Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 188 str. 49
Wersja aktualna od 2022-07-15
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 188 str. 49
Wersja aktualna od 2022-07-15
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1216

z dnia 8 lipca 2022 r.

w sprawie odstępstwa od rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 809/2014, (UE) nr 180/2014, (UE) nr 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) nr 615/2014 i (UE) 2015/1368 w zakresie niektórych kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu mających zastosowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do roku 2022 i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/725

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 62 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 (2), w szczególności jego art. 8 i art. 18 ust. 1 akapit drugi,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 (3), w szczególności jego art. 7, art. 11 ust. 3 i art. 14 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na pandemię COVID-19 oraz środki, jakie wprowadziły państwa członkowskie w odpowiedzi na nią, we wszystkich państwach członkowskich wystąpiły nadzwyczajne trudności administracyjne w odniesieniu do planowania i wykonywania w wymaganym terminie wymaganej liczby kontroli na miejscu. Trudności te mogą spowodować opóźnienie w kontrolach, a co za tym idzie - w wypłacaniu pomocy. Jednocześnie rolnicy są narażeni na zakłócenia gospodarcze spowodowane pandemią i borykają się z trudnościami finansowymi oraz problemami z płynnością finansową.

(2)

Ze względu na bezprecedensowy charakter tych okoliczności Komisja przyjęła rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2020/532 (4) i (UE) 2021/725 (5), aby złagodzić te trudności poprzez ustanowienie odstępstw od różnych rozporządzeń wykonawczych mających zastosowanie w dziedzinie wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do niektórych kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu, jeśli chodzi o ich termin i liczbę. Biorąc pod uwagę, że trudności wynikające z trwania pandemii COVID-19 w 2022 r. przedłużają się, należy przewidzieć podobne środki również w 2022 r.

(3)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014 (6) ustanowiono między innymi przepisy dotyczące terminów kontroli na miejscu oraz wskaźników kontroli dla niektórych kontroli na miejscu w ramach systemu zintegrowanego, w tym w odniesieniu do systemów pomocy związanej z produkcją zwierzęcą. Ponadto rozporządzenie to zawiera przepisy dotyczące kontroli na miejscu odnoszących się do kryteriów kwalifikowalności, zobowiązań i innych obowiązków w odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy związanej z produkcją zwierząt gospodarskich i wniosków o płatność w ramach środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą, wskaźników kontroli dotyczących środków rozwoju obszarów wiejskich niezwiązanych z obszarem ani produkcją zwierzęcą oraz minimalnych wskaźników kontroli odnoszących się do zasady wzajemnej zgodności.

(4)

W art. 24 ust. 4, art. 48 ust. 5, art. 49 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 60 ust. 2 i art. 71 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 ustanowiono określone przepisy, których właściwy organ ma przestrzegać w celu przeprowadzania kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu. Ze względu na okoliczności spowodowane pandemią COVID-19 należy zachęcać do przeprowadzania tych kontroli z wykorzystaniem teledetekcji i nowych technologii, takich jak systemy bezzałogowych statków powietrznych, zdjęcia geotagowane, odbiorniki globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) połączone z europejskim systemem wspomagania satelitarnego (EGNOS) i Galileo, dane zbierane przez satelity Sentinel programu Copernicus, oraz do wykorzystywania innych odpowiednich dokumentów jako dowodów w celu sprawdzenia zgodności z kryteriami kwalifikowalności, zobowiązaniami lub innymi obowiązkami w odniesieniu do danego systemu pomocy lub środka wsparcia, a także zgodności z wymogami i normami mającymi znaczenie dla zasady wzajemnej zgodności.

(5)

Art. 26 ust. 4 i art. 42 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 zawierają przepisy dotyczące kontroli na miejscu w celu sprawdzenia, czy spełnione są wszystkie kryteria kwalifikowalności, zobowiązania i inne obowiązki i czy kontrole te obejmują wszystkie zwierzęta, w odniesieniu do których złożono wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność w ramach systemów pomocy związanej z produkcją zwierzęcą lub środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą, które mają być poddane kontroli. W świetle obecnej sytuacji należy przewidzieć, że jeżeli państwa członkowskie nie mają możliwości przeprowadzenia tych kontroli na miejscu zgodnie ze wspomnianymi przepisami, a alternatywne dowody nie są dostępne, mogą one podjąć decyzję o przeprowadzaniu tych kontroli w odniesieniu do roku składania wniosków 2022 lub roku kalendarzowego 2022 w dowolnym momencie roku, o ile kontrole te nadal umożliwiają sprawdzanie warunków kwalifikowalności.

