniu ekonomicznym, których nie można wyodrębnić ze względu na ograniczenie liczby, grupowań pochodnych do 9,

- łącznego ujęcia produktów „nowych” niedających się zaliczyć do pozostałych grupowań danego szczebla i dla których, ze względu np. na wielkość produkcji, nie jest celowe wydzielanie w osobne grupowanie; z chwilą wzrostu produkcji dla produktów tych mogą być tworzone grupowania odrębne.

Grupowanie obejmujące „produkty pozostałe” z reguły otrzymuje symbol „9” bez względu na to, czy na danym szczeblu podziału stosowano osiem czy też mniej grupowań pochodnych. Wyjątkiem od tej zasady jest zarezerwowanie w sekcji C cyfry „9” na miejscu 5. symbolu PKWiU, dla oznaczenia grupowań obejmujących usługi związane z produkcją.

5.1.4 Zakresy poszczególnych grupowań pochodnych określonego grupowania macierzystego w żadnym przypadku nie mogą zachodzić na siebie, tzn. nie może powstać sytuacja, w której produkt może być zaliczany do więcej niż jednego grupowania PKWiU 2015 (zasada jednoznaczności grupowań).

5.1.5 Usystematyzowanie poszczególnych grup produktów w PKWiU 2015 następuje na podstawie następujących podstawych kryteriów klasyfikacji:

- w zakresie wyrobów:

- - kryterium pochodzenia wytwórczego (przemysłowego) wg rodzajów działalności,

- - kryterium surowcowe,

- - kryterium technologii wytwarzania,

- - kryterium konstrukcji wyrobu,

- - kryterium przeznaczenia,

- w zakresie usług:

- - kryterium pochodzenia wg rodzajów działalności,

- - rodzaj świadczonych usług.

Podstawowym założeniem budowy PKWiU 2015 jest powiązanie klasyfikacji produktów (wyrobów i usług) z klasyfikacją rodzajów działalności gospodarczych (PKD 2007) tak, aby każdy produkt był klasyfikowany przede wszystkim w zależności od rodzaju działalności, w wyniku której powstaje. A zatem: każdy produkt (wyrób, usługa) powinien być zaliczony wyłącznie do jednego rodzaju działalności gospodarczej określonego w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Kryterium powyższe jest podstawą utworzenia pierwszych czterech poziomów PKWiU 2015 tj. sekcji, działów, grup i klas. Powiązanie PKWiU 2015 z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) ma szczególne znaczenie dla statystycznych badań zjawisk gospodarczych i dalszej korelacji z międzynarodowymi klasyfikacjami celowymi, takimi jak: Klasyfikacja Funkcji Rządu, Klasyfikacja Indywidualnej Konsumpcji Celowej, Klasyfikacja Celowych Nakładów Producentów i innych. W odniesieniu do kryterium przeznaczenia należy podkreślić, że dotyczy ono zasadniczego przeznaczenia wyrobu określonego przez jego producenta (konstruktora, projektanta) i wynikającego z określonych parametrów wyrobu bez względu na rzeczywiste wykorzystanie wyrobu.

5.1.6 Do opracowania PKWiU 2015 przyjęto jako podstawowy hierarchiczno-dziesiętny system podziału grupowań macierzystych. Liczbę grupowań pochodnych dla każdego grupowania macierzystego ograniczono do dziewięciu. Dziesiętny system podziału grupowań zastosowano w pełni, w odniesieniu do grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji. System setny podziału grupowań zastosowano w pełni jedynie w odniesieniu do działów. Potrzeba tworzenia nowych grupowań PKWiU 2015 może wynikać w szczególności z:

- pojawienia się w obrocie nowych rodzajów produktów,

- konieczności wydzielenia osobnego grupowania dla produktów o dotychczas niewielkim znaczeniu gospodarczym, objętych grupowaniami „pozostałe” w przypadku wzrostu ich znaczenia, względnie wielkości produkcji,

- konieczności obserwacji produktów o specjalnym znaczeniu gospodarczym.

5.2 Zakres rzeczowy grupowań obejmujących wyroby

5.2.1 Ogólne zasady określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby.

PKWiU 2015 w zakresie wyrobów opracowano, uwzględniając właściwości fizyczne oraz strukturę wyrobów. Ma to swoje potwierdzenie w przyjętych podstawowych kryteriach podziału (por.5.1.5). Na podstawie tych założeń zbudowane są również międzynarodowe klasyfikacje handlu zagranicznego:

- Zharmonizowany System Oznaczenia i Kodowania Towarów (HS) oraz

- Nomenklatura Scalona (CN).

W celu maksymalnego zharmonizowania międzynarodowych klasyfikacji wyrobów na potrzeby badań statystycznych z zakresu produkcji z wcześniej opracowanymi międzynarodowymi klasyfikacjami towarów na potrzeby handlu zagranicznego – przy opracowywaniu klasyfikacji wyrobów posłużono się jako „blokami konstrukcyjnymi” pozycjami Nomenklatury Scalonej (CN).

Z tych względów, w PKWiU 2015 zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji CN, to znaczy, że grupowanie PKWiU 2015 odpowiada z reguły całej pozycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozycji CN.

5.2.2 Szczególne przypadki określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby i usługi:

5.2.2.1 Klasie PKD 2007 01.50 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) w PKWiU 2015 nie zostały przydzielone żadne produkty, gdyż produkty gospodarstw mieszanych nie różnią się od produktów gospodarstw wyspecjalizowanych; produkty te są klasyfikowane w odpowiednich pozycjach grup 01.1 – 01.4.

5.2.2.2 Klasom PKD 2007: – 03.11 Rybołówstwo w wodach morskich, – 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych, – 03.21 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, – 03.22 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych odpowiada tylko jedna klasa w PKWiU 2015 – 03.00 Ryby i pozostałe produkty rybołówstwa; produkty pochodzące z chowu i hodowli; usługi wspomagające rybactwo, ponieważ produktów pochodzących z tych działalności nie da się rozróżnić.

W ramach klasy 03.00 dokonano podziału ryb na: – nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, – nadające się do spożycia przez ludzi.

5.2.2.3 Odpady i złom (zużyte wyroby nienadające się do pierwotnego zastosowania) zostały sklasyfikowane w PKWiU 2015 w dziale 38 Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, który obejmuje odpady, usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem oraz usługi odzysku surowców wtórnych i surowce wtórne, z wyjątkiem szmat, odpadów szpagatów, powrozów, lin i linek oraz zużytych wyrobów z materiałów włókienniczych, sklasyfikowanych w wydzielonym grupowaniu 13.94.20.0 Szmaty, odpady szpagatów, powrozów, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych.

5.2.2.4 Wyroby używane, sklasyfikowano w grupowaniach dla nich wydzielonych (np. 14.13.40.0 Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze). W pozostałych przypadkach, gdy dla określonych wyrobów używanych, nie wydzielono odrębnych grupowań, wówczas wyroby takie zalicza się do tego samego grupowania co wyroby nowe.

5.2.2.5 W dziale 41 Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, zostało zastosowane odmienne kryterium podziału niż w PKD 2007. PKWiU 2015 klasyfikuje rodzaje budynków oraz rodzaje prac związanych z ich wznoszeniem. Podczas, gdy PKD 2007 klasyfikuje tylko rodzaje prac. W związku z tym struktura PKD 2007 i PKWiU 2015 w ramach działu 41, od poziomu grupy jest rozbieżna.

Podział budynków występujący w ramach kategorii 41.00.1 Budynki mieszkalne i w ramach kategorii 41.00.2 Budynki niemieszkalne wynika z międzynarodowej klasyfikacji Classification of Types of Constructions (CC), stanowiącej podstawę Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

5.2.2.6 Handel detaliczny wskazany w dziale 47 PKWiU 2015 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, został podzielony według innego kryterium niż w PKD 2007. W PKD 2007 zastosowano podział wg miejsca sprzedaży (sklepy wyspecjalizowane, niewyspecjalizowane, stragany, targowiska) i wg towaru. Natomiast w PKWiU 2015 handel detaliczny został sklasyfikowany wg towaru będącego przedmiotem obrotu. W związku z tym symbole grupowań PKD 2007 i PKWiU 2015 w ramach działu 47, od poziomu grupy są różne.

5.2.2.7 Wyroby niekompletne lub niegotowe zalicza się do grupowań obejmujących wyroby gotowe kompletne pod warunkiem, że mają zasadnicze cechy wyrobu kompletnego i gotowego. Analogicznie zalicza się wyroby niezmontowane albo zdemontowane.

5.2.2.8 Części i akcesoria zalicza się w PKWiU 2015 do klas obejmujących wyroby, do których one należą, z tym że pojęcie „części i akcesoria” obejmuje również zespoły i elementy. Dla części i akcesoriów o szczególnym znaczeniu gospodarczym zostały wyodrębnione osobne grupowania.

Dotyczy to w szczególności części i akcesoriów do:

- maszyn i urządzeń,

- sprzętu transportowego,

- elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego.

Do grupowań obejmujących części i akcesoria nie zalicza się jednak tych, które potraktowano jako samodzielne wyroby finalne i dla których wydzielono osobne grupowania, np.: – łożyska (28.15), – elementy złączne, – śruby i wkręty (25.94), – śruby napędowe do statków i łodzi (25.99.26), i inne. Części i akcesoria, dla których nie wyodrębniono osobnych grupowań, zalicza się do grupowań obejmujących wyroby finalne, w skład których wchodzą. Części i akcesoria wchodzące w skład różnych wyrobów (o ile nie wydzielono dla nich osobnych grupowań) zalicza się do grupowania obejmującego wyrób finalny, w którym najczęściej są stosowane.

5.2.2.9 Futerały i podobne pojemniki specjalnie, wyprofilowane lub wyściełane, do umieszczania w nich odpowiednich wyrobów (zestawów), przystosowane do użytkowania długotrwałego i sprzedawane wraz z tymi wyrobami, zalicza się do grupowań obejmujących zawarte w nich wyroby. Nie dotyczy to jednak pojemników nadających całości charakter szczególny. Futerały i podobne pojemniki, sprzedawane osobno bez wyrobów, które mają chronić, zalicza się jako osobne wyroby finalne do odpowiednich grupowań, w zależności od materiału z jakiego zostały wykonane.

5.3 Zakres rzeczowy grupowań obejmujących usługi

5.3.1 Przedmiotem klasyfikowania wg PKWiU 2015 są czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, świadczone przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz ludności. PKWiU 2015 nie ma zastosowania do klasyfikowania czynności wewnątrzzakładowych.

5.3.2 Każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

5.3.3 Czynności o charakterze naprawczym i konserwacyjnym są klasyfikowane w następujących grupowaniach:

- naprawy i konserwacje metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, zostały zaliczone do grupy 33.1,

- naprawy i konserwacje bojlerów i kotłów domowego użytku zostały zaliczone do grupowania 43.22.12,

- naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, zostały zaliczone do odpowiednich grupowań w dziale 45,

- naprawy komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu telekomunikacyjnego zostały zaliczone do grupy 95.1.

- naprawy artykułów użytku osobistego oraz domowego zostały zaliczone do grupy 95.2,

Odbudowa i przebudowa maszyn i sprzętu jest traktowana jako działalność produkcyjna ujęta w działach sekcji C.

5.3.4 Roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane również w ramach działu 33 grupa 33.2, z następującymi zastrzeżeniami:

- roboty instalacyjne i montażowe, wykonane przez producenta wyrobu własnymi siłami, są klasyfikowane tam, gdzie jest sklasyfikowany wyrób,

- budowlane roboty instalacyjne i montażowe, włączając instalowanie (montaż) stolarki budowlanej własnej produkcji, klasyfikuje się w dziale 43,

- roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, są klasyfikowane tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 47.

Instalowanie sprzętu, który stanowi integralną część budynku lub podobnych konstrukcji, np. wykonywanie okablowania elektrycznego, instalowanie schodów ruchomych lub systemów klimatyzacyjnych – sklasyfikowane jest w odpowiednich podklasach sekcji F Budownictwo.

5.3.5 Instalowanie i montaż maszyn i urządzeń na miejscu przeznaczenia klasyfikuje się w jednym i tym samym grupowaniu łącznie z przeprowadzonym ewentualnie przez tę samą jednostkę, rozruchem i szkoleniem personelu w zakresie rutynowych czynności związanych z użytkowaniem i konserwacją zainstalowanego wyrobu.

5.3.6 Pod pojęciem zlecenia wykonania usług na zewnątrz (outsourcing) należy rozumieć kontrakt, zgodnie z którym zleceniodawca wymaga od zleceniobiorcy/podwykonawcy wykonania określonego zadania, np. części lub całego procesu produkcyjnego, usług związanych z zatrudnieniem lub usług pomocniczych.

6 ZASADY BUDOWY SCHEMATU KLASYFIKACJI

6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1)

6.1.1 W PKWiU 2015 przyjęto hierarchiczno-dziesiętny system podziału grupowań, co przesądziło o zastosowaniu poniżej sekcji również hierarchiczno-dziesiętnej budowy symboli grupowań z zastrzeżeniem cyfr „0” i „9” dla celów specjalnych. (Sekcje oznaczono symbolami literowymi). System setny zastosowano, analogicznie jak w PKD 2007 i NACE Rev. 2, jedynie dla działów.

6.1.2 Podstawowy symbol grupowania jest siedmioocyfrowy, zapisywany w blokach po dwa znaki oddzielone kropką, z tym że blok pierwszych sześciu cyfr jest w pełni zgodny z klasyfikacją europejską CPA. Natomiast poziom siedmiocyfrowych grupowań odzwierciedla specyfikę krajową.

6.1.3 Cyfra „0” w systemie symbolizacji PKWiU 2015 ma następujące zastosowania:

- na pierwszym lub drugim miejscu symbolu na równi z pozostałymi cyframi tworzy symbole działów,

- na pozostałych miejscach symbolu oznacza, że dane grupowanie nie podlega podziałowi na tym poziomie.

Zastosowanie zera, o którym mowa w tiret 2 powoduje, że wszystkie grupowania końcowe w PKWiU 2015 muszą mieć symbole siedmioznakowe, natomiast grupowania macierzyste mają symbole od dwu- do sześciocyfrowych.

6.1.4 Cyfra „9” została zarezerwowana w symbolach PKWiU 2015 do:

- oznaczania grupowań „pozostałe”, „gdzie indziej niesklasyfikowane”, chyba że grupowanie macierzyste dzieli się bez reszty na dziewięć określonych grupowań i grupowanie „pozostałe” nie występuje,

- oznaczania na miejscu 5. w sekcji C grupowań obejmujących usługi związane z produkcją, nawet gdy cyfra „9” nie byłaby następną cyfrą w porządku numerycznym.

