Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2666
Wersja aktualna od 2023-09-06
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2666
Wersja aktualna od 2023-09-06
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

USTAWA

z dnia 1 grudnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 20231)

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 1672)   Pokaż wszystkie zmiany

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 1.[Środki, o których mowa w art. 70a ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela] W roku 2023 środki, o których mowa w art. 70a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), zwanej dalej „ustawą - Karta Nauczyciela", przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego ustalonych w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 2. [Środki, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Karta Nauczyciela] W roku 2023 środki, o których mowa w:

1) art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżetach wojewodów łącznie w wysokości do 1428 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego,

2) art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości do 1049 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego

- ustalonych w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 3.[Środki o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela] W roku 2023 środki, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela, na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa ustala się w oparciu o średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyliczone na podstawie kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2020 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4. [Kwota bazowa stosowana do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli] 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r.

2. W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2021 r.

3. Równowartość dokonanych odpisów w wysokości naliczonej zgodnie z ust. 1 i 2 pracodawca przekazuje na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli w terminie do dnia 30 września 2023 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanych odpisów, o których mowa w art. 53 ustawy - Karta Nauczyciela, naliczonych w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 5. [Środki do utworzenia funduszu socjalnego] 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 2528 oraz z 2023 r. poz. 347, 658 i 1429), tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198) na emerytury i renty.

2. W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190 i 1900) na emerytury i renty.

3. Równowartość dokonanego odpisu naliczonego zgodnie z ust. 1 i 2 wojskowy organ emerytalny przekazuje na rachunek bankowy funduszu socjalnego, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, w terminie do dnia 30 września 2023 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanego odpisu ustalonego zgodnie z ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6. [Fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy] 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280 i 1429), tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. na emerytury i renty.

2. W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. na emerytury i renty.

3. Równowartość dokonanego odpisu naliczonego zgodnie z ust. 1 i 2 właściwy organ emerytalny przekazuje dysponentom na rachunki bankowe funduszu socjalnego, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w terminie do dnia 30 września 2023 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanego odpisu ustalonego zgodnie z ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 7. [Podstawa ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału Konstytucyjnego] 1. W roku 2023 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1422), stanowi kwota w wysokości 5 444,42 zł.

2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego określonej w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w roku 2023 za podstawę tę przyjmuje się kwotę w wysokości 5 444,42 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 8. [Podstawa ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziego] 1. W roku 2023 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm.2)), stanowi kwota w wysokości 5 444,42 zł.

2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia sędziego określonej w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w roku 2023 za podstawę tę przyjmuje się kwotę w wysokości 5 444,42 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9. [Podstawa ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego] 1. W roku 2023 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego, o której mowa w art. 48 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904 oraz z 2022 r. poz. 480, 1259, 2280 i 2600), stanowi kwota w wysokości 5 444,42 zł.

2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego określonej w art. 48 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w roku 2023 za podstawę tę przyjmuje się kwotę w wysokości 5 444,42 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 10. [Podstawa ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora] 1. W roku 2023 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, o której mowa w art. 123 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1247, 1259 i 2582), stanowi kwota w wysokości 5 444,42 zł.