(6)

Szereg obowiązków wynikających z rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (7) w odniesieniu do systemów pomocy związanej z produkcją zwierzęcą i środków wsparcia opiera się na konkretnych i zróżnicowanych terminach ich spełnienia i w związku z tym wymagają one kontroli na miejscu w przedmiotowych ramach. Środki wprowadzone przez państwa członkowskie w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 wpływają na możliwość przeprowadzenia wymaganych kontroli na miejscu w sposób dokładny i w terminie odpowiadającym tym obowiązkom. Niektórych rodzajów kontroli nie da się przeprowadzić przy użyciu nowych technologii zamiast wizyt w gospodarstwach. W związku z tym w odniesieniu do niektórych kontroli, które należy przeprowadzić w 2022 r., konieczne jest wprowadzenie odstępstwa od art. 30-33, art. 40a, art. 50, art. 52 i art. 68 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 i zmniejszenie minimalnego wskaźnika kontroli na miejscu w porównaniu z normalnymi wskaźnikami kontroli przewidzianymi odpowiednio w ramach systemów pomocy obszarowej i pomocy związanej z produkcją zwierzęcą i w środkach wsparcia, w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich nieobjętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli oraz z tytułu obowiązków wynikających zasady wzajemnej zgodności.

(7)

Aby utrzymać prewencyjny skutek kontroli, w odniesieniu do roku składania wniosków 2022 należy utrzymać obowiązek, o którym mowa w art. 35, art. 50 ust. 5 i art. 68 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014, dotyczący zwiększenia wskaźników kontroli ze względu na istotne niezgodności wykryte podczas kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku. Istotne niezgodności stwierdzone podczas kontroli na miejscu w 2021 r. powinny oznaczać konieczność zwiększenia poziomu kontroli na miejscu za rok 2022. W związku z tym państwa członkowskie, które poprzez zastosowanie art. 35 lub art. 50 ust. 5 lub art. 68 ust. 4 powyższego rozporządzenia są zobowiązane do zwiększenia wskaźnika kontroli w roku składania wniosków 2022 i do podjęcia decyzji o zastosowaniu obniżonych wskaźników kontroli przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinny, oprócz obniżenia wskaźników kontroli określonego w niniejszym rozporządzeniu, zastosować również wspomniane zwiększenie wskaźnika kontroli.

(8)

W rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE) nr 180/2014 (8) i (UE) nr 181/2014 (9) przewiduje się wskaźniki kontroli w odniesieniu do kontroli szczególnych środków w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii i dla mniejszych wysp Morza Egejskiego. Biorąc pod uwagę środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19, które dotyczą również najbardziej oddalonych regionów Unii i mniejszych wysp Morza Egejskiego, należy wprowadzić odstępstwo od tych rozporządzeń poprzez rozszerzenie możliwości stosowania nowych technologii jako alternatywnego źródła dowodów w odniesieniu do kontroli oraz poprzez dostosowanie wskaźników kontroli na miejscu w roku 2022. Niemniej jednak w celu utrzymania prewencyjnego skutku kontroli na podstawie rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 180/2014 i (UE) nr 181/2014 należy utrzymać obowiązek zwiększenia wskaźnika kontroli zgodnie z art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. W związku z tym państwa członkowskie, które zgodnie z art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 są zobowiązane do zwiększenia wskaźnika kontroli w roku składania wniosków 2022 i do podjęcia decyzji w sprawie obniżonych wskaźników kontroli przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinny, oprócz wspomnianego obniżenia wskaźników kontroli, zastosować również to zwiększenie wskaźnika kontroli.

(9)

Art. 24 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/892 (10) stanowi, że państwa członkowskie przeprowadzają kontrolę, w tym kontrolę na miejscu, w zakresie kryteriów uznania mających zastosowanie do organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw. Ze względu na środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 kontrole na miejscu dotyczące kryteriów uznania nie powinny mieć zastosowania w 2022 r.

(10)

W art. 27 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 ustalono próbę do celów corocznych kontroli na miejscu na poziomie przynajmniej 30 % łącznej wnioskowanej pomocy. Ze względu na środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 państwa członkowskie mogą nie być w stanie spełnić tych wymogów i w związku z tym powinny mieć możliwość zastosowania niższego odsetka tych kontroli w roku 2022.

(11)

Art. 27 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 przewiduje również, że działania realizowane w indywidualnych gospodarstwach członków organizacji producentów objętych próbą, o której mowa w art. 27 ust. 2 powyższego rozporządzenia, są przedmiotem przynajmniej jednej wizytacji mającej na celu sprawdzenie przeprowadzania działań. Ze względu na środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 państwa członkowskie mogą nie być w stanie spełnić tych wymogów i w związku z tym w 2022 r. nie powinny podlegać wymogom dotyczącym częstotliwości wizytacji w indywidualnych gospodarstwach członków organizacji producentów.

(12)

Art. 29 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 stanowi, że kontrole pierwszego szczebla operacji wycofania obejmują 100 % ilości produktów wycofanych z rynku, z wyjątkiem produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji, w odniesieniu do których na podstawie art. 29 ust. 3 tego rozporządzenia państwa członkowskie mogą poddawać kontroli mniejszy odsetek, ale nie mniej niż 10 % danej ilości w ciągu roku gospodarczego dla danej organizacji producentów. Ze względu na środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 państwa członkowskie mogą nie być w stanie spełnić tego wymogu i powinny mieć możliwość kontroli w 2022 r. mniejszego odsetka, ale nie mniej niż 10 % danej ilości w ciągu roku gospodarczego dla danej organizacji producentów, również w odniesieniu do wszystkich innych produktów wycofanych, niezależnie od ich zamierzonego przeznaczenia.