6.2 Nazwy grupowań (kolumna 2)

6.2.1 Podstawową funkcją nazwy grupowania jest określenie zakresu tego grupowania.

6.2.2 Każde grupowanie jest jednocześnie określone (identyfikowane) przez jego symbol i nazwę. Przy określaniu poszczególnych grupowań poza PKWiU 2015, np. w nomenklaturach pochodnych, decyzjach administracyjnych, należy podawać zarówno jego symbol oraz nazwę w pełnym brzmieniu.

6.2.3 W PKWiU 2015 nie powinny powtarzać się dwie jednakowo brzmiące nazwy. Wyjątek stanowią jedynie nazwy grupowań stworzonych formalnie w przypadkach niewystępowania podziału na danym szczeblu.

6.2.4 Nazwy grupowań na poziomach wyższych, tj. sekcji, działu, grupy, a niekiedy klasy, nie zawsze w pełni oddają zakresy grupowań wchodzących w ich skład na poziomie końcowym. Wynika to z faktu, że nazwy tych grupowań są formułowane w sposób ogólny i skrótowy, użyteczny przy prezentacji danych.

6.2.5 Nazwy grupowań obejmujących „pozostałe produkty” opracowano przez powtórzenie nazwy pełnej grupowania macierzystego bezpośrednio wyższego szczebla oraz dopisanie wyrazu „pozostałe”. Gdy grupowanie obejmujące „pozostałe produkty” uległo dalszemu podziałowi, w którego wyniku powstało kolejne grupowanie „pozostałe”, otrzymało ono na końcu nazwy określenie „gdzie indziej niesklasyfikowane”.

6.3 Powiązania grupowań PKWiU 2015 z innymi klasyfikacjami i nomenklaturami

6.3.1 Oparcie podziału pierwszych czterech poziomów PKWiU 2015 na klasyfikacji PKD 2007 oraz oznaczanie ich symbolami przyjętymi w PKD 2007 powoduje, że formalne powiązanie tych klasyfikacji następuje bezpośrednio przez pierwsze cztery cyfry symbolu PKWiU 2015, z wyjątkami, o których mowa w pkt 5.2.2.

6.3.2 W analogiczny sposób powiązano PKWiU 2015 z klasyfikacją CPA Rev.2.1. Symbole kategorii i podkategorii odpowiadają ściśle symbolom CPA Rev.2.1.

6.3.3 Dla ułatwienia prac związanych z reorganizacją, względnie uzupełnieniem ewidencji źródłowej jednostek gospodarczych oraz ułatwieniem zaliczenia określonych produktów do odpowiednich grupowań PKWiU zostały opracowane klucze powiązań PKWiU 2008 – PKWiU 2015 oraz PKWiU 2015 – PKWiU 2008. Przedmiotowe klucze stanowią odrębną publikację, dostępną na stronie internetowej GUS – www.stat.gov.pl.

Należy jednak podkreślić, że powiązania zawarte w kluczach nie stanowią pełnej odpowiedniości grupowań PKWiU, lecz oznaczają, że produkty zaliczane do danego grupowania PKWiU 2008 (2015) mogą być zaliczane do grupowań PKWiU 2015 (2008).

6.3.4 W PKWiU 2015 zakres rzeczowy grupowań obejmujących wyroby z reguły odpowiada zakresom rzeczowym odpowiednich grupowań Nomenklatury Scalonej (CN).

Klucz powiązań PKWiU 2015 – CN 2015 stanowi odrębną publikację, dostępną na stronie internetowej GUS – www.stat.gov.pl. Klucz ten jest corocznie aktualizowany wraz ze zmianami do Nomneklatury Scalonej (CN).

7 SPOSÓB ZALICZANIA PRODUKTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUPOWAŃ

7.1 Uzasadnienie

Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2015 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2015 będzie wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2015.

7.2 Podstawy zaliczania

Przy ustalaniu właściwego grupowania PKWiU 2015, do którego zalicza się określony produkt, należy kierować się zasadami budowy i logiki struktury PKWiU 2015.

W żadnym przypadku o zaliczeniu produktu nie mogą decydować przesłanki sprzeczne z zasadami PKWiU 2015. Szczególnie niedopuszczalne jest kierowanie się korzyściami materialnymi, względnie innymi przywilejami wynikającymi z zaklasyfikowania produktu.

Przy zaliczaniu produktu do określonego grupowania PKWiU 2015 należy posługiwać się:

- niniejszymi zasadami metodycznymi,

- nazwami grupowań końcowych PKWiU 2015,

- wyjaśnieniami i wskazówkami zawartymi w Notach wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS) i w Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich publikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, seria C.

Wszystkie elementy mają dla ustalenia zakresu rzeczowego grupowań PKWiU 2015 jednakowe znaczenie.

Przy zaliczaniu wyrobów do określonego grupowania PKWiU 2015, mogą być pomocne „Szczególne przypadki określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby i usługi” o których mowa w pkt 5.2.2.

7.3 Zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy)

Zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU 2015 należy do obowiązków producenta (usługodawcy) tego produktu. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU 2015, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć produkt, producent lub usługodawca może zwrócić się o pomoc do właściwej jednostki GUS wskazanej w komunikacie Prezesa GUS w sprawie udzielania informacji dotyczącej standardów klasyfikacyjnych, publikowanym w Dzienniku Urzędowym GUS.

7.4 Zasada zaliczania do grupowań końcowych

Zaklasyfikowanie określonego produktu wg PKWiU 2015 należy określać możliwie jak najbardziej szczegółowo, tj. za pomocą grupowań końcowych. W przypadku, gdy dokonane zaklasyfikowanie jest zbyt szczegółowe dla potrzeb użytkowników, można wówczas ustalić mniej szczegółowe, posługując się grupowaniem macierzystym odpowiedniego poziomu.

7.5 Ogólne reguły klasyfikowania wyrobów

Ze względu na ścisłe uzależnienie zakresów rzeczowych grupowań PKWiU 2015 od Nomenklatury Scalonej (CN) (por. pkt 5.2.1) przy zaliczaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU 2015 należy stosować „Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN)” zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

7.6 Ogólne reguły klasyfikowania usług

7.6.1 Usługi dzielą się na:

- usługi produkcyjne – czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej,

- usługi konsumpcyjne – wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności,

- usługi ogólnospołeczne – czynności zaspokajające potrzeby porządkowo-organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości.

7.6.2 Gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

SCHEMAT KLASYFIKACJI

Sekcja A

PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

Sekcja ta obejmuje:

– rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego,

– zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego,

– produkty gospodarki leśnej,

– usługi związane z produkcją roślinną, chowem i hodowlą zwierząt, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem,

– ryby i pozostałe produkty rybactwa,

– usługi schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej.

Sekcja ta nie obejmuje:

– mąki i mączki z roślin pastewnych, sklasyfikowanych w 10.91,

– drewna w postaci wiórów lub kawałków, sklasyfikowanego w 16.10,

– brykietów ze słomy, sklasyfikowanych w 16.29.15.0,

– rozłupanych pali i tyczek, sklasyfikowanych w 16.10.39.0,

– usług związanych z dystrybucją wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz obsługą systemów irygacyjnych, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,

– usług weterynaryjnych, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanych w 75.00.1,

– usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w 81.30.1,

– usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

Uwagi:

– grupowanie 01.11.20.0 nie obejmuje kukurydzy cukrowej (01.13.39.0) i kukurydzy pastewnej (01.19.10.0),

– grupowanie 01.11.41.0 nie obejmuje sorgo cukrowego (01.19.39.0) oraz pastewnego i trawiastego (01.19.10.0),

– grupowanie 01.11.50.0 nie obejmuje słomy oczyszczonej, bielonej lub barwionej (01.29.30.0),

– grupowanie 01.13.12.0 nie obejmuje białej i czerwonej kapusty pastewnej i zielonej kapusty bezgłowej (01.19.10.0).

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Dział 01

PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

01.1

ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE

01.11

ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU

01.11.1

PSZENICA

01.11.11

Pszenica durum

01.11.11.0

Pszenica durum

01.11.12

Pozostała pszenica

01.11.12.0

Pozostała pszenica

01.11.2

KUKURYDZA

01.11.20

Kukurydza

01.11.20.0

Kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej)

01.11.3

JĘCZMIEŃ, ŻYTO I OWIES

01.11.31

Jęczmień

01.11.31.0

Jęczmień

01.11.32

Żyto

01.11.32.0

Żyto

01.11.33

Owies

01.11.33.0

Owies

01.11.4

SORGO, PROSO I POZOSTAŁE ZBOŻA

01.11.41

Sorgo

01.11.41.0

Sorgo

01.11.42

Proso

01.11.42.0

Proso

01.11.43

Pszenżyto

01.11.43.0

Pszenżyto

01.11.49

Pozostałe zboża

01.11.49.0

Pozostałe zboża

01.11.5

SŁOMA I PLEWY ZBÓŻ

01.11.50

Słoma i plewy zbóż

01.11.50.0

Słoma i plewy zbóż

01.11.6

WARZYWA STRĄCZKOWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE

01.11.61

Fasola

01.11.61.0

Fasola

01.11.62

Groch

01.11.62.0

Groch

01.11.69

Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone

01.11.69.0

Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone

01.11.7

WARZYWA STRĄCZKOWE SUSZONE

01.11.71

Fasola, suszona

01.11.71.0

Fasola, suszona

01.11.72

Bób i bobik, suszone

01.11.72.0

Bób i bobik, suszone

01.11.73

Ciecierzyca (cieciorka), suszona

01.11.73.0

Ciecierzyca (cieciorka), suszona

01.11.74

Soczewica, suszona

01.11.74.0

Soczewica, suszona

01.11.75

Groch, suszony

01.11.75.0

Groch, suszony

01.11.76

Fasolnik chiński, suszony

01.11.76.0

Fasolnik chiński, suszony

01.11.77

Nikla indyjska, suszona

01.11.77.0

Nikla indyjska, suszona

01.11.79

Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.11.79.0

Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.11.8

NASIONA SOI I ORZESZKI ZIEMNE

01.11.81

Nasiona soi

01.11.81.0

Nasiona soi

01.11.82

Orzeszki ziemne w łupinach

01.11.82.0

Orzeszki ziemne w łupinach

01.11.9

POZOSTAŁE NASIONA OLEISTE

01.11.91

Nasiona lnu

01.11.91.0

Nasiona lnu

01.11.92

Nasiona gorczycy

01.11.92.0

Nasiona gorczycy

01.11.93

Nasiona rzepaku i rzepiku

01.11.93.0

Nasiona rzepaku i rzepiku

01.11.94

Nasiona sezamu

01.11.94.0

Nasiona sezamu

01.11.95

Nasiona słonecznika

01.11.95.0

Nasiona słonecznika

01.11.96

Nasiona rącznika

01.11.96.0

Nasiona rącznika

01.11.99

Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.11.99.0

Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.12

RYŻ NIEŁUSKANY

01.12.1

RYŻ NIEŁUSKANY

01.12.10

Ryż niełuskany

01.12.10.0

Ryż niełuskany

01.13

WARZYWA ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ ROŚLINY KORZENIOWE I BULWIASTE

01.13.1

WARZYWA LIŚCIOWE I ŁODYGOWE

01.13.11

Szparagi

01.13.11.0

Szparagi

01.13.12

Kapusta

01.13.12.0

Kapusta

01.13.13

Kalafiory i brokuły

01.13.13.0

Kalafiory i brokuły

01.13.14

Sałata

01.13.14.0

Sałata

01.13.15

Cykoria

01.13.15.0

Cykoria

01.13.16

Szpinak

01.13.16.0

Szpinak

01.13.17

Karczochy

01.13.17.0

Karczochy

01.13.19

Pozostałe warzywa liściowe i łodygowe

01.13.19.0

Pozostałe warzywa liściowe i łodygowe

01.13.2

ARBUZY I MELONY

01.13.21

Arbuzy

01.13.21.0

Arbuzy

01.13.29

Melony

01.13.29.0

Melony

01.13.3

POZOSTAŁE WARZYWA OWOCOWE

01.13.31

Papryka i inne warzywa owocowe (wyłącznie z rodzaju Capsicum)

01.13.31.0

Papryka i inne warzywa owocowe (wyłącznie z rodzaju Capsicum)

01.13.32

Ogórki i korniszony

01.13.32.0

Ogórki i korniszony

01.13.33

Bakłażany (oberżyny)

01.13.33.0

Bakłażany (oberżyny)

01.13.34

Pomidory

01.13.34.0

Pomidory

01.13.39

Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.13.39.0

Pozostałe, świeże lub schłodzone warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.13.4

WARZYWA KORZENIOWE, CEBULOWE I BULWIASTE

01.13.41

Marchew i rzepa

01.13.41.0

Marchew i rzepa

01.13.42

Czosnek

01.13.42.0

Czosnek

01.13.43

Cebula

01.13.43.0

Cebula

01.13.44

Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych

01.13.44.0

Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych

01.13.49

Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny

01.13.49.0

Pozostałe, świeże lub schłodzone warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny

01.13.5

ZIEMNIAKI I JADALNE KORZENIE I BULWY O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBI I INULINY

01.13.51

Ziemniaki

01.13.51.0

Ziemniaki

01.13.52

Ziemniaki słodkie

01.13.52.0

Ziemniaki słodkie (bataty, pataty)

01.13.53

Maniok (cassava)

01.13.53.0

Maniok (cassava)

01.13.54

Kolokazja jadalna (taro)

01.13.54.0

Kolokazja jadalna (taro)

01.13.59

Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny

01.13.59.0

Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny

01.13.6

NASIONA WARZYW, Z WYŁĄCZENIEM NASION BURAKÓW CUKROWYCH

01.13.60

Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych

01.13.60.0

Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych

01.13.7

BURAKI CUKROWE I NASIONA BURAKÓW CUKROWYCH

01.13.71

Buraki cukrowe

01.13.71.0

Buraki cukrowe

01.13.72

Nasiona buraków cukrowych

01.13.72.0

Nasiona buraków cukrowych

01.13.8

GRZYBY I TRUFLE

01.13.80

Grzyby i trufle

01.13.80.0

Grzyby i trufle

01.13.9

WARZYWA ŚWIEŻE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

01.13.90

Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.13.90.0

Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.14

TRZCINA CUKROWA

01.14.1

TRZCINA CUKROWA

01.14.10

Trzcina cukrowa

01.14.10.0

Trzcina cukrowa

01.15

TYTOŃ NIEPRZETWORZONY

01.15.1

TYTOŃ NIEPRZETWORZONY

01.15.10

Tytoń nieprzetworzony

01.15.10.0

Tytoń nieprzetworzony

01.16

ROŚLINY WŁÓKNISTE

01.16.1

ROŚLINY WŁÓKNISTE

01.16.11

Bawełna niezgrzeblona i nieczesana

01.16.11.0

Bawełna niezgrzeblona i nieczesana

01.16.12

Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

01.16.12.0

Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

01.16.19

Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.16.19.0

Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.19

POZOSTAŁE ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE

01.19.1

ROŚLINY PASTEWNE

01.19.10

Rośliny pastewne

01.19.10.0

Rośliny pastewne

01.19.2

KWIATY CIĘTE I PĄKI kWIATOWE; NASIONA kWIATÓW

01.19.21

Kwiaty cięte i pąki kWiatowe

01.19.21.0

Kwiaty cięte i pąki kWiatowe

01.19.22

Nasiona kWiatów

01.19.22.0

Nasiona kWiatów

01.19.3

NASIONA ROŚLIN PASTEWNYCH, WŁĄCZAJĄC NASIONA BURAKÓW PASTEWNYCH; POZOSTAŁE SUROWE PRODUKTY ROŚLINNE

01.19.31

Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych

01.19.31.0

Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych

01.19.39

Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.19.39.0

Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.2

ROŚLINY WIELOLETNIE

01.21

WINOGRONA

01.21.1

WINOGRONA

01.21.11

Winogrona stołowe

01.21.11.0

Winogrona stołowe

01.21.12

Pozostałe winogrona świeże

01.21.12.0

Pozostałe winogrona świeże

01.22

OWOCE TROPIKALNE I PODZWROTNIKOWE

01.22.1

OWOCE TROPIKALNE I PODZWROTNIKOWE

01.22.11

Awokado

01.22.11.0

Awokado

01.22.12

Banany, plantany itp.