2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia prokuratora określonej w art. 123 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze, w roku 2023 za podstawę tę przyjmuje się kwotę w wysokości 5 444,42 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11.[Podstawa wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami] W roku 2023 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 12.[Podstawa ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 8 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi] W roku 2023 podstawę ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 13. [Wyłączenie stosowania art. 140 ust. 3 ustawy o finansach publicznych] W roku 2023 przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych", nie stosuje się.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 14.[Wyłączenie stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych] W roku 2023 do rezerwy utworzonej na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się ograniczeń wskazanych w tym przepisie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 15. [Wydatki na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy] 1. W roku 2023 w rezerwie utworzonej na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych mogą być planowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, planuje się w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń dla części budżetu państwa, których dysponentami są poszczególni wojewodowie, ustalanej w ustawie budżetowej zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1533).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 16.[Wyłączenie stosowania przepisów art. 119 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 121 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych] Przepisów art. 119 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 121 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do ustawy budżetowej na rok 2023 w odniesieniu do środków pozyskiwanych w ramach polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 17.[Wyłączenie stosowania przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych] Przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do ustawy budżetowej na rok 2023 w odniesieniu do wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 18.[Środki na rekompensatę składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych] W roku 2023 środki z budżetu państwa przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w formie dotacji przeznacza się także na rekompensatę składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, o ile nie znajdują pokrycia w zrealizowanych przychodach z tytułu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 19. [Środki przeznaczone na obsługę długu Skarbu Państwa] 1. W roku 2023 środki zaplanowane w ustawie budżetowej na ten rok, w tym środki ujęte w ramach rezerw celowych budżetu państwa, mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

2. W celu sfinansowania wydatków, o których mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów może podjąć decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków w zakresie całego budżetu państwa, określając część budżetu państwa i łączną kwotę wydatków, która podlega blokowaniu. Do blokowania planowanych wydatków budżetu państwa przepisu art. 177 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się.

3. Prezes Rady Ministrów powierza ministrowi właściwemu do spraw budżetu wykonanie decyzji, o której mowa w ust. 2. Szczegółową klasyfikację wydatków, które podlegają blokowaniu, ustala dysponent części budżetowej. W przypadku blokowania środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa szczegółową klasyfikację wydatków ustala minister właściwy do spraw budżetu.

4. Ze środków zablokowanych na podstawie ust. 2 minister właściwy do spraw budżetu może utworzyć nową rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację celu, o którym mowa w ust. 1.

5. Utworzenie rezerwy, o której mowa w ust. 4, może nastąpić w terminie do dnia 21 grudnia 2023 r. i nie wymaga uzyskania opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 20.[Przeniesienie wydatków budżetowych na finansowanie świadczeń emerytalno-rentowych] W roku 2023 minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej, może dokonywać przeniesień wydatków budżetowych na finansowanie świadczeń emerytalno-rentowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetu państwa oraz między częściami budżetowymi 15 - Sądy powszechne, 37 - Sprawiedliwość, 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 21.[Wyłączenie stosowania przepisów art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych] W roku 2023 do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytur Pomostowych, którymi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oraz świadczeń emerytalno-rento-wych wypłacanych z funduszu emerytalno-rentowego, którym dysponuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nie stosuje się przepisów art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych. Zmiany planów finansowych tych funduszy dokonuje organ dysponujący danym funduszem.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 22. [Wyłączenie stosowania przepisu art. 460 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce] W roku 2023 przepisu art. 460 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o szkolnictwie wyższym", nie stosuje się.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 23. [Środki, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. e ustawy o szkolnictwie wyższym] 1. W roku 2023 środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. e ustawy o szkolnictwie wyższym, przekazuje się uczelniom będącym stroną umowy, o której mowa w art. 389 ust. 1 tej ustawy, w formie skarbowych papierów wartościowych.

2. Wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, wynosi 11% wysokości subwencji ustalonej w roku 2019 dla danej uczelni na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3 ustawy o szkolnictwie wyższym. Wartość obliczoną w ten sposób zaokrągla się do 1 tys. zł.

3. [1] W roku 2023 skarbowe papiery wartościowe mogą zostać przekazane:

1) uczelni publicznej lub uczelni uprawnionej do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznej na działania związane z utrzymaniem i rozwojem potencjału dydaktycznego lub badawczego lub

2) Centrum Łukasiewicz, działającemu na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098 oraz z 2023 r. poz. 1672).

4. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 i 3, nie może przekroczyć kwoty 1 090 000 tys. zł.

