Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 47 str. 50
Wersja aktualna od 2023-02-16
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 47 str. 50
Wersja aktualna od 2023-02-16
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DECYZJA RADY (WPZiB) 2023/338

z dnia 14 lutego 2023 r.

zmieniająca niektóre decyzje Rady i wspólne stanowiska Rady w sprawie środków ograniczających w celu dodania przepisów dotyczących zwolnienia ze względów humanitarnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 9 grudnia 2022 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję nr 2664 (2022), w której przypomniała o poprzednich rezolucjach nakładających sankcje w odpowiedzi na zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie i podkreśliła, że środki podjęte przez państwa członkowskie ONZ w celu wdrożenia sankcji są zgodne z ich zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego i nie mają służyć wywołaniu negatywnych skutków humanitarnych dla ludności cywilnej, negatywnych skutków dla działań humanitarnych ani też dla prowadzących je osób.

(2)

Wyrażając gotowość do dokonania przeglądu, korekty i zakończenia, stosownie do przypadku, swoich reżimów sankcji, z uwzględnieniem rozwoju sytuacji na miejscu oraz potrzeby zminimalizowania niezamierzonych negatywnych skutków humanitarnych, RB ONZ postanowiła w pkt 1 swojej rezolucji nr 2664 (2022), że zapewnianie, przetwarzanie lub wypłacanie środków finansowych, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych lub dostarczanie towarów i świadczenie usług niezbędnych do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wsparcia innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie jest dozwolone i że nie stanowi naruszenia zamrożenia aktywów nałożonego przez RB ONZ lub jej komitety ds. sankcji. Na potrzeby niniejszej decyzji pkt 1 rezolucji nr 2664 (2022) jest określany jako „zwolnienie ze względów humanitarnych". Zwolnienie ze względów humanitarnych ma zastosowanie do niektórych podmiotów, jak określono w tej rezolucji.

(3)

W rezolucji nr 2664 (2022) podkreślono, że w przypadku gdy zwolnienie ze względów humanitarnych stoi w sprzeczności z poprzednimi rezolucjami, zastępuje ono takie wcześniejsze rezolucje w zakresie, w jakim zachodzi taka sprzeczność. W rezolucji nr 2664 (2022) doprecyzowano jednak, że pkt 1 rezolucji RB ONZ nr 2615 (2021) pozostaje w mocy.

(4)

Rezolucja nr 2664 (2022) stanowi, że podmioty korzystające ze zwolnienia ze względów humanitarnych mają obowiązek podejmować racjonalne starania, aby zminimalizować możliwość czerpania korzyści zakazanych sankcjami - czy to w wyniku bezpośredniego lub pośredniego zapewniania korzyści wskazanym osobom fizycznym lub podmiotom, czy też ich przekierowywania do tych osób fizycznych lub podmiotów - w tym poprzez wzmocnienie strategii i procesów zarządzania ryzykiem oraz należytej staranności.

(5)

Należy wprowadzić odpowiednie zmiany w decyzjach Rady 2010/231/WPZiB (1), 2013/798/WPZiB (2), 2014/932/WPZiB (3), (WPZiB) 2022/2319 (4) oraz we wspólnych stanowiskach Rady 2003/495/WPZiB (5) i 2005/888/WPZiB (6).

(6)

Niezbędne jest podjęcie przez Unię dalszych działań w celu wprowadzenia w życie niektórych środków na mocy niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 6 ust. 6 decyzji 2010/231/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„6. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do zapewniania, przetwarzania lub wypłacania funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych, ani do dostarczania towarów i świadczenia usług, niezbędnych do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej oraz do realizacji innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie, w przypadku gdy takiej pomocy dostarczają lub takie działania realizują:

a)

Organizacja Narodów Zjednoczonych, w tym jej programy, fundusze oraz inne podmioty i organy, a także jej wyspecjalizowane agencje i organizacje powiązane;

b)

organizacje międzynarodowe;

c)

organizacje humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych oraz członkowie tych organizacji humanitarnych;

d)

dwustronnie lub wielostronnie finansowane organizacje pozarządowe uczestniczące w organizowanych przez ONZ programach pomocy humanitarnej, programach pomocy na rzecz uchodźców, innych apelach ONZ lub klastrach pomocy humanitarnej koordynowanych przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA);

e)

pracownicy, beneficjenci, jednostki zależne lub partnerzy wykonawczy podmiotów wymienionych w lit. a)-d), w czasie i w zakresie, w jakim działają w takim charakterze; lub

f)

odpowiednie inne podmioty określone przez Komitet Sankcji.".