01.22.12.0

Banany, plantany itp.

01.22.13

Daktyle

01.22.13.0

Daktyle

01.22.14

Figi

01.22.14.0

Figi

01.22.19

Pozostałe owoce tropikalne i podzwrotnikowe

01.22.19.0

Pozostałe świeże owoce tropikalne i podzwrotnikowe

01.23

OWOCE CYTRUSOWE

01.23.1

OWOCE CYTRUSOWE

01.23.11

Pomelo i grejpfruty

01.23.11.0

Pomelo i grejpfruty

01.23.12

Cytryny i limonki

01.23.12.0

Cytryny i limonki

01.23.13

Pomarańcze

01.23.13.0

Pomarańcze

01.23.14

Mandarynki, klementynki i tangeryny

01.23.14.0

Mandarynki, klementynki i tangeryny

01.23.19

Pozostałe owoce cytrusowe

01.23.19.0

Pozostałe świeże owoce cytrusowe

01.24

OWOCE ZIARNKOWE I PESTKOWE

01.24.1

JABŁKA

01.24.10

Jabłka

01.24.10.0

Jabłka

01.24.2

POZOSTAŁE OWOCE ZIARNKOWE I PESTKOWE

01.24.21

Gruszki

01.24.21.0

Gruszki

01.24.22

Pigwy

01.24.22.0

Pigwy

01.24.23

Morele

01.24.23.0

Morele

01.24.24

Wiśnie i czereśnie

01.24.24.0

Wiśnie i czereśnie

01.24.25

Brzoskwinie

01.24.25.0

Brzoskwinie

01.24.26

Nektaryny

01.24.26.0

Nektaryny

01.24.27

Śliwki

01.24.27.0

Śliwki

01.24.28

Owoce tarniny

01.24.28.0

Owoce tarniny

01.24.29

Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.24.29.0

Pozostałe świeże owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.25

OWOCE ŚWIEŻE, Z POZOSTAŁYCH KRZEWÓW I DRZEW OWOCOWYCH ORAZ DRZEW ORZECHOWYCH

01.25.1

JAGODY I OWOCE Z RODZAJU VACCINIUM

01.25.11

Owoce kiwi

01.25.11.0

Owoce kiwi

01.25.12

Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami

01.25.12.0

Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami

01.25.13

Truskawki i poziomki

01.25.13.0

Truskawki i poziomki

01.25.19

Pozostałe owoce jagodowe (np. porzeczki, agrest) i z rodzaju Vaccinium (np. żurawina, borówki czarne), świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.25.19.0

Pozostałe owoce jagodowe (np. porzeczki, agrest) i z rodzaju Vaccinium (np. żurawina, borówki czarne), świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.25.2

NASIONA OWOCÓW

01.25.20

Nasiona owoców

01.25.20.0

Nasiona owoców

01.25.3

ORZECHY W ŁUPINACH (Z WYŁĄCZENIEM JADALNYCH ORZECHÓW DZIKO ROSNĄCYCH, ORZESZKÓW ZIEMNYCH I ORZECHÓW KOKOSOWYCH)

01.25.31

Migdały

01.25.31.0

Migdały

01.25.32

Kasztany jadalne

01.25.32.0

Kasztany jadalne

01.25.33

Orzechy laskowe

01.25.33.0

Orzechy laskowe

01.25.34

Pistacje

01.25.34.0

Pistacje

01.25.35

Orzechy włoskie

01.25.35.0

Orzechy włoskie

01.25.39

Pozostałe orzechy w łupinach (z wyłączeniem jadalnych orzechów dziko rosnących, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych)

01.25.39.0

Pozostałe orzechy w łupinach (z wyłączeniem jadalnych orzechów dziko rosnących, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych)

01.25.9

POZOSTAŁE OWOCE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

01.25.90

Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.25.90.0

Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.26

OWOCE OLEISTE

01.26.1

OLIWKI

01.26.11

Oliwki stołowe

01.26.11.0

Oliwki stołowe

01.26.12

Oliwki do produkcji oliwy

01.26.12.0

Oliwki do produkcji oliwy

01.26.2

ORZECHY KOKOSOWE

01.26.20

Orzechy kokosowe

01.26.20.0

Orzechy kokosowe

01.26.9

POZOSTAŁE OWOCE OLEISTE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

01.26.90

Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.26.90.0

Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.27

ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI NAPOJÓW

01.27.1

ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI NAPOJÓW

01.27.11

Kawa niepalona

01.27.11.0

Kawa niepalona

01.27.12

Herbata

01.27.12.0

Herbata

01.27.13

Maté (herbata paragwajska)

01.27.13.0

Maté (herbata paragwajska)

01.27.14

Ziarna kakao

01.27.14.0

Ziarna kakao

01.28

ROŚLINY PRZYPRAWOWE I AROMATYCZNE ORAZ ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

01.28.1

ROŚLINY PRZYPRAWOWE I AROMATYCZNE NIEPRZETWORZONE

01.28.11

Pieprz surowy z rodzaju Piper

01.28.11.0

Pieprz surowy z rodzaju Piper

01.28.12

Chili i słodka papryka (z rodzaju Capsicum), surowe, suszone

01.28.12.0

Chili i słodka papryka (z rodzaju Capsicum), surowe, suszone

01.28.13

Gałka muszkatołowa, kWiat muszkatołowy i kardamon, surowe

01.28.13.0

Gałka muszkatołowa, kWiat muszkatołowy i kardamon, surowe

01.28.14

Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe

01.28.14.0

Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe

01.28.15

Cynamon surowy i kWiaty cynamonowca

01.28.15.0

Cynamon surowy i kWiaty cynamonowca

01.28.16

Goździki (całe owoce, kWiaty i szypułki) surowe

01.28.16.0

Goździki (całe owoce, kWiaty i szypułki) surowe

01.28.17

Imbir surowy, suszony

01.28.17.0

Imbir surowy, suszony

01.28.18

Wanilia surowa

01.28.18.0

Wanilia surowa

01.28.19

Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne

01.28.19.0

Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne

01.28.2

SZYSZKI CHMIELOWE

01.28.20

Szyszki chmielowe

01.28.20.0

Szyszki chmielowe

01.28.3

ROŚLINY WYKORZYSTYWANE GŁÓWNIE W PRZEMYŚLE PERFUMERYJNYM, FARMACJI LUB DLA CELÓW OWADOBÓJCZYCH, GRZYBOBÓJCZYCH I INNYCH PODOBNYCH

01.28.30

Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych

01.28.30.0

Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych

01.29

POZOSTAŁE ROŚLINY WIELOLETNIE

01.29.1

KAUCZUK NATURALNY

01.29.10

Kauczuk naturalny

01.29.10.0

Kauczuk naturalny

01.29.2

CHOINKI ŚWIĄTECZNE CIĘTE

01.29.20

Choinki świąteczne cięte

01.29.20.0

Choinki świąteczne cięte

01.29.3

MATERIAŁY ROŚLINNE W RODZAJU STOSOWANYCH GŁÓWNIE DO WYPLATANIA, WYŚCIEŁANIA, WYPYCHANIA LUB W FARBOWANIU LUB GARBOWANIU

01.29.30

Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu

01.29.30.0

Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu

01.3

MATERIAŁ NASADZENIOWY: ROŚLINY ŻYWE, CEBULKI, BULWY I KORZENIE, SADZONKI I SZCZEPY; GRZYBNIA

01.30

MATERIAŁ NASADZENIOWY: ROŚLINY ŻYWE, CEBULKI, BULWY I KORZENIE, SADZONKI I SZCZEPY; GRZYBNIA

01.30.1

MATERIAŁ NASADZENIOWY: ROŚLINY ŻYWE, CEBULKI, BULWY I KORZENIE, SADZONKI I SZCZEPY; GRZYBNIA

01.30.10

Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

01.30.10.0

Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

01.4

ZWIERZĘTA ŻYWE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

01.41

BYDŁO MLECZNE ŻYWE ORAZ SUROWE MLEKO BYDŁA MLECZNEGO

01.41.1

BYDŁO MLECZNE ŻYWE

01.41.10

Bydło mleczne żywe

01.41.10.0

Bydło mleczne żywe

01.41.2

SUROWE MLEKO BYDŁA MLECZNEGO

01.41.20

Surowe mleko bydła mlecznego

01.41.20.0

Surowe mleko bydła mlecznego

01.42

POZOSTAŁE ŻYWE BYDŁO I BAWOŁY ORAZ ICH NASIENIE

01.42.1

POZOSTAŁE ŻYWE BYDŁO I BAWOŁY

01.42.11

Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt

01.42.11.0

Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt

01.42.12

CIELĘTA BYDŁA I BAWOŁÓW, ŻYWE

01.42.12.0

Cielęta bydła i bawołów, żywe

01.42.2

NASIENIE BYDLĘCE I BAWOLE

01.42.20

Nasienie bydlęce i bawole

01.42.20.0

Nasienie bydlęce i bawole

01.43

KONIE I POZOSTAŁE ZWIERZĘTA KONIOWATE, ŻYWE

01.43.1

KONIE I POZOSTAŁE ZWIERZĘTA KONIOWATE, ŻYWE

01.43.11

Konie, żywe

01.43.11.0

Konie, żywe

01.43.12

Osły, muły i osłomuły, żywe

01.43.12.0

Osły, muły i osłomuły, żywe

01.44

WIELBŁĄDY I ZWIERZĘTA WIELBŁĄDOWATE, ŻYWE

01.44.1

WIELBŁĄDY I ZWIERZĘTA WIELBŁĄDOWATE, ŻYWE

01.44.10

Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe

01.44.10.0

Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe

01.45

OWCE I KOZY ŻYWE; SUROWE MLEKO OWCZE I KOZIE ORAZ WEŁNA STRZYŻONA Z OWIEC I KÓZ

01.45.1

OWCE I KOZY, ŻYWE

01.45.11

Owce żywe

01.45.11.0

Owce żywe

01.45.12

Kozy żywe

01.45.12.0

Kozy żywe

01.45.2

MLEKO OWCZE I KOZIE, SUROWE

01.45.21

Mleko owcze surowe

01.45.21.0

Mleko owcze surowe

01.45.22

Mleko kozie surowe

01.45.22.0

Mleko kozie surowe

01.45.3

WEŁNA STRZYŻONA, POTNA Z OWIEC I KÓZ, WŁĄCZAJĄC WEŁNĘ PRANĄ Z DRUGIEJ STRZYŻY

01.45.30

Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży

01.45.30.0

Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży

01.46

ŚWINIE ŻYWE

01.46.1

Świnie żywe

01.46.10

Świnie żywe

01.46.10.0

Świnie żywe

01.47

DRÓB ŻYWY I JAJA

01.47.1

DRÓB ŻYWY

01.47.11

Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku „Gallus domesticus”

01.47.11.0

Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku „Gallus domesticus”, żywe

01.47.12

Indyki, żywe

01.47.12.0

Indyki, żywe

01.47.13

Gęsi, żywe

01.47.13.0

Gęsi, żywe

01.47.14

Kaczki i perliczki, żywe

01.47.14.0

Kaczki i perliczki, żywe

01.47.2

JAJA ŚWIEŻE W SKORUPKACH

01.47.21

Jaja kurze, świeże w skorupkach

01.47.21.0

Jaja kurze, świeże w skorupkach

01.47.22

Jaja pozostałego drobiu, świeże w skorupkach

01.47.22.0

Jaja pozostałego drobiu, świeże w skorupkach

01.47.23

Jaja kurze, wylęgowe

01.47.23.0

Jaja kurze, wylęgowe

01.47.24

Jaja pozostałego drobiu, wylęgowe

01.47.24.0

Jaja pozostałego drobiu, wylęgowe

01.49

POZOSTAŁE ZWIERZĘTA HODOWLANE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

01.49.1

POZOSTAŁE ŻYWE ZWIERZĘTA HODOWLANE

01.49.11

Króliki żywe domowe

01.49.11.0

Króliki żywe domowe

01.49.12

Ptaki żywe hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.49.12.1

Strusie żywe, hodowlane

01.49.12.9

Pozostałe żywe ptaki hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.49.13

Gady żywe, hodowlane, włączając węże i żółwie

01.49.13.0

Gady żywe, hodowlane, włączając węże i żółwie

01.49.19

Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.49.19.0

Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.49.2

POZOSTAŁE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

01.49.21

Miód naturalny

01.49.21.0

Miód naturalny

01.49.22

Mleko surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.49.22.0

Mleko surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.49.23

Ślimaki świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich

01.49.23.0

Ślimaki świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich

01.49.24

Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.49.24.0

Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.49.25

Kokony jedwabników nadające się do motania

01.49.25.0

Kokony jedwabników nadające się do motania

01.49.26

Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione

01.49.26.0

Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione

01.49.27

Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych

01.49.27.0

Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych

01.49.28

Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.49.28.0

Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.49.3

SKÓRY FUTERKOWE SUROWE I INNE SUROWE SKÓRY I SKÓRKI

01.49.31

Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych

01.49.31.0

Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych

01.49.32

Skóry futerkowe jagnięce surowe

01.49.32.0

Skóry futerkowe jagnięce surowe

01.49.39

Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.49.39.0

Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.6

USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM ORAZ CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM USŁUG WETERYNARYJNYCH