5. Minister właściwy do spraw budżetu przekazuje skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 i 3, podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 3, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 45 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

6. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

7. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną w złotych;

4) cenę lub sposób jej ustalenia;

5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz ewentualnych należności ubocznych;

7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

8. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 i 3, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

9. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 i 3, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.

10. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą być przeznaczone na finansowanie przez uczelnie zadań realizujących cele, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d ustawy o szkolnictwie wyższym.

10a. [2] Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być przeznaczone na finansowanie przez Centrum Łukasiewicz zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

11. [3] Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez:

1) uczelnie, o których mowa w ust. 1 i 3, nie stosuje się przepisu art. 423 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym,

2) Centrum Łukasiewicz nie stosuje się przepisu art. 33 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

- oraz przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 24.[Warunki finansowania i przekazywania środków, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym] Do umów, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się warunki finansowania i przekazywania środków określone w art. 23.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 25. [Przekazanie Funduszowi Reprywatyzacji skarbowych papierów wartościowych] 1. W roku 2023 minister właściwy do spraw budżetu może przekazać Funduszowi Reprywatyzacji skarbowe papiery wartościowe.

2. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 20 000 000 tys. zł.

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

4. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną w złotych;

4) cenę lub sposób jej ustalenia;

5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz ewentualnych należności ubocznych;

7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.

7. W roku 2023 koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), w tym prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, pokrywane są ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

8. W roku 2023 minister właściwy do spraw finansów publicznych jako dysponent Funduszu Reprywatyzacji, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ze względu na szczególny interes gospodarczy państwa może dokonać sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 26. [Skarbowe papiery wartościowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu] 1. W roku 2023 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może przekazać na cel wskazany w ust. 8 skarbowe papiery wartościowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

2. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 85 000 tys. zł.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, zaokrągloną do 1 tys. zł.

4. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

5. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną w złotych;

4) cenę lub sposób jej ustalenia;

5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz ewentualnych należności ubocznych;

7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

6. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

7. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.

8. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie działań w zakresie zachowania dziedzictwa historycznego, technicznego i kulturowego górnictwa Górnego Śląska oraz Zagłębia.

9. Rozporządzanie:

1) skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1,

2) środkami uzyskanymi z tytułu:

a) wykupu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1,

b) rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1

- wymaga zgody ministra właściwego do spraw budżetu.

10. Przekazanie skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, na cel wskazany w ust. 8 stanowi pomoc publiczną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). Podmiotem udzielającym pomocy publicznej jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 27.[Wyłączenie stosowania art. 47 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw] W roku 2023 przepisu art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610) nie stosuje się.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 28.[Dotacja celowa udzielana instytucji budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej] W roku 2023 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może udzielać z budżetu państwa dotacji celowych instytucji gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących oraz remontowych i inwestycyjnych w nieruchomościach stanowiących wyposażenie lub przekazanych w użyczenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej, do wysokości 20 952 tys. zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 29.[Wydatki na realizację zadań dotyczących obiektów zabytkowych] W roku 2023 Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może dokonywać przeniesień wydatków na realizację zadań dotyczących obiektów zabytkowych między działami klasyfikacji wydatków budżetu państwa w ramach części 01 - Kancelaria Prezydenta RP. O dokonanych zmianach Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 30. [Wpłata z budżetu państwa na rzecz Funduszu Solidarnościowego] 1. W roku 2023 źródłem przychodu Funduszu Solidarnościowego może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, może być również dokonana z przeniesień środków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przepisów art. 177 ust. 6 i 7 tej ustawy nie stosuje się.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, może dokonywać przeniesień wydatków budżetowych będących przedmiotem blokady między częściami budżetu państwa, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, z przeznaczeniem na wpłatę, o której mowa w ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 31. [Przeznaczanie środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,] W roku 2023 środki Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.5)), przeznacza się także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z informatyzacją państwa.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 31a.[Przeznaczenie środków Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa] W roku 2023 środki Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 667), przeznacza się także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z cyberbezpieczeństwem. Do finansowania tych zadań nie stosuje się przepisów art. 2 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 32.[Środki Funduszu Szerokopasmowego] W roku 2023 środki Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 i 2164), przeznacza się także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z informatyzacją państwa. Do finansowania tych zadań nie stosuje się przepisów art. 16a ust. 5-7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 16a ust. 9 tej ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 33. [Fundusz Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego] 1. W roku 2023 instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji może utworzyć ze środków funduszu rezerwowego, w wysokości do 10% tego funduszu za poprzedni rok obrotowy, Fundusz Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego.