(13)

Art. 30 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 stanowi, że każda kontrola obejmuje próbę stanowiącą przynajmniej 5 % ilości wycofanych podczas danego roku gospodarczego przez daną organizację producentów. Ze względu na środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 państwa członkowskie mogą nie być w stanie spełnić tego wymogu i powinny mieć możliwość stosowania w 2022 r. prób stanowiących przynajmniej 3 % ilości wycofanych podczas roku gospodarczego 2020 przez daną organizację producentów.

(14)

Ze względu na środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19, w 2022 r. państwa członkowskie nadal będą miały fizyczne trudności, jeśli chodzi o przeprowadzanie kontroli na miejscu w odniesieniu do rocznych wniosków o przyznanie pomocy, kontroli pierwszego i drugiego szczebla operacji wycofania oraz kontroli zielonych zbiorów i niezbierania plonów, jak określono w art. 27 ust. 2 i 7, art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3 i art. 31 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892. W związku z tym państwom członkowskim należy zezwolić na określenie kontroli, które są równoważne z kontrolami na miejscu, takich jak zdjęcia geotagowane, opatrzone datą fotografie, opatrzone datą sprawozdania z nadzoru z wykorzystaniem dronów, kontrole administracyjne lub wideokonferencje z beneficjentami.

(15)

W związku ze środkami wprowadzonymi w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 państwa członkowskie będą nadal miały fizyczne trudności, jeśli chodzi o przeprowadzanie w 2022 r. systematycznych i opartych na próbie kontroli na miejscu w odniesieniu do operacji objętych wsparciem na podstawie art. 45-52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (11). W związku z tym w roku budżetowym 2022 należy również utrzymać odstępstwo od art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1150 (12), wprowadzone w odniesieniu do lat budżetowych 2020 i 2021, aby umożliwić państwom członkowskim określenie kontroli, które są równoważne systematycznym kontrolom na miejscu - takich jak opatrzone datą fotografie, opatrzone datą sprawozdania z nadzoru z wykorzystaniem dronów, kontrole administracyjne lub wideokonferencje z beneficjentami - i które gwarantują przestrzeganie przepisów dotyczących programów wsparcia w sektorze wina przed dokonaniem płatności.

(16)

Będzie również fizycznie trudne, aby państwa członkowskie w odniesieniu do roku budżetowego 2022 przeprowadziły, w terminie określonym w art. 43 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150, systematyczne kontrole na miejscu w odniesieniu do operacji zielonych zbiorów objętych wsparciem na podstawie art. 47 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. W związku z tym należy wprowadzić odstępstwo w celu odroczenia zakończenia kontroli do dnia 15 września 2022 r.

(17)

W art. 27 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/274 (13) określono liczbę próbek świeżych winogron, które należy pobrać z winnic w okresie, w którym na przedmiotowej działce odbywa się zbiór, w celu utworzenia analitycznej bazy danych izotopowych, o której mowa w art. 39 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/273 (14). W przypadkach, w których środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 nadal uniemożliwiają państwom członkowskim przeprowadzenie takich kontroli, państwa członkowskie powinny mieć możliwość odstąpienia od minimalnej liczby próbek.

(18)

Art. 31 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274 stanowi, że państwa członkowskie przeprowadzają coroczne kontrole na miejscu przynajmniej 5 % wszystkich plantatorów winorośli określonych w rejestrze winnic. Ponieważ środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 nadal utrudniają fizyczne przeprowadzanie takich kontroli w kilku państwach członkowskich produkujących wino, odsetek ten powinien zostać zmniejszony w odniesieniu do roku 2022. Z tego samego powodu państwa członkowskie powinny mieć w 2022 r. możliwość czasowego zawieszenia systematycznych kontroli na miejscu, o których mowa w art. 31 ust. 2 lit. c) wspomnianego rozporządzenia i które mają być przeprowadzane na obszarach uprawy winorośli, które nie są ujęte w dokumentacji plantatora winorośli.

(19)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 615/2014 (15) w odniesieniu do programów prac wspierających sektory oliwy z oliwek i oliwek stołowych zawiera przepisy dotyczące kontroli na miejscu w celu sprawdzenia, czy spełnione są warunki przyznania finansowania unijnego. Środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 mogą prowadzić do powstania trudności w przeprowadzaniu tych kontroli zgodnie z wymogami art. 6 wymienionego rozporządzenia. Należy zatem zapewnić państwom członkowskim elastyczność i umożliwić zastąpienie kontroli na miejscu w roku kalendarzowym 2022 kontrolami alternatywnymi.