01.61

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

01.61.1

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

01.61.10

Usługi wspomagające produkcję roślinną

01.61.10.0

Usługi wspomagające produkcję roślinną

01.62

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

01.62.1

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

01.62.10

Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

01.62.10.0

Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

01.63

USŁUGI NASTĘPUJĄCE PO ZBIORACH

01.63.1

USŁUGI NASTĘPUJĄCE PO ZBIORACH

01.63.10

Usługi następujące po zbiorach

01.63.10.0

Usługi następujące po zbiorach

01.64

USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN

01.64.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN

01.64.10

Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin

01.64.10.0

Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin

01.7

ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM

01.70

ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM

01.70.1

ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM

01.70.10

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem

01.70.10.0

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem

Dział 02

PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM

02.1

DRZEWA I KRZEWY LEŚNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE ZE SZKÓŁKAMI LEŚNYMI

02.10

DRZEWA I KRZEWY LEŚNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE ZE SZKÓŁKAMI LEŚNYMI

02.10.1

SADZONKI DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH; NASIONA DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH

02.10.11

Sadzonki drzew i krzewów leśnych

02.10.11.0

Sadzonki drzew i krzewów leśnych

02.10.12

Nasiona drzew i krzewów leśnych

02.10.12.0

Nasiona drzew i krzewów leśnych

02.10.2

USŁUGI ZWIĄZANE ZE SZKÓŁKAMI LEŚNYMI

02.10.20

Usługi związane ze szkółkami leśnymi

02.10.20.0

Usługi związane ze szkółkami leśnymi

02.10.3

DRZEWA LEŚNE

02.10.30

Drzewa leśne

02.10.30.0

Drzewa leśne

02.2

DREWNO NIEOBROBIONE

02.20

DREWNO NIEOBROBIONE

02.20.1

Drewno nieobrobione

02.20.11

Drewno okrągłe z drzew iglastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych

02.20.11.0

Drewno okrągłe z drzew iglastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych

02.20.12

Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych

02.20.12.0

Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych

02.20.13

Drewno okrągłe z drzew tropikalnych

02.20.13.0

Drewno okrągłe z drzew tropikalnych

02.20.14

Drewno opałowe z drzew iglastych

02.20.14.0

Drewno opałowe z drzew iglastych

02.20.15

Drewno opałowe z drzew nieiglastych

02.20.15.0

Drewno opałowe z drzew nieiglastych

02.3

DZIKO ROSNĄCE NIEDREWNIANE PRODUKTY LEŚNE

02.30

DZIKO ROSNĄCE NIEDREWNIANE PRODUKTY LEŚNE

02.30.1

GUMY NATURALNE

02.30.11

Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne gumy naturalne

02.30.11.0

Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne gumy naturalne

02.30.12

Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne

02.30.12.0

Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne

02.30.2

KOREK NATURALNY, SUROWY LUB WSTĘPNIE OBROBIONY

02.30.20

Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony

02.30.20.0

Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony

02.30.3

CZĘŚCI ROŚLIN, TRAWY, MCHY, POROSTY I INNE NIEJADALNE DZIKO ROSNĄCE PRODUKTY LEŚNE NADAJĄCE SIĘ DO CELÓW ZDOBNICZYCH

02.30.30

Części roślin, trawy, mchy, porosty i inne niejadalne dziko rosnące produkty leśne nadające się do celów zdobniczych

02.30.30.0

Części roślin, trawy, mchy, porosty i inne niejadalne dziko rosnące produkty leśne nadające się do celów zdobniczych

02.30.4

DZIKO ROSNĄCE JADALNE PRODUKTY LEŚNE

02.30.40

Dziko rosnące jadalne produkty leśne

02.30.40.0

Dziko rosnące jadalne produkty leśne

02.4

USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM

02.40

USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM

02.40.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM

02.40.10

Usługi związane z leśnictwem

02.40.10.1

Usługi związane z urządzaniem lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje

02.40.10.2

Usługi związane z zagospodarowaniem lasu

02.40.10.3

Usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami

02.40.10.4

Usługi związane z pozyskiwaniem drewna, włączając zrywkę i przemieszczanie drewna na terenie lasu

02.40.10.5

Pozostałe usługi związane z leśnictwem

Dział 03

RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA; PRODUKTY POCHODZĄCE Z CHOWU I HODOWLI; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO

03.0

RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA; PRODUKTY POCHODZĄCE Z CHOWU I HODOWLI; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO

03.00

RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA; PRODUKTY POCHODZĄCE Z CHOWU I HODOWLI; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO

03.00.1

RYBY ŻYWE, NIEPRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

03.00.11

Ryby żywe ozdobne, niehodowlane

03.00.11.0

Ryby żywe ozdobne, niehodowlane

03.00.12

Ryby żywe, ozdobne, hodowlane

03.00.12.0

Ryby żywe, ozdobne, hodowlane

03.00.13

Pozostałe ryby żywe, niehodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych

03.00.13.0

Pozostałe ryby żywe, niehodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych

03.00.14

Pozostałe ryby żywe, hodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych

03.00.14.0

Pozostałe ryby żywe, hodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych

03.00.2

RYBY ŻYWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, NADAJĄCE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

03.00.21

Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowane, nadające się do spożycia przez ludzi

03.00.21.0

Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowane, nadające się do spożycia przez ludzi

03.00.22

Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi

03.00.22.0

Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi

03.00.23

Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi

03.00.23.0

Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi

03.00.24

Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi

03.00.24.0

Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi

03.00.3

SKORUPIAKI NIEZAMROŻONE

03.00.31

Skorupiaki niezamrożone, niehodowlane

03.00.31.0

Skorupiaki niezamrożone, niehodowlane

03.00.32

Skorupiaki niezamrożone hodowlane

03.00.32.0

Skorupiaki niezamrożone hodowlane

03.00.4

MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE ŻYWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE

03.00.41

Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane

03.00.41.0

Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane

03.00.42

Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane

03.00.42.0

Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane

03.00.43

Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane

03.00.43.0

Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane

03.00.44

Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane

03.00.44.0

Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane

03.00.45

Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane

03.00.45.0

Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane

03.00.46

Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane

03.00.46.0

Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane

03.00.5

PERŁY NIEOBROBIONE

03.00.51

Perły naturalne, nieobrobione

03.00.51.0

Perły naturalne, nieobrobione

03.00.52

Perły hodowlane, nieobrobione

03.00.52.0

Perły hodowlane, nieobrobione

03.00.6

POZOSTAŁE PRODUKTY POŁOWÓW

03.00.61

Koral i podobne produkty, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni oraz kości sepii

03.00.61.0

Koral i podobne produkty, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni oraz kości sepii

03.00.62

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego

03.00.62.0

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego

03.00.63

Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane

03.00.63.0

Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane

03.00.64

Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane

03.00.64.0

Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane

03.00.65

Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane

03.00.65.0

Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane

03.00.66

Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane

03.00.66.0

Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane

03.00.69

Pozostałe wodne rośliny i zwierzęta oraz produkty z nich, gdzie indziej niesklasyfikowane

03.00.69.0

Pozostałe wodne rośliny i zwierzęta oraz produkty z nich, gdzie indziej niesklasyfikowane

03.00.7

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO

03.00.71

Usługi wspomagające rybołówstwo

03.00.71.0

Usługi wspomagające rybołówstwo

03.00.72

Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

03.00.72.0

Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

Sekcja B

PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA

Sekcja ta obejmuje:

– produkty górnictwa i produkty wydobywcze: węgiel kamienny i węgiel brunatny (lignit), ropa naftowa, gaz ziemny i inne gazy pochodzenia naturalnego, takie jak: metan, etan, butan, propan; rudy metali, siarka rodzima, pozostałe produkty, np. kamień, piasek i glina, torf, sól i czysty chlorek sodu, bitum i asfalt naturalny, kamienie szlachetne i półszlachetne oraz solanki,

– usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie, włącznie z usługami skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu wykonywane na terenie kopalni.

Sekcja ta nie obejmuje:

– soli spożywczej, sklasyfikowanej w 10.84.30.0,

– brykietów z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu) i torfu, sklasyfikowanych w 19.20.1,

– wód leczniczych, sklasyfikowanych w 36.00.11.0,

– wód termalnych, sklasyfikowanych w 36.00.12.0,

– usług skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu wykonywane w miejscu innym niż kopalnia, sklasyfikowanych w 52.2,

– usług związanych z wykonywaniem pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanych w 71.12.3.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Dział 05

WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY (LIGNIT)

05.1

WĘGIEL KAMIENNY

05.10

WĘGIEL KAMIENNY

05.10.1

WĘGIEL KAMIENNY

05.10.10

Węgiel kamienny

05.10.10.0

Węgiel kamienny

05.2

WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)

05.20

WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)

05.20.1

WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)

05.20.10

Węgiel brunatny (lignit)

05.20.10.0

Węgiel brunatny (lignit)

Dział 06

ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY

06.1

ROPA NAFTOWA

06.10

ROPA NAFTOWA

06.10.1

OLEJE ROPY NAFTOWEJ I OLEJE OTRZYMYWANE Z MINERAŁÓW BITUMICZNYCH, SUROWE

06.10.10

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

06.10.10.0

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

06.10.2

ŁUPKI BITUMICZNE LUB NAFTOWE ORAZ PIASKI BITUMICZNE

06.10.20

Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne

06.10.20.0

Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne

06.2

GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM

06.20

GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM

06.20.1

GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM

06.20.10

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

06.20.10.0

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

Dział 07

RUDY METALI

07.1

RUDY ŻELAZA

07.10

RUDY ŻELAZA

07.10.1

RUDY ŻELAZA

07.10.10

Rudy żelaza

07.10.10.0

Rudy i koncentraty żelaza

07.2

RUDY METALI NIEŻELAZNYCH

07.21

RUDY URANU I TORU

07.21.1

RUDY URANU I TORU

07.21.10

Rudy uranu i toru

07.21.10.0

Rudy i koncentraty uranu i toru

07.29

RUDY I KONCENTRATY POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH

07.29.1

RUDY I KONCENTRATY POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH

07.29.11

Rudy i koncentraty miedzi

07.29.11.1

Rudy miedzi

07.29.11.2

Koncentraty miedzi

07.29.12

Rudy i koncentraty niklu

07.29.12.1

Rudy niklu

07.29.12.2

Koncentraty niklu

07.29.13

Rudy i koncentraty glinu

07.29.13.1

Rudy glinu

07.29.13.2

Koncentraty glinu

07.29.14

Rudy i koncentraty metali szlachetnych

07.29.14.1

Rudy metali szlachetnych

07.29.14.2

Koncentraty metali szlachetnych

07.29.15

Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny

07.29.15.1

Rudy ołowiu

07.29.15.2

Koncentraty ołowiu

07.29.15.3

Rudy cynku

07.29.15.4

Koncentraty cynku

07.29.15.5

Rudy cyny

07.29.15.6

Koncentraty cyny

07.29.19

Rudy i koncentraty pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

07.29.19.1

Rudy pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

07.29.19.2

Koncentraty pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 08

POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA

08.1

KAMIEŃ, PIASEK I GLINA

08.11

KAMIEŃ OZDOBNY LUB BUDOWLANY, WAPIEŃ, GIPS, KREDA I ŁUPEK

08.11.1

KAMIEŃ OZDOBNY LUB BUDOWLANY

08.11.11

Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane

08.11.11.0

Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane

08.11.12

Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane

08.11.12.0

Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane

08.11.2

WAPIEŃ, GIPS I ANHYDRYT

08.11.20

Wapień, gips i anhydryt

08.11.20.0

Wapień, gips i anhydryt

08.11.3

KREDA I DOLOMIT INNY NIŻ KALCYNOWANY

08.11.30

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany

08.11.30.0

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany

08.11.4

ŁUPEK

08.11.40

Łupek

08.11.40.0

Łupek

08.12

ŻWIR, PIASEK, GLINA I KAOLIN

08.12.1

ŻWIR I PIASEK

08.12.11

Piaski naturalne

08.12.11.0

Piaski naturalne

08.12.12

Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir

08.12.12.0

Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir

08.12.13

Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych

08.12.13.0

Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych

08.12.2

GLINA I KAOLIN

08.12.21

Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe

08.12.21.0

Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe

08.12.22

Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mulit; ziemie szamotowe lub dynasowe

08.12.22.0

Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mulit; ziemie szamotowe lub dynasowe

08.9

PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

08.91

MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI NAWOZÓW

08.91.1

MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI NAWOZÓW

08.91.11

Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe

08.91.11.0

Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe

08.91.12

Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana

08.91.12.0

Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana

08.91.19

Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów

08.91.19.0

Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów

08.92

TORF

08.92.1

TORF

08.92.10

Torf

08.92.10.0

Torf

08.93

SÓL I CZYSTY CHLOREK SODU; WODA MORSKA

08.93.1

SÓL I CZYSTY CHLOREK SODU; WODA MORSKA

08.93.10

Sól i czysty chlorek sodu; woda morska

08.93.10.0

Sól i czysty chlorek sodu; woda morska

08.99

POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

08.99.1

BITUM I ASFALT, NATURALNE; ASFALTYTY I SKAŁY ASFALTOWE

08.99.10

Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe

08.99.10.0

Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe

08.99.2

KAMIENIE SZLACHETNE I PÓŁSZLACHETNE; DIAMENTY PRZEMYSŁOWE, NIEOBROBIONE LUB TYLKO PRZEPIŁOWANE, PRZECIĘTE LUB ZGRUBNIE OBROBIONE; PUMEKS; SZMERGIEL; KORUND NATURALNY, GRANAT NATURALNY I POZOSTAŁE NATURALNE MATERIAŁY ŚCIERNE; POZOSTAŁE MINERAŁY

08.99.21

Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane

08.99.21.0

Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane

08.99.22

Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne

08.99.22.0

Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne

08.99.29

Pozostałe minerały

08.99.29.0

Pozostałe minerały

Dział 09

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

09.1

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

09.10

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

09.10.1

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

09.10.11

Usługi wiertnicze związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego

09.10.11.0

Usługi wiertnicze związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego

09.10.12

Montaż wież wiertniczych, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz pokrewne usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

09.10.12.0

Montaż wież wiertniczych, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz pokrewne usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

09.10.13

Usługi w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu, prowadzone na terenie kopalni

09.10.13.0

Usługi w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu, prowadzone na terenie kopalni

09.9

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

09.90

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

09.90.1

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

09.90.11

Usługi wspomagające wydobywanie węgla kamiennego

09.90.11.0

Usługi wspomagające wydobywanie węgla kamiennego

09.90.19

Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

09.90.19.0

Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sekcja C

PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Sekcja ta obejmuje:

– artykuły spożywcze, włączając gotowe posiłki i dania,

– napoje alkoholowe i bezalkoholowe,

– wyroby tytoniowe, włączając odpady tytoniowe,

– wyroby włókiennicze, włączając gotowe wyroby tekstylne i odzież każdego rodzaju, zarówno konfekcyjną, jak i szytą na miarę, ze skór, tkanin, dzianin itp.,

– skóry i wyroby ze skór wyprawionych, włączając obuwie oraz wyroby kaletnicze i rymarskie,

