Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 32 str. 53
Wersja aktualna od 2023-02-03
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 32 str. 53
Wersja aktualna od 2023-02-03
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DECYZJA RADY (Euratom) 2023/226

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania korzyści przyznanych wspólnemu przedsiębiorstwu Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 48,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 74/295/Euratom (1) Rada ustanowiła Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH („HKG") jako wspólne przedsiębiorstwo, w rozumieniu Traktatu, na okres 25 lat, licząc od dnia 1 stycznia 1974 r.

(2)

Decyzją 2011/362//Euratom (2) Rada przedłużyła status HKG jako wspólnego przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2017 r.

(3)

Decyzją 74/296/Euratom (3) oraz decyzją z dnia 16 listopada 1992 r. (4) Rada przyznała HKG szereg korzyści wymienionych w załączniku III do Traktatu, na okres 25 lat, licząc od dnia 1 stycznia 1974 r.

(4)

Decyzją 2011/374//Euratom (5) Rada przedłużyła obowiązywanie tych korzyści do dnia 31 grudnia 2017 r.

(5)

Pismem z dnia 7 października 2021 r. HKG wystąpiło o dalsze przedłużenie statusu wspólnego przedsiębiorstwa. Przedłużenie to powinno mieć także zastosowanie do odpowiednich zwolnień z podatku od przeniesienia własności nieruchomości, podatku od nieruchomości oraz podatku od zysków ze sprzedaży długoterminowych papierów wartościowych. Ponadto HKG wniosło o zwolnienie ze wszystkich bezpośrednich podatków należnych od wspólnych przedsiębiorstw, ich majątku, aktywów i przychodów. Wniosło ono o określenie tego zwolnienia w najszerszym możliwym zakresie oraz aby miało ono zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. Ze względów przejrzystości należy wskazać, mając jednak na uwadze, że poniższy wyraz nie ma charakteru wyczerpującego, że HKG wystąpiło o zwolnienie z następujących podatków bezpośrednich obowiązujących w Republice Federalnej Niemiec: Körperschaftsteuer (podatek dochodowy od osób prawnych), Solidaritätszuschlag („dodatek solidarnościowy" do podatku dochodowego od osób prawnych), Gewerbesteuer (podatek lokalny od działalności gospodarczej), Grunderwerbsteuer (podatek od nabycia nieruchomości) i Grundsteuer (podatek od nieruchomości).

(6)

Obecnie zadaniem HKG jest realizacja programu likwidacji elektrowni jądrowej do etapu betonowego sarkofagu, a następnie realizacja programu nadzoru nad zabezpieczonymi obiektami jądrowymi.

(7)

Brak jest równorzędnych programów we Wspólnocie, gdyż jak do tej pory nie zamykano definitywnie we Wspólnocie żadnego reaktora wysokotemperaturowego.

(8)

Realizacja tych programów ma zatem istotne znaczenie ze względu na możliwość zdobycia użytecznego doświadczenia na potrzeby sektora jądrowego oraz dla dalszego rozwoju energii jądrowej we Wspólnocie, w szczególności jeśli chodzi o likwidację obiektów jądrowych.

(9)

W związku z tym należy pomóc HKG w realizacji programu likwidacji elektrowni jądrowej do etapu betonowego sarkofagu oraz programu nadzoru nad zabezpieczonymi obiektami jądrowymi, zmniejszając obciążenia finansowe i przyznając wnioskowane dodatkowe korzyści podatkowe.

(10)

Porozumienia dotyczące finansowania działalności HKG zawarte zostały między Republiką Federalną Niemiec, krajem związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, HKG i jego członkami na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.

(11)

Okres obowiązywania korzyści przyznanych HKG powinien zatem zostać przedłużony z mocą wsteczną na taki sam okres, na jaki przedłużono status wspólnego przedsiębiorstwa, czyli od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

(12)

Po dniu 31 grudnia 2022 r. każde dalsze przedłużenie korzyści przyznanych wspólnemu przedsiębiorstwu HKG jest uzależnione od złożenia przez HKG wniosku o zezwolenie na likwidację,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przedłuża się o pięć lat, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r., okres obowiązywania następujących korzyści wymienionych w załączniku III do Traktatu, przyznanych wspólnemu przedsiębiorstwu Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH („HKG"):

a)

zgodnie z pkt 4 tego załącznika - zwolnienia z podatku od nabycia nieruchomości (Grunderwerbsteuer);

b)

zgodnie z pkt 5 tego załącznika - zwolnienia ze wszystkich bezpośrednich podatków należnych od wspólnego przedsiębiorstwa, jego majątku, aktywów i przychodów.

Artykuł 2

Przyznanie HKG korzyści wymienionych w art. 1 uzależnione jest od dostępu Komisji do wszystkich informacji przemysłowych, technicznych i ekonomicznych, w tym dotyczących bezpieczeństwa, uzyskanych przez HKG podczas realizacji programu likwidacji elektrowni jądrowej do etapu betonowego sarkofagu oraz realizacji programu nadzoru nad zabezpieczonymi obiektami jądrowymi.

Powyższy warunek dotyczy wszystkich informacji, które HKG ma prawo przekazywać zgodnie z umowami przez nie zawartymi. Komisja określa, jakie informacje są jej przekazywane, a także sposób ich przekazywania oraz zapewnia rozpowszechnianie tych informacji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej notyfikacji.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do HKG.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

P. KULLGREN


(1) Decyzja Rady 74/295/Euratom z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia Hochtemperatur- Kernkraftwerk GmbH (HKG) (Dz.U. L 165 z 20.6.1974, s. 7).

(2) Decyzja Rady 2011/362/Euratom z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia statusu wspólnego przedsiębiorstwa dla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (Dz.U. L 163 z 23.6.2011, s. 24).

(3) Decyzja Rady 74/296/Euratom z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie przyznania korzyści wspólnemu przedsiębiorstwu Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (Dz.U. L 165 z 20.6.1974, s. 14).

(4) Nieopublikowaną w Dzienniku Urzędowym.

(5) Decyzja Rady 2011/374/Euratom z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania korzyści przyznanych wspólnemu przedsiębiorstwu Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (Dz.U. L 168 z 28.6.2011, s. 8).

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00