(20)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1368 (16) dotyczące pomocy w sektorze pszczelarskim zawiera przepisy dotyczące monitorowania i kontroli odpowiedniego wdrażania krajowych programów pszczelarskich, faktycznie poniesionych wydatków i prawidłowej liczby uli deklarowanej przez pszczelarzy. Zgodnie z art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia państwa członkowskie mają zapewnić, by kontroli na miejscu podlegało co najmniej 5 % wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach ich programów pszczelarskich. Środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 mogą prowadzić do trudności w przeprowadzeniu liczby kontroli na miejscu koniecznych do osiągnięcia tego progu. Należy zatem zapewnić państwom członkowskim elastyczność, umożliwiając odstępstwo od tego wymogu. Takie odstępstwo nie powinno jednak prowadzić do zwiększenia ryzyka nienależnych płatności. W związku z tym każde obniżenie liczby kontroli na miejscu powinno być w jak największym stopniu zastąpione kontrolami alternatywnymi.

(21)

Ze względu na wcześniejsze opcje elastyczności, które w ciągu ostatnich dwóch lat zaproponowano państwom członkowskim w odniesieniu do zwiększenia wskaźników kontroli, istotne jest przywrócenie pierwotnej zasady, która ma znaczący efekt odstraszający, oraz wyjaśnienie, który rok należy uwzględnić przy określaniu wzrostu wskaźnika kontroli zgodnie z art. 35, art. 50 ust. 5 i art. 68 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 oraz art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Ze względu na ewentualne zmiany wprowadzone przez państwa członkowskie w ich procedurach kontroli w następstwie wykrycia niezgodności, stosowanie mechanizmów naprawczych odnoszących się do niezgodności ujawnionych podczas kontroli dotyczących roku składania wniosków 2019 uznaje się za niewłaściwe, dlatego należy uwzględnić ostatni rok. Należy zatem zmienić art. 3, 5 i 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/725.

(22)

Odstępstwa od rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 809/2014, (UE) nr 180/2014, (UE) nr 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) nr 615/2014 i (UE) 2015/1368 przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny pozwolić państwom członkowskim na uniknięcie opóźnień w stosowaniu środków kontroli i w rozpatrywaniu wniosków o przyznanie pomocy, a tym samym na uniknięcie opóźnień w płatnościach na rzecz beneficjentów za rok 2022. Odstępstwa takie nie mogą jednak zakłócać należytego zarządzania finansami ani stać w sprzeczności z wymogiem dotyczącym wystarczającego poziomu ufności. W związku z powyższym państwa członkowskie stosujące wspomniane odstępstwa są odpowiedzialne za wprowadzenie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia, by zapobiegano nadpłatom oraz by wszczynano odzyskiwanie nienależnych kwot. Ponadto stosowanie wspomnianych odstępstw powinno być objęte deklaracją zarządczą, o której mowa w art. 7 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, w odniesieniu do lat budżetowych 2022 i 2023.

(23)

W celu zagwarantowania łatwego wdrażania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, które są niezbędne, aby państwa członkowskie organizowały kampanie kontrolne z poszanowaniem środków wprowadzonych w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i stosować się z mocą wsteczną, aby państwa członkowskie mogły wprowadzić planowane zmiany na początku odpowiednich kampanii kontrolnych: środki określone w rozdziałach I i II oraz w rozdziale III sekcja 3 i 4 powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r., co odpowiada rokowi składania wniosków w ramach zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli lub rokowi kalendarzowemu w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich innych niż obszarowe i związane z produkcją zwierzęcą oraz w odniesieniu do środków w sektorze wina; środki określone w rozdziale III sekcje 1 i 2 powinny mieć zastosowanie od dnia 16 października 2021 r., co odpowiada rokowi budżetowemu, a środki określone w rozdziale III sekcja 5 powinny mieć zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r., co odpowiada rokowi pszczelarskiemu.

(24)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych, Komitetu ds. Płatności Bezpośrednich, Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ODSTĘPSTWA OD ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 809/2014

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od art. 24 ust. 4, art. 48 ust. 5, art. 49 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 60 ust. 2 akapit trzeci i art. 71 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014, z powodu środków wprowadzonych w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19, w odniesieniu do kontroli, które należy przeprowadzić w stosunku do roku składania wniosków 2022 lub roku kalendarzowego 2022, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o całkowitym zastąpieniu inspekcji fizycznych przeprowadzanych zgodnie z tym rozporządzeniem, w szczególności wizyt w terenie i kontroli na miejscu, wykorzystaniem fotointerpretacji satelitarnych lub lotniczych ortoobrazów lub nowych technologii takich jak zdjęcia geotagowane lub innych odpowiednich dowodów, w tym dowodów w postaci dokumentów przedstawionych przez beneficjenta na wniosek właściwego organu, które to dowody pozwoliłyby wyciągnąć ostateczne wnioski w sposób wymagany przez właściwe organy.

Jeżeli wizyt na miejscu operacji objętej wsparciem lub na miejscu inwestycji, o których mowa w art. 48 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014, nie można zastąpić odpowiednimi dowodami w postaci dokumentów, państwa członkowskie przeprowadzają te wizyty po dokonaniu płatności końcowej.