– drewno i wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania,

– papier i wyroby z papieru,

– usługi poligraficzne,

– usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji,

– koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu), torfu,

– chemikalia i wyroby chemiczne, włączając biometanol, bioetanol i estry kWasów tłuszczowych dla celów napędowych,

– substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne,

– metale i usługi wykonywania odlewów,

– metalowe wyroby gotowe, włączając broń i amunicję,

– wyroby z gumy i tworzyw sztucznych,

– budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych, betonu i metalu,

– wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, włączając szkło i wyroby ze szkła, wyroby ogniotrwałe, materiały budowlane ceramiczne, wyroby z betonu, cementu i gipsu,

– komputery, wyroby elektroniczne i optyczne,

– urządzenia elektryczne, włączając silniki elektryczne, kable światłowodowe, sprzęt instalacyjny, sprzęt oświetleniowy,

– sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny i nieelektryczny,

– maszyny i urządzenia ogólnego przeznaczenia, maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, maszyny i narzędzia mechaniczne, maszyny specjalnego przeznaczenia, np.: dla metalurgii, górnictwa i wydobywania, budownictwa, przemysłu spożywczego, papierniczego, włókienniczego,

– pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, statki i łodzie, lokomotywy kolejowe oraz tabor szynowy, statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne maszyny, rowery i wózki inwalidzkie oraz pozostały sprzęt transportowy,

– meble, włączając usługi w zakresie wykończania mebli w trakcie procesu produkcyjnego, takie jak: lakierowanie, malowanie (włączając natryskowe), politurowanie, złocenie,

– wyroby jubilerskie, biżuterię, monety,

– instrumenty muzyczne,

– sprzęt sportowy,

– gry i zabawki,

– urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne,

– ochronne nakrycia głowy i inne wyroby ochronne, parasole, laski,

– trumny, urny

– usługi produkcyjne zleceniobiorców/podwykonawców,

– usługi naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, sprzętu transportowego oraz naprawy i konserwację pozostałego sprzętu i wyposażenia, z wyłączeniem komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,

– usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

Sekcja ta nie obejmuje:

– usług instalowania (montażu) wyrobów stolarki budowlanej, włączając własnej produkcji, sklasyfikowanych w 43.32.10.0,

– usług instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 62.09.10.0,

– usług naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 95.11.10.0,

– usług naprawy i konserwacji odbiorników telewizyjnych i radiowych, sklasyfikowanych w 95.21.10.0,

– usług naprawy kosiarek do trawy, sklasyfikowanych w 95.22.10.0,

– usług naprawy, konserwacji i renowacji mebli, sklasyfikowanych w 95.24.10.0.

Uwagi dodatkowe:

– gdy przędza lub tkanina stanowi mieszaninę dwóch lub więcej surowców włókienniczych, należy je klasyfikować tak, jakby składały się całkowicie z tego surowca, który masą przeważa nad dowolnym, pojedynczym surowcem włókienniczym. Natomiast jeżeli żaden surowiec nie przeważa masą, wtedy wyrób należy klasyfikować tak, jakby całkowicie składał się z tego surowca włókienniczego, który znajduje się na ostatniej pozycji w porządku wymieniania rozpatrywanych surowców,

– przez wyroby włókiennicze należy rozumieć wyroby tekstylne i odzież.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Dział 10

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

10.1

MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE

10.11

MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU

10.11.1

MIĘSO Z BYDŁA, ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ, KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE

10.11.11

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

10.11.11.0

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

10.11.12

Mięso ze świń, świeże lub schłodzone

10.11.12.0

Mięso ze świń, świeże lub schłodzone

10.11.13

Mięso z owiec, świeże lub schłodzone

10.11.13.0

Mięso z owiec, świeże lub schłodzone

10.11.14

Mięso z kóz, świeże lub schłodzone

10.11.14.0

Mięso z kóz, świeże lub schłodzone

10.11.15

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.15.0

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.2

PODROBY JADALNE Z BYDŁA, ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ, KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE

10.11.20

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.20.0

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.3

MIĘSO I PODROBY JADALNE ZAMROŻONE; POZOSTAŁE MIĘSO I PODROBY JADALNE

10.11.31

Mięso z bydła, zamrożone

10.11.31.0

Mięso z bydła, zamrożone

10.11.32

Mięso ze świń, zamrożone

10.11.32.0

Mięso ze świń, zamrożone

10.11.33

Mięso z owiec, zamrożone

10.11.33.0

Mięso z owiec, zamrożone

10.11.34

Mięso z kóz, zamrożone

10.11.34.0

Mięso z kóz, zamrożone

10.11.35

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

10.11.35.0

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

10.11.39

Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone

10.11.39.0

Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone

10.11.4

WEŁNA SZARPANA ORAZ SKÓRY I SKÓRKI SUROWE Z BYDŁA, ZWIERZĄT KONIOWATYCH, OWIEC I KÓZ

10.11.41

Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży

10.11.41.0

Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży

10.11.42

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.42.0

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.43

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.43.0

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.44

Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt

10.11.44.0

Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt

10.11.45

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt

10.11.45.0

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt

10.11.5

TŁUSZCZ Z BYDŁA, OWIEC, KÓZ LUB ŚWIŃ

10.11.50

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

10.11.50.0

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

10.11.6

ODPADY ZWIERZĘCE SUROWE, NIEJADALNE

10.11.60

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

10.11.60.0

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

10.11.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MIĘSA PRZETWORZONEGO I ZAKONSERWOWANEGO

10.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego

10.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego

10.12

MIĘSO Z DROBIU, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.12.1

MIĘSO Z DROBIU, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE

10.12.10

Mięso z drobiu, świeże lub schłodzone

10.12.10.0

Mięso z drobiu, świeże lub schłodzone

10.12.2

MIĘSO Z DROBIU, ZAMROŻONE

10.12.20

Mięso z drobiu, zamrożone

10.12.20.0

Mięso z drobiu, zamrożone

10.12.3

TŁUSZCZ Z DROBIU

10.12.30

Tłuszcz z drobiu

10.12.30.0

Tłuszcz z drobiu

10.12.4

PODROBY JADALNE Z DROBIU

10.12.40

Podroby jadalne z drobiu

10.12.40.0

Podroby jadalne z drobiu

10.12.5

PIÓRA, PUCH, PIERZE I SKÓRY PTAKÓW

10.12.50

Pióra, puch, pierze i skóry ptaków

10.12.50.0

Pióra, puch, pierze i skóry ptaków

10.12.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETWORZONEGO I ZAKONSERWOWANEGO MIĘSA Z DROBIU

10.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu

10.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu

10.13

WYROBY Z MIĘSA (WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO)

10.13.1

KONSERWY I PRZETWORY Z MIĘSA, PODROBÓW I KRWI

10.13.11

Mięso ze świń w kawałkach, solone, suszone lub wędzone (bekon i szynka)

10.13.11.0

Mięso ze świń w kawałkach, solone, suszone lub wędzone (bekon i szynka)

10.13.12

Mięso z bydła solone, suszone lub wędzone

10.13.12.0

Mięso z bydła solone, suszone lub wędzone

10.13.13

Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

10.13.13.0

Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

10.13.14

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi

10.13.14.0

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi

10.13.15

Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi

10.13.15.0

Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi

10.13.16

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki

10.13.16.0

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki

10.13.9

GOTOWANIE MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH PRZETWARZANIEM; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z PRZETWORZONEGO I ZAKONSERWOWANEGO MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE

10.13.91

Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem

10.13.91.0

Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem

10.13.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe

10.13.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe

10.2

RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.20

RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.20.1

RYBY ŚWIEŻE, SCHŁODZONE LUB ZAMROŻONE

10.20.11

Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone

10.20.11.0

Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone

10.20.12

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, świeże lub schłodzone

10.20.12.0

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, świeże lub schłodzone

10.20.13

Ryby zamrożone

10.20.13.0

Ryby zamrożone

10.20.14

Filety rybne zamrożone

10.20.14.0

Filety rybne zamrożone

10.20.15

Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione

10.20.15.0

Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione

10.20.16

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, zamrożone

10.20.16.0

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, zamrożone

10.20.2

RYBY PRZETWORZONE LUB ZAKONSERWOWANE W INNY SPOSÓB; KAWIOR I NAMIASTKI KAWIORU

10.20.21

Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

10.20.21.0

Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

10.20.22

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, rybie płetwy, głowy, ogony i inne jadalne odpadki z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

10.20.22.0

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, rybie płetwy, głowy, ogony i inne jadalne odpadki z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

10.20.23

Ryby suszone, solone lub w solance

10.20.23.0

Ryby suszone, solone lub w solance

10.20.24

Ryby wędzone, włączając filety

10.20.24.0

Ryby wędzone, włączając filety

10.20.25

Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych

10.20.25.0

Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych

10.20.26

Kawior i namiastki kawioru

10.20.26.0

Kawior i namiastki kawioru

10.20.3

SKORUPIAKI, MIĘCZAKI, WODOROSTY I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE, ZAMROŻONE, PRZETWORZONE LUB ZAKONSERWOWANE

10.20.31

Skorupiaki zamrożone, suszone, solone lub w solance

10.20.31.0

Skorupiaki zamrożone, suszone, solone lub w solance

10.20.32

Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance

10.20.32.0

Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance

10.20.33

Pozostałe bezkręgowce wodne i wodorosty zamrożone, suszone, solone lub w solance

10.20.33.0

Pozostałe bezkręgowce wodne i wodorosty zamrożone, suszone, solone lub w solance

10.20.34

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne oraz wodorosty, przetworzone lub zakonserwowane

10.20.34.0

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne oraz wodorosty, przetworzone lub zakonserwowane

10.20.4

MĄKI, MĄCZKI I GRANULKI NIEJADALNE ORAZ POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE NIEJADALNE WYROBY Z RYB, SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH LUB WODOROSTÓW

10.20.41

Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów, niejadalne

10.20.41.0

Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów, niejadalne

10.20.42

Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów

10.20.42.0

Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów

10.20.9

WĘDZENIE I INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM WYROBÓW Z RYB; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

10.20.91

Wędzenie i inne usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem wyrobów z ryb

10.20.91.0

Wędzenie i inne usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem wyrobów z ryb

10.20.99

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków

10.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

10.3

OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.31

ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.31.1

ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.31.11

Ziemniaki zamrożone

10.31.11.0

Ziemniaki zamrożone

10.31.12

Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone

10.31.12.0

Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone

10.31.13

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

10.31.13.0

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

10.31.14

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.31.14.0

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.31.9

GOTOWANIE I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYRZĄDZANIEM ZIEMNIAKÓW I WYROBÓW

Z ZIEMNIAKÓW; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM

ZIEMNIAKÓW

10.31.91

Gotowanie i pozostałe usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków

10.31.91.0

Gotowanie i pozostałe usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków

10.31.99

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków

10.31.99.0

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków

10.32

SOKI Z OWOCÓW I WARZYW

10.32.1

SOKI Z OWOCÓW I WARZYW

10.32.11

Sok pomidorowy

10.32.11.0

Sok pomidorowy

10.32.12

Sok pomarańczowy

10.32.12.0

Sok pomarańczowy

10.32.13

Sok grejpfrutowy

10.32.13.0

Sok grejpfrutowy

10.32.14

Sok ananasowy

10.32.14.0

Sok ananasowy

10.32.15

Sok winogronowy

10.32.15.0

Sok winogronowy

10.32.16

Sok jabłkowy

10.32.16.0

Sok jabłkowy

10.32.17

Mieszaniny soków z owoców i warzyw

10.32.17.0

Mieszaniny soków z owoców i warzyw

10.32.19

Pozostałe soki z owoców i warzyw

10.32.19.0

Pozostałe soki z owoców i warzyw

10.32.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW

10.32.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw

10.32.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw

10.39

POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.39.1

WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKÓW

10.39.11

Warzywa zamrożone

10.39.11.0

Warzywa zamrożone

10.39.12

Warzywa zakonserwowane tymczasowo

10.39.12.0

Warzywa zakonserwowane tymczasowo

10.39.13

Warzywa suszone, włączając grzyby

10.39.13.0

Warzywa suszone, włączając grzyby

10.39.14

Warzywa i owoce, krojone i zapakowane

10.39.14.0

Warzywa i owoce, krojone i zapakowane

10.39.15

Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kWasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.15.0

Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kWasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.16

Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kWasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.16.0

Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kWasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.17

Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kWasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.17.0

Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kWasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.18

Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kWasem octowym

10.39.18.0

Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kWasem octowym

10.39.2

OWOCE I ORZECHY, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.39.21

Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie

10.39.21.0

Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie

10.39.22

Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów

10.39.22.0

Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów

10.39.23

Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób

10.39.23.0

Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób

10.39.24

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia

10.39.24.0

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia

10.39.25

Orzeszki ziemne i orzechy, łuskane

10.39.25.0

Orzeszki ziemne, migdały, kasztany jadalne i inne orzechy, łuskane

10.39.29

Pozostałe owoce i orzechy przetworzone, zakonserwowane lub suszone

10.39.29.0

Pozostałe owoce i orzechy przetworzone, zakonserwowane lub suszone

10.39.3

MATERIAŁY I ODPADY ROŚLINNE, POZOSTAŁOŚCI I PRODUKTY UBOCZNE

10.39.30

Materiały i odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne

10.39.30.0

Materiały i odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne

10.39.9

GOTOWANIE I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM OWOCÓW

I WARZYW (Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKÓW); USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE

Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM OWOCÓW I WARZYW (Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKÓW)

10.39.91

Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)

10.39.91.0

Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)

10.39.99

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)

10.39.99.0

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)

10.4

OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE

10.41

OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE

10.41.1

OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE ORAZ ICH FRAKCJE, SUROWE

10.41.11

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób

10.41.11.0

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób

10.41.12

Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich

10.41.12.0

Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich

10.41.19

Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.19.0

Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.2

OLEJE ROŚLINNE SUROWE

10.41.21

Olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.21.0

Olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.22

Oliwa z oliwek surowa

10.41.22.0

Oliwa z oliwek surowa

10.41.23

Olej słonecznikowy surowy

10.41.23.0

Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego, surowe

10.41.24

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.24.0

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.25

Olej palmowy surowy

10.41.25.0

Olej palmowy surowy

10.41.29

Pozostałe surowe oleje roślinne

10.41.29.0

Pozostałe surowe oleje roślinne

10.41.3

LINTERS BAWEŁNIANY

10.41.30

Linters bawełniany

10.41.30.0

Linters bawełniany

10.41.4

MAKUCHY I INNE POZOSTAŁOŚCI STAŁE Z TŁUSZCZÓW I OLEJÓW ROŚLINNYCH; MĄKI I MĄCZKI Z NASION LUB OWOCÓW OLEISTYCH, Z WYŁĄCZENIEM GORCZYCY

