Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2000 nr 21 poz. 259
Wersja aktualna od 2012-05-02
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2000 nr 21 poz. 259
Wersja aktualna od 2012-05-02
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

KONWENCJA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotycząca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego,

sporządzona w Szczecinie dnia 5 września 1998 r.

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2015 r., poz. 2112)  

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 5 września 1998 r. w Szczecinie została sporządzona Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotycząca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w następującym brzmieniu:

Przekład:

KONWENCJA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotycząca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Królestwa Danii oraz Rząd Republiki Federalnej Niemiec zwane dalej Państwami Założycielskimi:

biorąc pod uwagę Umowę między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (NATO SOFA) z dnia 19 czerwca 1951 r.,

powołując się na decyzję Rady Północnoatlantyckiej C-M(2004)0075 z dnia 26 sierpnia 2004 r. dotyczącą zastosowania Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Protokół Paryski),

mając na uwadze porozumienie zawarte między ich Ministerstwami Obrony z dnia 17 sierpnia 1995 r.,

powołując się na decyzję swych ministrów obrony z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia Wielonarodowego Korpusu Północno–Wschodniego (zwanego dalej „Korpusem"),

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Cel konwencji

[1] (1) Celem niniejszej konwencji jest określenie zakresu odpowiedzialności Państw Założycielskich [2], zasad organizacji i współpracy w ramach Korpusu oraz statusu jego Kwatery Głównej.

(2) Porozumienia wykonawcze do niniejszej konwencji zostaną zawarte przez ministerstwa obrony Państw Założycielskich [3].

Artykuł 2

Definicje

W rozumieniu niniejszej konwencji poniższe pojęcia oznaczają:

a) „Korpus" – wszystkie elementy składowe wymienione w artykule 4 niniejszej konwencji, łącznie z personelem, sprzętem i towarami dostarczonymi przez Państwa Założycielskie i Państwa Uczestniczące [4] w celu współpracy w ramach wspólnie wytyczonych celów;

b) „Kwatera Główna" – wszystkie elementy składowe wymienione w artykule 4 ustęp 1 litery a) i b) oraz ustępach 2 i 3 niniejszej konwencji, łącznie z personelem, sprzętem i towarami dostarczonymi przez Państwa Założycielskie i Państwa Uczestniczące [5] w celu współpracy w ramach wspólnie wytyczonych celów;

c) „Porozumienie" – Porozumienie dotyczące działalności Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego;

d) [6] Państwo Uczestniczące” – Strona Traktatu Północnoatlantyckiego niebędąca Stroną niniejszej konwencji, uczestnicząca w strukturach Korpusu lub Kwatery Głównej:

e) [7] „Państwo Przyjmujące” – Rzeczpospolita Polska;

f) [8] „Personel Zagraniczny” – osoby, które nie są obywatelami Państwa Przyjmującego ani bezpaństwowcami, które są przydzielone do albo zatrudnione w Kwaterze Głównej a nie zamieszkują stale w Państwie Przyjmującym.

Artykuł 3

Zadania i misje

(1) [9] Zgodnie z konstytucjami narodowymi oraz z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych, jak również decyzjami podjętymi przez właściwe władze narodowe, do zadań Korpusu będzie należeć:

a) wnoszenie wkładu do zapobiegania agresji wobec NATO poprzez osiągnięcie i utrzymywanie zdolności do rozwinięcia wsparcia operacji zatwierdzonych przez Radę Północnoatlantycką;

b) prowadzenie działań obronnych i zaczepnych, operacji wspierania pokoju, akcji humanitarnych i innych, na terytorium NATO i poza obszarem odpowiedzialności NATO, zgodnie z dyrektywami właściwego dowódcy misji NATO;

c) prowadzenie szkolenia i ćwiczeń oraz kierowanie działalnością Kwatery Głównej Korpusu, podległych mu sił oraz innych sił przydzielonych, zgodnie z procedurami NATO;

d) wnoszenie wkładu przez swoją Kwaterę Główną, w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub organizacji regionalnych zgodnych z postanowieniami rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych, w wielonarodowe operacje mające na celu rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, w tym w operacje wspierania pokoju, na przykład jako Dowództwo Sił Lądowych w Międzynarodowych Połączonych Siłach do Zadań Specjalnych (CJTF); operacje te mogą być prowadzone siłami podległymi lub siłami przydzielonymi do Korpusu do tych zadań;

e) planowanie, przygotowywanie, a na żądanie również prowadzenie misji humanitarnych i ratowniczych, w tym misji prowadzonych w czasie klęsk żywiołowych.

