Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2014 nr 229 str. 1
Wersja aktualna od 2022-12-17
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2014 nr 229 str. 1
Wersja aktualna od 2022-12-17
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 833/2014

z dnia 31 lipca 2014 r.

dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

(ostatnia zmiana: DUUELI. z 2022 r., poz. 1)   Pokaż wszystkie zmiany

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 (2) nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji 2014/145/WPZiB (3). Środki te obejmują zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych niektórych osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów oraz ograniczenie niektórych inwestycji, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola.

(2) Dnia 22 lipca 2014 r. Rada stwierdziła, że gdyby Rosja nie odpowiedziała na żądania zawarte w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz konkluzjach Rady z dnia 22 lipca, Rada byłaby gotowa niezwłocznie wprowadzić pakiet dalszych istotnych środków ograniczających. W związku z powyższym uznaje się za właściwe zastosowanie dodatkowych środków ograniczających, w celu zwiększenia kosztów działań Rosji podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz w celu wspierania pokojowego rozwiązania kryzysu. Środki te będą poddawane przeglądowi i mogą zostać zawieszone bądź uchylone, lub zostać uzupełnione o inne środki ograniczające, w zależności od rozwoju sytuacji na miejscu.

(3) Należy zastosować ograniczenia wywozu niektórych towarów i technologii podwójnego zastosowania, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 (4), oraz świadczenia powiązanych usług, a także zastosować ograniczenia niektórych usług związanych z dostawą broni i sprzętu wojskowego, jeżeli państwa członkowskie nałożą embargo na takie towary. Zakaz ten nie powinien mieć wpływu na wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania, w tym dla aeronautyki i dla przemysłu kosmicznego, do użytku niewojskowego lub dla niewojskowych użytkowników końcowych.

(4) Należy również zastosować ograniczenia dotyczące sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych technologii przeznaczonych dla sektora naftowego w Rosji poprzez nałożenie wymogu uzyskania uprzedniego zezwolenia.

(5) Należy również zastosować ograniczenia dotyczące dostępu do rynku kapitałowego wobec niektórych instytucji finansowych, z wyłączeniem instytucji o statusie międzynarodowym mających siedzibę w Rosji powołanych na mocy porozumień międzyrządowych z Rosją jako jednym z udziałowców. Inne usługi finansowe, takie jak składanie depozytów, usługi płatnicze i pożyczki na rzecz instytucji objętych niniejszym rozporządzeniem lub od tych instytucji, inne niż usługi, o których mowa w art. 5, nie są objęte tymi ograniczeniami.

(6) Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(7) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) ”towary i technologie podwójnego zastosowania” oznaczają produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821(5);

b) „właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku I;

c) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe, w tym werbalne formy pomocy;

d) „usługi pośrednictwa” oznaczają:

(i) negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do jakiegokolwiek innego państwa trzeciego; lub

(ii) sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;

e) „usługi inwestycyjne” oznaczają następujące usługi i działalność:

(i) przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w związku z jednym instrumentem finansowym lub większą ich liczbą;

(ii) wykonywanie zleceń w imieniu klientów;

(iii) zawieranie transakcji na własny rachunek;

(iv) zarządzanie portfelami inwestycyjnymi;

(v) doradztwo inwestycyjne;

(vi) gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;

(vii) subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;

(viii) wszelkie usługi związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wielostronnej platformie obrotu;

f) „zbywalne papiery wartościowe” oznaczają następujące rodzaje papierów wartościowych, w tym w postaci kryptoaktywów, które podlegają zbyciu na rynku kapitałowym, z wyjątkiem instrumentów płatniczych:

(i) akcje spółek oraz inne papiery wartościowe równoważne akcjom spółek, spółek osobowych lub innych podmiotów oraz kwity depozytowe dotyczące akcji;

(ii) obligacje lub innego rodzaju papiery dłużne, w tym kwity depozytowe dotyczące takich papierów wartościowych;

(iii) wszystkie inne papiery wartościowe przyznające prawo do nabycia lub zbycia takich zbywalnych papierów wartościowych lub umożliwiające rozrachunek pieniężny określony przez odniesienie do zbywalnych papierów wartościowych;

g) „instrumenty rynku pieniężnego” oznaczają te rodzaje instrumentów, które są zazwyczaj przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, takie jak bony skarbowe, certyfikaty depozytowe i komercyjne papiery wartościowe, z wyłączeniem instrumentów płatniczych;

h) „instytucja kredytowa” oznacza przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od klientów oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek;

i) „terytorium Unik oznacza terytoria państw członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną;

j) „centralny depozyt papierów wartościowych” oznacza osobę prawną zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014(6);

k) „depozyt” oznacza należność wynikającą z wpłat pozostawionych na rachunku lub z sytuacji tymczasowych w ramach normalnych operacji bankowych, które instytucja kredytowa jest zobowiązana wypłacić zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i postanowieniami umownymi, w tym depozyt terminowy i depozyt oszczędnościowy, z wyłączeniem należności w przypadku gdy:

(i) jej istnienie może zostać potwierdzone wyłącznie przez instrument finansowy zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE(7), chyba że jest to produkt oszczędnościowy, który został poświadczony certyfikatem depozytowym wystawionym na nazwisko danej osoby i który istnieje w danym państwie członkowskim w dniu 2 lipca 2014 r.;

(ii) jej kwota główna nie jest wypłacana w wartości nominalnej;

(iii) jej kwota główna jest wypłacana w wartości nominalnej jedynie w ramach szczególnej gwarancji lub szczególnego uzgodnienia, udzielonych przez instytucję kredytową lub osobę trzecią;

l) „programy obywatelstwa dla inwestorów” (lub „złote paszporty”) oznaczają procedury wprowadzone przez państwo członkowskie, które umożliwiają obywatelom państw trzecich nabycie obywatelstwa w zamian za z góry określone płatności i inwestycje;

m) „programy ułatwień pobytowych dla inwestorów” (lub „złote wizy”) oznaczają procedury wprowadzone przez państwo członkowskie, które umożliwiają obywatelom państw trzecich uzyskanie zezwolenia na pobyt w danym państwie członkowskim w zamian za z góry określone płatności i inwestycje;

n) „system obrotu” zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 24 dyrektywy 2014/65/UE oznacza rynek regulowany, wielostronną platformę obrotu (MTF) lub zorganizowaną platformę obrotu (OTF);

o) „finansowanie lub pomoc finansowa” oznaczają wszelkie działania, niezależnie od konkretnego sposobu, w ramach których dana osoba, podmiot lub organ, warunkowo lub bezwarunkowo, udziela lub zobowiązuje się udzielić z własnych środków lub zasobów gospodarczych między innymi dotacji, pożyczek, gwarancji ubezpieczeniowych, obligacji, akredytyw, kredytów dostawcy, kredytów nabywcy, zaliczek importowych lub eksportowych oraz wszelkiego rodzaju produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym ubezpieczeń kredytów eksportowych; płatności, a także warunki zapłaty uzgodnionej ceny za towar lub usługę, dokonywane zgodnie ze zwykłą praktyką gospodarczą, nie stanowią finansowania ani pomocy finansowej;

p) „kraj partnerski” oznacza państwo, które stosuje zestaw środków kontroli wywozu zasadniczo równoważnych środkom określonym w niniejszym rozporządzeniu, określonym w załączniku VIII;

q) „urządzenia łączności konsumenckiej” oznaczają urządzenia używane przez osoby prywatne, takie jak komputery osobiste i urządzenia peryferyjne (w tym dyski twarde i drukarki), telefony komórkowe, telewizory typu smart TV, urządzenia pamięciowe (pamięci USB) oraz oprogramowanie konsumenckie do wszystkich tych produktów;

r) „rosyjski przewoźnik lotniczy” oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną koncesję lub jej równoważnik wydany przez właściwe organy Federacji Rosyjskiej;

s) „rating kredytowy” oznacza opinię na temat zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego, dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych, lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych, wystawioną przy wykorzystaniu uznanego i zdefiniowanego systemu rankingowego kategorii ratingowych;

t) „działalność w zakresie ratingu kredytowego” oznacza analizę danych i informacji oraz ocenę, zatwierdzanie, wystawianie i przegląd ratingów kredytowych;

u) „sektor energetyczny” oznacza sektor obejmujący następujące rodzaje działalności, z wyjątkiem cywilnej działalności związanej z energią jądrową:

(i) poszukiwanie, produkcję, dystrybucję w Rosji lub wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego lub stałych paliw kopalnych, rafinację paliw, skraplanie gazu ziemnego lub regazyfikację;

(ii) wytwarzanie lub dystrybucję w Rosji produktów ze stałych paliw kopalnych, produktów rafinacji ropy naftowej lub gazu; lub

(iii) budowę obiektów lub instalację sprzętu na potrzeby działalności związanej z wytwarzaniem lub produkcją energii elektrycznej, lub świadczenie usług, dostarczanie sprzętu lub technologii na potrzeby działalności związanej z wytwarzaniem lub produkcją energii elektrycznej;

v) „dyrektywy w sprawie zamówień publicznych” oznaczają dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE (8), 2014/24/UE (9), 2014/25/UE (10) i 2009/81/WE (11);

w) „przedsiębiorstwo transportu drogowego” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, każdy podmiot lub organ, które zajmują się w celach handlowych transportem towarów wykonywanym z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów;

x) [1] „sektor górniczo-wydobywczy” oznacza sektor obejmujący działalność związaną z lokalizowaniem, wydobyciem i przetwarzaniem materiałów nieenergetycznych oraz z gospodarowaniem nimi.

Artykuł 2

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania -niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii - na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

2. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3. Bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 zakazy określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:

a) celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenia takich zdarzeń, lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;

b) celów medycznych lub farmaceutycznych;

c) czasowego wywozu produktów przeznaczonych do użytku przez media informacyjne;

d) aktualizacji oprogramowania;

e) użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;

f) (uchylona)

g) użytku osobistego osób fizycznych podróżujących do Rosji lub podróżujących z nimi członków ich najbliższej rodziny, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Z wyjątkiem lit. g) akapitu pierwszego, eksporter deklaruje w zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, oraz powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od dnia pierwszego wywozu.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są:

a) przeznaczone do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i rządem Rosji w sprawach czysto cywilnych;

b) przeznaczone do współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;

c) przeznaczone do eksploatacji utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

d) przeznaczone do celów bezpieczeństwa morskiego;

e) przeznaczone dla cywilnych niedostępnych publicznie sieci łączności elektronicznej, które nie są własnością podmiotu znajdującego się pod publiczną kontrolą lub będącego w ponad 50 % własnością publiczną;

f) przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego, lub samodzielnie lub wspólnie przez nie kontrolowanych;

g) przeznaczone dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji;

h) przeznaczone do zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym i prawnym, podmiotom i organom w Rosji, z wyjątkiem jej rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są należne z tytułu umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.

6. Wszystkie zezwolenia wymagane na podstawie niniejszego artykułu są udzielane przez właściwe organy zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.

7. Podejmując decyzje dotyczące wniosków o zezwolenia, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwe organy nie wydają zezwolenia, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że:

(i) użytkownikiem końcowym mógłby być wojskowy użytkownik końcowy, osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV lub że zastosowanie końcowe towarów mogłoby mieć charakter wojskowy, chyba że sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są dozwolone na podstawie art. 2b ust. 1 lit. a);

(ii) sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla lotnictwa lub przemysłu kosmicznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazanie lub taki wywóz lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są dozwolone na podstawie ust. 4 lit. b);

(iii) sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, przeznaczone są dla sektora energetycznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazywanie lub taki wywóz, lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa, są dozwolone w ramach wyjątków, o których mowa w art. 3 ust. 3–6.

8. Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 4 i 5, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2a

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub rozwoju sektora obrony i bezpieczeństwa, wymienionych w załączniku VII, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

2. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii o których mowa w ust. 1, lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:

a) celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenia takich zdarzeń, lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;

b) celów medycznych lub farmaceutycznych;

c) czasowego wywozu produktów przeznaczonych do użytku przez media informacyjne;

d) aktualizacji oprogramowania;

e) użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;

f) (uchylona)

g) użytku osobistego osób fizycznych podróżujących do Rosji lub podróżujących z nimi członków ich najbliższej rodziny, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Z wyjątkiem lit. g) akapitu pierwszego, eksporter deklaruje w zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, oraz powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od dnia pierwszego wywozu.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są:

a) przeznaczone do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i rządem Rosji w sprawach czysto cywilnych;

b) przeznaczone do współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;

c) przeznaczone do eksploatacji utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

d) przeznaczone do celów bezpieczeństwa morskiego;

e) przeznaczone dla cywilnych niedostępnych publicznie sieci łączności elektronicznej, które nie są własnością podmiotu znajdującego się pod publiczną kontrolą lub będącego w ponad 50 % własnością publiczną;

f) przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego, lub samodzielnie lub wspólnie przez nie kontrolowanych; lub

g) przeznaczone dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji;

h) przeznaczone do zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Rosji, z wyjątkiem jej rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są należne z tytułu umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.

6. Wszystkie zezwolenia wymagane na podstawie niniejszego artykułu są udzielane przez właściwe organy zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.

