Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1455
Wersja aktualna od 2020-08-26
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1455
Wersja aktualna od 2020-08-26
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 26 czerwca 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

z dnia 26 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 737)

t.j. z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1455)

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy] 1. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 2, uwzględnia się:

1) wynagrodzenie zasadnicze;

2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy;

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;

5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy;

6) wynagrodzenie za pracę w święto;

7) (uchylony);

8) jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”.

2. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się:

1) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju;

2) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy;

3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Składniki wynagrodzenia] 1. Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

3. Jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy, uwzględnia się w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty tego dodatku wypłaconego pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Obliczanie wynagrodzenia] Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4–6, oblicza się, dodając otrzymane wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, a następnie uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe] Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Ustalanie wynagrodzenia] 1. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1–4 przez liczbę 30.

2. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu:

1) nauczyciela pełniącego stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, o których mowa w art. 64 ust. 2a ustawy,

2) nauczyciela, o którym mowa w art. 64 ust. 3 ustawy

– ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1–4 przez liczbę 21.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.[Ekwiwalent pieniężny za urlop] 1. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu.

2. Ekwiwalent za niewykorzystany przez nauczyciela urlop wypoczynkowy oblicza się, mnożąc ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00