(2) [10] Korpus zostanie podporządkowany NATO w celu prowadzenia wspólnych operacji, szkolenia i ćwiczeń. Dotyczy to także jego Kwatery Głównej jako komponentu Struktury Sił NATO. Korpus i jego Kwatera Główna mogą być wykorzystywane przez inne odpowiednie organizacje po każdorazowej decyzji właściwych władz Państw Założycielskich.

(3) Narodowe wkłady do Korpusu będą również dostępne dla celów narodowych.

Artykuł 4

Struktura organizacyjna Korpusu

(1) Korpus będzie się składać z:

a) wielonarodowej Kwatery Głównej, tzn. Sztabu Korpusu, w tym wielonarodowego Plutonu Centrum Systemów Łączności i Informacji (CISC) oraz Kompanii przy Kwaterze Głównej, zapewnionych przez Polskę;

b) wielonarodowej Brygady Wspomagania Dowodzenia przy Kwaterze Głównej, zintegrowanej w czasie pokoju z głównym zespołem Sztabu Korpusu (G6); oraz

c) [11] innych wkładów narodowych wyznaczonych do Korpusu zgodnie z Porozumieniem lub udostępnianych Korpusowi w poszczególnych przypadkach.

(2) Korpus będzie wspomagany przez wspólnie z nim stacjonujące Centrum Koordynacji Działań Powietrznych (AOCC) i Morską Komórkę Łącznikową (MLC).

(3) Wkłady narodowe do Kwatery Głównej będą wspierane przez narodowe komponenty wspomagające (NSE).

(4) [12] W Kwaterze Głównej może być utworzone Biuro Łącznikowe. W jego skład wejdzie personel z państw nie będących ani Państwami Założycielskimi ani Państwami Uczestniczącymi.

Artykuł 5

Język

Język angielski będzie oficjalnym językiem roboczym Korpusu.

Artykuł 6

Status prawny

(1) [13] Status Kwatery Głównej, jej personelu oraz członków rodzin pozostających na jego utrzymaniu określony jest w następujących dokumentach:

a) Protokole Paryskim, oraz

b) Umowie NATO SOFA, jak zostało zastosowane Protokołem Paryskim.

(2) [14] Status personelu Korpusu określony jest w Umowie NATO SOFA.

(3) [15] Wyżej wymienione dokumenty mogą być uzupełnione postanowieniami niniejszej konwencji.

Artykuł 7

Wypłata roszczeń

[16] Roszczenia stron trzecich, inne niż wynikające z zawartego kontraktu, spowodowane działaniem lub zaniechaniem personelu Kwatery Głównej w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych albo wynikające ze służbowego korzystania przez ten personel z jakichkolwiek materiałów powodujących szkody będą rozpatrywane zgodnie z Artykułem 6 Protokołu Paryskiego.

Artykuł 8

Zwolnienia podatkowe

(1) Zgodnie z Artykułem 7, ustęp I, Protokołu Paryskiego, [17] postanowienia artykułu X Umowy NATO SOFA w sprawie zwolnień z podatków od wynagrodzeń oraz uposażeń członków sił zbrojnych i personelu cywilnego mają zastosowanie do personelu Kwatery Głównej otrzymującego uposażenie lub wynagrodzenie od sił zbrojnych, w których pełnią służbę lub w których są zatrudnieni, z zastrzeżeniem że ustęp powyższy nie zwalnia wymienionych wyżej członków sił zbrojnych lub personelu cywilnego od podatków nałożonych przez Państwo wysyłające.