7. Podejmując decyzje dotyczące wniosków o zezwolenia, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwe organy nie wydają zezwolenia, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że:

(i) użytkownikiem końcowym mógłby być wojskowy użytkownik końcowy, osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV lub że zastosowanie końcowe towarów mogłoby mieć charakter wojskowy, chyba że sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są dozwolone na podstawie art. 2b ust. 1; lub

(ii) sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla lotnictwa lub przemysłu kosmicznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazanie lub taki wywóz lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są dozwolone na podstawie ust. 4 lit. b); lub

(iii) sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, przeznaczone są dla sektora energetycznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazywanie lub taki wywóz są dozwolone w ramach wyjątków, o których mowa w art. 3 ust. 3–6.

8. Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 4 i 5, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2aa

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 (12) – niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii – na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

2. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, na poczet sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu tych towarów lub na poczet świadczenia powiązanej pomocy technicznej, powiązanych usług pośrednictwa lub innych powiązanych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

Artykuł 2b

1. W odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV, na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 i 2 i art. 2a ust. 1 i 2 oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania, oraz towarów i technologii wymienionych w załączniku VII, lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, wyłącznie po ustaleniu:

a) takie towary lub technologie lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są niezbędne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub do łagodzenia takiego zdarzenia; lub

b) takie towary lub technologie lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są należne na mocy umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie złożono przed dniem 1 maja 2022 r.

2. Wszystkie zezwolenia wymagane na podstawie niniejszego artykułu są udzielane przez właściwe organy państwa członkowskiego zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.

3. Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 1, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2c

1. Powiadomienia właściwego organu, o którym mowa w art. 2 ust. 3 i art. 2a ust. 3, dokonuje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w załączniku IX i w porządku przedstawionym w tych wzorach.

2. Wszystkie zezwolenia, o których mowa w art. 2, 2a i 2b, wydaje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w załączniku IX i w porządku przedstawionym w tych wzorach.

Artykuł 2d

1. Właściwe organy wymieniają z innymi państwami członkowskimi i Komisją informacje na temat udzielonych zezwoleń i wydanych decyzji odmownych na podstawie art. 2, 2a i 2b. Ta wymiana informacji odbywa się za pomocą systemu elektronicznego udostępnionego zgodnie z art. 23 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/821.

2. Informacje otrzymane w wyniku stosowania niniejszego artykułu wykorzystuje się wyłącznie do celów, w których o nie wystąpiono, w tym wymiany, o której mowa w ust. 4.

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w wyniku stosowania niniejszego artykułu zgodnie z prawem Unii i odpowiednim prawem krajowym.

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby klauzula tajności informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszego artykułu nie została obniżona ani zniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody twórcy.

3. Zanim państwo członkowskie wyda zezwolenie zgodnie z art. 2, 2a i 2b na transakcję, która jest zasadniczo identyczna z transakcją, której dotyczy ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne państwo członkowskie lub państwa członkowskie, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które odmówiły wydania zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji dane państwo członkowskie postanowi wydać zezwolenie, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, udzielając wszystkich stosownych informacji w celu wyjaśnienia danej decyzji.

3a. W przypadku, gdy państwo członkowskie wyda zezwolenia zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. d), art. 2a ust. 4 lit. d) i art. 3f lit. d) na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii przeznaczonych do bezpieczeństwa morskiego, informuje ono pozostałe państwa członkowskie i Komisję w ciągu dwóch tygodni od wydania zezwolenia.

4. W stosownych przypadkach i na zasadzie wzajemności Komisja, w porozumieniu z państwami członkowskimi, wymienia informacje z krajami partnerskimi w celu wspierania skuteczności środków kontroli wywozu na mocy niniejszego rozporządzenia oraz spójnego stosowania środków kontroli wywozu stosowanych przez kraje partnerskie.

Artykuł 2e

1. Zakazuje się udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu z Rosją lub inwestycji w Rosji.

2. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a) wiążących zobowiązań w zakresie finansowania lub pomocy finansowej powstałych przed dniem 26 lutego 2022 r.;

b) udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej do łącznej wartości 10 000 000 EUR na projekt, z którego korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii; lub

c) udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu produktami spożywczymi oraz do celów rolniczych, medycznych lub humanitarnych.

3. Zakazuje się inwestowania w projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, a także uczestnictwa w tych projektach lub dokonywania innego wkładu w te projekty.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uczestnictwo w inwestycjach w projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich lub wkład w takie projekty, po ustaleniu, że takie uczestnictwo w inwestycjach lub taki wkład są należne na podstawie umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 2f

1. Zakazuje się nadawania lub umożliwiania, ułatwiania lub w inny sposób przyczyniania się do nadawania jakichkolwiek treści przez osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku XV, w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą dowolnych środków, takich jak telewizja kablowa, satelitarna, telewizja internetowa, dostawcy usług internetowych, internetowe platformy lub aplikacje służące do udostępniania plików wideo, niezależnie od tego, czy są one nowe czy preinstalowane.

2. Zawiesza się wszelkie licencje i zezwolenia na nadawanie udzielone osobom prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku XV, jak również uzgodnienia dotyczące transmisji i dystrybucji zawarte z tymi osobami prawnymi, podmiotami lub organami.

3. Zakazuje się reklamowania produktów lub usług we wszelkich treściach wyprodukowanych lub nadawanych przez osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku XV, w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą dowolnych środków, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 3

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, produktów lub technologii wymienionych w załączniku II – niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii – na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego.

2. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i tej technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakichkolwiek sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów lub technologii ani do udzielania powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do:

a) transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

b) pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia.

4. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 17 września 2022 r. zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem poinformowania właściwego organu z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

5. Zakazy ustanowione w ust. 2 nie mają zastosowania do zapewniania ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz jakiejkolwiek osoby prawnej zarejestrowanej lub utworzonej na mocy prawa państwa członkowskiego w odniesieniu do jej działalności poza sektorem energetycznym w Rosji.

6. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz, udzielenie pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że:

a) jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii; lub

b) jest to przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

7. Zainteresowane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 6 w terminie dwóch tygodni od udzielenia tego zezwolenia.

Artykuł 3a

[2] Zakazuje się:

a) nabywania jakichkolwiek nowych lub rozszerzania jakichkolwiek dotychczasowych udziałów w jakichkolwiek osobach prawnych, podmiotach lub organach zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji;

b) udzielania jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów lub uczestniczenia w jakichkolwiek uzgodnieniach służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów, lub udzielania finansowania w inny sposób, w tym w postaci kapitału własnego, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji, lub w udokumentowanym celu finansowania takiej osoby prawnej, takiego podmiotu lub takiego organu;

c) tworzenia jakichkolwiek nowych spółek joint venture z jakimikolwiek osobami prawnymi, podmiotami lub organami zarejestrowanymi lub utworzonymi na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzącymi działalność w sektorze energetycznym w Rosji;

d) świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a), b) i c).

2. Zakazuje się:

a) nabywania jakichkolwiek nowych lub rozszerzania jakichkolwiek dotychczasowych udziałów w jakichkolwiek osobach prawnych, podmiotach lub organach zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze górniczo-wydobywczym w Rosji;

b) udzielania jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów lub uczestniczenia w jakichkolwiek uzgodnieniach służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów, lub udzielania finansowania w inny sposób, w tym w postaci kapitału własnego, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze górniczo-wydobywczym w Rosji, lub w udokumentowanym celu finansowania takiej osoby prawnej, takiego podmiotu lub takiego organu;

c) tworzenia jakichkolwiek nowych spółek joint venture z jakimikolwiek osobami prawnymi, podmiotami lub organami zarejestrowanymi lub utworzonymi na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzącymi działalność w sektorze górniczo-wydobywczym w Rosji;

d) świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a), b) i c).

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wszelkie działania, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że:

a) jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii, a także transportu gazu ziemnego i ropy, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, o ile nie jest to zabronione na mocy art. 3m lub 3n, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

b) dotyczy to wyłącznie osoby prawnej, podmiotu lub organu prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji, będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego.

4. Dane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 3 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do działalności górniczej i wydobywczej, która uzyskuje najwyższą wartość z produkcji któregokolwiek z materiałów wymienionych w załączniku XXX lub której głównym celem jest produkcja któregokolwiek z tych materiałów.

Artykuł 3b

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii nadających się do wykorzystania w rafinacji ropy naftowej i skraplania gazu ziemnego, wymienionych w załączniku X, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, jakimkolwiek osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

2. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonania do dnia 27 maja 2022 r. umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii wymienionych w załączniku X lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub świadczenie związanej z nimi pomocy technicznej lub finansowej są konieczne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenia takiego zdarzenia.

W należycie uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych można dokonać sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu bez uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem że eksporter powiadomi o tym właściwy organ w ciągu pięciu dni roboczych po takiej sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu, przedstawiając odpowiednie szczegółowe uzasadnienie sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu bez uprzedniego zezwolenia.

5. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 3c

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii nadających się do wykorzystania w lotnictwie lub przemyśle kosmicznym, wymienionych w załączniku XI, oraz paliwa do silników odrzutowych i dodatków do paliw, wymienionych w załączniku XX, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

2. Zakazuje się świadczenia usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do towarów i technologii wymienionych w załączniku XI, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Rosji lub do użytku w Rosji.

3. Zakazuje się wykonywania któregokolwiek z następujących rodzajów działalności lub ich kombinacji: remontów, napraw, kontroli, wymiany, modyfikacji lub naprawy usterek statku powietrznego lub podzespołu, z wyjątkiem inspekcji przed lotem, związanych z towarami i technologiami wymienionymi w załączniku XI, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

4. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

5. W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XI część A zakazy ustanowione w ust. 1 i 4 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 28 marca 2022 r. umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

5a. W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XI część B zakazy ustanowione w ust. 1 i 4 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 6 listopada 2022 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

5b. [3] W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XI część C zakazy ustanowione w ust. 1 i 4 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 16 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 17 grudnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

6. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 4 właściwe organy krajowe mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wykonanie umowy leasingu finansowego statku powietrznego zawartej przed dniem 26 lutego 2022 r. po ustaleniu, że:

a) jest to absolutnie niezbędne, aby zapewnić spłatę rat leasingowych na rzecz osoby prawnej, podmiotu lub organu ustanowionych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego, których nie obejmuje żaden ze środków ograniczających przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu; oraz

b) rosyjskiemu kontrahentowi będącemu stroną umowy nie zostaną udostępnione żadne zasoby gospodarcze, z wyjątkiem przeniesienia własności statku powietrznego po całkowitej spłacie należności z tytułu leasingu finansowego.

6a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 4 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawy, przekazywanie lub wywóz towarów wymienionych w części B załącznika XI lub na powiązane: pomoc techniczną, usługi pośrednictwa, finansowanie lub pomoc finansową, po ustaleniu, że jest to niezbędne do produkcji towarów z tytanu potrzebnych w przemyśle lotniczym, dla których nie są dostępne alternatywne dostawy.

6b. [4] Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na świadczenie pomocy technicznej związanej z wykorzystaniem towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że udzielenie takiej pomocy technicznej jest niezbędne do uniknięcia kolizji między satelitami lub ich niezamierzonego wejścia w atmosferę.

6c. [5] Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 4 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów objętych kodami CN 8517 71 00, 8517 79 00 i 9026 00 00 wymienionych w załączniku XI część B lub na pomoc techniczną, usługi pośrednictwa, finansowanie lub pomoc finansową, które są z tym związane, po ustaleniu, że jest to niezbędne do celów medycznych lub farmaceutycznych lub do celów humanitarnych, co obejmuje m.in. dostarczanie lub ułatwianie dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego i żywności, lub przewóz pracowników organizacji humanitarnych i związaną z tym pomoc, lub do celów ewakuacji.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia w związku z celami medycznymi, farmaceutycznymi lub humanitarnymi zgodnie z niniejszym ustępem właściwe organy krajowe nie wydają zezwolenia na wywóz na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że zastosowanie końcowe przedmiotowych towarów może mieć charakter wojskowy.

7. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

8. Zakaz ustanowiony w ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla art. 2 ust. 4 lit. b) i art. 2a ust. 4 lit. b).

9. Zakaz, o którym mowa w ust. 4 lit. a), nie ma zastosowania do wymiany informacji mającej na celu ustanowienie norm technicznych w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 3d

1. Zabrania się lądowania na terytorium Unii, startu z terytorium Unii lub przelotu nad terytorium Unii wszelkim statkom powietrznym eksploatowanym przez rosyjskich przewoźników lotniczych, w tym jako przewoźnikowi marketingowemu w ramach porozumień dotyczących wspólnej obsługi połączeń lub dotyczących dzielenia pojemności statku powietrznego, lub wszelkim zarejestrowanym w Rosji statkom powietrznym lub niezarejestrowanym w Rosji statkom powietrznym, które są własnością lub są czarterowane lub w inny sposób kontrolowane przez rosyjską osobę prawną lub fizyczną.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku lądowania awaryjnego lub przelotu awaryjnego.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą wyrazić zgodę na lądowanie statku powietrznego na terytorium Unii, start z niego lub przelot nad tym terytorium, pod warunkiem że te właściwe organy wcześniej stwierdziły, że takie lądowanie, start lub przelot są konieczne ze względów humanitarnych lub dowolnych innych względów zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia.

4. Państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 3 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 3e

1. Menedżer sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej wspiera Komisję i państwa członkowskie w zapewnianiu wdrożenia art. 3d oraz zgodności z tym artykułem. Menedżer sieci odrzuca w szczególności wszystkie plany lotu złożone przez operatorów statków powietrznych wskazujące na zamiar prowadzenia działań nad terytorium Unii, które stanowią naruszenie niniejszego rozporządzenia, tak aby pilot nie otrzymał zezwolenia na lot.

