Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 204 str. 1
Wersja aktualna od 2022-08-07
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 204 str. 1
Wersja aktualna od 2022-08-07
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1352

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

ustanawiające, odnośnie do roku 2022, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz z tytułu środków obszarowych i działań związanych ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 75 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 od dnia 16 października do dnia 30 listopada państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki w wysokości do 50 % w przypadku płatności bezpośrednich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (2) oraz przed dniem 1 grudnia zaliczki w wysokości do 75 % w przypadku środków obszarowych i działań związanych ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (3).

(2)

Ze względu na kryzys będący wynikiem pandemii COVID-19 w państwach członkowskich rolnicy napotykają znaczne trudności gospodarcze i finansowe. Z uwagi na szczególną wrażliwość tych podmiotów gospodarczych oraz w celu złagodzenia skutków kryzysu dla ich sytuacji finansowej i pod względem przepływów pieniężnych, przepisy rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) 2020/531 (4) i (UE) 2021/1295 (5) zezwalały państwom członkowskim na wypłacanie beneficjentom wyższych zaliczek za rok, odpowiednio, 2020 i 2021. Ponieważ pandemia COVID-19 nadal trwa w 2022 r. i rolnicy w dalszym ciągu borykają się z problemami wynikającymi z zakłóceń w gospodarce, dodatkowo zwiększonymi przez konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla sektora rolno-spożywczego, państwa członkowskie powinny mieć nadal możliwość wypłacania zwiększonych zaliczek w odniesieniu do roku składania wniosków 2022.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych, Komitetu ds. Płatności Bezpośrednich i Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku składania wniosków 2022 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki w wysokości do 70 % w przypadku płatności bezpośrednich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i w wysokości do 85 % w przypadku wsparcia przyznanego w ramach rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 67 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 sierpnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/531 z dnia 16 kwietnia 2020 r. ustanawiające, odnośnie do roku 2020, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i działania związane ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz odstępstwo od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich (Dz.U. L 119 z 17.4.2020, s. 1).

(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1295 z dnia 4 sierpnia 2021 r. ustanawiające, odnośnie do roku 2021, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz z tytułu środków obszarowych i działań związanych ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. L 282 z 5.8.2021, s. 3).

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00