Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 32 str. 51
Wersja aktualna od 2023-02-03
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 32 str. 51
Wersja aktualna od 2023-02-03
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DECYZJA RADY (Euratom) 2023/225

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie przedłużenia statusu wspólnego przedsiębiorstwa dla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 49,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 74/295/Euratom (1) Rada ustanowiła Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) jako wspólne przedsiębiorstwo na okres 25 lat, licząc od dnia 1 stycznia 1974 r.

(2)

Zadaniami HKG były budowa, wyposażenie i eksploatacja elektrowni jądrowej o mocy około 300 MWe w Uentrop (powiat Unna) w Republice Federalnej Niemiec.

(3)

Po okresie eksploatacji w latach 1987-1988 dnia 1 września 1989 r. elektrownia jądrowa została ostatecznie zamknięta ze względu na trudności techniczne i ekonomiczne.

(4)

Od dnia 1 września 1989 r. zadaniem HKG była realizacja programu likwidacji elektrowni jądrowej do etapu bezpiecznego zabezpieczenia, a następnie realizacja programu nadzoru nad zabezpieczonymi instalacjami jądrowymi.

(5)

Decyzją 2011/362/Euratom (2) Rada przedłużyła status HKG jako wspólnego przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2017 r., aby umożliwić HKG zakończenie programów likwidacji i nadzoru, w szczególności dzięki mniejszym obciążeniom finansowym.

(6)

Okres przedłużenia odpowiadał okresowi obowiązywania porozumień zawartych między Republiką Federalną Niemiec, krajem związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, HKG i jego członkami, dotyczących finansowania działalności HKG.

(7)

Pismem z dnia 7 października 2021 r. HKG wystąpiło o dalsze przedłużenie statusu wspólnego przedsiębiorstwa z mocą wsteczną na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który odpowiada okresowi obowiązywania kolejnych porozumień zawartych między Republiką Federalną Niemiec, krajem związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, HKG i jego członkami, dotyczących finansowania działalności HKG.

(8)

Status HKG jako wspólnego przedsiębiorstwa powinien zatem zostać przedłużony na wnioskowany okres.

(9)

Po dniu 31 grudnia 2022 r. każde dalsze przedłużenie HKG jako wspólnego przedsiębiorstwa jest uzależnione od złożenia przez HKG wniosku o zezwolenie na likwidację,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Niniejszym przedłuża się o pięć lat, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r., status wspólnego przedsiębiorstwa, w rozumieniu Traktatu, przyznany Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH („HKG").

2. Zadaniem HKG jest realizacja programu likwidacji elektrowni jądrowej znajdującej się w Uentrop (powiat Unna) w Republice Federalnej Niemiec, aż do etapu bezpiecznego zabezpieczenia, a następnie realizacja programu nadzoru nad zabezpieczonymi instalacjami jądrowymi.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z niej jej notyfikacji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do HKG.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

P. KULLGREN


(1) Decyzja Rady 74/295/Euratom z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia Hochtemperatur- Kernkraftwerk GmbH (HKG) (Dz.U. L 165 z 20.6.1974, s. 7).

(2) Decyzja Rady 2011/362/Euratom z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia statusu wspólnego przedsiębiorstwa dla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (Dz.U. L 163 z 23.6.2011, s. 24).

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00