Artykuł 2

Na zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 4 i art. 42 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014, jeżeli w związku ze środkami wprowadzonymi w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 państwa członkowskie nie mają możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu w terminie wyznaczonym przez te przepisy, a metody alternatywne - w tym zastosowanie nowych technologii - nie mogą dostarczyć niezbędnych dowodów, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu tych kontroli w odniesieniu do roku składania wniosków 2022 lub roku kalendarzowego 2022 w dowolnym momencie roku, o ile w dalszym ciągu pozwalają one na sprawdzenie warunków kwalifikowalności.

Artykuł 3

1. Jeżeli ze względu na środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 państwa członkowskie nie są w stanie przeprowadzić kontroli na miejscu w roku składania wniosków 2022 lub roku kalendarzowym 2022 zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w art. 30-33, art. 40a ust. 1 akapit pierwszy lit. c), art. 40a ust. 2 lit. b), art. 50 ust. 1 akapit pierwszy, art. 52 ust. 2, art. 60 ust. 2 akapit trzeci i art. 68 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu przepisów określonych odpowiednio w ust. 2-10 niniejszego artykułu.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 30 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w roku składania wniosków 2022 wskaźnik kontroli wynosi co najmniej:

a)

3 % wszystkich beneficjentów ubiegających się o pomoc z systemu płatności podstawowej lub systemu jednolitej płatności obszarowej;

b)

3 % wszystkich beneficjentów ubiegających się o płatność redystrybucyjną;

c)

3 % wszystkich beneficjentów ubiegających się o płatność z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych;

d)

3 % wszystkich beneficjentów ubiegających się o płatność dla młodych rolników;

e)

3 % wszystkich beneficjentów ubiegających się o płatności obszarowe w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją;

f)

3 % wszystkich beneficjentów ubiegających się o płatność w ramach systemu dla małych gospodarstw;

g)

10 % zgłoszonych obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi;

h)

3 % wszystkich beneficjentów ubiegających się o płatność specyficzną w odniesieniu do bawełny;

Państwa członkowskie, które zgodnie z art. 36 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 podjęły już decyzję o zmniejszeniu do 3 % wskaźników kontroli w przypadku niektórych systemów, mogą dodatkowo zmniejszyć do 1 % odsetki określone dla tych systemów w niniejszym ustępie. Państwa członkowskie, które wprowadziły system wcześniejszej zgody na uprawę konopi zgodnie z art. 36 ust. 6 powyższego rozporządzenia, nie obniżają dodatkowo wskaźnika kontroli poniżej 10 %.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 31 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w roku składania wniosków 2022 wskaźnik kontroli wynosi co najmniej:

a)

3 % wszystkich beneficjentów zobowiązanych do stosowania praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska;

b)

1 %:

(i)

albo wszystkich beneficjentów kwalifikujących się do płatności z tytułu zazieleniania, którzy są zwolnieni ze zobowiązań dotyczących dywersyfikacji upraw i obszaru proekologicznego, gdyż nie osiągają progów, o których mowa w art. 44 i 46 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, i którzy nie są objęci zobowiązaniami, o których mowa w art. 45 tego rozporządzenia;

(ii)

albo, w latach, w których art. 44 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 (17) nie ma zastosowania w danym państwie członkowskim, beneficjentów kwalifikujących się do płatności z tytułu zazieleniania, którzy są zwolnieni ze zobowiązań dotyczących dywersyfikacji upraw i obszaru proekologicznego, gdyż nie osiągają progów, o których mowa w art. 44 i 46 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, i którzy nie są objęci zobowiązaniami, o których mowa w art. 45 ust. 1 tego rozporządzenia;

c)

3 % wszystkich beneficjentów zobowiązanych do stosowania praktyk w zakresie zazieleniania i krajowych lub regionalnych systemów certyfikacji środowiskowej, o których mowa w art. 43 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013;

Wskaźnik kontroli, o którym mowa w lit. a) akapit pierwszy, obejmuje jednocześnie co najmniej 3 % wszystkich beneficjentów posiadających obszary pokryte trwałymi użytkami zielonymi, które są wrażliwe pod względem środowiskowym, na obszarach objętych dyrektywą Rady 92/43/EWG (18) lub dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE (19) oraz na obszarach wrażliwych, o których mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 32 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w roku składania wniosków 2022 wskaźnik kontroli wynosi co najmniej:

a)

3 % wszystkich beneficjentów ubiegających się o środki rozwoju obszarów wiejskich;

b)

3 % wszystkich kolektywów składających wniosek kolektywny.

W odniesieniu do środków określonych w art. 28 i 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (20) wskaźnik kontroli wynoszący 3 %, o którym mowa w lit. a) akapit pierwszy, należy osiągnąć dla każdego środka.