(2) W celu ułatwienia ustanowienia, zbudowania, utrzymania oraz działalności Kwatery Głównej obciążenia z tytułu ceł i podatków od towarów i usług wykorzystywanych do tych celów zostaną zawieszone tak dalece, jak to możliwe. Szczegóły zostaną uregulowane w drodze porozumienia między Kwaterą Główną a właściwymi organami polskimi.

(3) Towary i usługi wwiezione przez zagraniczny [18] personel Kwatery Głównej oraz członków rodzin na własne potrzeby będą zwolnione z ceł i podatków. Rodzaje i ilości tych towarów oraz usług zostaną określone w porozumieniu między Kwaterą Główną a właściwymi organami polskimi.

(4) Towary i usługi wwiezione przez Kwaterę Główną na jej potrzeby oraz sprzedawane w mesach, kantynach i barach Kwatery Głównej będą zwolnione z wszelkich ceł i podatków. Rodzaje i ilości tych towarów oraz usług zostaną określone w porozumieniu między Kwaterą Główną a właściwymi organami polskimi.

(5) Nadwyżka oraz zużyty sprzęt wwieziony lub dostarczany do Kwatery Głównej zwolniony z ceł i podatków może zostać sprzedany lub przekazany innym użytkownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami Państwa przyjmującego.

(6) [19] (skreślony).

(7) Pojęcie „cła i podatki" nie obejmuje opłat za wyświadczone usługi.

Artykuł 9

Rachunki bankowe

(1) [20] (skreślony).

(2) [21] (skreślony).

(3) Konta bankowe Kwatery Głównej mogą być zwolnione z wewnętrznych przepisów dewizowych oraz z wszelkich krajowych środków bezpieczeństwa dotyczących kont bankowych zgodnie z porozumieniem zawartym między bankiem a Kwaterą Główną.

Artykuł 10

Budżet Państw Założycielskich [22]

(1) [23] Korpus będzie mieć budżet utworzony przez Państwa Założycielskie. Udział każdego z Państw Założycielskich w tym budżecie ustalany będzie w drodze wzajemnego porozumienia. Budżet ten zatwierdzany będzie corocznie.

(2) Elementy składowe Korpusu, które mają być finansowane zgodnie z ustępem 1 niniejszego Artykułu [24], określa artykuł 4 ustęp 1 litera a) (z wyłączeniem części Kompanii przy Kwaterze Głównej odpowiedzialnych za administrację, ochronę i zarządzanie koszarami), ustęp 1 litera b) oraz ustęp 2.

(3) Do administracji i gospodarki finansowej Korpusu będą mieć zastosowanie przepisy obowiązujące w NATO, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

(4) Wykonanie Budżetu i rozliczeń Państw Założycielskich [25] będzie corocznie kontrolowane przez właściwe krajowe instytucje kontrolne na zasadzie rotacji. Czynności te będą obejmować aspekty finansowe i wykonawcze i oparte będą na wzajemnie przyjętych procedurach.

(5) Niezależnie od corocznej kontroli na zasadzie rotacji, krajowe instytucje kontrolne mają prawo zażądać wszelkich informacji i zbadać wszystkie dokumenty, które uznają za konieczne dla dokonania kontroli udziałów narodowych, oraz poinformować o wynikach kontroli swoje rządy i parlamenty. Wnioski takie powinny być kierowane do Dowódcy Korpusu.

Artykuł 11

Zdolność do zawierania umów

(1) W imieniu Państw Założycielskich [26] Kwatera Główna będzie posiadała zdolność do:

a) zawierania umów;

b) nabywania i sprzedawania rzeczy ruchomych oraz

c) wnoszenia, rozważania i rozpatrywania lub rozstrzygania roszczeń.

(2) [27] Umowy dotyczące wspólnych celów obciążające Budżet Państw Założycielskich będą zawierane, wraz z wynikającymi z nich skutkami prawnymi, w imieniu Państw Założycielskich. W oparciu o potrzeby przedstawione przez Dowódcę Korpusu uprawnione organy narodowe będą współpracować w tym zakresie za wspólną zgodą.

