Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 3 października 2019 r., sygn. II FSK 3349/17

Zatrudniony nie ma obowiązku zapłaty zaległego PIT z odsetkami, jeśli płatnik nie pobrał zaliczek od wynagrodzenia, stosując się do otrzymanej interpretacji indywidualnej ministra finansów.

Zatrudniony nie ma obowiązku zapłaty zaległego PIT z odsetkami, jeśli płatnik nie pobrał zaliczek od wynagrodzenia, stosując się do otrzymanej interpretacji indywidualnej ministra finansów.

Gazeta Prawna nr 194/2019

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Płusa (autor uzasadnienia), Sędzia NSA Małgorzata Wolf- Kalamala (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Piotr Przybysz, Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 r. sygn. akt I SA/Wr 265/17 w sprawie ze skargi S. P. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. nr ILPB1/415-653/13/16-S-2/AMN w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. nr ILPB1/415-653/13/16-S-2/AMN, 3. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz S. P. kwotę 1120 (słownie: tysiąc sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. c.v.s.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 czerwca 2017 r. sygn. akt I SA/Wr 265/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę S. P. (dalej jako "Skarżący") na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony - Dyrektor Izby Skarbowej w P.) z dnia 15 grudnia 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że Skarżący złożył wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku został opisany następujący stan faktyczny.

Skarżący w ramach obowiązków pracowniczych został delegowany do wykonania prac realizowanych przy projekcie współfinansowanym z uzyskanych przez pracodawcę Skarżącego środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy udzielonej przez Komisję Europejską (tzw. grantów). Czas realizacji projektu zawierał się w latach 2010-2012. W ramach istniejącego stosunku pracy tylko część pracy z etatu była wykonywana przy ww. projekcie. Za wykonywaną pracę przy projekcie Skarżący otrzymywał wynagrodzenie, które było finansowane przez pracodawcę bezpośrednio z uzyskanego grantu z Komisji Europejskiej.

Od części wynagrodzenia opłacanego z grantu, pracodawca jako płatnik nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż zastosował zwolnienie z opodatkowania tych dochodów stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f." Pracodawca jako płatnik zaliczek zastosował się w tym zakresie do wydanej na jego rzecz interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2011 r., w której wyjaśniono pracodawcy, że dochody osób fizycznych zatrudnionych do realizacji projektu w część opłacanej z grantu Komisji Europejskiej, bezpośrednio realizujących cel programu, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Co do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego w ramach zawartego stosunku pracy, niezwiązanego z wykonywaną pracą na rzecz projektu i nie opłacanego z uzyskanych grantów, pracodawca pobierał zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Z końcem kwietnia 2013 r. Skarżący został poinformowany przez pracodawcę, że Minister Finansów pismami z dnia 9 i 11 kwietnia 2013 r. zmienił z urzędu interpretacje indywidualne wydane dla ww. projektu, uznając stanowisko pracodawcy za nieprawidłowe. Minister Finansów ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00