2. Środki Funduszu Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego przeznacza się na udzielanie wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przez te jednostki zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa.

3. Udzielenie wsparcia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy instytutem badawczym a jednostką samorządu terytorialnego.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, określa w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania;

2) wysokość udzielonego wsparcia;

3) termin wykorzystania udzielonego wsparcia, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

4) termin i sposób rozliczenia udzielonego wsparcia;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części udzielonego wsparcia, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;

6) tryb kontroli wykonania zadania.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 33a. [Wykorzystanie środków pieniężnych stanowiących zysk netto oraz środków funduszu rezerwowego instytutu badawczego nadzorowanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji] 1. W roku 2023 środki pieniężne stanowiące zysk netto oraz środki funduszu rezerwowego instytutu badawczego nadzorowanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji mogą stanowić przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

2. W roku 2023 instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji przekazuje środki pieniężne stanowiące zysk netto lub środki funduszu rezerwowego na zwiększenie Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, na zasadach określonych w ust. 3.

3. Na polecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji uzasadnione potrzebami finansowymi Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz uwzględniające wysokość środków, o których mowa w ust. 1, dyrektor instytutu badawczego nadzorowanego przez tego ministra przekazuje środki, o których mowa w ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 33b.[Wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej jako źródło przychodu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej] W roku 2023 źródłem przychodu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227), może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 34. [Środki na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa] 1. W roku 2023 minister właściwy do spraw informatyzacji może przekazać z części budżetu państwa, której jest dysponentem, jednostce samorządu terytorialnego środki na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przekazanie środków następuje w formie dotacji celowej.

2. Łączna wysokość dotacji, o których mowa w ust. 1, udzielonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji jednostkom samorządu terytorialnego nie może być wyższa niż 5% wydatków ujętych w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

3. Jednostka samorządu terytorialnego składa do ministra właściwego do spraw informatyzacji wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) oznaczenie jednostki samorządu terytorialnego;

2) zakres i szczegółowy opis zadania;

3) termin realizacji zadania;

4) wysokość wnioskowanej dotacji;

5) kosztorys realizacji zadania.

5. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw informatyzacji a jednostką samorządu terytorialnego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 35. [Powiaty dokonujące wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego] 1. W roku 2023 wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, dokonują powiaty, w których wskaźnik P jest większy niż 120% wskaźnika Pp.

2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez kwotę wynoszącą:

1) 80% nadwyżki wskaźnika P ponad 120% wskaźnika Pp - dla powiatów, w których wskaźnik P jest nie większy niż 130% wskaźnika Pp;

2) 8% wskaźnika Pp, powiększoną o 95% nadwyżki wskaźnika P ponad 130% wskaźnika Pp - dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 130% i nie większy niż 135% wskaźnika Pp;

3) 12,75% wskaźnika Pp, powiększoną o 98% nadwyżki wskaźnika P ponad 135% wskaźnika Pp - dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 135% wskaźnika Pp.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 36. [Polecenie utworzenia nowej rezerwy celowej i przeniesienia do tej rezerwy kwot wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych] 1. W roku 2023 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i usuwaniem ich skutków, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków epidemii oraz przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków społeczno-gospodarczych inflacji Prezes Rady Ministrów może wydać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych polecenie utworzenia nowej rezerwy celowej i przeniesienia do tej rezerwy kwot wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Utworzenie rezerwy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie do dnia 21 grudnia 2023 r. i nie wymaga uzyskania opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