10.41.41

Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych

10.41.41.0

Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych

10.41.42

Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy

10.41.42.0

Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy

10.41.5

OLEJE RAFINOWANE, Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁOŚCI

10.41.51

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.51.0

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52.0

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53

Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53.0

Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54

Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54.0

Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.55

Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.55.0

Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.56

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.56.0

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.57

Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.57.0

Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.58

Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.58.0

Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.59

Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.59.0

Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.6

OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE LUB ZWIERZĘCE ORAZ ICH FRAKCJE UWODORNIONE, ESTRYFIKOWANE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE

10.41.60

Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone

10.41.60.0

Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone

10.41.7

WOSKI ROŚLINNE (Z WYŁĄCZENIEM TRIGLICERYDÓW); DEGRAS; POZOSTAŁOŚCI POWSTAŁE PRZY OBRÓBCE SUBSTANCJI TŁUSZCZOWYCH ORAZ WOSKÓW ZWIERZĘCYCH LUB ROŚLINNYCH

10.41.71

Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)

10.41.71.0

Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)

10.41.72

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

10.41.72.0

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

10.41.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OLEJÓW I TŁUSZCZÓW

10.41.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów

10.41.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów

10.42

MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE, JADALNE

10.42.1

MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE, JADALNE

10.42.10

Margaryna i podobne tłuszcze, jadalne

10.42.10.0

Margaryna i podobne tłuszcze, jadalne

10.42.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH

10.42.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

10.42.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

10.5

WYROBY MLECZARSKIE

10.51

MLEKO I PRZETWORY MLECZNE

10.51.1

MLEKO I ŚMIETANA, PRZETWORZONE W POSTACI PŁYNNEJ

10.51.11

Mleko płynne przetworzone

10.51.11.0

Mleko płynne przetworzone

10.51.12

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone

10.51.12.0

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone

10.51.2

MLEKO I ŚMIETANA W POSTACI STAŁEJ

10.51.21

Mleko i śmietana, odtłuszczone, w proszku

10.51.21.0

Mleko i śmietana, odtłuszczone, w proszku

10.51.22

Mleko pełne i śmietana, w proszku

10.51.22.0

Mleko pełne i śmietana, w proszku

10.51.3

MASŁO I POZOSTAŁE TŁUSZCZE DO SMAROWANIA

10.51.30

Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania

10.51.30.0

Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania

10.51.4

SERY I TWAROGI

10.51.40

Sery i twarogi

10.51.40.0

Sery i twarogi

10.51.5

POZOSTAŁE WYROBY MLECZARSKIE

10.51.51

Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego

10.51.51.0

Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego

10.51.52

Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany

10.51.52.0

Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany

10.51.53

Kazeina

10.51.53.0

Kazeina

10.51.54

Laktoza i syrop laktozowy

10.51.54.0

Laktoza i syrop laktozowy

10.51.55

Serwatka

10.51.55.0

Serwatka

10.51.56

Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.51.56.0

Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.51.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETWORÓW MLECZNYCH I SERÓW

10.51.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów

10.51.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów

10.52

LODY

10.52.1

LODY ŚMIETANKOWE I POZOSTAŁE LODY JADALNE

10.52.10

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne

10.52.10.0

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne

10.52.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ LODÓW

10.52.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów

10.52.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów

10.6

PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE

10.61

PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ

10.61.1

RYŻ ŁUSKANY I RYŻ CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE BIELONY LUB ŁAMANY

10.61.11

Ryż łuskany

10.61.11.0

Ryż łuskany

10.61.12

Ryż częściowo lub całkowicie bielony lub łamany

10.61.12.0

Ryż częściowo lub całkowicie bielony lub łamany

10.61.2

MĄKI ZE ZBÓŻ I POZOSTAŁYCH ROŚLIN ORAZ ICH MIESZANKI

10.61.21

Mąka pszenna lub żytnio-pszenna

10.61.21.0

Mąka pszenna lub żytnio-pszenna

10.61.22

Mąka z pozostałych zbóż

10.61.22.0

Mąka z pozostałych zbóż

10.61.23

Mąka i mączka z suszonych części roślin

10.61.23.0

Mąka i mączka z suszonych części roślin

10.61.24

Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich

10.61.24.0

Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich

10.61.3

KASZE, MĄCZKI I GRANULKI ORAZ POZOSTAŁE WYROBY Z ZIAREN ZBOŻOWYCH

10.61.31

Kasze i mączki z pszenicy

10.61.31.0

Kasze i mączki z pszenicy

10.61.32

Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.61.32.0

Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.61.33

Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych

10.61.33.0

Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych

10.61.4

OTRĘBY, ŚRUTA I INNE POZOSTAŁOŚCI PRZEMIAŁU ZBÓŻ I CZĘŚCI SUSZONYCH ROŚLIN

10.61.40

Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin

10.61.40.0

Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin

10.61.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW OTRZYMYWANYCH W WYNIKU PRZEMIAŁU ZBÓŻ

10.61.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż

10.61.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż

10.62

SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE

10.62.1

SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE; CUKRY I SYROPY Z CUKRU, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

10.62.11

Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

10.62.11.0

Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

10.62.12

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.

10.62.12.0

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.

10.62.13

Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.62.13.0

Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.62.14

Olej kukurydziany

10.62.14.0

Olej kukurydziany

10.62.2

POZOSTAŁOŚCI Z PRODUKCJI SKROBI I PODOBNE POZOSTAŁOŚCI

10.62.20

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

10.62.20.0

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

10.62.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH

10.62.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych

10.62.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych

10.7

WYROBY PIEKARNICZE I MĄCZNE

10.71

PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE

10.71.1

PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE

10.71.11

Pieczywo świeże

10.71.11.0

Pieczywo świeże zawierające < 5% masy cukru lub tłuszczu lub bez dodatku miodu, jajek, sera lub owoców

10.71.12

Pozostałe świeże wyroby piekarnicze

10.71.12.1

Pozostałe pieczywo świeże

10.71.12.9

Pozostałe świeże wyroby piekarnicze, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.71.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ŚWIEŻEGO LUB MROŻONEGO PIECZYWA, CIASTA I CIASTEK

10.71.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją świeżego lub mrożonego pieczywa, ciasta i ciastek

10.71.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją świeżego lub mrożonego pieczywa, ciasta i ciastek

10.72

SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY PIEKARNICZE

10.72.1

SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY PIEKARNICZE

10.72.11

Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby

10.72.11.0

Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby

10.72.12

Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle

10.72.12.0

Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle

10.72.19

Pozostałe suche lub konserwowane wyroby piekarnicze

10.72.19.0

Pozostałe suche lub konserwowane wyroby piekarnicze

10.72.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SUCHARÓW LUB HERBATNIKÓW ORAZ SUCHYCH LUB KONSERWOWANYCH WYROBÓW PIEKARNICZYCH

10.72.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów lub herbatników oraz suchych lub konserwowanych wyrobów piekarniczych

10.72.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz suchych lub konserwowanych wyrobów piekarniczych

10.73

MAKARONY, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE

10.73.1

MAKARONY, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE

10.73.11

Makarony, kluski i podobne wyroby mączne

10.73.11.0

Makarony, kluski i podobne wyroby mączne

10.73.12

Kuskus

10.73.12.0

Kuskus

10.73.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH

10.73.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

10.73.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

10.8

POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

10.81

CUKIER

10.81.1

CUKIER TRZCINOWY LUB BURACZANY, SUROWY LUB RAFINOWANY; MELASA

10.81.11

Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej

10.81.11.0

Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej

10.81.12

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących

10.81.12.0

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących

10.81.13

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy

10.81.13.0

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy

10.81.14

Melasa

10.81.14.0

Melasa

10.81.2

WYSŁODKI BURACZANE, WYTŁOKI Z TRZCINY CUKROWEJ I POZOSTAŁE ODPADY Z PRODUKCJI CUKRU

10.81.20

Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

10.81.20.0

Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

10.81.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CUKRU

10.81.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru

10.81.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru

10.82

KAKAO, CZEKOLADA I POZOSTAŁE WYROBY CUKIERNICZE

10.82.1

MIAZGA KAKAOWA, NAWET ODTŁUSZCZONA; MASŁO, TŁUSZCZ I OLEJ KAKAOWE; PROSZEK KAKAOWY

10.82.11

Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona

10.82.11.0

Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona

10.82.12

Masło, tłuszcz i olej kakaowe

10.82.12.0

Masło, tłuszcz i olej kakaowe

10.82.13

Proszek kakaowy niesłodzony

10.82.13.0

Proszek kakaowy niesłodzony

10.82.14

Proszek kakaowy słodzony

10.82.14.0

Proszek kakaowy słodzony

10.82.2

CZEKOLADA I POZOSTAŁE WYROBY CUKIERNICZE

10.82.21

Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), niepakowane do sprzedaży detalicznej

10.82.21.0

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), niepakowane do sprzedaży detalicznej

10.82.22

Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), pakowane do sprzedaży detalicznej

10.82.22.0

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), pakowane do sprzedaży detalicznej

10.82.23

Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao

10.82.23.0

Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao

10.82.24

Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem

10.82.24.0

Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem

10.82.3

ŁUSKI KAKAO, ŁUPINY, OSŁONKI I POZOSTAŁE ODPADY KAKAO

10.82.30

Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao

10.82.30.0

Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao

10.82.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH

10.82.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

10.82.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i pozostałych wyrobów cukierniczych

10.83

KAWA I HERBATA PRZETWORZONE

10.83.1

KAWA I HERBATA PRZETWORZONE

10.83.11

Kawa palona i kawa bezkofeinowa

10.83.11.0

Kawa palona i kawa bezkofeinowa

10.83.12

Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy

10.83.12.0

Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy

10.83.13

Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg

10.83.13.0

Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg

10.83.14

Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)

10.83.14.0

Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)

10.83.15

Napary (herbatki) ziołowe

10.83.15.0

Napary (herbatki) ziołowe

10.83.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KAWY I HERBATY

10.83.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty

10.83.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty

10.84

PRZYPRAWY

10.84.1

OCET; SOSY; MIESZANKI PRZYPRAW; MĄKA I MĄCZKA Z GORCZYCY; GOTOWA MUSZTARDA

10.84.11

Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kWasu octowego

10.84.11.0

Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kWasu octowego

10.84.12

Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda

10.84.12.0

Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda

10.84.2

PRZYPRAWY PRZETWORZONE

10.84.21

Pieprz z rodzaju Piper przetworzony

10.84.21.0

Pieprz z rodzaju Piper przetworzony

10.84.22

Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone

10.84.22.0

Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone

10.84.23

Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone

10.84.23.0

Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone

10.84.3

SÓL SPOŻYWCZA

10.84.30

Sól spożywcza

10.84.30.0

Sól spożywcza

10.84.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZYPRAW

10.84.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw

10.84.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw

10.85

GOTOWE POSIŁKI I DANIA

10.85.1

GOTOWE POSIŁKI I DANIA

10.85.11

Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi

10.85.11.0

Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi

10.85.12

Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.85.12.0

Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.85.13

Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw

10.85.13.0

Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw

10.85.14

Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych

10.85.14.0

Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych

10.85.19

Pozostałe gotowe posiłki i dania

10.85.19.0

Pozostałe gotowe posiłki i dania

10.85.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ

10.85.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań

10.85.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań

10.86

PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA

10.86.1

PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA

10.86.10

Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

10.86.10.0

Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

10.86.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETWORÓW HOMOGENIZOWANYCH ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ

10.86.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej

10.86.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej

10.89

POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

10.89.1

ZUPY, JAJA, DROŻDŻE I POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; EKSTRAKTY I SOKI Z MIĘSA, RYB I BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH

10.89.11

Zupy i buliony oraz przetwory z nich

10.89.11.0

Zupy i buliony oraz przetwory z nich

10.89.12

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja ptasie w skorupkach, zakonserwowane lub gotowane; albumina jaja

10.89.12.0

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja ptasie w skorupkach, zakonserwowane lub gotowane; albumina jaja

10.89.13

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia

10.89.13.0

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia

10.89.14

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych

10.89.14.0

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych

10.89.15

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące

10.89.15.0

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące

10.89.16

Gotowa żywność łatwo psująca się, taka jak: kanapki i świeża pizza

10.89.16.0

Gotowa żywność łatwo psująca się, taka jak: kanapki i świeża pizza

10.89.17

Suplementy diety nadające się do spożycia przez ludzi

10.89.17.0

Suplementy diety nadające się do spożycia przez ludzi

10.89.19

Różne artykuły spożywcze (włączając karmel, ekstrakt słodowy), gdzie indziej niesklasyfikowane

10.89.19.0

Różne artykuły spożywcze (włączając karmel, ekstrakt słodowy), gdzie indziej niesklasyfikowane

10.89.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

10.89.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

10.89.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

10.9

GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT

10.91

GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

10.91.1

GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, Z WYŁĄCZENIEM MĄCZKI I GRANULEK LUCERNY (ALFALFA)

10.91.10

Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)

10.91.10.0

Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)

10.91.2

MĄCZKA I GRANULKI Z LUCERNY (ALFALFA)

10.91.20

Mączka i granulki z lucerny (alfalfa)

10.91.20.0

Mączka i granulki z lucerny (alfalfa)

10.91.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

10.91.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich

10.91.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich

10.92

GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

10.92.1

GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

10.92.10

Gotowa karma dla zwierząt domowych

10.92.10.0

Gotowa karma dla zwierząt domowych

10.92.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

10.92.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych

10.92.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych

Dział 11

NAPOJE

11.0

NAPOJE

11.01

NAPOJE SPIRYTUSOWE

11.01.1

NAPOJE SPIRYTUSOWE

11.01.10

Napoje spirytusowe

11.01.10.0

Napoje spirytusowe

11.01.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH

11.01.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych

11.01.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych

11.02

WINA (GRONOWE)

11.02.1

WINA ZE ŚWIEŻYCH WINOGRON; MOSZCZ Z WINOGRON

11.02.11

Wina musujące ze świeżych winogron

11.02.11.0

Wina musujące ze świeżych winogron

11.02.12

Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron

11.02.12.0

Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron

11.02.2

OSAD I KAMIEŃ WINNY

11.02.20

Osad i kamień winny

11.02.20.0

Osad i kamień winny

11.02.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WIN GRONOWYCH

11.02.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych

11.02.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych

11.03

CYDR I POZOSTAŁE NAPOJE FERMENTOWANE

11.03.1

POZOSTAŁE NAPOJE FERMENTOWANE (NP. CYDR, PERRY, MIÓD PITNY); NAPOJE MIESZANE ZAWIERAJĄCE ALKOHOL

11.03.10

Pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry, miód pitny); napoje mieszane zawierające alkohol

11.03.10.0

Pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry, miód pitny); napoje mieszane zawierające alkohol

11.03.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH

11.03.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją cydru i pozostałych win owocowych

11.03.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją cydru i pozostałych win owocowych