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 33 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w roku składania wniosków 2022 wskaźnik kontroli wynosi co najmniej 3 % wszystkich beneficjentów ubiegających się o pomoc z systemu pomocy związanej z produkcją zwierzęcą, z uwzględnieniem co najmniej 3 % zwierząt.

6. Na zasadzie odstępstwa od art. 40a ust. 1 akapit pierwszy lit. c) zdanie pierwsze rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 odpowiednie kontrole dotyczące kryteriów kwalifikowalności, zobowiązań i innych obowiązków przeprowadza się w odniesieniu do co najmniej 3 % beneficjentów, których to dotyczy.

7. Na zasadzie odstępstwa od art. 40a ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 weryfikacje zawartości tetrahydrokanabinolu w konopiach przeprowadza się dla co najmniej 10 % obszaru.

8. Na zasadzie odstępstwa od art. 50 ust. 1 akapit pierwszy i art. 60 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w roku składania wniosków 2022 wskaźnik kontroli wynosi co najmniej 3 %.

9. Na zasadzie odstępstwa od art. 52 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w roku składania wniosków 2022 wskaźnik kontroli wynosi co najmniej 0,6 %

10. Na zasadzie odstępstwa od art. 68 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w roku składania wniosków 2022 wskaźnik kontroli w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności wynosi co najmniej 0,5 %.

ROZDZIAŁ II

ODSTĘPSTWA OD SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW NA RZECZ REGIONÓW NAJBARDZIEJ ODDALONYCH W UNII I MNIEJSZYCH WYSP MORZA EGEJSKIEGO

Artykuł 4

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 16 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 180/2014, jeżeli w związku ze środkami wprowadzonymi w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 państwa członkowskie nie mają możliwości przeprowadzenia kontroli bezpośrednich w regionach najbardziej oddalonych zgodnie z zasadami określonymi w powyższym przepisie, w odniesieniu do roku 2022 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zorganizowaniu kontroli bezpośrednich zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu.

2. Kontrole bezpośrednie przeprowadzane w danym regionie najbardziej oddalonym przy przywozie, wprowadzaniu, wywozie lub wysyłce produktów rolnych dotyczą reprezentatywnej próby co najmniej 3 % pozwoleń i świadectw okazywanych zgodnie z art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 180/2014.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 22 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 180/2014, jeżeli w związku ze środkami wprowadzonymi w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 państwa członkowskie nie mają możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu w regionach najbardziej oddalonych zgodnie z zasadami określonymi w powyższym artykule, w odniesieniu do roku 2022 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zorganizowaniu kontroli na miejscu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 niniejszego artykułu.

4. Na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 180/2014 właściwe organy przeprowadzają wyrywkowe kontrole na miejscu w odniesieniu do przynajmniej 3 % złożonych wniosków o przyznanie pomocy. Próba obejmuje ponadto przynajmniej 3 % kwoty, na którą opiewa pomoc w odniesieniu do każdego działania.

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 16 ust. 2 i art. 22 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 180/2014, jeżeli ze względu na środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 państwa członkowskie nie są w stanie przeprowadzić kontroli na miejscu w odniesieniu do szczególnych środków na rzecz regionów najbardziej oddalonych zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach w odniesieniu do roku 2022, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o:

a)

zastąpieniu kontroli na miejscu nowymi technologiami, w tym zdjęciami geotagowanymi, datowanymi fotografiami, datowanymi sprawozdaniami z nadzoru z wykorzystaniem dronów, wideokonferencjami z beneficjentami lub wszelkimi odpowiednimi dowodami w postaci dokumentów, które mogłyby posłużyć jako wsparcie przy sprawdzaniu prawidłowego wdrażania środków;

b)

przeprowadzeniu tych kontroli w dowolnym momencie roku, o ile nadal umożliwiają one sprawdzenie warunków kwalifikowalności, w tym po dokonaniu płatności końcowej.

Artykuł 5

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 181/2014, jeżeli w związku ze środkami wprowadzonymi w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 Grecja nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli bezpośrednich zgodnie z zasadami określonymi w powyższym przepisie, w roku 2022 Grecja może podjąć decyzję o zorganizowaniu kontroli bezpośrednich zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu.

2. Kontrole bezpośrednie przeprowadzane na mniejszych wyspach Morza Egejskiego podczas wprowadzania produktów rolnych dotyczą reprezentatywnej próby co najmniej 3 % świadectw okazanych zgodnie z art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 181/2014. Kontrole bezpośrednie przeprowadzane na mniejszych wyspach Morza Egejskiego przy wywozie lub wysyłce przewidzianych w sekcji 3 wspomnianego rozporządzenia dotyczą reprezentatywnej próby co najmniej 3 % operacji w oparciu o profile ryzyka ustalone przez Grecję.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 20 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 181/2014, jeżeli w związku ze środkami wprowadzonymi w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 Grecja nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu zgodnie z zasadami określonymi w powyższym artykule, w roku 2022 Grecja może podjąć decyzję o zorganizowaniu kontroli na miejscu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 niniejszego artykułu.