Artykuł 2

W art. 2b decyzji 2013/798/WPZiB dodaje się ustęp w brzmieniu:

„7. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do zapewniania, przetwarzania lub wypłacania funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych, ani do dostarczania towarów i świadczenia usług, niezbędnych do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie, w przypadku gdy takiej pomocy dostarczają lub takie działania realizują:

a)

Organizacja Narodów Zjednoczonych, w tym jej programy, fundusze oraz inne podmioty i organy, a także jej wyspecjalizowane agencje i organizacje powiązane;

b)

organizacje międzynarodowe;

c)

organizacje humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych oraz członkowie tych organizacji humanitarnych;

d)

dwustronnie lub wielostronnie finansowane organizacje pozarządowe uczestniczące w organizowanych przez ONZ programach pomocy humanitarnej, programach pomocy na rzecz uchodźców, innych apelach ONZ lub klastrach pomocy humanitarnej koordynowanych przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA);

e)

pracownicy, beneficjenci, jednostki zależne lub partnerzy wykonawczy podmiotów wymienionych w lit. a)-d), w czasie i w zakresie, w jakim działają w takim charakterze; lub

f)

odpowiednie inne podmioty określone przez komitet.".

Artykuł 3

W decyzji 2014/932/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2b dodaje się ustęp w brzmieniu:

„7. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do zapewniania, przetwarzania lub wypłacania środków finansowych, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych, ani do dostarczania towarów i świadczenia usług, niezbędnych do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie, w przypadku gdy takiej pomocy dostarczają lub takie działania realizują:

a)

Organizacja Narodów Zjednoczonych, w tym jej programy, fundusze oraz inne podmioty i organy, a także jej wyspecjalizowane agencje i organizacje powiązane;

b)

organizacje międzynarodowe;

c)

organizacje humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych oraz członkowie tych organizacji humanitarnych;

d)

dwustronnie lub wielostronnie finansowane organizacje pozarządowe uczestniczące w organizowanych przez ONZ programach pomocy humanitarnej, programach pomocy na rzecz uchodźców, innych apelach ONZ lub klastrach pomocy humanitarnej koordynowanych przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA);

e)

pracownicy, beneficjenci, jednostki zależne lub partnerzy wykonawczy podmiotów wymienionych w lit. a)-d), w czasie i w zakresie, w jakim działają w takim charakterze; lub

f)

odpowiednie inne podmioty określone przez Komitet Sankcji.";

2)

art. 6a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6a

Bez uszczerbku dla art. 2b ust. 7, w drodze odstępstwa od środków nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 2140 (2014) i 2216 (2015), pod warunkiem że Komitet Sankcji stwierdził w poszczególnych przypadkach, że zwolnienie jest niezbędne do tego, by ułatwić pracę Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji humanitarnych w Jemenie, lub do wszelkich innych celów zgodnych z celami tych rezolucji, właściwy organ państwa członkowskiego udziela niezbędnego zezwolenia.".

Artykuł 4

Art. 3 ust. 7 decyzji (WPZiB) 2022/2319 otrzymuje brzmienie:

„7. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do zapewniania, przetwarzania lub wypłacania środków finansowych, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych, ani do dostarczania towarów i świadczenia usług, niezbędnych do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie, w przypadku gdy takiej pomocy dostarczają lub takie działania realizują:

a)

Organizacja Narodów Zjednoczonych, w tym jej programy, fundusze oraz inne podmioty i organy, a także jej wyspecjalizowane agencje i organizacje powiązane;

b)

organizacje międzynarodowe;

c)

organizacje humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych oraz członkowie tych organizacji humanitarnych;

d)

dwustronnie lub wielostronnie finansowane organizacje pozarządowe uczestniczące w organizowanych przez ONZ programach pomocy humanitarnej, programach pomocy na rzecz uchodźców, innych apelach ONZ lub klastrach pomocy humanitarnej koordynowanych przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA);

e)

pracownicy, beneficjenci, jednostki zależne lub partnerzy wykonawczy podmiotów wymienionych w lit. a)-d), w czasie i w zakresie, w jakim działają w takim charakterze; lub

f)

odpowiednie inne podmioty określone przez Komitet Sankcji.".