2. Menedżer sieci regularnie dostarcza Komisji i państwom członkowskim, w oparciu o analizę planów lotu, sprawozdania z wykonania art. 3d.

Artykuł 3ea

1. Po dniu 16 kwietnia 2022 r. zakazuje się udzielania dostępu do portów, a po dniu 29 lipca 2022 r. – dostępu do śluz na terytorium Unii wszelkim statkom zarejestrowanym pod banderą Rosji, z wyjątkiem dostępu do śluz w celu opuszczenia terytorium Unii.

1a. Zakaz ustanowiony w ust. 1 ma po dniu 8 kwietnia 2023 r. zastosowanie również do statków certyfikowanych przez Rosyjski Morski Rejestr Statków.

2. Ust. 1 stosuje się do statków, które zmieniły swoją rosyjską banderę lub swoją rejestrację na banderę lub rejestr jakiegokolwiek innego państwa po dniu 24 lutego 2022 r.

3. Do celów niniejszego artykułu, z wyjątkiem ust. 1a, „statek« oznacza:

a) statek objęty zakresem stosownych konwencji międzynarodowych;

b) jacht, o długości 15 metrów lub większej, który nie przewozi ładunku i który przewozi nie więcej niż 12 pasażerów; lub

c) rekreacyjną jednostkę pływającą lub skuter wodny zdefiniowane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE (13).

4. Ust. 1 i 1a nie mają zastosowania w przypadku statku potrzebującego pomocy, który poszukuje miejsca schronienia, zmuszonego do awaryjnego zawinięcia do portu ze względów bezpieczeństwa morskiego lub w celu ratowania życia na morzu.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 1a właściwe organy mogą zezwolić statkowi na dostęp do portu lub do śluzy, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dostęp jest niezbędny:

a) chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu, rudy żelaza, a także niektórych produktów chemicznych i produktów z żelaza wymienionych w załączniku XXIV;

b) w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c) w celach humanitarnych;

d) w celu transportu paliwa jądrowego oraz innych towarów absolutnie niezbędnych do funkcjonowania potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych; lub

e) w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.

5a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić statkom, które zmieniły swoją rosyjską banderę lub swoją rejestrację, na flagę lub rejestrację jakiegokolwiek innego państwa przed dniem 16 kwietnia 2022 r., na wejście do portu lub śluzy, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że:

a) rosyjska bandera lub rejestracja była wymagana na mocy umowy; oraz

b) taki dostęp jest niezbędny do rozładunku towarów, które są absolutnie niezbędne do realizacji projektów w zakresie energii odnawialnej w Unii, pod warunkiem że przywóz takich towarów nie jest w inny sposób zakazany na mocy niniejszego rozporządzenia.

5b. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić statkowi na dostęp do portu lub do śluzy, na warunkach, jakie uznają za stosowne, pod warunkiem, że statek ten:

a) podnosił banderę Federacji Rosyjskiej na podstawie rejestracji czarteru typu bare-boat dokonanej pierwotnie przed dniem 24 lutego 2022 r.;

b) ponownie uzyskał prawo do podnoszenia bandery bazowego rejestru państwa członkowskiego przed dniem 31 stycznia 2023 r.; oraz

c) nie jest własnością obywatela Rosji ani jakiejkolwiek osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Federacji Rosyjskiej, ani nie jest przez nich czarterowany, eksploatowany ani w inny sposób kontrolowany.

6. [6] Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 5, 5a i 5b terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 3f

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii żeglugi morskiej wymienionych w załączniku XVI, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, do wykorzystania w Rosji lub w celu umieszczenia na pokładzie statku pod banderą rosyjską.

2. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i tej technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby wszelkich sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby udzielania — bezpośrednio lub pośrednio — związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa służą bezpieczeństwu morskiemu.

5. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 3g

1. Zakazuje się:

a) bezpośredniego lub pośredniego przywozu do Unii wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli:

(i) pochodzą one z Rosji; lub

(ii) zostały wywiezione z Rosji;

b) bezpośredniego lub pośredniego zakupu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, które znajdują się w Rosji lub pochodzą z Rosji;

c) transportu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji do jakiegokolwiek innego kraju;

d) [7] przywozu lub zakupu, od dnia 30 września 2023 r., bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli zostały one przetworzone w państwie trzecim, z wykorzystaniem wyrobów z żelaza i stali pochodzących z Rosji, wymienionych w załączniku XVII; w odniesieniu do wyrobów wymienionych w załączniku XVII przetworzonych w państwie trzecim z wykorzystaniem wyrobów ze stali pochodzących z Rosji o kodach CN 7207 11 lub 7207 12 10 zakaz ten ma zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2024 r. dla kodu CN 7207 11 i od dnia 1 października 2024 r. dla kodów CN 7207 12 10 i 7224 90

e) świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także usług ubezpieczeniowych i reasekuracji, związanych z zakazami ustanowionymi w lit. a), b), c) i d).

2. W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XVII część A – i niezależnie od ich ujęcia w części B tego załącznika – zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 17 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3. [8] W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XVII część B, które nie są wymienione w części A tego załącznika i bez uszczerbku dla ust. 4, zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 8 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do towarów objętych kodami CN 7207 11, 7207 12 10 i 7224 90 , do których zastosowanie mają ust. 4, 5 i 5a.

4. Zakazy ustanowione w ust. 1 lit. a), b), c) i e) nie mają zastosowania do przywozu, zakupu lub transportu ani powiązanej pomocy technicznej lub finansowej następujących ilości towarów objętych kodem CN 7207 12 10:

a) 3 747 905 ton metrycznych między dniem 7 października 2022 r. a dniem 30 września 2023 r.;

b) 3 747 905 ton metrycznych między dniem 1 października 2023 r. a dniem 30 września 2024 r.

5. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do przywozu, zakupu lub transportu ani powiązanej pomocy technicznej lub finansowej następujących ilości towarów objętych kodem CN 7207 11:

a) 487 202 tony metryczne między dniem 7 października 2022 r. a dniem 30 września 2023 r.;

b) 85 260 ton metrycznych między dniem 1 października 2023 r. a dniem 31 grudnia 2023 r.;

c) 48 720 ton metrycznych między dniem 1 stycznia 2024 r. a dniem 31 marca 2024 r.

5a. [9] Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do przywozu, zakupu lub transportu ani powiązanej pomocy technicznej lub finansowej następujących ilości towarów objętych kodem CN 7224 90:

a) 147 007 ton metrycznych między dniem 17 grudnia 2022 r. a dniem 31 grudnia 2023 r;

b) 110 255 ton metrycznych między dniem 1 stycznia 2024 r. a dniem 30 września 2024 r.

6. [10] Wielkościami kontyngentów przywozowych określonych w ust. 4, 5 i 5a zarządzają Komisja i państwa członkowskie zgodnie z systemem zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianym w art. 49-54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (14).

7. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na zakup, przywóz lub przekazanie towarów wymienionych w załączniku XVII na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne do utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, dla dostaw prekursorów do wytwarzania radioizotopów medycznych i podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego oraz dla współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju.

8. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 7 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 3h

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych wymienionych załączniku XVIII, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do towarów luksusowych wymienionych w załączniku XVIII, o ile ich wartość przekracza 300 EUR za sztukę, chyba że w załączniku określono inaczej.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji lub organizacji międzynarodowych posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy osobistych ich personelu.

3a. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do towarów objętych kodami CN 71130000 i CN 71140000 wymienionych w załączniku XVIII do osobistego użytku osób fizycznych podróżujących z Unii lub członków ich najbliższych rodzin podróżujących z nimi, będących własnością tych osób i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przekazanie lub wywóz do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.

5. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 3i

1. Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji, a tym samym umożliwiają jej prowadzenie działań destabilizujących sytuację w Ukrainie, które to towary wymieniono w załączniku XXI, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji.

2. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.

b) udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakiegokolwiek zakupu, przekazania lub przywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.

3. W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XXI część A zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 lipca 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3a. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do zakupów w Rosji, które są niezbędne do funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich, w tym delegatur, ambasad i misji, lub do osobistego użytku obywateli państw członkowskich i członków ich najbliższej rodziny.

3b. [11] W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XXI część B zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 8 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do towarów objętych kodem CN 2905 11 wymienionych w załączniku XXI część B, do których stosuje się ust. 3ba.

3ba. [12] W odniesieniu do towarów objętych kodem CN 2905 11 wymienionych w załączniku XXI część B zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 18 czerwca 2023 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3c. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na zakup, przywóz lub przekazanie towarów wymienionych w załączniku XXI lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej i finansowej – na warunkach, jakie uznają za stosowne – po ustaleniu, że jest to niezbędne do utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, dla dostaw prekursorów do wytwarzania radioizotopów medycznych i podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych do monitorowania promieniowania środowiskowego oraz dla współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju.

4. Od dnia 10 lipca 2022 r. zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do przywozu, zakupu ani transportu, ani do powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do przywozu, do Unii:

a) 837 570 ton metrycznych chlorku potasu objętego pozycją CN 3104 20 w okresie od dnia 10 lipca danego roku do dnia 9 lipca następnego roku;

b) 1 577 807 ton metrycznych łącznie innych produktów wymienionych w załączniku XXI objętych pozycjami CN 3105 20, 3105 60 i 3105 90 w okresie od dnia 10 lipca danego roku do dnia 9 lipca następnego roku.

5. Wielkościami kontyngentów przywozowych określonych w ust. 4 zarządzają Komisja i państwa członkowskie zgodnie z systemem zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianym w art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (14).

6. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 3c w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 3j

1. Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, węgla oraz innych wyrobów wymienionych w załączniku XXII, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji.

2. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.

b) udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby zakupu, przekazania lub przywozu tych towarów i technologii lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.

3. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 sierpnia 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 3k

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, które mogłyby przyczynić się w szczególności do zwiększenia potencjału przemysłowego Rosji, wymienionych w załączniku XXIII, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

2. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3. [13] W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XXIII część A zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 lipca 2022r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3a. [14] W odniesieniu do towarów objętych kodami CN 2701, 2702, 2703 i 2704 wymienionych w załączniku XXIII część A zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 8 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3b. [15] W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XXIII część B zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 16 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 17 grudnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji lub organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy osobistych ich personelu.

5. Właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii wymienionych w załączniku XXIII lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są niezbędne do:

a) celów medycznych lub farmaceutycznych lub do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego i żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i udzielania związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji; lub

b) wyłącznego użytku oraz pod pełną kontrolą wydającego zezwolenie państwa członkowskiego oraz w celu wypełnienia jego zobowiązań w zakresie konserwacji w obszarach, które są objęte długoterminową umową dzierżawy między tym państwem członkowskim a Federacją Rosyjską;

c) utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, dla dostaw prekursorów do wytwarzania radioizotopów medycznych i podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych do monitorowania promieniowania środowiskowego oraz dla współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju.

5a. [16] Właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów objętych kodem CN 8417 20, 8419 81 i 8438 1010 lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że takie towary lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są niezbędne do użytku osobistego w gospodarstwie domowym osób fizycznych.

6. [17] Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wniosków o zezwolenia, o których mowa w ust. 5 i 5a, właściwe organy nie wydają zezwolenia na wywóz na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że zastosowanie końcowe danych towarów może mieć charakter wojskowy.

7. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 5 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 3l

1. Zakazuje się wszelkim przedsiębiorstwom transportu drogowego z siedzibą w Rosji wykonywania drogowego transportu towarów na terytorium Unii, w tym w ramach tranzytu.

2. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania przez przedsiębiorstwa transportu drogowego transportu:

a) poczty w trybie usługi powszechnej;

b) towarów przewożonych tranzytem przez Unię między obwodem kaliningradzkim a Rosją, pod warunkiem że transport takich towarów nie jest w inny sposób zakazany na mocy niniejszego rozporządzenia.

3. Zakazu ustanowionego w ust. 1 nie stosuje się do dnia 16 kwietnia 2022 r. do transportu towarów rozpoczętego przed dniem 9 kwietnia 2022 r., pod warunkiem że pojazd przedsiębiorstwa transportu drogowego:

a) znajdował się już na terytorium Unii w dniu 9 kwietnia 2022 r.; lub

b) musi przejechać tranzytem przez Unię, aby powrócić do Rosji.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na wykonanie transportu towarów przez przedsiębiorstwo transportu drogowego z siedzibą w Rosji, jeżeli właściwe organy ustaliły, że taki transport jest niezbędny:

a) chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza;

b) w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c) w celach humanitarnych;

d) w celu funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym; lub

e) w celu przekazania lub wywozu do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.

5. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 3m

1. Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, jeżeli pochodzą one z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.

2. Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej lub też wszelkich innych usług związanych z zakazem ustanowionym w ust. 1.

3. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania:

a) do dnia 5 grudnia 2022 r. do jednorazowych transakcji z bliskim terminem dostawy, zawartych i wykonanych przed tą datą, lub do wykonywania umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie towarów objętych kodem CN 2709 00, zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że te umowy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie do dnia 24 czerwca 2022 r. oraz że jednorazowe transakcje z bliskim terminem dostawy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie w terminie 10 dni od daty ich wykonania;

b) do dnia 5 lutego 2023 r. do jednorazowych transakcji z bliskim terminem dostawy, zawartych i wykonanych przed tą datą, lub do wykonywania umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie towarów objętych kodem CN 2710, zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że te umowy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie do dnia 24 czerwca 2022 r. oraz że jednorazowe transakcje z bliskim terminem dostawy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie w terminie 10 dni od daty ich wykonania;

c) do zakupu, przywozu lub przekazywania ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, o ile zarówno te towary, jak ich właściciel nie pochodzą z Rosji;

d) do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00, która jest dostarczana z Rosji do państw członkowskich rurociągiem, do momentu kiedy Rada zdecyduje, że zastosowanie mają zakazy określone w ust. 1 i 2.

