Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów rok 2023 poz. 14
Wersja aktualna od 2023-02-15
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Urzędowy Ministra Finansów rok 2023 poz. 14
Wersja aktualna od 2023-02-15
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw dochodzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wypłaty gwarancji dla Narodowego Banku Polskiego

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw dochodzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wypłaty gwarancji dla Narodowego Banku Polskiego, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Michał Pałka, pracownik Ministerstwa Finansów;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Angelika Morawska, pracownik Ministerstwa Finansów;

3) członkowie Zespołu:

a) Dariusz Maj - pracownik Ministerstwa Finansów,

b) Krzysztof Chmiel - pracownik Ministerstwa Finansów,

c) Dagmara Olechowska - pracownik Ministerstwa Finansów,

d) osoby współpracujące z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, o których mowa w art. 104 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640, 2707 oraz z 2023 r. poz. 180):

- Teresa Mijas - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,

- Beata Szkudlarek - pracownik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu,

- Bernadeta Turkawska - pracownik Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu;

4) Sekretarz Zespołu - pracownik Ministerstwa Finansów, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu lub członka Zespołu, zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym:

1) pracowników Ministerstwa Finansów;

2) jako osoby współpracujące z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, o których mowa w art. 104 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, osoby niezatrudnione w Ministerstwie Finansów, posiadające wiedzę lub doświadczenie w zakresie zagadnień objętych zadaniami Zespołu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności sporządzanie dokumentów, w tym analiz, ocen, opinii, propozycji i rekomendacji w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wypłaty gwarancji dla Narodowego Banku Polskiego, w szczególności w związku z realizacją przejętego z mocy prawa zabezpieczenia kredytu refinansowego w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2506 i 2707).

2. W ramach realizacji zadań Zespół w szczególności:

1) dokonuje analizy spraw dotyczących ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa zabezpieczeń gwarancji dla Narodowego Banku Polskiego, w tym przelanych wierzytelności;

2) dokonuje analizy spraw dotyczących wierzytelności, stanowiących przejęte zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1;

3) dokonuje kompleksowej oceny dłużników wierzytelności, o których mowa w pkt 1 i 2, i dłużników zabezpieczeń tych wierzytelności, w tym ich sytuacji majątkowej;

4) opiniuje podejmowane lub planowane do podjęcia działania wierzyciela - Skarbu Państwa, w szczególności czynności dokonywane przed sądem, w postępowaniach egzekucyjnych oraz postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także poza sądem, w tym w kontaktach z dłużnikami, o których mowa w pkt 3;

5) opracowuje propozycje mające na celu zaspokojenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wypłaty gwarancji dla Narodowego Banku Polskiego;

6) opracowuje rekomendacje dotyczące propozycji ugód dotyczących wierzytelności, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz restrukturyzacji zadłużenia składanych przez dłużników, o których mowa w pkt 3.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie prac Zespołu, w tym ustalanie terminów posiedzeń Zespołu, zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

2) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

3) przedstawianie członkom Kierownictwa Ministerstwa Finansów sporządzonych przez Zespół dokumentów, o których mowa w § 3.

3. Zastępca Przewodniczącego Zespołu, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, kieruje pracami Zespołu oraz wykonuje zadania Przewodniczącego Zespołu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5. 1. Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach albo w trybie obiegowym.

2. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Przewodniczący Zespołu albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Zespołu może zarządzić rozpatrzenie projektu rozstrzygnięcia w trybie obiegowym.

4. Kierując projekt rozstrzygnięcia do rozpatrzenia przez Zespół w trybie obiegowym, Sekretarz Zespołu wyznacza termin do zajęcia stanowiska.

5. Projekt rozstrzygnięcia do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag do projektu. W razie zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt rozstrzygnięcia wymaga rozpatrzenia przez Zespół na posiedzeniu.

6. Na najbliższym posiedzeniu Zespołu Sekretarz Zespołu informuje osoby wchodzące w skład Zespołu o przyjęciu bądź nieprzyjęciu przez Zespół rozstrzygnięcia w trybie obiegowym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6. 1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu z inicjatywy własnej, na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek członka Zespołu.

2. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk.

3. W przypadku braku możliwości uzgodnienia stanowisk projekt rozstrzygnięcia jest poddawany pod głosowanie. Głosowanie jest jawne i rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów - rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

4. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza notatkę, którą podpisuje Przewodniczący Zespołu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7. 1. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu może, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu, tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu lub osób, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Przewodniczący Zespołu, tworząc grupę roboczą, określa jej skład, zadania i tryb pracy oraz wyznacza osobę kierującą grupą roboczą.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 8. Komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów współpracują z Zespołem oraz udzielają mu pomocy w realizacji jego zadań, w szczególności przez opracowywanie i udostępnianie niezbędnych informacji na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 9. Z tytułu udziału w pracach Zespołu, w tym pracach grup roboczych, osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów wz.: S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00