Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 1994 nr 336 str. 1
Wersja aktualna
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 1994 nr 336 str. 1
Wersja aktualna
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DECYZJA RADY

z dnia 22 grudnia 1994 r.

dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) (94/800/WE)

Dziennik Urzędowy nr L 336 23/12/1994 s. 0001 - 0002

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43, 54, 57, 66, 75, art. 84 ust. 2, art. 99, 100, 100a, 113 oraz 235 w związku z art. 228 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Wielostronne negocjacje handlowe otwarte w ramach Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu, na mocy deklaracji ministrów przyjętej 20 września 1986 r. w Punta del Este, doprowadziły do przyjęcia Aktu końcowego zawierającego wyniki wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Rundy Urugwajskiej.

Przedstawiciele Wspólnoty i Państw Członkowskich podpisali dnia 15 kwietnia 1994 r. w Marakeszu Akt końcowy zawierający wyniki wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Rundy Urugwajskiej oraz - z zastrzeżeniem jego zawarcia - Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu.

Wzajemne koncesje i zobowiązania wynegocjowane przez Komisję w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, zawarte w wielostronnych umowach handlowych Aktu końcowego przedstawiają zadowalający i wyważony efekt finalny.

Ponadto, liczne wzajemne koncesje i zobowiązania wynegocjowane przez Komisję w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich z niektórymi krajami uczestniczącymi w negocjacjach zostały określone w specjalnych wielostronnych umowach handlowych w załączniku 4 do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu.

Niektóre z tych koncesji i zobowiązań były negocjowane dwustronnie z Urugwajem w sprawie wołowiny równolegle z Rundą Urugwajską.

Kompetencje Wspólnoty w dziedzinie zawierania umów międzynarodowych nie wynikają jedynie z wyraźnego upoważnienia w Traktacie, ale mogą również wynikać z innych postanowień Traktatu oraz innych aktów aktów przyjętych przez instytucje Wspólnoty na mocy postanowień Traktatu.

Jeżeli w celu osiągnięcia celów Traktatu wydane zostały przepisy wspólnotowe, Państwa Członkowskie nie mogą, poza ramami wspólnych instytucji, podejmować zobowiązań, które są sprzeczne z tymi przepisami lub mogłyby zmieniać ich zakres.

Część zobowiązań zawartych w Porozumieniu ustanawiającym Światową Organizację Handlu, w tym załączniki do niego, wchodzi na mocy art. 113 Traktatu w zakres kompetencji Wspólnoty; ponadto spośród pozostałych zobowiązań, o których mowa, niektóre mają wpływ na przepisy wspólnotowe przyjęte na podstawie art. 43, 54, 57, 66, 75, art. 84 ust. 2, art. 99, 100, 100a i 235 i w związku z tym mogą być zaciągane jedynie przez samą Wspólnotę.

W szczególności zastosowanie art. 100 i 235 Traktatu jako podstawy prawnej dla niniejszej decyzji jest usprawiedliwione na tyle, na ile Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu, w tym także załączniki do niego, wpływa na stosowanie dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich1, oraz dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich2, które oparte są na art. 100 Traktatu oraz na stosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego3, które oparte jest na art. 235 Traktatu.

Dotychczas na podstawie art. 73c Traktatu nie został przyjęty żaden wspólnotowy akt prawny.

Ze względu na swoją naturę, Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu, w tym również załączniki do niego, nie może być bezpośrednio powoływane w sądach Wspólnoty lub Państw Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

2. Następujące wielostronne umowy handlowe i akty zostają niniejszym przyjęte w imieniu Wspólnoty Europejskiej odnośnie do tej ich części, która leży w kompetencji Wspólnoty Europejskiej:

- Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu, w tym również porozumienia w załącznikach I, II i III do tego Porozumienia;

- decyzje i deklaracje ministerialne oraz Porozumienie w sprawie zobowiązań dotyczących usług finansowych, które znajduje się w Akcie końcowym Rundy Urugwajskiej.

1. Teksty porozumień i aktów, o których mowa w niniejszym artykule, zostały dołączone do niniejszej decyzji.

2. Przewodniczący Rady otrzymuje niniejszym prawo mianowania osoby upoważnionej do podjęcia określonych w art. XIV Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu działań zobowiązujących Wspólnotę Europejską odnośnie tej części Porozumienia, która leży w jej kompetencji.

Artykuł 2

1. Umowy wielostronne zawarte w załączniku IV do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej w zakresie, który leży w jej kompetencji.

3. Teksty umów, o których mowa w niniejszym artykule, zostały dołączone do niniejszej decyzji.

4. Przewodniczący Rady otrzymuje niniejszym prawo mianowania osoby upoważnionej do podjęcia działań określonych w umowach, o których mowa w niniejszym artykule, zobowiązujących Wspólnotę Europejską odnośnie tej części Porozumienia, która leży w jej kompetencji.

Artykuł 3

W imieniu Wspólnoty Europejskiej niniejszym przyjmuje się Umowę w sprawie wołowiny zawartą z Urugwajem.

Tekst tej Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Przewodniczący Rady otrzymuje niniejszym prawo mianowania osoby upoważnionej do podpisania umowy w sposób wiążący dla Wspólnoty Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 1994 r.


W imieniu Rady

H. SEEHOFER

Przewodniczący
(1) Opinia wydana 23 listopada 1994 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Zgoda wydana 14 grudnia 1994 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

1 Dz.U. WE nr L 225, z 20.08.1990, str. 1.

2 Dz.U. WE nr L 225, z 20.08.1990, str. 6.

3 Dz.U. WE nr L 11, z 14.01.1994, str. 1.

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00