4. W przypadku przerwania dostaw ropy naftowej z Rosji rurociągiem do śródlądowego państwa członkowskiego z przyczyn pozostających poza kontrolą tego państwa członkowskiego, transportowana drogą morską ropa naftowa z Rosji objęta kodem CN 2709 00 może być przywożona do tego państwa członkowskiego na zasadzie nadzwyczajnego czasowego odstępstwa od ust. 1 i 2 do czasu wznowienia dostaw lub do momentu, od którego w odniesieniu do tego państwa członkowskiego zastosowanie będzie miała decyzja Rady, o której mowa w ust. 3 lit. d), w zależności do tego, co nastąpi wcześniej.

5. Od dnia 5 grudnia 2022 r. oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy Bułgarii mogą zezwolić na wykonywanie do dnia 31 grudnia 2024 r. umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.

6. Od dnia 5 lutego 2023 r. oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu właściwe organy Chorwacji mogą zezwolić do dnia 31 grudnia 2023 r. na zakup, przywóz lub przekazanie próżniowego oleju napędowego objętego kodem CN 2710 19 71 pochodzącego z Rosji lub wywiezionego z Rosji, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

a) nie są dostępne żadne alternatywne dostawy próżniowego oleju napędowego; oraz

b) co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia Chorwacja powiadomiła Komisję o powodach, dla których uważa, że powinno zostać udzielone szczególne zezwolenie, a Komisja nie zgłosiła w tym okresie sprzeciwu.

7. Towary przywożone w wyniku odstępstwa przyznanego przez właściwy organ na mocy ust. 5 lub 6, nie mogą być sprzedawane kupującym znajdującym się w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

Od dnia 5 lutego 2023 r. zabrania się przekazywania lub transportu produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, uzyskanych z ropy naftowej przywożonej na podstawie odstępstwa przyznanego przez właściwy organ Bułgarii na podstawie ust. 5, do innych państw członkowskich lub do państw trzecich lub sprzedaży takich produktów ropopochodnych kupującym w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Na zasadzie odstępstwa od zakazu ustanowionego w akapicie drugim właściwe organy Bułgarii mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz do Ukrainy niektórych produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXXI, uzyskanych z ropy naftowej przywożonej na podstawie ust. 5, po ustaleniu, że:

a) produkty te są przeznaczone do wyłącznego użytku w Ukrainie;

b) taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz nie mają na celu obejścia zakazów ustanowionych w akapicie drugim.

Na zasadzie odstępstwa od zakazu ustanowionego w akapicie drugim właściwe organy Bułgarii mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz do jakiegokolwiek państwa trzeciego produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXXII, uzyskanych z ropy naftowej przywożonej na podstawie ust. 5, w ramach kontyngentów wywozowych, o których mowa w tym załączniku, po ustaleniu, że:

a) produkty nie mogą być składowane w Bułgarii ze względu na zagrożenia z dla środowiska i bezpieczeństwa;

b) taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz nie mają na celu obejścia zakazów ustanowionych w akapicie drugim.

Bułgaria informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia. [18]

8. Zakazuje się przekazywania lub transportu ropy naftowej dostarczonej rurociągiem do państw członkowskich, o której mowa w ust. 3 lit. d), do innych państw członkowskich lub państw trzecich lub jej sprzedaży nabywcom w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Wszelkie wysyłki i pojemniki z taką ropą naftową muszą być wyraźnie oznaczane jako „REBCO: zakaz eksportu”.

Od dnia 5 lutego 2023 r., w przypadku gdy ropa naftowa była dostarczana do państwa członkowskiego rurociągiem, o czym mowa w ust. 3 lit. d), zakazuje się przekazywania lub transportu produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710 otrzymanych z takiej ropy naftowej innym państwom członkowskim lub państwom trzecim, oraz ich sprzedaży nabywcom w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Na zasadzie czasowego odstępstwa zakazy, o których mowa w akapicie trzecim, mają zastosowanie od dnia 5 grudnia 2023 r. do przywozu i przekazywania do Czech oraz do sprzedaży nabywcom w Czechach produktów ropopochodnych otrzymanych z ropy naftowej, która została dostarczona rurociągiem do innego państwa członkowskiego, o czym mowa w ust. 3 lit. d). Jeśli Czechom zostaną udostępnione alternatywne dostawy takich produktów ropopochodnych przed tą datą, Rada, stanowiąc jednomyślnie, przyjmie decyzję kończącą obowiązywanie tego czasowego odstępstwa. W okresie do dnia 5 grudnia 2023 r. ilości takich produktów ropopochodnych przywożonych do Czech z innych państw członkowskich nie mogą przekraczać średnich ilości przywozu do Czech z tych innych państw członkowskich w takim samym okresie w ciągu poprzednich pięciu lat.

Od dnia 5 lutego 2023 r., na zasadzie odstępstwa od zakazów, o których mowa w akapicie trzecim, właściwe organy Węgier i Słowacji mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz do Ukrainy niektórych produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXXI, uzyskanych z ropy naftowej przywożonej na podstawie ust. 3 lit. d), po ustaleniu, że:

a) produkty te są przeznaczone do wyłącznego użytku w Ukrainie;

b) taka sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz nie mają na celu obejścia zakazów ustanowionych w akapicie trzecim.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia. [19]

9. Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do zakupów w Rosji towarów wymienionych w załączniku XXV, które są wymagane do zaspokojenia podstawowych potrzeb nabywcy w Rosji lub projektów humanitarnych w Rosji.

10. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji nie później niż do dnia 8 czerwca 2022 r., a następnie co trzy miesiące ilości ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 przywożonej rurociągiem, czym mowa w ust. 3 lit. d). Takie dane liczbowe dotyczące wywozu muszą być przedstawione w podziale na rurociągi. W przypadku gdy do danego śródlądowego państwa członkowskiego zastosowanie ma nadzwyczajne czasowe odstępstwo, o którym mowa w ust. 4, to państwo członkowskie co trzy miesiące informuje Komisję o wielkościach dostaw transportowanej drogą morską ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00, którą przywozi ono z Rosji, tak długo, jak długo obowiązuje to odstępstwo.

W okresie do dnia 5 grudnia 2023 r., o którym mowa w ust. 8 akapit czwarty, państwa członkowskie co trzy miesiące informują Komisję o wywożonych przez nie do Czech wielkościach dostaw produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, otrzymanych z ropy naftowej, która została dostarczona rurociągiem i o której mowa w ust. 3 lit. d).

11. [20] Osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy informują w terminie dwóch tygodni właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania, znajdują się, mają siedzibę lub są zarejestrowane o wszelkich transakcjach zakupu, przywozu lub przekazania do Unii kondensatów gazu ziemnego objętych podpozycją CN 2709 00 10 z zakładów produkujących skroplony gaz ziemny, pochodzących lub wywożonych z Rosji. Sprawozdania te powinny zawierać informacje o ilościach.

Dane państwo członkowskie przekazuje pozostałym państwom członkowskim i Komisji informacje otrzymane zgodnie z poprzednim akapitem.

12. [21] Na podstawie informacji otrzymanych zgodnie z ust. 11 Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania środków dotyczących kondensatów gazu ziemnego objętych podpozycją CN 2709 00 10 z zakładów produkujących skroplony gaz ziemny, pochodzących lub wywożonych z Rosji, nie później niż 18 czerwca 2023 r.

Artykuł 3n

1. Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub finansowania lub pomocy finansowej, związanych z handlem z państwami trzecimi ropą naftową lub produktami ropopochodnymi, wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, a także związanych z pośredniczeniem w zakresie takiej ropy lub takich produktów ropopochodnych lub transportem, w tym w drodze przeładunku „burta w burtę” takiej ropy naftowej lub takich produktów ropopochodnych.

2. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów do:

a) dnia 5 grudnia 2022 r., w odniesieniu do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00;

b) dnia 5 lutego 2023 r., w odniesieniu do produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710.

3. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wypłaty roszczeń ubezpieczeniowych po dniu 5 grudnia 2022 r. w odniesieniu do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 lub po dniu 5 lutego 2023 r. w odniesieniu do produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, na podstawie umów ubezpieczenia zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r., pod warunkiem że ochrona ubezpieczeniowa ustała przed upływem odpowiedniego terminu.

4. Zakazuje się handlu z państwami trzecimi ropą naftową objętą kodem CN 2709 00 od dnia 5 grudnia 2022 r. lub produktami ropopochodnymi objętymi kodem CN 2710 od dnia 5 lutego 2023 r., wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, a także pośredniczenia w zakresie takiej ropy naftowej lyb takich produktów ropopochodnych, lub transportu, w tym w drodze przeładunku „burta w burtę”, takiej ropy naftowej lub takich produktów ropopochodnych.

5. Zakaz ustanowiony w ust. 4 niniejszego artykułu stosuje się od dnia wejścia w życie pierwszej decyzji Rady zmieniającej załącznik XI do decyzji 2014/512/WPZiB zgodnie z jej art. 4p ust. 9 lit. a).

Od daty wejścia w życie każdej kolejnej decyzji Rady zmieniającej załącznik XI do decyzji 2014/512/WPZiB, zakazy ustanowione w ust. 1 i 4 niniejszego artykułu nie mają zastosowania, przez okres 90 dni, do transportu produktów wymienionych w załączniku XXV do niniejszego rozporządzenia, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, ani do świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub finansowania lub pomocy finansowej związanych z transportem, pod warunkiem że:

a) transport lub świadczenie pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, związanych z transportem morskim odbywa się na podstawie umowy zawartej przed tą datą wejścia w życie każdej kolejnej decyzji Rady zmieniającej załącznik XI do decyzji 2014/512/WPZiB; oraz

b) cena zakupu za baryłkę nie przekroczyła ceny określonej w załączniku XXVIII do niniejszego rozporządzenia w dniu zawarcia tej umowy.

6. Zakazów ustanowionych w ust. 1 i 4 nie stosuje się:

a) od dnia 5 grudnia 2022 r. – w odniesieniu do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00, a od dnia 5 lutego 2023 r. – w odniesieniu do produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, pod warunkiem że cena zakupu za baryłkę takich produktów nie przekracza ceny określonej w załączniku XXVIII;

b) w odniesieniu do ropy naftowej lub produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wysyłka rozpoczyna się w Rosji lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, o ile zarówno te towary, jak i ich właściciel nie pochodzą z Rosji;

c) do transportu lub pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej związanych z transportem produktów wymienionych w załączniku XXIX do wymienionych w nim państw trzecich, przez okres określony w tym załączniku.

d) od dnia 5 grudnia 2022 r. – w odniesieniu do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00, która pochodzi z Rosji lub została wywieziona z Rosji, zakupionej po cenie wyższej od ceny określonej w załączniku XXVIII i załadowanej na statek w porcie załadunku przed dniem 5 grudnia 2022 r. i wyładowanej w ostatecznym porcie przeznaczenia przed dniem 19 stycznia 2023 r.

7. W przypadku gdy po wejściu w życie decyzji Rady zmieniającej załącznik XI do decyzji 2014/512/WPZiB statek transportował rosyjską ropę naftową lub rosyjskie produkty ropopochodne, o których mowa w ust. 4, a podmiot odpowiedzialny za transport wiedział lub miał uzasadnione powody, by podejrzewać, że dana ropa naftowa lub dane produkty ropopochodne zostały zakupione po cenie wyższej od ceny określonej w załączniku XXVIII do niniejszego rozporządzenia w dniu zawarcia umowy dotyczącej takiego zakupu, zakazuje się świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, związanych z transportem tym statkiem ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, które pochodzącą z Rosji lub są wywożone z Rosji i o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, przez okres 90 dni od daty rozładunku ładunku zakupionego po cenie wyższej od pułapu cenowego.

8. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług pilotów niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo morskie.

9. Zakazów ustanowionych w ust. 1 i 4 nie stosuje się do transportu lub pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej związanej z transportem koniecznych do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i istotny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takiego zdarzenia, bądź też reagowania na klęski żywiołowe, pod warunkiem że właściwy organ krajowy został powiadomiony natychmiast po ustaleniu, że doszło do takiego zdarzenia.

10. Państwa członkowskie i Komisja informują się wzajemnie o wykrytych przypadkach naruszenia lub obejścia zakazów ustanowionych w niniejszym artykule.

Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano, w tym do zapewnienia skuteczności tego środka.

11. Funkcjonowanie mechanizmu pułapu cenowego, w tym załącznik XXVIII, a także zakazy przewidziane w ust. 1 i 4 niniejszego artykułu, są poddawane przeglądowi od połowy stycznia 2023 r., a następnie co 2 miesiące.

W przeglądzie uwzględnia się skuteczność tego środka w kategoriach jego oczekiwanych rezultatów, jego wdrażania, międzynarodowego przestrzegania tego mechanizmu i nieformalnego przyłączania się do niego oraz jego potencjalnego wpływu na Unię i jej państwa członkowskie. W przeglądzie uwzględnia się także rozwój sytuacji na rynku, w tym ewentualne zakłócenia.

Aby zrealizować cele pułapu cenowego, w tym jego zdolność do obniżenia dochodów Rosji ze sprzedaży ropy naftowej, pułap cenowy powinien wynosić co najmniej 5 % mniej niż średnia rynkowa cena rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych obliczona na podstawie danych przekazanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną.