3. Do zadań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Podziału rezerwy, o której mowa w ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek właściwego ministra.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 37.[Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego] W roku 2023 środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które nie zostaną podzielone między jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca 2023 r., zwiększą kwotę rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 38. [Wyłączenie] W roku 2023 przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie uwzględnia się dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.6)).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 39.[Wyłączenie] W roku 2023 przy naliczaniu i podziale dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 i 2089), nie uwzględnia się uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, objętych wychowaniem przedszkolnym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40.[Wyłączenie stosowania przepisu art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych] W roku 2023 do dotacji udzielanej na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych niepublicznemu liceum ogólnokształcącemu dla dorosłych, niepublicznej branżowej szkole II stopnia oraz niepublicznej szkole policealnej nie stosuje się przepisu art. 43 ust. 5 tej ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 41. [Kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2023 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej] 1. Kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2023 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej należnych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. stosuje się kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270).

3. Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2023 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2023 r. obliczonym zgodnie z ust. 2.

4. Do podwyższenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

5. Podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, wraz ze zwiększeniem, o którym mowa w ust. 3, następuje w ciągu 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023, z wyrównaniem od dnia 1 marca 2023 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 41a. [Jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej] 1. W roku 2023 pracownikom państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, można przyznać jednorazowo specjalny dodatek motywacyjny z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

2. Do wynagrodzeń osobowych i uposażeń, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) środków zaplanowanych w roku 2023 na regulację wynagrodzeń na podstawie odrębnych przepisów;

2) środków na sfinansowanie wypłaty nagród, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1109).

3. Specjalny dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust. 1, ma charakter uznaniowy i jest przyznawany w szczególności za zaangażowanie w pracy.

4. Dodatkowym funduszem motywacyjnym, o którym mowa w ust. 1, dysponuje kierownik jednostki, a w przypadku jednostek, w których tworzy się stanowisko dyrektora generalnego urzędu - dyrektor generalny.

5. Podmiot dysponujący dodatkowym funduszem motywacyjnym, o którym mowa w ust. 4, przedstawia propozycję sposobu i kryteriów przyznania specjalnego dodatku motywacyjnego, o którym mowa w ust. 1, zakładowej organizacji związkowej, celem wyrażenia opinii.

6. Termin na przedstawienie opinii, o której mowa w ust. 5, nie może być dłuższy niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

7. Specjalny dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród rocznych i dodatkowego uposażenia rocznego.

8. Specjalny dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 września 2023 r.

9. W przypadku:

1) pracowników zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem posłów i senatorów oraz osób wymienionych w art. 41b ust. 1,

2) pracowników zatrudnionych w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego,

3) pracowników zatrudnionych w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w tych komendach

- przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 41b. [Dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie dla sędziów sądów powszechnych, sądów wojskowych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych] 1. W roku 2023 sędziom sądów powszechnych, sądów wojskowych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym przysługuje dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/8 sumy wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: stażowego i funkcyjnego należnych od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2023 r.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane jednorazowo do dnia 30 września 2023 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 41c. [Postępowanie w przypadku zbiegu świadczeń u jednej osoby] 1. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do:

1) nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

2) specjalnego dodatku motywacyjnego, o którym mowa w art. 41a,

3) dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 41b

- wypłaca się jedno z nich, wybrane przez osobę uprawnioną.

