Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 198
Wersja archiwalna od 2019-02-01 do 2019-12-31
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 198
Wersja archiwalna od 2019-02-01 do 2019-12-31
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2019

z dnia 16 stycznia 2019 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 1. [Kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa] 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 387 734 520 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 416 234 520 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1)) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 847 773 421 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 622 612 263 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę nie większą niż 28 500 000 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 2. [Kwota prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich] 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 69 716 396 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 85 281 687 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę – 15 565 291 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 3. [Łączna kwota planowanych przychodów budżetu państwa oraz planowanych rozchodów budżetu państwa] 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 347 522 148 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 303 456 857 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 44 065 291 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4. [Źródło pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa] Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2018 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 5. [Limit zadłużenia z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych] 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 100 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6. [Limit udzielanych poręczeń i gwarancji] Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 200 000 000 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 7. [Limit zobowiązań z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych] Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 15 000 000 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 8. [Uprawnienia Ministra Finansów] Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 1 500 000 tys. zł;

2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:

a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,

b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 4 000 000 tys. zł,

c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,

d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 316 000 tys. zł,

e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9. [Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej] 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:

a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1 916,94 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 558,33 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 523,29 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 701,09 zł;

3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej:

a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 102,3%,

b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 3 045,21 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 181 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 3 675 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 37 958 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 10. [Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego] Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11. [Dotacje podmiotowe i celowe] Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 12. [Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych] Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 13. [Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym] Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 10.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 14. [Kwota bazowa dla zawodowych kuratorów sądowych] Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1 916,94 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 15. [Etaty Policji] Ustala się etaty Policji w liczbie 103 395, w tym 103 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 16. [Rezerwa budżetowa] Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 237 500 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 17. [Służba cywilna] Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 420 osób;

2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 8 739 822 tys. zł;

3) środki na szkolenia – w wysokości 57 486 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 18. [Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych] Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3%.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 19. [Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów] Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,6%.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 20. [Wysokość odpisu] Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.2)), wynosi 3 865 499 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 21. [Wydatki na prewencję rentową] Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 224 780 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 22. [Wysokość odpisu] Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924), wynosi 3 022 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 23. [Należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne] Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 24. [Wysokość odpisu od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego] Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 574 528 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 25. [Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto] Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4 765 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 26. [Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego] Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245), wynoszą dla:

1) gmin – 699 991 tys. zł;

2) powiatów – 1 383 965 tys. zł;

3) województw – 509 370 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 27. [Składka na Fundusz Pracy] Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.3)) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,30% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 28. [Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych] Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192) ustala się obowiązkową składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,15% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 27.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 29. [Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych] Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433 i 2192) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 30. [Plany finansowe agencji wykonawczych] Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;

2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;

3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;

4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;

5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;

6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;

7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;

8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;

9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;

10) Agencji Rezerw Materiałowych – w tabeli 10.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 31. [Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej] Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;

2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;

3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;

4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;

5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;

6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;

7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;

8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 8;

9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 9;

10) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 10.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 32. [Plany finansowe państwowych funduszy celowych] Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;

2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;

3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;

4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;

5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;

6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;

7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;

8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;

9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 9;

10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;

11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;

12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;

13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;

14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;

15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;

16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;

17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;

18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;

19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;

20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;

21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;

22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;

23) Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – w tabeli 23;

24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;

25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;

26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;

27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;

28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;

29) Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 29.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 33. [Plany finansowe państwowych osób prawnych] Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;

2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;

3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;

4) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 4;

5) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 5;

6) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 6;

7) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 7;

8) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 8;

9) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 9;

10) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 10;

11) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 11;

12) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 12;

13) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 13;

14) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 14;

15) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 15;

16) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 16;

17) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 17;

18) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;

19) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;

20) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;

21) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;

22) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;

23) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;

24) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;

25) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;

26) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;

27) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;

28) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;

29) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 29;

30) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 30;

31) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 31;

32) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 32;

33) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 33;

34) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 34;

35) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 35;

36) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 36;

37) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 37;

38) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 38;

39) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;

40) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;

41) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 41;

42) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 42;

43) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 43;

44) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;

45) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;

46) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 46;

47) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;

48) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;

49) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;

50) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;

51) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;

52) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;

53) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 53;

54) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;

55) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;

56) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;

57) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 57;

58) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 58;

59) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 59;

60) Rzecznika Finansowego – w tabeli 60.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 34. [Zobowiązania finansowe organów administracji rządowej z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym] Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 1 000 000 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 35. [Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa] 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2019–2021 w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014–2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zawiera załącznik nr 16.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 36. [Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej] Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 37. [Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej] Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 38. [Definicje] Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 39. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669, 2126, 2192, 2215, 2244 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 60.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1149, 1544, 1629, 1669, 2077, 2192, 2215, 2245, 2432 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 60.

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2019
z dnia 16 stycznia 2019 r. (poz. 198)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2019. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2019 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2019 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 7

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2019 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2019 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 11

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 12

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 14

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 15

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2019–2021 W ZAKRESIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 16

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020 ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00