4. Na podstawie analizy ryzyka zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 181/2014 właściwe organy przeprowadzają wyrywkowe kontrole na miejscu, w przypadku każdego działania, w odniesieniu do przynajmniej 3 % złożonych wniosków o przyznanie pomocy. Próba obejmuje ponadto przynajmniej 3 % kwoty, na którą opiewa pomoc w odniesieniu do każdego działania.

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 2 i art. 20 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 181/2014, jeżeli ze względu na środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 Grecja nie jest w stanie przeprowadzić kontroli na miejscu w odniesieniu do szczególnych środków na rzecz mniejszych wysp Morza Egejskiego zgodnie z zasadami określonymi w powyższych przepisach w odniesieniu do roku 2022, Grecja może podjąć decyzję o:

a)

zastąpieniu kontroli na miejscu nowymi technologiami, w tym zdjęciami geotagowanymi, datowanymi fotografiami, datowanymi sprawozdaniami z nadzoru z wykorzystaniem dronów, wideokonferencjami z beneficjentami lub wszelkimi odpowiednimi dowodami w postaci dokumentów, które mogłyby posłużyć jako wsparcie przy sprawdzaniu prawidłowego wdrażania środków;

b)

przeprowadzeniu tych kontroli w dowolnym momencie roku, o ile nadal umożliwiają one sprawdzenie warunków kwalifikowalności, w tym po dokonaniu płatności końcowej.

ROZDZIAŁ III

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW

Artykuł 6

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 24 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 kontrole na miejscu dotyczące kryteriów uznania nie mają zastosowania w odniesieniu do roku 2022.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 27 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892w roku 2022 kontrole na miejscu, o których mowa w art. 27 tego rozporządzenia, obejmują próbę stanowiącą co najmniej 10 % łącznej wnioskowanej pomocy w odniesieniu do roku 2021.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 27 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 zasady, zgodnie z którą działania w indywidualnych gospodarstwach członków organizacji producentów objętych próbą, o której mowa w art. 27 ust. 2 tego rozporządzenia, są przedmiotem przynajmniej jednej wizytacji mającej na celu sprawdzenie przeprowadzania działań, nie stosuje się w odniesieniu do kontroli na miejscu przeprowadzanych w 2022 r.

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 29 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, w roku 2022 państwa członkowskie mogą poddać kontroli w odniesieniu do wszystkich wycofanych produktów, niezależnie od ich zamierzonego miejsca przeznaczenia, mniejszy odsetek niż odsetek określony w powyższym przepisie, o ile nie jest on mniejszy niż 10 % danych ilości w ciągu roku gospodarczego dla danej organizacji producentów.

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 30 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, w roku 2022 każda kontrola obejmuje próbę stanowiącą przynajmniej 3 % ilości wycofanych przez daną organizację producentów podczas roku gospodarczego 2021.

6. Na zasadzie odstępstwa od art. 27 ust. 2 i 7, art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3 oraz art. 31 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, podczas roku budżetowego 2022, jeżeli środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 uniemożliwiają państwom członkowskim przeprowadzenie kontroli na miejscu zgodnie z powyższymi przepisami, takie kontrole na miejscu można zastąpić innymi rodzajami kontroli określonymi przez państwa członkowskie, takimi jak geotagowane zdjęcia, opatrzone datą fotografie, opatrzone datą sprawozdania z nadzoru z wykorzystaniem dronów, kontrole administracyjne lub wideokonferencje z beneficjentami.

Artykuł 7

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150 podczas roku budżetowego 2022, jeżeli środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 uniemożliwiają państwom członkowskim przeprowadzenie kontroli na miejscu zgodnie z powyższymi przepisami, takie kontrole można zastąpić innymi rodzajami kontroli określonymi przez państwa członkowskie, takimi jak opatrzone datą fotografie, opatrzone datą sprawozdania z nadzoru z wykorzystaniem dronów, kontrole administracyjne lub wideokonferencje z beneficjentami, które to kontrole gwarantują przestrzeganie przepisów dotyczących programów wsparcia w sektorze wina.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 43 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150 podczas roku budżetowego 2022, jeżeli środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 uniemożliwiają państwom członkowskim przeprowadzenie kontroli na miejscu zgodnie z powyższym przepisem, takie kontrole dotyczące operacji zielonych zbiorów odbywają się do dnia 15 września 2022 r.

Artykuł 8

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 27 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274, jeżeli środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 uniemożliwiają państwom członkowskim w okresie zbiorów winogron w roku 2022 zbieranie i przetwarzanie świeżych winogron w zakresie liczby próbek określonej w części II załącznika III do powyższego rozporządzenia, państwa członkowskie mogą zastosować odstępstwo od tej liczby próbek.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 31 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274, jeżeli środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 uniemożliwiają państwom członkowskim przeprowadzanie kontroli na miejscu w roku 2022 zgodnie z powyższym przepisem, państwa członkowskie przeprowadzają takie kontrole w odniesieniu do co najmniej 3 % wszystkich plantatorów winorośli określonych w rejestrze winnic.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 31 ust. 2 lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274 państwa członkowskie mogą w roku 2022 tymczasowo zawiesić systematyczne kontrole na miejscu przeprowadzane na obszarach uprawy winorośli, które nie są ujęte w dokumentacji plantatora winorośli w przypadkach, gdy środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 uniemożliwiają państwom członkowskim przeprowadzanie takich kontroli.