2. Osoba uprawniona składa pracodawcy oświadczenie o wyborze, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wzorem oraz w trybie i sposób określonych przez kierownika jednostki, a w przypadku jednostek, w których tworzy się stanowisko dyrektora generalnego urzędu - dyrektora generalnego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 42.[Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych] W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923) po art. 5k dodaje się art. 5l w brzmieniu:

„Art. 5l. W roku 2023 przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 43. [Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników] W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2022 r. poz. 318 i 807) w art. 69h:

1) w ust. 1 wyrazy „w latach 2019-2022" zastępuje się wyrazami „w latach 2019-2023";

2) w ust. 11 wyrazy „W latach 2021 i 2022" zastępuje się wyrazami „W latach 2021-2023".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 44.[Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw] W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1533) po art. 29o dodaje się art. 29p w brzmieniu:

„Art. 29p. W 2023 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 45. [Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy] W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 108e dodaje się art. 108f w brzmieniu:

„Art. 108f. 1. W roku 2023 w celu wsparcia samorządów powiatów, realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych, minister właściwy do spraw pracy przekazuje tym samorządom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów określonych w ust. 2.

2. W roku 2023 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, przeznacza się środki w wysokości 14% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w wysokości proporcjonalnej do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w roku 2021 z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, wykazanych w informacji uzyskanej na podstawie badań statystycznych prowadzonych wspólnie przez ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

4. Kwota środków, o której mowa w ust. 3, jest przekazywana samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na rok 2023.

5. Środki, o których mowa w ust. 2, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2023 r., podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31 stycznia 2024 r.

6. Przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust. 2, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.";

2) w art. 109 po ust. 2d dodaje się ust. 2da w brzmieniu:

„2da. W roku 2023 środki KFS są określone w planie finansowym Funduszu Pracy na ten rok w kwocie odpowiadającej wysokości 4% przychodów Funduszu Pracy uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku 2021.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 46. [Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym] W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2023 r.";

2) w art. 78 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2022 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.";

3) użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2023 r." zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2024 r.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 47. [Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego] W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2175) w art. 35 w ust. 1:

1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 071 200 533 zł" zastępuje się wyrazami „1 107 533 079 zł";

2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w 2023 r. - 203 812 546 zł.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 48.[Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego] W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445) w art. 88 w ust. 1 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) 2023 - 2 392 tys. zł,".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 49. [Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych] W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 i 2089) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 110 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w 2023 r. - 1749 mln zł;";

2) w art. 120 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w 2023 r. - 448 mln zł;".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 50.[Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa] W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1863) w art. 93 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w 2023 r. - 50 335 tys. zł;".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 51. [Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów] W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) w art. 27 w ust. 1:

1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1341,10 mln zł" zastępuje się wyrazami „1371,30 mln zł";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 2023 r. - 152,10 mln zł;".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 52. [Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw] W ustawie z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2170) w art. 17 w ust. 1:

1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy wynosi 1 249,345 mln zł, przy czym w:";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 2023 r. - 179,040 mln zł;".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 53.[Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa] W ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11 oraz z 2022 r. poz. 807) w art. 46 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w 2023 r. - 20 mln zł;".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 54.[Ustawa o służbie zagranicznej] W ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1076 i 1283) użyte w art. 85a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 85b w ust. 1, 2 i 4 oraz w art. 87 wyrazy „31 marca 2023 r." zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2023 r.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 55. [Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku] W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1550) w art. 33:

1) w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „960 mln zł" zastępuje się wyrazami „1 039,2 mln zł",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 2023 r. - do kwoty 502,6 mln zł;";

2) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 2023 r. - do kwoty 397,2 mln zł.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 56. [Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości] W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. poz. 2447) w art. 20 w ust. 1:

1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „4 430 000 tys. zł" zastępuje się wyrazami „4 441 739 tys. zł";

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w 2023 r. - 275 739 tys. zł;".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 57.[Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku oraz ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655, 1259, 1933 i 2642.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1002, 1768, 1783, 2589, 2600 i 2642.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185 i 2600.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 830, 1079, 1383, 1561, 1812 i 2140.

[1] Art. 23 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1672). Zmiana weszła w życie 6 września 2023 r.

[2] Art. 23 ust. 10a dodany przez art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1672). Zmiana weszła w życie 6 września 2023 r.

[3] Art. 23 ust. 11 w brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1672). Zmiana weszła w życie 6 września 2023 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00