12. [22] Osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy informują w terminie dwóch tygodni właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania, znajdują się, mają siedzibę lub są zarejestrowane o wszelkich transakcjach zakupu lub przekazania do państw trzecich kondensatów gazu ziemnego objętych podpozycją CN 2709 00 10 z zakładów produkujących skroplony gaz ziemny, pochodzących lub wywożonych z Rosji. Sprawozdania te powinny zawierać informacje o ilościach.

Dane państwo członkowskie przekazuje pozostałym państwom członkowskim i Komisji informacje otrzymane zgodnie z poprzednim akapitem.

13. [23] Na podstawie informacji otrzymanych zgodnie z ust. 12 Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania środków dotyczących kondensatów gazu ziemnego objętych podpozycją CN 2709 00 10 z zakładów produkujących skroplony gaz ziemny, pochodzących lub wywożonych z Rosji, nie później niż 18 czerwca 2023 r.

Artykuł 3o

1. Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, złota wymienionego w załączniku XXVI, jeżeli pochodzi ono z Rosji i zostało wywiezione z Rosji do Unii lub do jakiegokolwiek państwa trzeciego po dniu 22 lipca 2022 r.

2. Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, produktów wymienionych w załączniku XXVI, jeżeli zostały one przetworzone w państwie trzecim z wykorzystaniem produktów zakazanych w ust. 1.

3. Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, złota wymienionego w załączniku XXVII, jeżeli pochodzi ono z Rosji i zostało wywiezione z Rosji do Unii po dniu 22 lipca 2022 r.

4. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1, 2 i 3;

b) udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, na potrzeby jakiegokolwiek zakupu, przywozu lub przekazania tych towarów lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1, 2 i 3.

5. Zakazy ustanowione w ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania do złota niezbędnego do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych, placówek konsularnych lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

6. Zakaz ustanowiony w ust. 3 nie ma zastosowania do towarów wymienionych w załączniku XXVII do osobistego użytku osób fizycznych podróżujących do Unii lub członków ich najbliższych rodzin podróżujących z nimi, będącej własnością tych osób i nieprzeznaczonej do sprzedaży.

7. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 2 i 3, właściwe organy mogą zezwolić na przekazywanie lub przywóz dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia, w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.

Artykuł 4

1. Zakazuje się:

a) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia (15) lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;

b) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologią wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń lub gwarancji kredytów eksportowych, a także ubezpieczeń i reasekuracji na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub z przeznaczeniem do wykorzystania w Rosji;

c) (uchylona).

d) (uchylona).

2. Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla pomocy w zakresie:

a) przywozu, zakupu lub transportu związanego z:

(i) dostarczaniem części zamiennych i usług niezbędnych do utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w Unii; lub

(ii) wykonywaniem umów zawartych przed dniem 1 sierpnia 2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów; lub

b) przywozu, dostaw, przekazywania lub wywozu części zamiennych i usług niezbędnych do utrzymania, naprawy i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w Unii.

2a. Zakazów określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie stosuje się do udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej, związanych z następującymi operacjami:

a) sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem hydrazyny (CAS 302-01-2) w stężeniach równych lub przekraczających 70 %, o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy ilości hydrazyny, która jest dostosowana do operacji wystrzelenia lub wystrzeliwania lub do satelit, na potrzeby których jest udzielana, oraz nie przekracza całkowitej masy 800 kg dla pojedynczej operacji wystrzelenia lub satelity;

b) przywozem, zakupem lub transportem niesymetrycznej dimetylohydrazyny (CAS 57-14-7);

c) sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem monometylohydrazyny (CAS 60-34-4), o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy ilości monometylohydrazyny, która jest dostosowana do operacji wystrzelenia lub wystrzeliwania lub do satelit, na potrzeby których jest udzielana,

w zakresie, w jakim substancje wymienione w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu przeznaczone są do korzystania z wyrzutni obsługiwanych przez europejskie podmioty zajmujące się wystrzeliwaniem obiektów w przestrzeń kosmiczną, do korzystania z operacji wystrzelenia w ramach europejskich programów kosmicznych lub do napędzania satelitów przez europejskich producentów satelitów.

2aa. Zakazów, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), nie stosuje się do udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej związanych ze sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem hydrazyny (CAS 302-01-2) w stężeniach równych lub przekraczających 70 %, o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy hydrazyny przeznaczonej na: a) testy i lot modułu ExoMars Descent w ramach misji ExoMars 2020, w wielkości obliczonej zgodnie z potrzebami każdego etapu tej misji, nieprzekraczającej łącznej masy 5 000 kg w całym okresie trwania misji; lub b) lot modułu ExoMars Carrier w ramach misji ExoMars 2020, w wielkości obliczonej zgodnie z potrzebami lotu, nieprzekraczającej łącznej masy 300 kg.

2b. Udzielanie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej związanych z operacjami, o których mowa w ust. 2a i 2aa, wymaga uprzedniego zezwolenia właściwych organów. Osoby ubiegające się o zezwolenie dostarczają właściwym organom wszystkie stosowne wymagane informacje. Właściwe organy informują Komisję o wszystkich udzielonych zezwoleniach.

3. Zezwolenia wydanego przez właściwy organ wymaga się dla zapewniania:

a) pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z produktami wymienionymi w załączniku II oraz dostarczenia, wytwarzania, konserwacji i użytkowania takich produktów, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub — jeżeli taka pomoc dotyczy produktów do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego — na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w jakimkolwiek innym państwie;

b) finansowania lub pomocy finansowej związanej z produktami, o których mowa w załączniku II, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub — jeżeli taka pomoc dotyczy produktów do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego — na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w jakimkolwiek innym państwie.

W należycie uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych, o których mowa w art. 3 ust. 5, świadczenie usług, o których mowa w niniejszym ustępie, może zostać zrealizowane bez uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem że usługodawca powiadomi o tym właściwy organ w ciągu pięciu dni roboczych od świadczenia usług.

4. W przypadku gdy wymagane jest zezwolenie zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, art. 3, a w szczególności jego ust. 2 i 5, stosuje się odpowiednio.

Artykuł 5

1. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności przekraczający 90 dni i zostały wyemitowane w okresie po dniu 1 sierpnia 2014 r. do dnia 12 września 2014 r. lub które mają termin zapadalności przekraczający 30 dni i zostały wyemitowane w okresie po dniu 12 września 2014 r. do dnia 12 kwietnia 2022 r., lub jakimikolwiek zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 12 kwietnia 2022 r. przez:

a) znaczącą instytucję kredytową lub inną znaczącą instytucję, która ma wyraźne uprawnienie do wspierania konkurencyjności gospodarki rosyjskiej, jej dywersyfikacji i zachęcania do inwestycji, z siedzibą w Rosji i która w ponad 50 % stanowi własność publiczną lub podlega kontroli publicznej w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r., wymienioną w załączniku III; lub

b) osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku III; lub

c) osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. b) niniejszego ustępu, lub który wymieniono w załączniku III.

2. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 12 kwietnia 2022 r. przez:

a) jakąkolwiek znaczącą instytucję kredytową lub inną instytucję pozostającą w ponad 50 % własnością publiczną lub pod kontrolą publiczną w okresie od dnia 26 lutego 2022 r. lub każdą inną instytucję kredytową odgrywająca znaczącą rolę we wspieraniu działalności Rosji jej rządu lub banku centralnego i mającą siedzibę w Rosji wymienioną w załączniku XII; lub

b) osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku XII; lub

c) osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

3. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności przekraczający 30 dni i zostały wyemitowane w okresie po dniu 12 września 2014 r. do dnia 12 kwietnia 2022 r., lub jakimikolwiek zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 12 kwietnia 2022 r. przez:

a) osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji zajmujące się głównie, i prowadzące szeroko zakrojone działania związane z opracowywaniem, produkcją, sprzedażą lub wywozem sprzętu wojskowego lub usług wojskowych, wymienione w załączniku V, z wyjątkiem osób prawnych, podmiotów lub organów działających w sektorze kosmicznym i energii jądrowej;

b) osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji które podlegają kontroli publicznej lub które w ponad 50 % stanowią własność publiczną, których łączną kwotę aktywów szacuje się na ponad 1 bln RUB i których szacowane przychody w co najmniej 50 % pochodzą ze sprzedaży lub transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, wymienione w załączniku VI;

c) osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu wymienionego w lit. a) lub b) niniejszego ustępu; lub

d) osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego ustępu.

4. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 12 kwietnia 2022 r. przez:

a) osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną i w których Rosja, jej rząd lub bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub bank centralny pozostają w innych istotnych stosunkach gospodarczych, wymienione w załączniku XIII; lub

b) osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku XIII; lub

c) osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

5. [24] Zakazuje się notowania na giełdzie i świadczenia usług od dnia 12 kwietnia 2022 r. i dopuszczenia do obrotu giełdowego z dniem 29 stycznia 2023 r., w systemach obrotu zarejestrowanych lub uznanych w Unii, w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów, które mają siedzibę w Rosji i które w ponad 50 % stanowią własność publiczną.

6. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego dokonywania lub przystępowania do wszelkich uzgodnień, służących udzielaniu:

(i) nowych pożyczek lub kredytów o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1 lub 3, po dniu 12 września 2014 r. do dnia 26 lutego 2022 r.; lub

(ii) wszelkich nowych pożyczek lub kredytów jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1, 2, 3 lub 4, po dniu 22 lutego 2022 r.

Zakaz ten nie ma zastosowania do:

a) pożyczek lub kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania do celów niezakazanego przywozu lub wywozu towarów i usług niefinansowych między Unią a jakimkolwiek innym państwem trzecim, w tym wydatków na towary i usługi z innego państwa trzeciego niezbędnych do wykonania umów wywozowych lub przywozowych; lub

b) pożyczek, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania awaryjnego, aby umożliwić spełnienie kryteriów wypłacalności i płynności osób prawnych z siedzibą w Unii, stanowiących w ponad 50 % własność podmiotu, o którym mowa w załączniku III.

7. Zakaz ustanowiony w ust. 6 nie ma zastosowania do wypłat środków ani płatności dokonanych w ramach umowy zawartej przed dniem 26 lutego 2022 r., o ile spełnione są następujące warunki:

a) wszystkie zasady i warunki takich wypłat środków lub płatności:

(i) zostały uzgodnione przed dniem 26 lutego 2022 r.; oraz

(ii) nie zostały zmienione w tym dniu ani po tym dniu; oraz

b) przed dniem 26 lutego 2022 r. ustalony został umowny termin wymagalności w odniesieniu do spłaty w całości wszystkich udostępnionych środków oraz wygaśnięcia wszystkich zobowiązań, praw i obowiązków w ramach umowy; oraz

c) w momencie jej zawarcia umowa nie naruszała obowiązujących wówczas zakazów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Zasady i warunki wypłat środków lub płatności, o których mowa w lit. a), obejmują postanowienia dotyczące: długości okresu spłaty w odniesieniu do każdej wypłaty środków lub płatności, stosowanej stopy procentowej lub metody obliczania stopy procentowej, a także maksymalnej kwoty.

Artykuł 5a

1. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 9 marca 2022 r. przez:

a) Rosję i jej rząd; lub

b) Bank Centralny Rosji; lub

c) osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. b).

2. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego dokonywania lub przystępowania do wszelkich uzgodnień, służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów jakiejkolwiek osobie prawnej, podmiotowi lub organowi, o których mowa w ust. 1, po dniu 23 lutego 2022 r.

Zakaz nie ma zastosowania do pożyczek lub kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania niezakazanego przywozu lub wywozu towarów i usług niefinansowych między Unią a jakimkolwiek państwem trzecim, w tym wydatków na towary i usługi z innego państwa trzeciego niezbędnych do wykonania umów wywozowych lub przywozowych.

3. Zakaz ustanowiony w ust. 2 nie ma zastosowania do wypłat środków ani płatności dokonanych w ramach umowy zawartej przed dniem 23 lutego 2022 r., o ile spełnione są następujące warunki:

a) transakcji, które są absolutnie niezbędne do kupna, przywozu lub transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza, z Rosji lub przez Rosję do Unii;

b) przed dniem 23 lutego 2022 r. ustalony został umowny termin wymagalności w odniesieniu do spłaty w całości wszystkich udostępnionych środków oraz wygaśnięcia wszystkich zobowiązań, praw i obowiązków w ramach umowy.

Zasady i warunki wypłat środków lub płatności, o których mowa w lit. a), obejmują postanowienia dotyczące: długości okresu spłaty w odniesieniu do każdej wypłaty środków lub płatności, stosowanej stopy procentowej lub metody obliczania stopy procentowej, a także maksymalnej kwoty.

4. Zabrania się wszelkich transakcji związanych z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego Rosji, w tym transakcji z jakąkolwiek osobą prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierownictwem Banku Centralnego Rosji, takich jak Fundusz Narodowego Dobrobytu.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 właściwe organy mogą zezwolić na transakcję, pod warunkiem że jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej całej Unii lub danego państwa członkowskiego.

6. Dane państwo członkowskie niezwłocznie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia na mocy ust. 5.

Artykuł 5aa

1. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w jakiejkolwiek transakcji z:

a) osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną lub w których Rosja, jej rząd lub bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub bank centralny utrzymują inne istotne stosunki gospodarcze, zgodnie z wykazem w załączniku XIX;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku XIX; lub

c) osobą prawną, podmiotem lub organem działającymi w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

1a. Zakazuje się od dnia 22 października 2022 r. zajmowania stanowisk w organach zarządzających jakiejkolwiek osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1.

1b. [25] Zakazuje się od dnia 16 stycznia 2023 r. zajmowania stanowisk w organach zarządzających:

a) osoby prawnej, podmiotu lub organu mających siedzibę w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną lub w których Rosja, jej rząd lub bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub bank centralny pozostają w innych istotnych stosunkach gospodarczych;

b) osoby prawnej, podmiotu lub organu mających siedzibę w Rosji, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osoby prawnej, podmiotu lub organu, mających siedzibę w Rosji i działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

Zakaz ten nie ma zastosowania do osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ust. 1, do których stosuje się ust. 1a.

1c. [26] Na zasadzie odstępstwa od ust. 1b właściwe organy mogą zezwolić na zajmowanie stanowiska w organie zarządzającym osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1b, po ustaleniu, że ta osoba prawna, ten podmiot lub ten organ są:

a) spółką joint venture lub podobnym porozumieniem prawnym obejmującym osobą prawną podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1b, i zawartym przez osobą prawną, podmiot lub organ zarejestrowane lub utworzone na mocy prawa państwa członkowskiego przed dniem 17 grudnia 2022 r., lub

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, o których mowa w ust. 1b, mającymi siedzibę w Rosji przed dniem 17 grudnia 2022 r. i które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

1d. [27] Na zasadzie odstępstwa od ust. 1b właściwe organy mogą zezwolić na zajmowanie stanowiska w organie zarządzającym osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1b, po ustaleniu, że zajmowanie takiego stanowiska jest niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii.

1e. [28] Na zasadzie odstępstwa od ust. 1b właściwe organy mogą zezwolić na zajmowanie stanowiska w organie zarządzającym osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1b, po ustaleniu, że dana osoba prawna, dany podmiot lub dany organ uczestniczą w tranzycie przez Rosję ropy naftowej pochodzącej z państwa trzeciego lub że zajmowanie takiego stanowiska wiąże się z działaniami, które nie są zakazane na mocy art. 3m i 3n.

2. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania do dnia 15 maja 2022 r. umów zawartych z osobą prawną, podmiotem lub organem, o których mowa w załączniku XIX część A, przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

2a. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowania płatności należnych od osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w załączniku XIX część A, na podstawie umów wykonanych przed dniem 15 maja 2022 r.

2b. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania do dnia 8 stycznia 2023 r. umów zawartych z osobą prawną, podmiotem lub organem, o których mowa w załączniku XIX część B, przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

2c. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowania płatności należnych od osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w załączniku XIX część B, na podstawie umów wykonanych przed dniem 8 stycznia 2023 r.

2d. [29] Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania do dnia 18 marca 2023 r. umów zawartych z osobą prawną, podmiotem lub organem, o których mowa w załączniku XIX część C, przed dniem 17 grudnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

2e. [30] Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowania płatności należnych od osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w załączniku XIX część C, na podstawie umów wykonanych przed dniem 18 marca 2023 r.

3. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a) transakcji, które są absolutnie niezbędne do bezpośredniego lub pośredniego zakupu, przywozu lub transportu gazu ziemnego, tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Bałkanów Zachodnich;

aa) o ile nie są zakazane na podstawie art. 3m lub 3n – transakcji, które są absolutnie niezbędne do bezpośredniego lub pośredniego zakupu, przywozu lub transportu ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, z Rosji lub przez Rosję;

b) transakcji związanych z projektami w sektorze energii poza Rosją, w których osoba prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku XIX są udziałowcami lub akcjonariuszami mniejszościowymi;

c) transakcji w odniesieniu do zakupu, przywozu lub transportu do Unii węgla lub innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.;

d) [31] transakcji, w tym sprzedaży, które są absolutnie niezbędne do likwidacji, do dnia 30 czerwca 2023 r., spółki joint venture lub podobnego porozumienia prawnego, utworzonych lub zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. z udziałem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1;

e) transakcji związanych ze świadczeniem usług łączności elektronicznej, usług ośrodków przetwarzania danych oraz świadczeniem usług i dostarczaniem urządzeń niezbędnych do korzystania z nich, ich utrzymania, bezpieczeństwa, w tym zapewniania zapór sieciowych, oraz usług centrów obsługi telefonicznej, na rzecz osoby prawnej, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku XIX;

f) transakcji, które są niezbędne do zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy i nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

g) transakcji, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia dostępu do postępowań sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych w państwie członkowskim, a także do uznania lub wykonania orzeczenia sądowego lub orzeczenia arbitrażowego wydanego w państwie członkowskim, jeżeli takie transakcje są zgodne z celami niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 269/2014.

3a. [32] Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na transakcje, które są absolutnie niezbędne do zbycia do dnia 30 czerwca 2023 r. przez podmioty, o których mowa w ust. 1, lub ich jednostki zależne w Unii udziałów w osobach prawnych, podmiotach lub organach mających siedzibę w Unii i do wycofania się z nich.

4. Na zasadzie odstępstwa od procedury określonej w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 (16) i w art. 21 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 (17) wycofuje się uznanie przez Unię Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków na mocy rozporządzenia (WE) nr 391/2009 i dyrektywy (UE) 2016/1629.

5. [33] Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1c, 1d, 1e i 3a w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 5b

1. Zakazuje się przyjmowania jakichkolwiek depozytów od obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, od osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji lub od osób prawnych, podmiotów lub organów, które mają siedzibę poza Unią i w przypadku których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, jeżeli łączna wartość depozytów tej osoby fizycznej lub prawnej, tego podmiotu lub organu na instytucję kredytową przekracza 100 000 EUR.

2. Zakazuje się świadczenia usług, których przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na rzecz obywateli Rosji lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

4. (uchylony).

Artykuł 5c

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5b ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie takiej usługi jest:

a) niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 5b ust.1, oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia opłat za żywność, czynszu lub spłaty kredytu hipotecznego, opłat za leki, leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionego honorarium lub dokonanie zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d) niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odnośny właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub

e) niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej;

f) niezbędne do prowadzenia niezakazanego transgranicznego handlu towarami i usługami między Unią a Rosją.

2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 lit. a), b), c) lub e) w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 5d

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5b ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów jest:

a) niezbędne do celów humanitarnych, takich jak dostarczenie lub ułatwienie dostarczenia pomocy, w tym zapasów leków, żywności lub przemieszczenie pracowników organizacji humanitarnych oraz udzielanie związanej z tym pomocy lub do celów ewakuacji; lub

b) niezbędne do działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji.

2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 5e

1. Zakazuje się unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług określonych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

2. Ust. 1 nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Artykuł 5f

1. Zakazuje się sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Artykuł 5g

1. Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej instytucje kredytowe:

a) nie później niż w dniu 27 maja 2022 r. dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym się znajdują, lub Komisji wykaz depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji lub osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji. Co 12 miesięcy przekazują aktualizacje dotyczące kwot takich depozytów;

aa) [34] dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym się znajdują, lub Komisji, nie później niż do dnia 27 maja 2023 r., wykaz depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez osoby prawne, podmioty lub organy mające siedzibę poza Unią, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji. Co 12 miesięcy przekazują aktualizacje dotyczące kwot takich depozytów.

b) dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym się znajdują, informacje na temat depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji, które nabyły obywatelstwo państwa członkowskiego lub prawo pobytu w państwie członkowskim za pośrednictwem programu obywatelstwa dla inwestorów lub programu ułatwień pobytowych dla inwestorów.

Artykuł 5h

1. Zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku XIV lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XIV.

2. W odniesieniu do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, wymienionych w załączniku XIV, zakaz, o którym mowa w ust. 1 stosuje się od daty wskazanej dla nich w tym załączniku. Zakaz ten stosuje się od tej samej daty do jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XIV.

Artykuł 5i

1. Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego do Rosji lub na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji, w tym na rzecz rządu i banku centralnego Rosji, lub do użytku w Rosji.

2. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego, pod warunkiem że taka sprzedaż, takie dostarczanie, takie przekazywanie lub taki wywóz są niezbędne do:

a) osobistego użytku osób fizycznych podróżujących do Rosji lub członków ich najbliższej rodziny podróżujących z nimi; lub

b) oficjalnych celów misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł 5j

1. Zakazuje się świadczenia usług w zakresie ratingu kredytowego na rzecz lub w odniesieniu do jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.

2. Od dnia 15 kwietnia 2022 r. zakazuje się udostępniania jakichkolwiek usług subskrypcji związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego na rzecz jakichkolwiek obywateli Rosji lub osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Rosji, lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Artykuł 5k

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)–d), art. 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytułu VII rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:

a) eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

b) współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;

c) dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;

d) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;

e) o ile nie są zakazane na podstawie art. 3m lub 3n, zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

f) zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.

3. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

4. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r.

Artykuł 5l

1. Zakazuje się udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielania finansowania i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek innych korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego oraz umów w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 (18), na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50 % są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną.

2. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a) celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia publicznego, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub reagowania na klęski żywiołowe;

b) programów fitosanitarnych i weterynaryjnych;

c) współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych oraz w ramach umowy dotyczącej międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego;

d) eksploatacji, utrzymania lub likwidacji potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, gospodarowania odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenia go w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz zapewniania jego bezpieczeństwa, a także dostawy prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

e) mobilności osób i kontaktów międzyludzkich;

f) programów w dziedzinie klimatu i środowiska, z wyjątkiem wsparcia w kontekście badań naukowych i innowacji;

g) funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł 5m

1. Zakazuje się rejestracji trustu lub jakiegokolwiek podobnego porozumienia prawnego, zapewniania na jego rzecz adresu siedziby statutowej, adresu prowadzenia działalności lub adresu administracyjnego, a także świadczenia na jego rzecz usług zarządzania, gdy ustanawiającym taki trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem są:

a) obywatele rosyjscy lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji;

b) osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

c) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b);

d) osoby prawne, podmioty lub organy kontrolowane przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w lit. a), b) lub c);

e) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a), b), c) lub d).

2. Od dnia 5 lipca 2022 r. zakazuje się działania w charakterze powiernika, osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz innej osoby, dyrektora, sekretarza lub pełnienia podobnej funkcji lub doprowadzenia do tego, aby inna osoba działała w takim charakterze, w odniesieniu do trustu lub podobnego porozumienia prawnego, o którym mowa w ust. 1.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do operacji, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 5 lipca 2022 r. umów, które nie są zgodne z niniejszym artykułem, zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ustanawiającym trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem jest obywatel państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii albo osoba fizyczna posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na dalsze świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, po dniu 5 lipca 2022 r.:

a) w celu dokończenia do dnia 5 września 2022 r. operacji absolutnie niezbędnych do rozwiązania umów, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem że takie operacje rozpoczęto przed dniem 11 maja 2022 r.; lub

b) z innych powodów, pod warunkiem że usługodawcy nie akceptują bezpośrednio ani pośrednio żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych od osób, o których mowa w ust. 1, nie udostępniają im takich środków finansowych ani zasobów gospodarczych, ani w żaden inny sposób nie zapewniają tym osobom korzyści z aktywów ulokowanych w truście.

6. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tych ustępach, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:

a) do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego, żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji;

b) na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji; lub

c) do funkcjonowania trustów, których celem jest administrowanie pracowniczymi programami emerytalnymi, polisami ubezpieczeniowymi lub programami akcji pracowniczych, organizacjami charytatywnymi, amatorskimi klubami sportowymi oraz środkami finansowymi dla małoletnich lub osób dorosłych szczególnej troski.

7. Dane państwo członkowskie informuje Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 5 lub 6 w terminie dwóch tygodni od udzielenia takiego zezwolenia.

Artykuł 5n

[35] 1. Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług rachunkowych, audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych), księgowych lub doradztwa podatkowego, lub doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, lub usług w zakresie public relations na rzecz:

a) rządu Rosji; lub

b) osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

2. Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług architektonicznych i inżynieryjnych, usług doradztwa prawnego i usług doradztwa informatycznego na rzecz:

a) rządu Rosji; lub

b) osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

2a. Zakazuje się świadczenia usług w zakresie badania rynku i badania opinii publicznej, usług w zakresie badań i analiz technicznych oraz usług reklamowych na rzecz:

a) rządu Rosji; lub

b) osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

3. Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 5 lipca 2022 r. niezgodnych z niniejszym artykułem umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4. Ust. 2 nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 8 stycznia 2023 r. niezgodnych z niniejszym artykułem umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4a. Ust. 2a nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 16 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 17 grudnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

5. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do korzystania z prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz z prawa do skutecznego środka odwoławczego.

6. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia dostępu do postępowań sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych w państwie członkowskim, a także do uznania lub wykonania orzeczenia sądowego lub orzeczenia arbitrażowego wydanego w państwie członkowskim, pod warunkiem, że takie świadczenie usług jest zgodne z celami niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 269/2014.

7. Ust. 1, 2 i 2a nie mają zastosowania do świadczenia usług przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii albo kraju partnerskiego wymienionego w załączniku VIII, lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

8. Ust. 2 i 2a nie mają zastosowania do świadczenia usług niezbędnych w kontekście stanów zagrożenia zdrowia publicznego, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub reagowania na klęski żywiołowe.

9. Ust. 2 nie ma zastosowania do świadczenia usług niezbędnych do aktualizacji oprogramowania przeznaczonego do celów niewojskowych oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, dozwolonych na podstawie art. 2 ust. 3 lit. d) i art. 2a ust. 3 lit. d) w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku VII.

10. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 2 i 2a właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tych ustępach, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:

a) do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego, żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji;

b) na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio wspierają demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji;

c) do funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym;

d) do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii oraz zakupu, przywozu lub transportu do Unii tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu lub rudy żelaza;

e) do zapewnienia ciągłej eksploatacji infrastruktury, sprzętu i oprogramowania, które mają krytyczne znaczenie dla ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa środowiska;

f) do utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, dla dostaw prekursorów do wytwarzania radioizotopów medycznych i podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych do monitorowania promieniowania środowiskowego oraz dla współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju; lub

g) do zapewnienia przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych usług komunikacji elektronicznej niezbędnych do eksploatacji, utrzymania i bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa, usług komunikacji elektronicznej w Rosji, w Ukrainie, w Unii, między Rosją a Unią i między Ukrainą a Unią oraz dla usług ośrodka przetwarzania danych w Unii.

11. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 10 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 6

1. Państwa członkowskie i Komisja informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami dotyczącymi:

a) zezwoleń wydawanych na mocy niniejszego rozporządzenia;

b) informacji otrzymanych na mocy art. 5g;

c) naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe;

d) wykrytych przypadków naruszenia lub obejścia oraz prób naruszenia lub obejścia zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu poprzez wykorzystanie kryptoaktywów.

2. Państwa członkowskie natychmiast przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogłyby mieć wpływ na skuteczne wykonanie niniejszego rozporządzenia.

3. Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano, w tym do zapewnienia skuteczności środków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 7

Komisja jest uprawniona do zmiany załączników I i IX na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 7a

Komisja jest uprawniona do zmiany:

a) załącznika XXVIII, zgodnie z decyzjami Rady zmieniającymi decyzję 2014/512/WPZiB w celu zaktualizowania cen uzgodnionych przez koalicję na rzecz pułapu cenowego; oraz

b) załącznika XXIX, zgodnie z decyzjami Rady zmieniającymi decyzję 2014/512/WPZiB w celu zaktualizowania wykazu wyłączonych projektów energetycznych na podstawie obiektywnych kryteriów kwalifikowalności uzgodnionych przez koalicję na rzecz pułapu cenowego.

Artykuł 8

1. Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje, w tym odpowiednio sankcje karne, mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz stosują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie przewidują również właściwe środki konfiskaty dochodów pochodzących z takich naruszeń.

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich zmianach.

Artykuł 9

1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku I. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach adresów ich stron internetowych wymienionych w załączniku I.

2. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

3. W przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie wymaga powiadomienia, poinformowania Komisji lub innej formy przekazywania informacji do Komisji, wykorzystywane mają być w tym celu adres i inne dane kontaktowe wskazane w załączniku I.

Artykuł 10

1. Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy żadnej odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 11

1. Nie zaspokaja się jakichkolwiek roszczeń w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczeń odszkodowawczych lub wszelkich innych roszczeń tego rodzaju, takich jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub zapłatę zobowiązań, gwarancji lub odszkodowań, w szczególności gwarancji finansowych lub odszkodowań finansowych w jakiejkolwiek formie – jeżeli zostały one wniesione przez:

a) osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia lub osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą poza Unią, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do tych osób, podmiotów lub organów;

b) wszelkie inne rosyjskie osoby, podmioty lub organy;

c) wszelkie osoby, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu którejkolwiek z osób lub któregokolwiek z podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

2. We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na mocy ust. 1, spoczywa na osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.

3. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę zgodności z prawem niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 12

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 12a

1. Komisja przetwarza dane osobowe w celu wykonywania swoich zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. Zadania te obejmują przetwarzanie informacji na temat depozytów oraz informacji o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy.

2. Do celów niniejszego rozporządzenia służba Komisji wymieniona w załączniku I jest wyznaczona jako administrator” w przypadku Komisji w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725(20) w odniesieniu do czynności przetwarzania niezbędnych do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1.

3. Właściwe organy państw członkowskich, w tym organy egzekwowania prawa i administratorzy rejestrów urzędowych, w których rejestrowane są osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty i organy, a także majątek nieruchomy lub ruchomy, przetwarzają informacje, w tym dane osobowe, i wymieniają się nimi z innymi właściwymi organami państw członkowskich i z Komisją.

4. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (21) i (UE) 2018/1725 (22) oraz jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapewnienia skutecznej współpracy między państwami członkowskimi i z Komisją w stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12b

[36] 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h i 3k właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę lub przekazywanie towarów i technologii wymienionych w załącznikach II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX i XXIII, a także w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 do dnia 30 września 2023 r., w przypadku gdy taka sprzedaż, taka dostawa lub takie przekazywanie są absolutnie niezbędne do wycofania inwestycji z Rosji lub likwidacji działalności gospodarczej w Rosji, o ile spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotowe towary i technologie są własnością obywatela państwa członkowskiego lub są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub są własnością osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są kontrolowane - samodzielnie lub wspólnie - przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ; oraz

b) właściwe organy podejmujące decyzje dotyczące wniosków o zezwolenia nie mają uzasadnionych podstaw, by sądzić, że przedmiotowe towary mogą być przeznaczone dla wojskowego użytkownika końcowego lub mieć końcowe zastosowanie wojskowe w Rosji; oraz

c) przedmiotowe towary i technologie znajdowały się fizycznie w Rosji przed wejściem w życie odpowiednich zakazów ustanowionych w art. 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h lub 3k w odniesieniu do tych towarów i technologii.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 3g i 3i właściwe organy mogą zezwolić na przywóz lub przekazywanie towarów wymienionych w załącznikach XVII i XXI do dnia 30 września 2023 r., w przypadku gdy taki przywóz lub takie przekazywanie są absolutnie niezbędne do wycofania inwestycji z Rosji lub likwidacji działalności gospodarczej w Rosji, o ile spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotowe towary są własnością obywatela państwa członkowskiego lub są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub są własnością osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są kontrolowane - samodzielnie lub wspólnie - przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ; oraz

b) przedmiotowe towary znajdowały się fizycznie w Rosji przed wejściem w życie odpowiednich zakazów ustanowionych w art. 3g i 3i w odniesieniu do tych towarów.

3. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 i 2 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

4. Wszystkie zezwolenia, o których mowa w ust. 1, udzielone w odniesieniu do towarów i technologii wymienionych w załączniku VII oraz w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 wydaje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzoru C określonego w załączniku IX i w porządku przedstawionym w tym wzorze.

Artykuł 12c

[37] 1. Właściwe organy wymieniają się z pozostałymi państwami członkowskimi i Komisją informacjami na temat pozwoleń udzielanych na podstawie art. 12b ust. 1 w odniesieniu do towarów i technologii wymienionych w załączniku VII oraz w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821. Ta wymiana informacji odbywa się za pomocą systemu elektronicznego udostępnionego zgodnie z art. 23 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/821.

2. Informacje otrzymane w wyniku stosowania niniejszego artykułu wykorzystywane są wyłącznie do celów, w których o nie wystąpiono, w tym wymiany, o której mowa w art. 2d ust. 4.

3. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w wyniku stosowania niniejszego artykułu zgodnie z prawem Unii i odpowiednim prawem krajowym.

4. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby klauzula tajności informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszego artykułu nie została obniżona ani zniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody twórcy.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a) na terytorium Unii;

b) na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państw członkowskich;

c) do każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii.

Artykuł 14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2014 r.


(1) Zob. s. 13 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2) Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.

(3) Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).

(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1).

(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 206 z 11.6.2021, s. 1).

(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U L 257 z 28.8.2014, s. 1).

(7) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(9) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

10) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).

(11) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).

(12) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażające art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 1).

(13) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 90).

(14) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

(14) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

(15) Ostatnią wersję opublikowano w Dz.U. C 107 z 9.4.2014, s. 1.

(16) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 11).

(17) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniająca dyrektywę 2009/100/WE i uchylająca dyrektywę 2006/87/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 118).

(18) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(19) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6).

(20) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L295 z 21.11.2018, s. 39).

(21) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(22) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

ZAŁĄCZNIK I

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach
oraz adres, na który należy wysyłać powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHY

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDIA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-res trictives.html

WĘGRY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SZWECJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz produktów, o których mowa w art. 3

Kod CN

Opis

7304 11 00

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej

7304 19 10

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7304 19 30

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7304 19 90

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7304 22 00

Rura płuczkowa ze stali nierdzewnej, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu

7304 23 00

Rura płuczkowa żelazna lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7304 29 10

Rury okładzinowe i przewody rurowe żelazne lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm (z wyjątkiem wyrobów z żeliwa)

7304 29 30

Rury okładzinowe i przewody rurowe żelazne lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów z żeliwa)

7304 29 90

Rury okładzinowe i przewody rurowe żelazne lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów z żeliwa)

7305 11 00

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, żelazne lub ze stali, spawane wzdłużnie łukiem krytym

7305 12 00

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, żelazne lub ze stali, spawane wzdłużnie (z wyjątkiem produktów spawanych wzdłużnie łukiem krytym)

7305 19 00

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali (z wyjątkiem wyrobów spawanych wzdłużnie)

7305 20 00

Rury okładzinowe w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali

7306 11

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm

7306 19

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7306 21 00

Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm

7306 29 00

Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

8207 13 00

Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, z częściami roboczymi ze spiekanych węglików metali lub cermetali

8207 19 10

Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, z częściami roboczymi z diamentu lub z diamentów spiekanych

8413 50

Pompy wyporowo-tłokowe do cieczy, napędzane mechanicznie, o maksymalnym przepływie powyżej 18 m3/godzinę i maksymalnym ciśnieniu wylotowym powyżej 40 bar, specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych

8413 60

Obrotowe pompy wyporowe do cieczy, napędzane mechanicznie, o maksymalnym przepływie powyżej 18 m3/godzinę i maksymalnym ciśnieniu wylotowym powyżej 40 bar, specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych

8413 82 00

Podnośniki do cieczy (z wyjątkiem pomp)

8413 92 00

Części podnośników do cieczy, niesklasyfikowane w innym miejscu

8430 49 00

Maszyny do wierceń lub do głębienia szybów, do wiercenia w ziemi lub wydobywania minerałów lub rud, bez własnego napędu i niehydrauliczne (z wyjątkiem maszyn do drążenia tuneli i narzędzi obsługiwanych ręcznie)

ex 8431 39 00

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywanymi na polach roponośnych, objętymi pozycją 8428

ex 8431 43 00

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywanymi na polach roponośnych, objętymi podpozycją 8430 41 lub 8430 49

ex 8431 49

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywanymi na polach roponośnych, objętymi pozycjami 8426, 8429 i 8430

8705 20 00

Samojezdne wieże wiertnicze

8905 20 00

Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne

8905 90 10

Pełnomorskie latarniowce, statki pożarnicze, dźwigi pływające i inne jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji (z wyjątkiem pogłębiarek, pływających lub podwodnych platform wiertniczych lub produkcyjnych; statków rybackich i okrętów wojennych)

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2 ust. 7, art. 2a ust. 7 i art. 2b ust. 1 [38]

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF

Moscow Institute of Physics and Technology

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF–FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard”

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard”

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau”

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory”

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka”

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard”

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise 'Radiosviaz'

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

Scientific-Production Enterprise 'Kant'

Scientific-Production Enterprise 'Svyaz'

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute „Argon”

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'State Machine Building Design Bureau „Vympel' By Name I.I.Toropov”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design”

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot”

Tactical Missile Company, PJSC MBDB „ISKRA”

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation”

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region”

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz”

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau "Detal”

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) „October”

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise”

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard”

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise „State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering „Rubin”, JSC

„Aeropribor-Voskhod”, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company „Head Special Design Bureau Prozhektor”

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP „Avitec”, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC „I.S. Brook” INEUM

SPE „Krasnoznamenets”, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA „Impuls”, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB „Technika”

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC

ZAŁĄCZNIK V

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

ZAŁĄCZNIK VII

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. b) [39]

Treść załącznika w formacie PDF do pobrania tutaj

ZAŁĄCZNIK VIII

Wykaz krajów partnerskich, o których mowa w art. 2 ust. 4, art. 2a ust. 4, art. 2d ust. 4), art. 3h ust. 3), art. 3k ust. 4) i art. 5n ust. 7

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

JAPONIA

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

KOREA POŁUDNIOWA

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

ZAŁĄCZNIK IX

Wzór formularzy powiadomienia o dostawie, przekazaniu lub wywozie, wniosku o dostawę, przekazanie lub wywóz oraz zezwolenia na dostawę, przekazanie lub wywóz [40]

Treść załącznika w formacie PDF do pobrania tutaj

ZAŁĄCZNIK X

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 3b ust. 1

Treść załącznika w formacie PDF do pobrania tutaj

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

ZAŁĄCZNIK XI

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 3c ust. 1 [41]

Część A

Kod CN

Opis

88

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 3c ust. 1

Część B

Kod CN

Opis

ex 2710 19 83

Oleje hydrauliczne do stosowania w pojazdach objętych działem 88

ex 2710 19 99

Pozostałe oleje smarowe i pozostałe oleje stosowane w lotnictwie

4011 30 00

Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych

ex 6813 20 00

Tarcze i klocki hamulcowe do stosowania w statkach powietrznych

6813 81 00

Okładziny i klocki hamulcowe

8517 71 00

Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich

ex 8517 79 00

Pozostałe części związane z antenami

9024 10 00

Maszyny i urządzenia do badania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności lub innych właściwości mechanicznych materiałów: Maszyny i urządzenia do testowania metali

9026 00 00

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej), z wyłączeniem przyrządów i aparatury objętych pozycją 9014, 9015, 9028 lub 9032

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 3c ust. 1

Część C

Kod CN

Opis

840710

Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy, lotnicze

840910

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do tłokowych silników spalinowych do statków powietrznych”

ZAŁĄCZNIK XII

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 2

Alfa Bank;

Bank Otkritie;

Bank Rossiya; oraz

Promsvyazbank.

