Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenie Prawne/warunki użytkowania

Akty prawne prawa zostały przedstawione w wersji elektronicznej opracowanej przez Wydawcę, który przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2011 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172) jedynym źródłem prawa polskiego są akty ogłaszane drukiem w Dzienniku Ustaw i w Monitorze Polskim, a prawa europejskiego - w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej.

Wszystkie teksty i opracowania są objęte ochroną przewidzianą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych. Znaki i nazwy towarowe występujące w prezentowanych materiałach są, o ile nie zaznaczono inaczej, znakami lub nazwami zastrzeżonymi stanowiącymi własność odpowiednich osób prawnych i fizycznych. INFORLEX.PL jest zastrzeżonym znakiem towarowym wydawnictwa INFOR PL S.A.

Copyright INFOR PL S.A. Warszawa 2024.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Umowa licencyjna na użytkowanie komputerowego serwisu informacyjnego serii INFORLEX.PL

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 225279, kapitał zakładowy 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) złotych, numer NIP: 1180093066, numer REGON 011617580, udziela użytkownikowi, zwanemu dalej Licencjobiorcą, prawa do korzystanie z niniejszego Serwisu na poniższych warunkach:

 • § 1. Ilekroć w warunkach umowy licencyjnej jest mowa o:
  1. Serwisie – rozumie się przez to bazę danych prawno-ekonomicznych wraz z obsługującym ją oprogramowaniem, udostępnianą pod nazwą handlową INFORLEX.PL;
  2. Licencjodawcy – rozumie się przez to INFOR PL S.A. oraz dystrybutorów upełnomocnionych przez INFOR PL S.A. do udzielania licencji na użytkowanie Serwisu;
  3. Licencjobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która nabyła od Licencjodawcy licencję na użytkowanie Serwisu.
 • § 2. Licencjodawca oświadcza, że jako właściciel praw do Serwisu jest uprawniony do udzielenia Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Serwisu.
 • § 3. Licencja udzielana jest na okres wynikający z umowy handlowej zawartej przez Licencjodawcę i Licencjobiorcę na nabycie prawa do użytkowania Serwisu.
 • § 4. Licencjodawca gwarantuje dostęp do Serwisu codziennie przez całą dobę z wyjątkiem:
  1. okresów awaryjnych, będących skutkiem działania siły wyższej;
  2. okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania własnego lub operatora sieci Internet, z którego usług korzysta Licencjodawca.
 • § 5. Licencjobiorca zobowiązuje się nie udostępniać Serwisu osobom trzecim. W przypadku szkód wyrządzonych na serwerze Licencjodawcy przez takie osoby ich rozmyślnym działaniem, Licencjodawca ma prawo dochodzić od Licencjobiorcy odszkodowania na ogólnych zasadach.
 • § 6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do pobierania informacji z Serwisu w sposób masowy, przy użyciu automatycznie działających programów pobierających.
 • § 7. Licencjobiorca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikających z niniejszej umowy, a szczególnie do:
  1. udzielania sublicencji, dokonywania wynajmu lub dzierżawy Serwisu;
  2. odpłatnego lub nieodpłatnego przekazywania Serwisu;
  3. publicznego udostępniania informacji pozyskanych z Serwisu, w tym wykonywania i rozpowszechniania kopii uzyskanych tam informacji.
 • § 8. Serwis został wykonany z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i z wykorzystaniem oficjalnych źródeł prawa dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże Licencjodawca nie może gwarantować, że Serwis w całości spełni oczekiwania Licencjobiorcy.
 • § 9. Ze względu na elektroniczną formę Serwisu i sposób jego użytkowania na komputerze, Licencjodawca nie może wykluczyć ryzyka wystąpienia błędów technicznych powodujących niewłaściwe działanie podczas używania Serwisu przez Licencjobiorcę.
 • § 10. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Licencjobiorcy związane z używaniem lub niemożnością używania Serwisu, w tym za utratę danych i informacji, za obniżenie lub utratę zysków z prowadzonej działalności gospodarczej.
 • § 11. Umowa licencyjna Serwisu obejmuje także jego kolejne aktualizacje, ale nie wykracza poza ostatnią aktualizację zakupioną przez Licencjobiorcę i dostarczoną przez Licencjodawcę. Uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z niniejszej umowy wygasają z chwilą upływu terminu, jaki ona obejmuje, lub w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę jej postanowień.
 • § 12. W razie stwierdzenia naruszenia postanowień warunków umowy, w szczególności naruszenia praw autorskich do materiałów zawartych w Serwisie lub do oprogramowania obsługującego zasoby Serwisu, Licencjodawca ma prawo wypowiedzieć warunki niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 • § 13. Niezależnie od powyższych posunięć Licencjodawca może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem przez Licencjobiorcę przepisów zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 • § 14. Niniejsze warunki stanowią wyłączną podstawę prawną praw i obowiązków Stron umowy w zakresie objętym jej przedmiotem, a żaden z dystrybutorów reprezentujących Licencjodawcę nie może tych warunków zmieniać.
 • § 15. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przy ewentualnej nieskuteczności poszczególnych postanowień umowy zachowuje ona swą ważność w pozostałej części.
 • § 16. Wszelkie spory wynikłe przy wykonywaniu i interpretacji niniejszej umowy winny być załatwione przez Strony polubownie. W przypadku niemożności takiego załatwienia sporu, zostanie on poddany rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00