Artykuł 9

Na zasadzie odstępstwa od art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014, w przypadku gdy środki wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 uniemożliwiają państwom członkowskim przeprowadzenie w odpowiednim czasie kontroli na miejscu w roku kalendarzowym 2022, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym zastępowaniu kontroli na miejscu kontrolami administracyjnymi lub wykorzystaniem odpowiednich dowodów, w tym geotagowanych zdjęć, rozmów wideo lub innych dowodów w formacie elektronicznym.

Artykuł 10

Na zasadzie odstępstwa od art. 8 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1368, podczas roku pszczelarskiego 2022 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od progu 5 % w odniesieniu do kontroli na miejscu w stosunku do wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach programu pszczelarskiego, o ile zastąpią one planowane kontrole na miejscu alternatywnymi kontrolami na podstawie zdjęć przedstawionych na wniosek, prowadzonych rozmów wideo lub za pomocą wszelkich innych środków, które mogłyby służyć jako wsparcie przy weryfikacji prawidłowego wdrożenia środków zawartych w programie pszczelarskim.

ROZDZIAŁ IV

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM (UE) 2021/725

Artykuł 11

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/725 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Na zasadzie odstępstwa od art. 35 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu zwiększenia wskaźnika kontroli, który należało zastosować w roku składania wniosków 2021 w odniesieniu do systemów pomocy i środków wsparcia, o których mowa w ust. 2-5 niniejszego artykułu.";

b)

ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Na zasadzie odstępstwa od art. 50 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu zwiększenia wskaźnika kontroli, który należało zastosować w roku składania wniosków 2021 w odniesieniu do systemów pomocy i środków wsparcia, o których mowa w ust. 2-5 niniejszego artykułu.";

c)

ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Na zasadzie odstępstwa od art. 68 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu zwiększenia wskaźników kontroli, które należało zastosować w roku składania wniosków 2021.";

2)

art. 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Na zasadzie odstępstwa od art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu zwiększenia wskaźnika kontroli, który należało zastosować w roku składania wniosków 2021 w odniesieniu do systemów pomocy i środków wsparcia, o których mowa w ust. 1-5 niniejszego artykułu.";

3)

art. 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Na zasadzie odstępstwa od art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Grecja może podjąć decyzję o niestosowaniu zwiększenia wskaźnika kontroli, który należało zastosować w roku składania wniosków 2021, w odniesieniu do systemów pomocy i środków wsparcia, o których mowa w ust. 1-5 niniejszego artykułu.".

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 12

W przypadku państw członkowskich stosujących przepisy rozdziałów I, II i III, deklaracja zarządcza sporządzana na podstawie art. 7 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 obejmuje w odniesieniu do lat budżetowych 2022 i 2023 potwierdzenie - w oparciu o weryfikację wszelkich niezbędnych informacji - że zapobieżono nadpłatom na rzecz beneficjentów, a odzyskiwanie nienależnie wypłaconych kwot zostało wszczęte.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozdziały I i II, rozdział III sekcja 3 i 4 oraz rozdział IV stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Rozdział III sekcja 1 i 2 stosuje się od dnia 16 października 2021 r.

Rozdział III sekcja 5 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2) Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23.

(3) Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 41.

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/532 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 809/2014, (UE) nr 180/2014, (UE) nr 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 i (UE) 2016/1240 w zakresie niektórych kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu mających zastosowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do roku 2020 (Dz.U. L 119 z 17.4.2020, s. 3).

(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/725 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 809/2014, (UE) nr 180/2014, (UE) nr 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 615/2014 i (UE) 2015/1368 w zakresie niektórych kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu mających zastosowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do roku 2021 (Dz.U. L 155 z 5.5.2021, s. 8).

(6) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69).

(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).

(8) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 180/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 ustanawiającego szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 63 z 4.3.2014, s. 13).

(9) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 181/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (Dz.U. L 63 z 4.3.2014, s. 53).

(10) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 57).

(11) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(12) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1150 z dnia 15 kwietnia 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia w sektorze wina (Dz.U. L 190 z 15.7.2016, s. 23).

(13) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/274 z dnia 11 grudnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, certyfikacji, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji i powiadomień dokumentów towarzyszących i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561 (Dz.U. L 58 z 28.2.2018, s. 60).

(14) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 (Dz.U. L 58 z 28.2.2018, s. 1).

(15) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 615/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów prac w celu wsparcia sektorów oliwy z oliwek i oliwek stołowych (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 95).

(16) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz.U. L 211 z 8.8.2015, s. 9).

(17) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz.U. L 181 z 20.6.2014, s. 1).

(18) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

(19) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

(20) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00