(3) [28] Wszelkie aktywa finansowane z Budżetu Państw Założycielskich staną się wspólną własnością. Przepisy i procedury, regulujące zbywanie wspólnej własności, zostaną ustanowione w drodze oddzielnych porozumień.

(4) W przypadku wszczęcia procedur prawnych w związku z umowami, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, Państwo przyjmujące będzie odpowiedzialne za reprezentację prawną. W państwach trzecich Państwo, którego obywatelem jest osoba upoważniona do zawierania umów, przyjmie na siebie powyższą odpowiedzialność. Koszty postępowania będą pokrywane z Budżetu Państw Założycielskich [29].

(5) Wszelkie koszty wynikające z lub powstałe w związku z umowami wymienionymi w ustępie 1 niniejszego artykułu będą pokrywane z Budżetu Państw Założycielskich [30].

(6) [31] Wszystkie koszty wynikające z zakupu towarów i usług w celu prowadzenia operacji, szkolenia i ćwiczeń NATO będą kalkulowane zgodnie z procedurami określonymi w osobnych porozumieniach.

Artykuł 12

Nietykalność dokumentów służbowych

Zgodnie z Artykułem 13 Protokołu Paryskiego [32] archiwa oraz inne służbowe dokumenty Kwatery Głównej przechowywane w siedzibie Kwatery Głównej lub będące w posiadaniu każdego, odpowiednio do tego upoważnionego, członka Kwatery Głównej powinny być nietykalne, chyba że Kwatera Główna zrzecze się tego prawa. Kwatera Główna powinna, na wniosek Państwa przyjmującego i w obecności jego przedstawiciela, sprawdzić charakter wszelkich dokumentów dla potwierdzenia, iż są one nietykalne na mocy niniejszego artykułu.

Artykuł 13

Nietykalność siedziby

(1) Przepisy Państwa przyjmującego mają zastosowanie na terenie siedziby Kwatery Głównej. Czyny, transakcje lub zaniechania mające miejsce na terenie siedziby Kwatery Głównej podlegają jurysdykcji sądów lub innych właściwych organów Państwa przyjmującego, zgodnie z odpowiednimi przepisami, z uwzględnieniem postanowień Protokołu Paryskiego [33].

(2) Siedziba Kwatery Głównej jest nietykalna zgodnie z poniższymi postanowieniami:

a) urzędnicy, w tym celnicy i inspektorzy urzędów pracy, którzy zgodnie z prawem Państwa przyjmującego są uprawnieni do wchodzenia na teren siedziby w celu wykonania swoich czynności służbowych, mogą skorzystać z tego prawa po uprzednim uzyskaniu upoważnienia od Dowódcy bądź jego przedstawiciela;

b) w nagłych przypadkach lub na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ prowadzący dochodzenie upoważnienie takie może być wydane osobom, które mają prawo do wejścia na teren pomieszczeń lub instalacji w takich przypadkach.

(3) Kwatera Główna podejmie wszelkie możliwe działania, aby chronić swoją siedzibę przed użyciem jej jako miejsca schronienia osób unikających aresztowania zgodnie z prawem Państwa przyjmującego, w stosunku do których Państwo przyjmujące wydało nakaz ekstradycji bądź wydalenia do innego kraju lub które uchylają się od wyroku sądowego.

Artykuł 14

Łączność

(1) W porozumieniu z właściwymi organami Państwa przyjmującego w odniesieniu do lokalizacji i parametrów technicznych sprzętu Kwatera Główna ma prawo wwozić, tworzyć, mieć dostęp do, eksploatować oraz utrzymywać, tymczasowo bądź na stałe, na terenie lub poza terenem swojej siedziby, wszelkie obiekty telekomunikacyjne oraz wojskowe stacje radiowe niezbędne do pełnienia funkcji operacyjnych, prowadzenia ćwiczeń wojskowych, manewrów lub potrzebne w sytuacjach wyjątkowych.

(2) Używane pasma częstotliwości zostaną uzgodnione z organami Państwa przyjmującego. Organy Państwa przyjmującego oraz Kwatera Główna podejmą działania w celu uniknięcia lub wyeliminowania interferencji z urządzeniami łączności wojskowej i cywilnej oraz elektrycznymi.

(3) Wojskowe stacje radiowe oraz telekomunikacyjne należące do Kwatery Głównej mogą być używane wyłącznie w celach służbowych.

(4) Kryteria, przepisy i stawki wynagrodzenia za pracę oraz usługi operatorów telekomunikacyjnych nie powinny być mniej korzystne niż stosowane do Sił Zbrojnych Państwa przyjmującego.

(5) Przy tworzeniu i eksploatacji obiektów telekomunikacyjnych Kwatera Główna powinna przestrzegać postanowień Międzynarodowej Konstytucji Telekomunikacyjnej oraz Konwencji z dnia 22 grudnia 1992 r., jak również wszelkich innych międzynarodowych przepisów dotyczących telekomunikacji obowiązujących w Państwie przyjmującym. Kwatera Główna będzie zwolniona z tych przepisów w takim samym zakresie jak Siły Zbrojne Państwa przyjmującego.

(6) Kwatera Główna będzie mieć prawo do wysyłania i otrzymywania zaszyfrowanych wiadomości.

Artykuł 15

Usługi pocztowe

(1) Korespondencja służbowa Kwatery Głównej może być wysyłana za pośrednictwem placówek pocztowych lub usług kurierskich bądź też przy użyciu wewnętrznych kanałów wojskowych. O ile jest to konieczne, korespondencja ta powinna być zwolniona z opłaty pocztowej na tej samej zasadzie co korespondencja Sił Zbrojnych Państwa przyjmującego.

(2) Wszelka korespondencja wysyłana pocztą oraz przesyłki kurierskie oznaczone jako służbowe, zarówno otrzymywane, jak i wysyłane przez Kwaterę Główną, powinny być zwolnione z kontroli celnej oraz cenzury. Tego typu korespondencja lub materiały muszą być oznakowane w następujący sposób: „Korespondencja służbowa Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego". Przesyłki kurierskie nie będą wysyłane za pośrednictwem cywilnych urzędów pocztowych Państwa przyjmującego.

Artykuł 16

Transport oraz pojazdy

(1) Przepisy dotyczące ruchu drogowego Państwa przyjmującego będą mieć zastosowanie do służbowych pojazdów i przyczep należących do Kwatery Głównej oraz do prywatnych pojazdów i przyczep sił zbrojnych, personelu cywilnego oraz członków rodzin, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

(2) [34] Tablice rejestracyjne na pojazdach i przyczepach służbowych należących do Kwatery Głównej mogą być wystawiane przez Kwaterę Główną. Powyższe pojazdy i przyczepy służbowe Kwatery Głównej nie podlegają przepisom Państwa przyjmującego odnośnie do obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów samochodowych przez ich właścicieli.

(3) Pojazdy i przyczepy służbowe należące do Kwatery Głównej będą traktowane tak samo jak pojazdy Polskich Sił Zbrojnych pod względem opłat za korzystanie z dróg.

(4) Właściwe organy państwa przyjmującego powinny zwolnić pojazdy samochodowe i przyczepy należące do Kwatery Głównej z obowiązku przestrzegania przepisów obowiązujących w Państwie przyjmującym w sprawie konstrukcji, projektowania i wyposażenia pojazdów samochodowych i przyczep, z odpowiednim poszanowaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeśli takie zwolnienie jest niezbędne do pełnienia funkcji przez Kwaterą Główną.

(5) Kwatera Główna ma prawo do odstępstw od przepisów o ruchu drogowym w zakresie i stopniu dozwolonym dla Sił Zbrojnych Państwa przyjmującego, jeśli pojazdy i przyczepy zostaną wyraźnie oznakowane przez Kwaterę Główną.

