Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 1995 nr 117 poz. 563
Wersja archiwalna od 1995-10-28 do 2004-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 1995 nr 117 poz. 563
Wersja archiwalna od 1995-10-28 do 2004-01-01
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 października 1995 r.

w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.Od skarg na decyzje administracyjne pobiera się wpis stosunkowy albo stały.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.1. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, których przedmiot dotyczy należności pieniężnych albo praw majątkowych, jeżeli wartość tych praw została określona w postępowaniu administracyjnym lub jeżeli jest oczywista.

2. Wpis stosunkowy wynosi:

1) przy wartości przedmiotu sprawy do 5 000 zł – 4%, nie mniej jednak niż 10 zł,

2) przy wartości przedmiotu sprawy ponad 5 000 do 10 000 zł – 3 %, nie mniej jednak niż 200 zł,

3) przy wartości przedmiotu sprawy ponad 10 000 zł – 2 %, nie mniej jednak niż 300 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.1. Wpis stały wynosi w sprawach z zakresu:

1) budownictwa, nadzoru budowlanego, planowania przestrzennego, materiałów budowlanych, urbanistyki i architektury:

a) jeżeli decyzja dotyczy obiektu budowlanego – 10 zł,

b) jeżeli decyzja dotyczy innej sprawy – 50 zł,

2) dróg publicznych, ich utrzymania i ochrony, ruchu na drogach publicznych, komunikacji, łączności, żeglugi, transportu i spedycji:

a) jeżeli decyzja dotyczy zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu albo zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – 50 zł,

b) jeżeli decyzja dotyczy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej – 100 zł,

c) w pozostałych przypadkach – 20 zł,

3) działalności gospodarczej – 100 zł,

4) ewidencji ludności, dowodów tożsamości, aktów stanu cywilnego, imion i nazwisk oraz obywatelstwa:

a) jeżeli decyzja dotyczy obowiązku meldunkowego – 10 zł,

b) jeżeli decyzja dotyczy zmiany imienia lub nazwiska – 50 zł,

c) jeżeli decyzja dotyczy obywatelstwa – 50 zł,

d) w pozostałych przypadkach – 15 zł,

5) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości oraz utrzymania czystości:

a) jeżeli decyzja dotyczy gospodarki mieszkaniowej – 10 zł,

b) jeżeli decyzja dotyczy nabycia nieruchomości przez cudzoziemca – 100 zł,

c) w pozostałych przypadkach – 30 zł,

6) działalności bankowej i ubezpieczeniowej – 50 zł,

7) uprawnień do wykonywania zawodu lub zajęć – 50 zł,

8) ochrony środowiska – 50 zł, z tym że jeżeli decyzja dotyczy działalności gospodarczej – 100 zł.

2. W sprawach nie wymienionych w ust. 1 wpis stały wynosi 10 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.Wpis stały od skargi na bezczynność organów wynosi 5 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.Wpis stały od skarg na postanowienia oraz inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, w tym na uchwały organów gmin i ich związków, wynosi 10 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.Nie pobiera się wpisu w sprawach, w których przepisy szczególne zwalniają od obowiązku uiszczenia opłat sądowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7.Przewodniczący wydziału (prezes ośrodka zamiejscowego) wzywa do uiszczenia wpisu po wniesieniu skargi.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 8.Wpis uiszcza się w kasie Naczelnego Sądu Administracyjnego albo na rachunek bankowy tego Sądu lub znakami opłaty sądowej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 9.W sprawach, w których skarga została wniesiona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10.Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne (Dz. U. Nr 140, poz. 771).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 11.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00