Artykuł 5

We wspólnym stanowisku 2003/495/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Wszystkie fundusze lub inne aktywa finansowe lub zasoby gospodarcze:

a)

poprzedniego rządu Iraku lub jego organów państwowych, przedsiębiorstw lub agencji, znajdujących się poza terytorium Iraku w dniu 22 maja 2003 r., zgodnie z ustaleniami Komitetu Rady Bezpieczeństwa ustanowionego na mocy rezolucji RB ONZ nr 1518 (2003) (zwanego dalej »Komitetem ds. Sankcji«); lub

b)

wywiezione z Iraku lub nabyte przez Saddama Husajna bądź innych wyższych rangą urzędników byłego irackiego reżimu oraz najbliższych członków ich rodzin, w tym podmioty będące ich własnością lub kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez nich lub przez osoby działające na ich rzecz lub pod ich kierownictwem, wskazane przez Komitet ds. Sankcji;

zostają niezwłocznie zamrożone, o ile te fundusze lub inne aktywa finansowe lub zasoby gospodarcze nie są przedmiotem ustanowionego uprzednio zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego bądź orzeczenia, w którym to przypadku mogą zostać wykorzystane do zaspokojenia roszczeń wynikających z takiego zastawu lub orzeczenia; państwa członkowskie niezwłocznie podejmują działania w celu ich przekazania strukturom zastępującym Fundusz Rozwojowy dla Iraku stworzonym przez rząd Iraku, na warunkach określonych w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa nr 1483 (2003) i 1956 (2010).";

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2b

Art. 2 i 2a nie mają zastosowania do zapewniania, przetwarzania lub wypłacania funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych, ani do dostarczania towarów i świadczenia usług, niezbędnych do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie, w przypadku gdy takiej pomocy dostarczają lub takie działania realizują:

a)

Organizacja Narodów Zjednoczonych, w tym jej programy, fundusze oraz inne podmioty i organy, a także jej wyspecjalizowane agencje i organizacje powiązane;

b)

organizacje międzynarodowe;

c)

organizacje humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych oraz członkowie tych organizacji humanitarnych;

d)

dwustronnie lub wielostronnie finansowane organizacje pozarządowe uczestniczące w organizowanych przez ONZ programach pomocy humanitarnej, programach pomocy na rzecz uchodźców, innych apelach ONZ lub klastrach pomocy humanitarnej koordynowanych przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA);

e)

pracownicy, beneficjenci, jednostki zależne lub partnerzy wykonawczy podmiotów wymienionych w lit. a)-d), w czasie i w zakresie, w jakim działają w takim charakterze; lub

f)

odpowiednie inne podmioty określone przez Komitet ds. Sankcji.".

Artykuł 6

W art. 2 wspólnego stanowiska 2005/888/WPZiB dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do zapewniania, przetwarzania lub wypłacania funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych, ani do dostarczania towarów i świadczenia usług, niezbędnych do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie, w przypadku gdy takiej pomocy dostarczają lub takie działania realizują:

a)

Organizacja Narodów Zjednoczonych, w tym jej programy, fundusze oraz inne podmioty i organy, a także jej wyspecjalizowane agencje i organizacje powiązane;

b)

organizacje międzynarodowe;

c)

organizacje humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych oraz członkowie tych organizacji humanitarnych;

d)

dwustronnie lub wielostronnie finansowane organizacje pozarządowe uczestniczące w organizowanych przez ONZ programach pomocy humanitarnej, programach pomocy na rzecz uchodźców, innych apelach ONZ lub klastrach pomocy humanitarnej koordynowanych przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA);

e)

pracownicy, beneficjenci, jednostki zależne lub partnerzy wykonawczy podmiotów wymienionych w lit. a)-d), w czasie i w zakresie, w jakim działają w takim charakterze; lub

f)

odpowiednie inne podmioty określone przez Komitet.".

Artykuł 7

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

E. SVANTESSON


(1) Decyzja Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca środków ograniczających wobec Somalii i uchylająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB (Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 17).

(2) Decyzja Rady 2013/798/WPZiB z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 51).

(3) Decyzja Rady 2014/932/WPZiB z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 147).

(4) Decyzja Rady (WPZIB) 2022/2319 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją na Haiti (Dz.U. L 307 z 28.11.2022, s. 135).

(5) Wspólne Stanowisko Rady 2003/495/WPZiB z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie Iraku i uchylające wspólne stanowiska 96/741/WPZiB oraz 2002/599/WPZiB (Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 72).

(6) Wspólne Stanowisko Rady 2005/888/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych środków ograniczających przeciwko pewnym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego (Dz.U. L 327 z 14.12.2005, s. 26).

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00