Artykuł 17

Bezpieczeństwo danych

(1) Tajne dokumenty NATO będące w posiadaniu Korpusu powinny być traktowane i chronione zgodnie z odpowiednimi przepisami NATO w sprawie bezpieczeństwa danych.

(2) Kwatera Główna opracuje wspólne przepisy wykonawcze w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informatycznego (IT Security), które będą podlegać zatwierdzeniu przez właściwe organy państwowe.

(3) Państwa Założycielskie [35] będą współpracować przy wprowadzaniu w życie postanowień niniejszego artykułu oraz wspomagać się nawzajem w przestrzeganiu ich stosowania.

Artykuł 18

Ochrona danych osobowych

(1) [36] Dane osobowe będą przekazywane i przetwarzane wyłącznie w celach przewidzianych w Umowie NATO SOFA Protokole Paryskim oraz w niniejszej konwencji. Należy przestrzegać ograniczeń obowiązujących w prawodawstwie Państwa Założycielskiego dostarczającego informacji. Państwa Założycielskie uzgodnią wspólne przepisy w sprawie zbierania, przetwarzania i używania danych osobowych.

(2) Niniejszy artykuł nie będzie stanowić zobowiązania dla któregokolwiek z Państw Założycielskich [37], polegającego na podjęciu działań będących w sprzeczności z jej prawem lub jej żywotnymi interesami w sferze bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego.

Artykuł 19

Rozstrzyganie sporów

[38] Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej konwencji powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji między Państwami Założycielskimi bez odwoływania się do stron trzecich.

Artykuł 20

Przystąpienie innych państw

Inne Państwa–Strony Traktatu Północnoatlantyckiego mogą przystąpić do niniejszej konwencji na podstawie zaproszenia Państw Założycielskich [39] tej konwencji na uzgodnionych szczegółowych warunkach.

Artykuł 20a

Uczestnictwo wielonarodowe

[40] Bez przystępowania do niniejszej konwencji, inne Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego mogą uczestniczyć w Korpusie na warunkach określonych przez ministerstwa obrony Państw Założycielskich.

Artykuł 21

Wejście w życie, rejestracja w ONZ, poprawki i przegląd konwencji

(1) Niniejsza konwencja wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania ostatniej noty stwierdzającej, iż zostały spełnione niezbędne do tego wymogi wewnętrzne.

(2) Po wejściu w życie niniejsza konwencja zostanie zarejestrowana przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej poinformuje Rząd Królestwa Danii oraz Rząd Republiki Federalnej Niemiec o fakcie rejestracji oraz o numerze rejestracyjnym, gdy tylko zostanie o tym powiadomiony przez Sekretariat.

(3) Niniejsza konwencja może być zmieniana lub uzupełniana w każdym czasie za wspólną pisemną zgodą Państw Założycielskich [41] oraz zgodnie z wymogami procedur wewnętrznych.

(4) Niniejsza konwencja może być poddana przeglądowi na wniosek każdej z Państw Założycielskich [42].

(5) [43] Niniejsza konwencja może być wypowiedziana przez każdą z Państw Założycielskich, z zachowaniem pisemnego terminu wypowiedzenia wynoszącego dwanaście miesięcy, o czym powinny być powiadomione pozostałe Strony. Państwa Założycielskie powinny się skonsultować ze sobą w celu uzgodnienia warunków wypowiedzenia, które byłyby do przyjęcia dla wszystkich Stron.

Sporządzono w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. w trzech egzemplarzach, w języku angielskim.

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej: J. Onyszkiewicz

Z upoważnienia Rządu Królestwa Danii: H. Haekkerup

Z upoważnienia Rządu Republiki Federalnej Niemiec: V. Ruehe J. Bauch

CONVENTION

between the Government of the Republic of Poland, the Government of the Kingdom of Denmark, and the Government of the Federal Republic of Germany on the Multinational Corps Northeast

The Government of the Republic of Poland, the Government of the Kingdom of Denmark, and the Government of the Federal Republic of Germany –

Considering the accession of the Republic of Poland to the North Atlantic Treaty of 4 April 1949 as amended on 17 October 1951 and to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces (NATO SOFA) of 19 June 1951,

Taking note of the Memorandum of Understanding between their Ministries of Defence of 17 August 1995,

Endorsing the decision taken by their Ministers of Defence on 16 April 1998 on the establishment of the Multinational Corps Northeast (hereinafter referred to as the Corps) –

Have agreed as follows:

Article 1

Purpose of the Convention

(1) The purpose of this Convention is to define the responsibilities of the Contracting Parties, the principles of organisation and co-operation in the Corps, and the status of its Headquarters.