11.04

POZOSTAŁE NIEDESTYLOWANE NAPOJE FERMENTOWANE

11.04.1

WERMUT I POZOSTAŁE WINA AROMATYZOWANE, ZE ŚWIEŻYCH WINOGRON

11.04.10

Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron

11.04.10.0

Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron

11.04.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH

11.04.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

11.04.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

11.05

PIWO

11.05.1

PIWO, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW BROWARNYCH

11.05.10

Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych

11.05.10.0

Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych

11.05.2

POZOSTAŁOŚCI I ODPADY BROWARNE I GORZELNIANE

11.05.20

Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane

11.05.20.0

Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane

11.05.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PIWA

11.05.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa

11.05.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa

11.06

SŁÓD

11.06.1

SŁÓD

11.06.10

Słód

11.06.10.0

Słód

11.06.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SŁODU

11.06.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu

11.06.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu

11.07

NAPOJE BEZALKOHOLOWE; WODY MINERALNE I POZOSTAŁE WODY BUTELKOWANE

11.07.1

WODY MINERALNE I NAPOJE BEZALKOHOLOWE

11.07.11

Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych

11.07.11.0

Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych

11.07.19

Pozostałe napoje bezalkoholowe

11.07.19.0

Pozostałe napoje bezalkoholowe

11.07.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

11.07.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

11.07.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

Dział 12

WYROBY TYTONIOWE

12.0

WYROBY TYTONIOWE

12.00

WYROBY TYTONIOWE

12.00.1

WYROBY TYTONIOWE, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW TYTONIOWYCH

12.00.11

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

12.00.11.0

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

12.00.12

Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany

12.00.12.0

Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany

12.00.19

Pozostały przetworzony tytoń i jego namiastki; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe

12.00.19.0

Pozostały przetworzony tytoń i jego namiastki; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe

12.00.2

ODPADY TYTONIOWE

12.00.20

Odpady tytoniowe

12.00.20.0

Odpady tytoniowe

12.00.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

12.00.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych

12.00.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych

Dział 13

WYROBY TEKSTYLNE

13.1

PRZĘDZA I NICI DO SZYCIA

13.10

PRZĘDZA I NICI DO SZYCIA

13.10.1

TŁUSZCZ Z WEŁNY, WŁĄCZAJĄC LANOLINĘ

13.10.10

Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę

13.10.10.0

Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę

13.10.2

WŁÓKNA TEKSTYLNE NATURALNE, PRZYGOTOWANE DO PRZĘDZENIA

13.10.21

Jedwab surowy (nieskręcany)

13.10.21.0

Jedwab surowy (nieskręcany)

13.10.22

Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana

13.10.22.0

Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana

13.10.23

Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

13.10.23.0

Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

13.10.24

Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana

13.10.24.0

Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana

13.10.25

Bawełna zgrzeblona lub czesana

13.10.25.0

Bawełna zgrzeblona lub czesana

13.10.26

Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione

13.10.26.0

Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione

13.10.29

Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione

13.10.29.0

Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione

13.10.3

WŁÓKNA TEKSTYLNE CHEMICZNE, ODCINKOWE, PRZYGOTOWANE DO PRZĘDZENIA

13.10.31

Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.31.0

Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.32

Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.32.0

Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.4

PRZĘDZA JEDWABNA ORAZ PRZĘDZA Z ODPADÓW JEDWABIU

13.10.40

Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu

13.10.40.0

Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu

13.10.5

PRZĘDZA WEŁNIANA, PAKOWANA LUB NIEPAKOWANA DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ; PRZĘDZA Z UDZIAŁEM CIENKIEJ LUB GRUBEJ SIERŚCI ZWIERZĘCEJ LUB WŁOSIA KOŃSKIEGO

13.10.50

Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.10.50.0

Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.10.6

PRZĘDZA BAWEŁNIANA; NICI BAWEŁNIANE DO SZYCIA

13.10.61

Przędza bawełniana, z wyłączeniem bawełnianych nici do szycia

13.10.61.0

Przędza bawełniana, z wyłączeniem bawełnianych nici do szycia

13.10.62

Nici bawełniane do szycia

13.10.62.0

Nici bawełniane do szycia

13.10.7

PRZĘDZA Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN ROŚLINNYCH, WŁĄCZAJĄC LEN, JUTĘ, WŁÓKNA KOKOSOWE I KONOPIE; PRZĘDZA PAPIEROWA

13.10.71

Przędza lniana

13.10.71.0

Przędza lniana

13.10.72

Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa

13.10.72.0

Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa

13.10.8

PRZĘDZA I NICI DO SZYCIA, Z CHEMICZNYCH WŁÓKIEN CIĄGŁYCH LUB ODCINKOWYCH

13.10.81

Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici do szycia oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej

13.10.81.0

Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici do szycia oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej

13.10.82

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych

13.10.82.0

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych

13.10.83

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych

13.10.83.0

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych

13.10.84

Przędza (inna niż nici do szycia), ze sztucznych włókien odcinkowych

13.10.84.0

Przędza (inna niż nici do szycia), ze sztucznych włókien odcinkowych

13.10.85

Nici do szycia, z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych

13.10.85.0

Nici do szycia, z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych

13.10.9

SZARPANKA ROZWŁÓKNIONA; USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM NATURALNYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH DO DALSZEGO PRZEROBU; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZĘDZY I NICI DO SZYCIA

13.10.91

Szarpanka rozwłókniona, z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej

13.10.91.0

Szarpanka rozwłókniona, z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej

13.10.92

Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane

13.10.92.0

Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane

13.10.93

Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu

13.10.93.0

Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu

13.10.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici do szycia

13.10.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici do szycia

13.2

TKANINY

13.20

TKANINY

13.20.1

TKANINY Z WŁÓKIEN NATURALNYCH INNYCH NIŻ BAWEŁNIANE, Z WYŁĄCZENIEM TKANIN SPECJALNYCH

13.20.11

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu

13.20.11.0

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu

13.20.12

Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.20.12.0

Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.20.13

Tkaniny lniane

13.20.13.0

Tkaniny lniane

13.20.14

Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

13.20.14.0

Tkaniny z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

13.20.19

Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej

13.20.19.0

Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej

13.20.2

TKANINY BAWEŁNIANE

13.20.20

Tkaniny bawełniane

13.20.20.0

Tkaniny bawełniane

13.20.3

TKANINY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM TKANIN SPECJALNYCH

13.20.31

Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych

13.20.31.0

Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych

13.20.32

Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych

13.20.32.0

Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych

13.20.33

Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych

13.20.33.0

Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych

13.20.4

TKANINY WŁOSOWE, TKANINY PĘTELKOWE I POZOSTAŁE TKANINY SPECJALNE

13.20.41

Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe (inne niż tkaniny pętelkowe i taśmy tkane)

13.20.41.0

Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe (inne niż tkaniny pętelkowe i taśmy tkane), z bawełny

13.20.42

Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane), z bawełny

13.20.42.0

Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane), z bawełny

13.20.43

Pozostałe tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane)

13.20.43.0

Pozostałe tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane)

13.20.44

Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.44.0

Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.45

Materiały włókiennicze igłowe (z wyłączeniem dywanów i innych tekstylnych pokryć podłogowych)

13.20.45.0

Materiały włókiennicze igłowe (z wyłączeniem dywanów i innych tekstylnych pokryć podłogowych)

13.20.46

Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi

13.20.46.0

Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi

13.20.5

TKANINY PRZEZNACZONE DO PRODUKCJI IMITACJI SKÓR FUTERKOWYCH

13.20.50

Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych

13.20.50.0

Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych

13.20.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TKANIN

13.20.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin

13.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin

13.3

USŁUGI WYKOŃCZALNICZE

13.30

USŁUGI WYKOŃCZALNICZE

13.30.1

USŁUGI WYKOŃCZALNICZE

13.30.11

Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy

13.30.11.0

Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy

13.30.12

Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.12.0

Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.13

Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.13.0

Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.19

Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.19.0

Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.9

POZOSTAŁE WYROBY TEKSTYLNE

13.91

DZIANINY METRAŻOWE

13.91.1

DZIANINY METRAŻOWE

13.91.11

Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową

13.91.11.0

Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową

13.91.19

Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi

13.91.19.0

Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi

13.91.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ DZIANIN METRAŻOWYCH

13.91.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych

13.91.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych

13.92

GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE (Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY)

13.92.1

GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE DO UŻYTKU DOMOWEGO

13.92.11

Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych

13.92.11.0

Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych

13.92.12

Pościel

13.92.12.0

Pościel

13.92.13

Obrusy i serwety

13.92.13.0

Obrusy i serwety

13.92.14

Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne

13.92.14.0

Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne

13.92.15

Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe

13.92.15.0

Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe

13.92.16

Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy składające się z tkaniny i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów i podobnych wyrobów

13.92.16.0

Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy składające się z tkaniny i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów i podobnych wyrobów

13.92.2

POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE

13.92.21

Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

13.92.21.0

Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

13.92.22

Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe (włączając materace pneumatyczne)

13.92.22.0

Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe (włączając materace pneumatyczne)

13.92.23

Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) i spadochrony wirnikowe; części i akcesoria do nich

13.92.23.0

Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) i spadochrony wirnikowe; części i akcesoria do nich

13.92.24

Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny

13.92.24.0

Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny

13.92.29

Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe

13.92.29.0

Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe

13.92.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH

13.92.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych

13.92.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych

13.93

DYWANY, CHODNIKI I POZOSTAŁE TEKSTYLNE POKRYCIA PODŁOGOWE

13.93.1

DYWANY, CHODNIKI I POZOSTAŁE TEKSTYLNE POKRYCIA PODŁOGOWE

13.93.11

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane

13.93.11.0

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane

13.93.12

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych

13.93.12.0

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych

13.93.13

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe

13.93.13.0

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe

13.93.19

Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe

13.93.19.0

Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe

13.93.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ DYWANÓW, CHODNIKÓW I POZOSTAŁYCH TEKSTYLNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH

13.93.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych

13.93.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych

13.94

SZPAGATY, POWROZY, LINY I LINKI ORAZ WYROBY SIECIOWE

13.94.1

SZPAGATY, POWROZY, LINY I LINKI ORAZ WYROBY SIECIOWE (Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW WŁÓKIENNICZYCH)

13.94.11

Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych lub włókien chemicznych

13.94.11.0

Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych lub włókien chemicznych

13.94.12

Siatki wiązane ze szpagatów, powrozów lub lin; gotowe sieci z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.94.12.0

Siatki wiązane ze szpagatów, powrozów lub lin; gotowe sieci z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.94.2

SZMATY, ODPADY SZPAGATÓW, POWROZÓW, LIN I LINEK ORAZ ZUŻYTE WYROBY Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH

13.94.20

Szmaty, odpady szpagatów, powrozów, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych

13.94.20.0

Szmaty, odpady szpagatów, powrozów, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych

13.94.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SZPAGATÓW, POWROZÓW, LIN I LINEK ORAZ WYROBÓW SIECIOWYCH

13.94.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją szpagatów, powrozów, lin i linek oraz wyrobów sieciowych

13.94.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją szpagatów, powrozów, lin i linek oraz wyrobów sieciowych

13.95

WŁÓKNINY I WYROBY WYKONANE Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY

13.95.1

WŁÓKNINY I WYROBY WYKONANE Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY

13.95.10

Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży

13.95.10.0

Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży

13.95.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY

13.95.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

13.95.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

13.96

POZOSTAŁE TEKSTYLNE WYROBY TECHNICZNE I PRZEMYSŁOWE

13.96.1

PRZĘDZA METALIZOWANA, NAWET RDZENIOWA; TKANINY Z NITKI METALOWEJ ORAZ TKANINY Z PRZĘDZY METALIZOWANEJ; NIĆ GUMOWA I SZNUREK, POKRYTE MATERIAŁEM WŁÓKIENNICZYM ORAZ WYROBY TEKSTYLNE DO ZASTOSOWAŃ TECHNICZNYCH

13.96.11

Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa

13.96.11.0

Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa

13.96.12

Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.96.12.0

Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.96.13

Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi

13.96.13.0

Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi

13.96.14

Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.96.14.0

Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.96.15

Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych

13.96.15.0

Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych

13.96.16

Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne

13.96.16.0

Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne

13.96.17

Taśmy tkane; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia (ozdoby) itp.

13.96.17.0

Taśmy tkane; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia (ozdoby) itp.

13.96.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TEKSTYLNYCH WYROBÓW TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

13.96.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych

13.96.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych

13.99

WYROBY TEKSTYLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

13.99.1

TIULE, KORONKI I HAFTY; PRZĘDZA I TAŚMA RDZENIOWA; PRZĘDZA SZENILOWA; PRZĘDZA PĘTELKOWA

13.99.11

Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych i dzianych); koronki w sztukach, paskach lub w postaci motywów

13.99.11.0

Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych i dzianych); koronki w sztukach, paskach lub w postaci motywów

13.99.12

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

13.99.12.0

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

13.99.13

Filc powleczony, impregnowany lub laminowany

13.99.13.0

Filc powleczony, impregnowany lub laminowany

13.99.14

Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (kosmyki tekstylne), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien

13.99.14.0

Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (kosmyki tekstylne), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien

13.99.15

Przędza rdzeniowa i pasek rdzeniowy; przędza szenilowa; przędza pętelkowa

13.99.15.0

Przędza rdzeniowa i pasek rdzeniowy; przędza szenilowa; przędza pętelkowa

13.99.16

Wyroby tekstylne pikowane w sztukach

13.99.16.0

Wyroby tekstylne pikowane w sztukach

13.99.19

Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.99.19.0

Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.99.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

13.99.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

13.99.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Dział 14

ODZIEŻ

14.1

ODZIEŻ, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH

14.11

ODZIEŻ SKÓRZANA

14.11.1

ODZIEŻ ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB SKÓRY WTÓRNEJ

14.11.10

Odzież ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

14.11.10.0

Odzież ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

14.11.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ODZIEŻY SKÓRZANEJ

14.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej

14.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej

14.12

ODZIEŻ ROBOCZA

14.12.1

ODZIEŻ ROBOCZA MĘSKA

14.12.11

Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze

14.12.11.0

Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze

14.12.12

Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze

14.12.12.0

Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze

14.12.2

ODZIEŻ ROBOCZA DAMSKA

14.12.21

Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze

14.12.21.0

Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze

14.12.22

Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze

14.12.22.0

Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze

14.12.3

POZOSTAŁA ODZIEŻ ROBOCZA

14.12.30

Pozostała odzież robocza

14.12.30.0

Pozostała odzież robocza

14.12.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ODZIEŻY ROBOCZEJ

14.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej

14.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej

14.13

POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA

14.13.1

ODZIEŻ WIERZCHNIA DZIANA

14.13.11

Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, dziane

14.13.11.0

Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, dziane

14.13.12

Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, dziane

14.13.12.0

Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, dziane

14.13.13

Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane

14.13.13.0

Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane

14.13.14

Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, dziane

14.13.14.0

Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, dziane

14.13.2

POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA MĘSKA LUB CHŁOPIĘCA

14.13.21

Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce

14.13.21.0

Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce

14.13.22

Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce

14.13.22.0

Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce

14.13.23

Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce

14.13.23.0

Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce

14.13.24

Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce

14.13.24.0

Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce

14.13.3

POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA DAMSKA LUB DZIEWCZĘCA

14.13.31

Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

14.13.31.0

Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

14.13.32

Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce

14.13.32.0

Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce

14.13.33

Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce

14.13.33.0

Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce

14.13.34

Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce

14.13.34.0

Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce

14.13.35

Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce

14.13.35.0

Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce

14.13.4

ODZIEŻ UŻYWANA I POZOSTAŁE UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE

14.13.40

Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze

14.13.40.0

Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze

14.13.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

14.13.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej

14.13.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej

14.14

BIELIZNA

14.14.1

BIELIZNA DZIANA

14.14.11

Koszule męskie lub chłopięce, dziane

14.14.11.0

Koszule męskie lub chłopięce, dziane

14.14.12

Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, dziane

14.14.12.0

Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, dziane

14.14.13

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, dziane

14.14.13.0

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, dziane

14.14.14

Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane

14.14.14.0

Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane

14.14.2

POZOSTAŁA BIELIZNA

14.14.21

Pozostałe koszule męskie lub chłopięce

14.14.21.0

Pozostałe koszule męskie lub chłopięce

14.14.22

Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce

14.14.22.0

Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce

14.14.23

Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce

14.14.23.0

Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce

14.14.24

Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

14.14.24.0

Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

14.14.25

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części

14.14.25.0

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części

14.14.3

T-SHIRTY I PODKOSZULKI, DZIANE

14.14.30

T-shirty i podkoszulki, dziane

14.14.30.0

T-shirty i podkoszulki, dziane

14.14.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BIELIZNY

14.14.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny

14.14.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny

14.19

POZOSTAŁA ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE

14.19.1

ODZIEŻ DLA NIEMOWLĄT, DRESY I POZOSTAŁE RODZAJE ODZIEŻY, DODATKI ODZIEŻOWE I ICH CZĘŚCI (Z WYŁĄCZENIEM NAKRYĆ GŁOWY), DZIANE

14.19.11

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane

14.19.11.0

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane

14.19.12

Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, dziane

14.19.12.0

Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, dziane

14.19.13

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane

14.19.13.0

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane

14.19.19

Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane

14.19.19.0

Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane

14.19.2

ODZIEŻ DLA NIEMOWLĄT, POZOSTAŁE RODZAJE ODZIEŻY I POZOSTAŁE DODATKI ODZIEŻOWE (Z WYŁĄCZENIEM NAKRYĆ GŁOWY), NIEDZIANE

14.19.21

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, niedziane

14.19.21.0

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, niedziane

14.19.22

Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, niedziane

14.19.22.0

Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, niedziane

14.19.23

Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, niedziane

14.19.23.0

Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, niedziane

14.19.3

DODATKI ODZIEŻOWE WYKONANE ZE SKÓRY; ODZIEŻ WYKONANA Z FILCU LUB WŁÓKNIN; ODZIEŻ WYKONANA Z TKANIN POWLECZONYCH

14.19.31

Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych

14.19.31.0

Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych

14.19.32

Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych

14.19.32.0

Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych

14.19.4

KAPELUSZE I POZOSTAŁE NAKRYCIA GŁOWY

14.19.41

Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; stożki kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału

14.19.41.0

Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; stożki kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału

14.19.42

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku; siatki na włosy

14.19.42.0

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku; siatki na włosy

14.19.43

Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania do nakryć głowy

14.19.43.0

Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania do nakryć głowy

14.19.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW ODZIEŻOWYCH

14.19.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych

14.19.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych

14.2

WYROBY FUTRZARSKIE

14.20

WYROBY FUTRZARSKIE

14.20.1

ODZIEŻ, DODATKI ODZIEŻOWE I POZOSTAŁE WYROBY ZE SKÓR FUTERKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM NAKRYĆ GŁOWY

14.20.10

Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy

14.20.10.0

Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy

14.20.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW FUTRZARSKICH

14.20.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich

14.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich

14.3

WYROBY DZIANE

14.31

WYROBY POŃCZOSZNICZE

14.31.1

RAJSTOPY, POŃCZOCHY, SKARPETKI I POZOSTAŁE WYROBY POŃCZOSZNICZE

14.31.10

Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze

14.31.10.0

Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze

14.31.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH

14.31.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych

14.31.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych

14.39

POZOSTAŁA ODZIEŻ DZIANA

14.39.1

BLEZERY, PULOWERY, SWETRY ROZPINANE, KAMIZELKI I PODOBNE WYROBY DZIANE

14.39.10

Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane

14.39.10.0

Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane

14.39.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ

14.39.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej

14.39.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej

Dział 15

SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

15.1

SKÓRY WYPRAWIONE I GARBOWANE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE; WYROBY RYMARSKIE; SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I BARWIONE

15.11

SKÓRY WYPRAWIONE I GARBOWANE; SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I BARWIONE

15.11.1

SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I GARBOWANE

15.11.10

Skóry futerkowe wyprawione i garbowane

15.11.10.0

Skóry futerkowe wyprawione i garbowane

15.11.2

SKÓRY ZAMSZOWE; SKÓRY LAKIEROWANE I LAKIEROWANE SKÓRY LAMINOWANE; SKÓRY METALIZOWANE

15.11.21

Skóry zamszowe

15.11.21.0

Skóry zamszowe

15.11.22

Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane

15.11.22.0

Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane

15.11.3

SKÓRY BYDLĘCE LUB ZE ZWIERZĄT KONIOWATYCH, ODWŁOSIONE

15.11.31

Skóry bydlęce całe, odwłosione

15.11.31.0

Skóry bydlęce całe, odwłosione

15.11.32

Pozostałe odwłosione skóry bydlęce

15.11.32.0

Pozostałe odwłosione skóry bydlęce

15.11.33

Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłosione

15.11.33.0

Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłosione

15.11.4

SKÓRY OWCZE BEZ WEŁNY ORAZ ODWŁOSIONE SKÓRY KOZIE I ŚWIŃSKIE

15.11.41

Skóry owcze i jagnięce, bez wełny

15.11.41.0

Skóry owcze i jagnięce, bez wełny

15.11.42

Skóry kozie i koźlęce, odwłosione

15.11.42.0

Skóry kozie i koźlęce, odwłosione

15.11.43

Skóry świńskie, odwłosione

15.11.43.0

Skóry świńskie, odwłosione

15.11.5

SKÓRY ODWŁOSIONE Z POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT; SKÓRY WTÓRNE NA BAZIE SKÓRY NATURALNEJ

15.11.51

Skóry odwłosione z pozostałych zwierząt

15.11.51.0

Skóry odwłosione z pozostałych zwierząt

15.11.52

Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej

15.11.52.0

Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej

15.11.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z WYPRAWĄ I GARBOWANIEM SKÓR ORAZ WYPRAWĄ I BARWIENIEM SKÓR FUTERKOWYCH

15.11.99

Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych

15.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych

15.12

WYROBY RYMARSKIE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE

15.12.1

WYROBY RYMARSKIE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE; POZOSTAŁE WYROBY SKÓRZANE

15.12.11

Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt

15.12.11.0

Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt

15.12.12

Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia

15.12.12.0

Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia

15.12.13

Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe

15.12.13.0

Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe

15.12.19

Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.

15.12.19.0

Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.

15.12.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW RYMARSKICH ORAZ TOREB BAGAŻOWYCH, TOREBEK RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH

15.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych

15.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych

15.2

OBUWIE

15.20

OBUWIE

15.20.1

OBUWIE, Z WYŁĄCZENIEM OBUWIA SPORTOWEGO, OCHRONNEGO I ORTOPEDYCZNEGO

15.20.11

Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym

15.20.11.0

Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym

15.20.12

Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego

15.20.12.0

Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego

15.20.13

Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu

15.20.13.0

Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu

15.20.14

Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego

15.20.14.0

Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego

15.20.2

OBUWIE SPORTOWE

15.20.21

Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami z materiałów włókienniczych

15.20.21.0

Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami z materiałów włókienniczych

15.20.29

Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich

15.20.29.0

Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich

15.20.3

OBUWIE OCHRONNE I POZOSTAŁE OBUWIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

15.20.31

Obuwie z metalowym noskiem ochronnym

15.20.31.0

Obuwie z metalowym noskiem ochronnym

15.20.32

Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane

15.20.32.0

Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane

15.20.4

CZĘŚCI OBUWIA ZE SKÓRY, WKŁADKI, GETRY, PODKŁADKI POD PIĘTY I PODOBNE ARTYKUŁY ORAZ ICH CZĘŚCI

15.20.40

Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części

15.20.40.0

Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części

15.20.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OBUWIA

15.20.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia

15.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia

Dział 16

DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA

16.1

DREWNO PRZETARTE I STRUGANE

16.10

DREWNO PRZETARTE I STRUGANE

16.10.1

DREWNO PRZETARTE LUB STRUGANE WZDŁUŻNIE, SKRAWANE WARSTWAMI LUB OBWODOWO O GRUBOŚCI > 6 MM; PODKŁADY KOLEJOWE LUB TRAMWAJOWE, Z DREWNA, NIEIMPREGNOWANE

16.10.11

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew iglastych

16.10.11.0

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew iglastych

16.10.12

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew innych niż iglaste

16.10.12.0

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew innych niż iglaste

16.10.13

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane

16.10.13.0

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane

16.10.2

DREWNO KSZTAŁTOWANE W SPOSÓB CIĄGŁY WZDŁUŻ DOWOLNEJ KRAWĘDZI LUB POWIERZCHNI; WEŁNA DRZEWNA; MĄCZKA DRZEWNA; DREWNO W POSTACI WIÓRÓW LUB KAWAŁKÓW

16.10.21

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z drzew iglastych

16.10.21.0

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z drzew iglastych

16.10.22

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z bambusa

16.10.22.0

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z bambusa

16.10.23

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z pozostałych drzew

16.10.23.0

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z pozostałych drzew

16.10.24

Wełna drzewna; mączka drzewna

16.10.24.0

Wełna drzewna; mączka drzewna

16.10.25

Drewno w postaci wiórów lub kawałków

16.10.25.0

Drewno w postaci wiórów lub kawałków

16.10.3

DREWNO NIEOBROBIONE; DREWNIANE PODKŁADY KOLEJOWE LUB TRAMWAJOWE IMPREGNOWANE LUB PODDANE INNEJ OBRÓBCE

16.10.31

Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

16.10.31.0

Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

16.10.32

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, impregnowane

16.10.32.0

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, impregnowane

16.10.39

Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

16.10.39.0

Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

16.10.9

USŁUGI SUSZENIA, IMPREGNOWANIA I ZABEZPIECZANIA DREWNA; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETARTEGO I STRUGANEGO DREWNA

16.10.91

Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna

16.10.91.0

Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna

16.10.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna

16.10.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna

16.2

WYROBY Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA

16.21

FORNIR I PŁYTY NA BAZIE DREWNA

16.21.1

SKLEJKA, PŁYTY FORNIROWANE I PODOBNE LAMINOWANE PŁYTY I ARKUSZE; PŁYTY WIÓROWE I PODOBNE PŁYTY, Z DREWNA LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH

16.21.11

Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa

16.21.11.0

Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa

16.21.12

Płyty wiórowe

16.21.12.0

Płyty wiórowe

16.21.13

Płyty o wiórach zorientowanych [oriented strand board (OSB)]

16.21.13.0

Płyty o wiórach zorientowanych [oriented strand board (OSB)]

16.21.14

Pozostałe płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

16.21.14.0

Pozostałe płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

16.21.15

Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

16.21.15.0

Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

16.21.16

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna drzew iglastych

16.21.16.0

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna drzew iglastych

16.21.17

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną warstwą, z drewna drzew tropikalnych

16.21.17.0

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną warstwą, z drewna drzew tropikalnych

16.21.18

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna pozostałych drzew

16.21.18.0

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna pozostałych drzew

16.21.2

FORNIR; ARKUSZE DO PRODUKCJI SKLEJKI; DREWNO UTWARDZONE

16.21.21

Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych

16.21.21.0

Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych

16.21.22

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna drzew iglastych

16.21.22.0

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna drzew iglastych

16.21.23

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna tropikalnego

16.21.23.0

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna tropikalnego

16.21.24

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z pozostałych drzew

16.21.24.0

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z pozostałych drzew

16.21.9

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYKAŃCZANIEM PŁYT I PANELI; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FORNIRU I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH

16.21.91

Usługi związane z wykańczaniem płyt i paneli

16.21.91.0

Usługi związane z wykańczaniem płyt i paneli

16.21.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru płyt drewnopochodnych

16.21.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru płyt drewnopochodnych

16.22

GOTOWE PŁYTY PODŁOGOWE

16.22.1

GOTOWE PŁYTY PODŁOGOWE

16.22.10

Gotowe płyty podłogowe

16.22.10.0

Gotowe płyty podłogowe

16.22.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH PŁYT PODŁOGOWYCH

16.22.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych

16.22.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych

16.23

POZOSTAŁE WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA

16.23.1

WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA Z DREWNA, Z WYŁĄCZENIEM DREWNIANYCH BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH

16.23.11

Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna

16.23.11.0

Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna

16.23.12

Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna

16.23.12.0

Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna

16.23.19

Wyroby stolarskie i ciesielskie, gdzie indziej niesklasyfikowane, z drewna

16.23.19.0

Wyroby stolarskie i ciesielskie, gdzie indziej niesklasyfikowane, z drewna

16.23.2

PREFABRYKOWANE BUDYNKI Z DREWNA

16.23.20

Prefabrykowane budynki z drewna

16.23.20.0

Prefabrykowane budynki z drewna

16.23.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA

16.23.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

16.23.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

16.24

OPAKOWANIA DREWNIANE

16.24.1

OPAKOWANIA DREWNIANE

16.24.11

Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna

16.24.11.0

Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna

16.24.12

Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna

16.24.12.0

Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna

16.24.13

Pozostałe opakowania drewniane i ich części

16.24.13.0

Pozostałe opakowania drewniane i ich części

16.24.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OPAKOWAŃ DREWNIANYCH

16.24.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych

16.24.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych

16.29

POZOSTAŁE WYROBY Z DREWNA; WYROBY Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA

16.29.1

POZOSTAŁE WYROBY Z DREWNA

16.29.11

Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna

16.29.11.0

Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna

16.29.12

Przybory stołowe i kuchenne, z drewna

16.29.12.0

Przybory stołowe i kuchenne, z drewna

16.29.13

Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna

16.29.13.0

Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna

16.29.14

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna

16.29.14.0

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna

16.29.15

Pellety i brykiety, z prasowanego i aglomerowanego drewna i odpadów roślinnych

16.29.15.0

Pellety i brykiety, z prasowanego i aglomerowanego drewna i odpadów roślinnych

16.29.2

WYROBY Z KORKA, SŁOMY LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSO