Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 146 str. 101
Wersja aktualna od 2022-05-25
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 146 str. 101
Wersja aktualna od 2022-05-25
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/818

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Zjednoczonego Królestwa dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2021

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3305)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 51, w związku z art. 131 i 138 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja, w oparciu o roczne sprawozdania finansowe przekazane przez Zjednoczone Królestwo wraz z informacjami wymaganymi do rozliczenia rachunków i opinią z audytu co do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków oraz sprawozdaniami jednostek certyfikujących, musi rozliczyć rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 7 tego rozporządzenia, przed dniem 31 maja roku następującego po danym roku budżetowym.

(2)

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 rolniczy rok budżetowy rozpoczyna się w dniu 16 października roku „N-1" i kończy się w dniu 15 października roku „N". Przy rozliczaniu rachunków za rok budżetowy 2021, w celu ujednolicenia okresu referencyjnego dla wydatków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) z okresem referencyjnym dla wydatków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), należy wziąć pod uwagę wydatki poniesione przez Zjednoczone Królestwo pomiędzy dniem 16 października 2020 r. a dniem 15 października 2021 r., zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 (2).

(3)

Art. 33 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 przewiduje, że kwoty, które mają być odzyskane od Zjednoczonego Królestwa lub które mają być wypłacone na jego rzecz, zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w art. 33 ust. 1 tego rozporządzenia, ustala się poprzez potrącanie płatności pośrednich w danym roku budżetowym z wydatków uznanych dla tego samego roku budżetowego zgodnie z art. 33 ust. 1. Komisja potrąca tę kwotę od następnej płatności pośredniej, bądź ją do niej dodaje.

(4)

Komisja sprawdziła informacje przekazane przez Zjednoczone Królestwo oraz powiadomiła Zjednoczone Królestwo o wynikach swej weryfikacji oraz o proponowanych przez siebie poprawkach.

(5)

W przypadku agencji płatniczych Zjednoczonego Królestwa: „Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs", „The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate", „Welsh Government" i „Rural Payments Agency" roczne sprawozdania finansowe i dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji na podjęcie decyzji w sprawie kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych.

(6)

Art. 36 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stanowi, że płatności pośrednie są dokonywane bez przekraczania całkowitej zaprogramowanej kwoty wkładu EFRROW. Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, jeżeli deklaracje wydatków ogółem przekraczają całkowitą zaprogramowaną kwotę wkładu na rzecz programu rozwoju obszarów wiejskich, kwotę do wypłacenia należy ograniczyć do wysokości kwoty zaprogramowanej, bez uszczerbku dla pułapu przewidzianego w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Kwota ograniczona pułapem będzie zwrócona w późniejszym okresie przez Komisję w następstwie przyjęcia zmienionego planu finansowania lub na koniec okresu programowania.

(7)

Zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 przepisy dotyczące terminów płatności w odniesieniu do środków w ramach rozwoju obszarów wiejskich w kontekście zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli mają zastosowanie od roku składania wniosków 2019. Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności, obliczone zgodnie z art. 5a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 (3), są zgodne z procedurą określoną w art. 40 i 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i mają zostać uwzględnione w niniejszej decyzji w odniesieniu do roku budżetowego 2021. Zmniejszenia te mogą zostać zbadane, w stosownych przypadkach, według procedur rozliczania zgodności zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

(8)

Na podstawie art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 50 % konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi Zjednoczone Królestwo, jeżeli odzyskanie nie nastąpiło w terminie czterech lat od daty wniosku o odzyskanie, lub w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy nieodzyskana kwota jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi. Art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nakłada na Zjednoczone Królestwo obowiązek ujmowania w rocznych sprawozdaniach finansowych przekazywanych Komisji, na podstawie art. 29 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, poświadczonej tabeli z kwotami obciążającymi Zjednoczone Królestwo w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do kwot, które mają być odzyskane, określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 908/2014. W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 zawarto wzór tabeli, którą Zjednoczone Królestwo musi stosować przy dostarczaniu informacji o kwotach, które mają być odzyskane. Na podstawie wypełnionych przez Zjednoczone Królestwo tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż, odpowiednio, cztery lata lub osiem lat.

(9)

Na podstawie art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Zjednoczone Królestwo może w należycie uzasadnionych przypadkach zdecydować o zaprzestaniu odzyskiwania. Taka decyzja może zostać podjęta jedynie w przypadku, gdy łączna kwota poniesionych i prawdopodobnych kosztów odzyskiwania przewyższa kwotę do odzyskania lub gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli decyzję podjęto w terminie czterech lat od daty wystąpienia o zwrot należności bądź w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finansowych nieodzyskania powinno zostać pokryte z budżetu UE. Kwoty, w odniesieniu do których Zjednoczone Królestwo podjęło decyzję o zaprzestaniu odzyskiwania, oraz powody jego decyzji należy zawrzeć w rocznym podsumowaniu, o którym mowa w art. 54 ust. 4 tego rozporządzenia w związku z jego art. 102 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) ppkt (iv). Kwotami takimi nie należy obciążać Zjednoczonego Królestwa i zostają one w związku z powyższym pokryte z budżetu Unii.

(10)

W niniejszej decyzji należy również uwzględnić kwoty, którymi nadal należy obciążyć Zjednoczone Królestwo w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2007-2013 EFRROW.

(11)

Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 niniejsza decyzja nie powinna naruszać decyzji, które Komisja może podjąć w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych Zjednoczonego Królestwa: „Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs", „The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate", „Welsh Government" i „Rural Payments Agency" w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2021 i związane z okresem programowania 2014-2020.

Kwoty, które mają być odzyskane od Zjednoczonego Królestwa lub które mają być wypłacone na rzecz tego państwa na podstawie niniejszej decyzji, określono w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Kwoty, którymi ma być obciążone Zjednoczone Królestwo, wynikające z zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2014-2020 oraz okresu programowania 2007-2013 EFRROW, określono w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich określono w załączniku III do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja nie narusza przepisów przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może przyjąć zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2022 r.

W imieniu Komisji

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59).

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).


ZAŁĄCZNIK I

Rozliczone wydatki EFRROW w rozbiciu na poszczególne programy rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do roku budżetowego 2021

Kwoty podlegające zwrotowi przez Zjednoczone Królestwo lub płatne na jego rzecz w rozbiciu na poszczególne programy

Zatwierdzone programy, w ramach których zadeklarowano wydatki z EFRROW na lata 2014-2020

(w EUR)

CCI

Wydatki 2021 r.

Korekty

Ogółem

Kwoty, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane

Zatwierdzona kwota rozliczona za RB 2021

Płatności pośrednie zwrócone Zjednoczonemu Królestwu za rok budżetowy

Kwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) Zjednoczonego Królestwa

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

UK

2014UK06RDRP001

433 836 361,18

0,00

433 836 361,18

0,00

433 836 361,18

433 840 583,96

-4 222,78

UK

2014UK06RDRP002

31 916 683,06

0,00

31 916 683,06

0,00

31 916 683,06

31 916 983,22

- 300,16

UK

2014UK06RDRP003

93 984 744,63

-4 954,05

93 979 790,58

0,00

93 979 790,58

94 656 753,77

- 676 963,19

UK

2014UK06RDRP004

77 329 751,21

0,00

77 329 751,21

0,00

77 329 751,21

77 329 753,93

-2,72


ZAŁĄCZNIK II

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2021 - EFRROW

Korekty zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013

Korekty dotyczące okresu programowania 2014-2020

Korekty dotyczące okresu programowania 2007-2013

Waluta

w walucie krajowej

w EUR

w walucie krajowej

(w EUR)

UK

GBP

10 226,71

0,00

21 262,92

0,00


ZAŁĄCZNIK III

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2021 - EFRROW

Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013

(w EUR)

CCI

Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności za RB 2021

UK

2014UK06RDRP001

2 069 307,56

UK

2014UK06RDRP002

0,00

UK

2014UK06RDRP003

0,00

UK

2014UK06RDRP004

0,00

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00