Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Ministra Klimatu i Środowiska rok 2023 poz. 6
Wersja aktualna od 2023-02-03
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Urzędowy Ministra Klimatu i Środowiska rok 2023 poz. 6
Wersja aktualna od 2023-02-03
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 lutego 2023 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Centralnego Azylu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt (Dz. U. poz. 2375) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. Powołuje się Panią Aleksandrę Bodnar, Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, na Pełnomocnika do spraw organizacji Centralnego Azylu, zwanego dalej „Pełnomocnikiem".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. Do zadań Pełnomocnika, w ramach zadań wskazanych w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt, należy w szczególności:

1) analiza uwarunkowań prawnych oraz identyfikacja działań niezbędnych do podjęcia w celu utworzenia i organizacji Centralnego Azylu dla Zwierząt, zwanego dalej „Centralnym Azylem";

2) sporządzenie w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego procesu przygotowania i organizacji Centralnego Azylu i przedłożenie go Ministrowi Klimatu i Środowiska do akceptacji;

3) monitorowanie postępu działań ujętych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 2, oraz na 10 dni przed zakończeniem każdego kwartału przedkładanie do akceptacji Ministra Klimatu i Środowiska aktualizacji tego harmonogramu;

4) opracowanie projektu planu finansowego Centralnego Azylu na pierwszy rok jego planowanej działalności;

5) realizacja działań ujętych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 2, oraz innych działań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie procesu tworzenia i organizacji Centralnego Azylu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki podległe Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowane, wspierają Pełnomocnika w terminowej realizacji powierzonych mu zadań, zgodnie z ich kompetencjami.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA

Anna Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00