Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2021 nr 334
 • description flaga
  Akt prawny

  Informacja udzielona przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1. Zwana dalej „dyrektywą”.) Dane statystyczne dotyczące przepisów technicznych zgłoszonych w 2020 r. zgodnie z procedurą udzielania informacji określoną w dyrektywie (UE) 2015/1535 (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 334/01

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10367 — Platinum Equity Group/Grupo Urbaser) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 334/02

 • description flaga
  Akt prawny

  Ogłoszenie decyzji państw członkowskich dotyczących przyznania, zawieszenia lub cofnięcia koncesji, zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (wersja przekształcona) (Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3.) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 334/04

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10377 — RAG-Stiftung/Open Grid Europe/H2UB) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 334/05

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10336 — PORR/Doka/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 334/06

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w związku z art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych 2021/C 334/07

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w związku z art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014 uzupełniającego rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych 2021/C 334/08

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00