Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 9 marca 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.661.2021.1.IZ

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym prowadzone przez nią prace w ramach konstruowania i tworzenia nowych Maszyn, Urządzeń, Narzędzi stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym prowadzone przez nią prace w ramach konstruowania i tworzenia nowych Maszyn, Urządzeń, Narzędzi stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 UPDOP w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września 2018 roku jak i od 1 października 2018 roku, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d UPDOP? Czy koszty ponoszone przez Spółkę na realizację nowych Maszyn, Urządzeń, Narzędzi opisane w stanie faktycznym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 18d ust. 2 UPDOP? Czy opisany sposób prowadzenia ewidencji i dokumentacji kosztów, opisany przez Spółkę w stanie faktycznym, odpowiada ewidencji o której mowa w art. 9 ust. 1b UPDOP? Czy w sytuacji otrzymania pozytywnej odpowiedzi na pytania 1-3 w ramach niniejszego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego Wnioskodawca może skorzystać z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ust. 1 UPDOP za lata 2018-2020 poprzez dokonanie korekty rozliczeń za wskazane okresy oraz przy niezmienności stanu faktycznego również za lata następne począwszy od rozliczenia za rok 2021?

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 grudnia 2021 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący ulgi badawczo - rozwojowej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

S sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka", "Firma") jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "UPDOP"). Wnioskodawca uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Głównym działem Spółki jest Dział Mechaniki i Automatyki, w ramach którego Spółka prowadzi produkcję specjalistycznych maszyn, urządzeń i narzędzi. Dział Mechaniki i Automatyki jest jednostką nadrzędną, w ramach której funkcjonują: Dział Projektów i Rozwoju, Dział Produkcji Mechaniki oraz Dział Produkcji Automatyki.

Przedmiotem działalności powyższego Działu Mechaniki i Automatyki jest konstruowanie oraz produkcja maszyn i urządzeń (dalej: "Maszyny i Urządzenia") a także narzędzi (dalej: "Narzędzia"), czyli tworzenie rozwiązań technicznych dla klientów wywodzących się z różnych branż (dalej "Klienci" lub "Odbiorcy"). Konstruowane a następnie wykonywane przez Wnioskodawcę maszyny, urządzenia i narzędzia mają charakter zindywidualizowany i dostosowany do specyficznych potrzeb Klientów. Wnioskodawca posiada złożoną strukturę organizacyjną podzieloną na Działy, która odzwierciedla szeroki zakres działalności Spółki.

Spółka posiada również inne działy takie jak:

-Dział Budowlany,

-Dział Szkoleniowy (szkolenia specjalistyczne zawodowe),

-Działy produkcji małoseryjnych, w tym: produkcji metalowej, produkcji z tworzyw sztucznych oraz produkcji wyrobów z drewna

przy czym z uwagi na fakt, że obszar ich działalności nie mieści się w omawianym w ramach niniejszego wniosku zakresie nie będzie podlegał on dalszej analizie.

Organizacja pracy i system finansowo-księgowy w Spółce jest zorientowany przedmiotowo. Zamówienie na wykonanie konkretnej Maszyny, Urządzenia, Narzędzia (dalej: "Produkt") wykorzystuje zasoby firmy - pracowników Działu Mechaniki i Automatyki w metodyce Zarządzania Projektowego, a odpowiadająca temu modelowi ewidencja FK zespołu 5 alokuje analitycznie koszty odpowiadające każdemu z wytwarzanych Produktów osobno.

W sytuacjach, gdy klient zamawia kopię zaprojektowanego i wykonanego już wcześniej Produktu, system pracy i system ewidencjonowania finansowo-księgowego są oparte o tą samą metodykę i zasady czyli zasady księgowości mają kontynuację bez względu na to czy zamawiana jest kopia Produktu czy powstaje nowy Produkt.

Typy produktów.

Jak wskazano wyżej, główną działalnością Spółki jest wytwarzanie Produktów w ramach Działu Mechaniki i Automatyki. Produkty można podzielić na dwa obszary:

A. Produkty typu I: Maszyny i Urządzenia.

Pojęcie maszyny i urządzenia zawiera obiekty techniczne wyposażone we własne napędy elektryczne lub napędy na inne rodzaje energii, pozwalające na wykonywanie założonych operacji technicznych. Przykładem takich wyrobów są maszyny do produkcji i obróbki wyrobów z tworzyw sztucznych klasyfikowane w PKWiU nr 28.96.10 i odpowiadającym im kodzie CN: 8477 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale.

W obszarze tym zakres prac, bazując na dokumentacji projektowej własnej (będącej przedmiotem zapytania w niniejszej interpretacji) oraz powierzonej (nie będącej przedmiotem zapytania w niniejszej interpretacji) obejmuje zadania polegające na:

1.w zakresie konstruowania i budowy maszyn i urządzeń:

a.w Dziale Projektów i Rozwoju: projektowanie, konstruowanie, opracowanie dokumentacji 2D, 3D, specyfikowanie podzespołów typowych, napędów. Pracownicy Działu Projektów i Rozwoju zajmują się w tym samym okresie różnymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem różnych produktów stąd Dział Projektów i Rozwoju nie ma odzwierciedlenia jako wyodrębnione konto w planie kont polityki rachunkowości.

