Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1363
Wersja aktualna od 2022-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1363
Wersja aktualna od 2022-01-01
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE

Na podstawie art. 109 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163 i 1243) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe dane, jakie powinna zawierać ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 11f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwana dalej "ewidencją";

2) sposób prowadzenia ewidencji.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Ewidencja] Ewidencja zawiera:

1) dane zawarte w dokumencie elektronicznym TAX FREE, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą";

2) status dokumentu elektronicznego TAX FREE, nadawany przez system TAX FREE;

3) datę wywozu towarów wynikającą z:

a) dokumentu elektronicznego TAX FREE,

b) wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE, potwierdzonego przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej - w przypadku, o którym mowa w art. 128 ust. 5 ustawy;

4) wskazanie kraju wywozu towarów – w przypadku wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju;

5) wysokość dokonanego zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu;

6) datę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Sposób prowadzenia ewidencji] 1. Ewidencja jest prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy.

2. Za rzetelną uważa się taką ewidencję, w której dokonywane zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

3. Za niewadliwą uważa się ewidencję, która jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Dane automatycznie zapisywane w ewidencji przez system TAX FREE] Dane, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a, są automatycznie zapisywane w ewidencji przez system TAX FREE.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Zapisywanie w ewidencji danych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b i pkt 4-6, przez podatnika, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług] Podatnik, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy, zapisuje w ewidencji dane, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b i pkt 4-6, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00