ZAŁĄCZNIK XIII

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit. a)

Almaz-Antey;

Kamaz; Novorossiysk Commercial Sea Port;

Rostec (Russian Technologies State Corporation);

Russian Railways;

JSC PO Sevmash;

Sovcomflot; oraz

United Shipbuilding Corporation;

Rosyjski Morski Rejestr Statków.

ZAŁĄCZNIK XIV

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5h

Nazwa osoby prawnej, podmiotu lub organu

Data rozpoczęcia stosowania

Bank Otkritie

12 marca 2022 r.

Novikombank

12 marca 2022 r.

Promsvyazbank

12 marca 2022 r.

Bank Rossiya

12 marca 2022 r.

Sovcombank

12 marca 2022 r.

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 marca 2022 r.

VTB BANK

12 marca 2022 r.

Sberbank

14 czerwca 2022 r.

Credit Bank of Moscow

14 czerwca 2022 r.

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 czerwca 2022 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

ZAŁĄCZNIK XV

Wykaz osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2f [42]

RT – Russia Today English

RT – Russia Today UK

RT – Russia Today Germany

RT – Russia Today France

RT – Russia Today Spanish Sputnik

Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International

NTV/NTV Mir

Rossiya 1

REN TV

Pervyi Kanal

ZAŁĄCZNIK XVI

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 3f

Kategoria VI – Morskie

X.A.VI.001 Statki, systemy lub wyposażenie okrętowe oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe, podzespoły i akcesoria:

a) wyposażenie określone w rozdziale 4 (wyposażenie nawigacyjne) mającego zastosowanie rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań w zakresie wyposażenia morskiego przyjętego zgodnie z art. 35 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego;

b) wyposażenie określone w rozdziale 5 (wyposażenie radiowo-komunikacyjne) mającego zastosowanie rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań dla wyposażenia morskiego, przyjętego zgodnie z art. 35 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego;

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

ZAŁĄCZNIK XVII

WYKAZ WYROBÓW Z ŻELIWA I STALI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3G [43]

Treść załącznika w formacie PDF do pobrania tutaj

ZAŁĄCZNIK XVIII

WYKAZ TOWARÓW LUKSUSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3H

Treść załącznika w formacie PDF do pobrania tutaj

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

ZAŁĄCZNIK XIX

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5aa[44]

Część A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

Część B

ROSYJSKI MORSKI REJESTR STATKÓW (RMRS)

Część C

ROSYJSKI BANK ROZWOJU REGIONALNEGO

ZAŁĄCZNIK XX

PALIWO DO SILNIKÓW ODRZUTOWYCH I DODATKI PALIWOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3c

Treść załącznika w formacie PDF do pobrania tutaj

ZAŁĄCZNIK XXI

WYKAZ TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3i

Treść załącznika w formacie PDF do pobrania tutaj

ZAŁĄCZNIK XXII

WYKAZ WYROBÓW WĘGLOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3j

Treść załącznika w formacie PDF do pobrania tutaj

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

ZAŁĄCZNIK XXIII

WYKAZ TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3k [45]

Treść załącznika w formacie PDF do pobrania tutaj

ZAŁĄCZNIK XXIV

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3ea UST. 5 LIT. a)

Treść załącznika w formacie PDF do pobrania tutaj

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

ZAŁĄCZNIK XXV

WYKAZ „ROPY NAFTOWEJ I PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH”, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3m i 3n [46]

Kod CN

Opis

2709 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe, inne niż kondensaty gazu ziemnego objęte podpozycją 2709 00 10, z zakładu skroplonego gazu ziemnego

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe

ZAŁĄCZNIK XXVI

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3o UST.1 I 2

Kod CN

Nazwa towaru

7108

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7112 91

Odpady i złom złota, włącznie z metalami platerowanymi złotem, ale z wyłączeniem zmiotków zawierających inne metale szlachetne

Ex

7118 90

Monety złote

ZAŁĄCZNIK XXVII

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3o UST. 3

Kod CN

Nazwa towaru

Ex

7113

Artykuły biżuteryjne i ich części, ze złota lub zawierające złoto, lub z metalu platerowanego złotem

EX

7114

Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, ze złota, zawierające złoto, lub z metalu platerowanego złotem

ZAŁĄCZNIK XXVIII

Ceny, o których mowa w art. 3n ust. 6 lit. a)

[tabela z kodami CN produktów i odpowiadającymi cenami uzgodnionymi koalicję na rzecz pułapu cenowego]

Kod CN

Nazwa towaru

Cena za baryłkę (USD)

Data rozpoczęcia stosowania

2709 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

60

5 grudnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK XXIX

Wykaz produktów, o których mowa w art. 3n ust. 6 lit. c)

Zakres zwolnienia

Data rozpoczęcia stosowania

Data wygaśnięcia

Transport statkiem do Japonii, pomoc techniczna, usługi pośrednictwa, finansowanie lub pomoc finansowa związana z takim transportem ropy naftowej objętej CN 2709 00 zmieszanej z kondensatem, pochodzącej z Projektu Sachalin-2 (Сахалин-2), zlokalizowanego w Rosji.

5 grudnia 2022 r.

5 czerwca 2023 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

Nowy fragment
ZAMKNIJ close

Alerty

ZAŁĄCZNIK XXX

Wykaz towarów, o których mowa w art. 3a [47]

Aluminium, w tym boksyt

Chrom

Kobalt

Miedź

Ruda żelaza

Nawozy mineralne, w tym węglan potasu i fosforyt

Molibden

Nikiel

Pallad

Rod

Skand

Tytan

Wanad

Metale ciężkie ziem rzadkich (dysproz, erb, europ, gadolin, holm, lutet, terb, tul, iterb i itr).

Metale lekkie ziem rzadkich (cer, lantan, neodym, prazeodym i samar)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

Nowy fragment
ZAMKNIJ close

Alerty

ZAŁĄCZNIK XXXI

Wykaz produktów ropopochodnych, o których mowa w art. 3m ust. 7 i 8 [48]

Kod CN

Opis

Oleje napędowe

2710 19 31

Do przeprowadzania procesu specyficznego

2710 19 35

Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 19 31

Do innych celów

2710 19 43

O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001% masy

2710 19 46

O zawartości siarki przekraczającej 0,001 % masy, ale nieprzekraczającej 0,002 % masy

2710 19 47

O zawartości siarki przekraczającej 0,002 % masy, ale nieprzekraczającej 0,1 % masy

2710 19 48

O zawartości siarki przekraczającej 0,1 ·% masy

2710 20 11

O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001% masy

2710 20 16

O zawartości siarki przekraczającej 0,001 % masy, ale nieprzekraczającej 0,1 % masy

2710 20 19

O zawartości siarki przekraczającej 0,1 ·% masy

Oleje lekkie i preparaty

2710 12 11

Oleje lekkie i preparaty do przeprowadzenia procesu specyficznego

2710 12 15

Oleje lekkie i preparaty do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 12 11

Oleje lekkie i preparaty do innych celów niż cele wymienione w podpozycjach 2710 12 11 i 2710 12 15

2710 12 21

Specjalna benzyna (benzyna lakowa)

2710 12 25

Specjalna benzyna inna niż benzyna lakowa

2710 12 31

Benzyna silnikowa lotnicza

2710 12 41

Benzyna silnikowa inna niż lotnicza, o zawartości ołowiu nieprzekraczającej 0,013 g/l, o liczbie oktanowej [RON] < 95

2710 12 45

Benzyna silnikowa inna niż lotnicza, o zawartości ołowiu nieprzekraczającej 0,013 g/l, o liczbie oktanowej [RON] >= 95, ale < 98

2710 12 49

Benzyna silnikowa inna niż lotnicza, o zawartości ołowiu nieprzekraczającej 0,013 g/l, o liczbie oktanowej [RON] >= 98

2710 12 50

Benzyna silnikowa inna niż lotnicza, o zawartości ołowiu przekraczającej 0,013 g/l

2710 12 70

Paliwo typu benzyna do silników odrzutowych

2710 12 90

Pozostałe oleje lekkie

Oleje średnie

2710 19 21

Paliwo typu nafta do silników odrzutowych

2710 19 25

Pozostałe nafty

Kod CN

Oleje ciężkie

2710 19 51

Oleje opałowe do przeprowadzania procesu specyficznego

2710 19 55

Oleje opałowe do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 19 51

2710 19 62

Oleje opałowe do innych celów, o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,1 % masy

2710 19 66

Oleje opałowe do innych celów, o zawartości siarki przekraczającej 0,1 % masy, ale nieprzekraczającej 0,5 % masy

2710 19 67

Oleje opałowe do innych celów, o zawartości siarki przekraczającej 0,5 % masy

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, zawierające biodiesel, inne niż oleje odpadowe

2710 20 32

Oleje opałowe o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,5% masy

2710 20 38

Oleje opałowe o zawartości siarki przekraczającej 0,5% masy

2710 20 90

Pozostałe oleje opałowe

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

Nowy fragment
ZAMKNIJ close

Alerty

ZAŁĄCZNIK XXXII

Wykaz produktów ropopochodnych, o których mowa w art. 3m ust. 7 [49]

Kod CN

Opis

Wielkość kontyngentu wywozowego w kt

Wykaz olejów lekkich preparatów przeznaczonych do innych celów
niż te określone w podpozycjach 2710 12 11 i 2710 12 15

27 10 12 25

Specjalna benzyna inna niż benzyna lakowa

282,8

27 10 12 41

Benzyna silnikowa inna niż lotnicza, o zawartości ołowiu nieprzekraczającej 0,013 g/l, o liczbie oktanowej [RON] < 95

120,6

27 10 12 45

Benzyna silnikowa inna niż lotnicza, o zawartości ołowiu nieprzekraczającej 0,013 g/l, o liczbie oktanowej [RON] >= 95, ale < 98

995,6

27 10 12 49

Benzyna silnikowa inna niż lotnicza, o zawartości ołowiu nieprzekraczającej 0,013 g/l, o liczbie oktanowej [RON] >= 98

3,4

Oleje ciężkie przeznaczone do innych celów niż te, określone
w podpozycjach 2710 19 51 i 2710 19 55

27 10 19 66

Oleje opałowe do innych celów, o zawartości siarki przekraczającej 0,1 % masy, ale nieprzekraczającej 0,5 % masy

2,3

27 10 19 67

Oleje opałowe do innych celów, o zawartości siarki przekraczającej 0,5 % masy

12,0

[1] Art. 1 lit. x) dodana przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[2] Art. 3a w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[3] Art. 3c ust. 5b dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[4] Art. 3c ust. 6b dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[5] Art. 3c ust. 6c dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[6] Art. 3ea ust. 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[7] Art. 3g ust. 1 lit. d) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[8] Art. 3g ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[9] Art. 3g ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[10] Art. 3g ust. 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. d) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[11] Art. 3i ust. 3b w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[12] Art. 3i ust. 3ba dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[13] Art. 3k ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[14] Art. 3k ust. 3a w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[15] Art. 3k ust. 3b dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[16] Art. 3k ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[17] Art. 3k ust. 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. e) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[18] Art. 3m ust. 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[19] Art. 3m ust. 8 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[20] Art. 3m ust. 11 dodany przez art. 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[21] Art. 3m ust. 12 dodany przez art. 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[22] Art. 3n ust. 12 dodany przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[23] Art. 3n ust. 13 dodany przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[24] Art. 5 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[25] Art. 5aa ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[26] Art. 5aa ust. 1c dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[27] Art. 5aa ust. 1d dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[28] Art. 5aa ust. 1e dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[29] Art. 5aa ust. 2d dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[30] Art. 5aa ust. 2e dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[31] Art. 5aa ust. 3 lit. d) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. c) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[32] Art. 5aa ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 11 lit. d) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[33] Art. 5aa ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 11 lit. e) rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[34] Art. 5g ust. 1 lit. aa) dodana przez art. 1 pkt 12 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[35] Art. 5n w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[36] Art. 12b dodany przez art. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[37] Art. 12c dodany przez art. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[38] Załącznik IV w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[39] Załącznik VII w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[40] Załącznik IX w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[41] Załącznik XI w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[42] Załącznik XV w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 1 pkt 19 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1) załącznik XV w brzmieniu ustalonym przez ww. rozporządzenie ma zastosowanie do jednego lub kilku podmiotów, o których tym załączniku, od dnia 1 lutego 2023 r. oraz pod warunkiem, że Rada, po przeanalizowaniu odpowiednich przypadków, podejmie taką decyzję w drodze aktu wykonawczego;

[43] Załącznik XVII w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[44] Załącznik XIX w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[45] Załącznik XXIII w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[46] Załącznik XXV w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[47] Załącznik XXX dodany przez art. 1 pkt 24 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[48] Załącznik XXXI dodany przez art. 1 pkt 25 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

[49] Załącznik XXXII dodany przez art. 1 pkt 26 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1). Zmiana weszła w życie 17 grudnia 2022 r.

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00