b.w Dziale Produkcji Mechanicznej oraz w Dziale Produkcji Automatycznej: budowanie maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji projektowych wykonanych od podstaw w Dziale Projektów i Rozwoju lub dokumentacji będących twórczym rozwinięciem uprzednio wykreowanych rozwiązań i technologii w ramach Działu Projektów i Rozwoju (rozwój wiedzy nabytej i wytworzonej),

c.programowaniu i integracji robotów,

d.projektowaniu i integracji systemów wizyjnych,

e.projektowaniu i wykonywaniu układów bezpieczeństwa,

f.opracowaniu i wykonaniu dokumentacji: powykonawczej, deklaracji zgodności, oznakowania CE,

2.w zakresie automatyzacji produkcji:

a.w Dziale Projektów i Rozwoju projektowaniu układów sterowań, projektowaniu szaf sterujących, programowaniu sterowników logicznych (PLC), wizualizacji i kontroli procesów produkcyjnych, programowaniu robotów przemysłowych,

b.w Dziale Produkcji Automatycznej: produkcja i uruchomienie układów sterowań, szaf sterujących, obwodów bezpieczeństwa na podstawie dokumentacji projektowych wykonanych w Dziale Projektów i Rozwoju.

B. Produkty typu II: Narzędzia.

Pojęcie Narzędzia oznacza uformowane w zindywidualizowany sposób elementy wykonane z metalu, współpracujące ze sobą, wyposażone w kanały konieczne do zapewnienia przepływu plastycznego materiału zastosowanego do produkcji, a następnie doprowadzenie wyrobu wyprodukowanego przy użyciu Narzędzia, do trwałego finalnego kształtu zgodnego z zindywidualizowanymi wymaganiami klienta. Przykładem takich narzędzi są np. formy wtryskowe czy głowice do wytłaczania tworzyw sztucznych klasyfikowane w PKWiU pod nr 25.73.50.0 i odpowiadającym im kodom CN w pozycji 8480.

W obszarze tym, bazując na projektach własnych, zakres prac obejmuje zadania polegające na:

1.W zakresie projektowania i budowy narzędzi do produkcji profili metodą ekstruzji:

a.projektowanie w Dziale Projektów i Rozwoju narzędzi do produkcji profili technicznych, narzędzi do produkcji komorowych, narzędzi do produkcji profili płaskich szczelinowych. Profile wykonywane z tworzyw sztucznych mono materiałowych i w ko-ekstruzji wielomateriałowej,

b.wykonywanie w Dziale Produkcji Mechanicznej narzędzi do produkcji profili technicznych, narzędzi do produkcji komorowych, narzędzi do produkcji profili płaskich szczelinowych na podstawie dokumentacji przygotowanej w Dziale Projektów i Rozwoju. Profile wykonywane z tworzyw sztucznych mono materiałowych i w ko-ekstruzji wielomateriałowej,

c.w Dziale Projektów i Rozwoju opracowanie technologii produkcji profili z tworzyw sztucznych wykorzystujących zaprojektowane i wykonane w firmie narzędzia stosownie do zindywidualizowanych wymagań klienta,

d.w Dziale Projektów i Rozwoju, wdrażanie zaprojektowanych i wykonanych narzędzi wraz z technologią produkcji u klienta końcowego.

2.W zakresie projektowania i budowy form wtryskowych do produkcji elementów metodą wtrysku w tym:

a.projektowanie w Dziale Projektów i Rozwoju form wtryskowych jedno i wielogniazdowych,

b.wykonywanie w Dziale Produkcji Mechanicznej form wtryskowych na podstawie dokumentacji projektowych wykonanych w Dziale Projektów i Rozwoju,

c.w Dziale Projektów i Rozwoju opracowanie technologii produkcji detali z tworzyw sztucznych wykorzystujących zaprojektowane i wykonane w spółce formy wtryskowe stosownie do zindywidualizowanych wymagań klienta,

d.w Dziale Projektów i Rozwoju wdrażanie zaprojektowanych i wykonanych form wraz z technologią produkcji u klienta końcowego.

Metodologia prac Spółki.

Metodologia prac związanych z wytwarzaniem Produktu o charakterze prototypowym w zakresie Maszyn i Urządzeń oraz Narzędzi przedstawiona została poniżej.

Produkty typu I (Maszyny i Urządzenia) są realizowane w następujący sposób:

1.Spółka otrzymuje zlecenie na wytworzenie Maszyny, Urządzenia które ma spełniać cele i założenia wyznaczone przez Klienta związane z realizacją procesu produkcyjnego Klienta. Klient podaje pewne minimalne parametry/standardy, które Maszyna, Urządzenie powinno spełniać, przy czym - co warte szczególnego podkreślenia - Klient nie dostarcza dokładnej specyfikacji Maszyny, Urządzenia czy też instrukcji jej wykonania. Maszyny, Urządzenia zgodne z indywidualnymi wymaganiami Klienta nie są dostępne na rynku jako gotowe, typowe Produkty. W gestii pracowników Spółki pozostaje kompleksowe opracowanie warstwy programistycznej i sprzętowej zamówionej Maszyny, Urządzenia oraz jej wykonanie.

2.Następnie, w ramach zespołu złożonego z konstruktorów oraz programistów, Spółka przygotowuje model oraz koncepcję realizacji Maszyny, Urządzenia spełniającą cele wyznaczone przez Klienta, w szczególności:

a.zespół konstruktorów mechaniki projektuje Maszynę, Urządzenie od strony mechanicznej konstrukcji sprzętu,

b.zespół konstruktorów automatyki projektuje obwody sterownicze oraz opracowuje oprogramowanie dla programowalnych sterowników logicznych (PLC) służące sterowaniu Maszyny, Urządzenia oraz wizualizację i komunikację "człowiek - maszyna" np. za pomocą ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00