(2) Implementing arrangements will be concluded by Ministries of Defence.

Article 2

Definitions

For the purpose of this Convention the following definitions shall apply:

a) Corps. All elements as mentioned in Article 4 of this Convention including personnel, material and goods provided by the Contracting Parties due to the co-operation for common purposes.

b) Headquarters. All elements as mentioned in Article 4 paragraph 1 lit. a) and b) and paragraphs 2 and 3 of this Convention including personnel, material and goods provided by the Contracting Parties due to the co-operation for common purposes.

c) Agreement. The Agreement concerning Operation of the Multinational Corps Northeast.

Article 3

Tasks and Missions

(1) Within the limits of national constitutions and in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations, pursuant to the decisions taken by the competent organs of the participating States, the Corps will be tasked:

a) to plan and operate for collective defence purposes under Article 5 of the North Atlantic Treaty;

b) to contribute with its Headquarters within the framework of the United Nations, the North Atlantic Treaty Organisation, or regional arrangements pursuant to Chapter VIII of the Charter of the United Nations, to multinational crisis management operations including peace support operations, e.g. as a Land Component Command in a Combined Joint Task Force (CJTF) context or as a Force Command; these missions may be conducted with forces subordinated or added to the Corps for those purposes;

c) with its Headquarters to plan, prepare and on request to conduct humanitarian and rescue missions including natural disaster relief missions.

(2) The Corps will be assigned to NATO and in this respect primarily affiliated to the Baltic Approaches (BALTAP)/Joint Headquarters Northeast (JHQ Northeast) for common training and exercise purposes. It may be made available to other relevant organisations on a case-by-case basis as decided by competent national authorities.

(3) National contributions to the Corps shall also be available for national purposes.

Article 4

Organisational Structure of the Corps

(1) The Corps will consist of;

a) a multinational Headquarters, i.e. the Corps Staff, including a multinational Communications and Information Systems Centre (CISC) Platoon and the Headquarters Company provided by Poland;

b) the multinational Command Support Brigade Headquarters, in the peacetime establishment integrated with a nucleus in the Corps Staff (G 6); and

c) national contributions assigned to the Corps as laid down in the Agreement or made available to it by the Contracting Parties on a case-by-case basis.

(2) The Corps will be supported by a collocated Air Operations Co-ordination Centre (AOCC) and a Maritime Liaison Cell (MLC).

(3) The national contributions to the Headquarters will be supported by national support elements (NSE).

Article 5

Language

English shall be the official working language of the Corps.

Article 6

Legal Status

(1) The provisions of the NATO SOFA shall apply to the Headquarters and to its military and civilian personnel and their dependents. As far as personnel and materiel of the Corps are concerned, the NATO SOFA and other existing visiting forces agreements are supplemented by this Convention but remain otherwise unaffected.

(2) For the purpose of applying the provisions of the NATO SOFA to the Headquarters the expressions "force", "civilian component" and "dependent", wherever they occur in the NATO SOFA shall have the meanings set out below:

a) "force" means the personnel attached to the Headquarters who belong to the land, sea or air armed services of any Contracting Party;

b) "civilian component" means civilian personnel who are not stateless persons, nor nationals of any State which is not a Contracting Party, nor nationals of, nor ordinarily resident in the Receiving State and who are attached to the Headquarters and in the employ of an armed service of a participating State;

c) "dependent" means the spouse of a member of a force or civilian component, as defined in sub-paragraphs a) and b) of this paragraph, or a child of such member depending on him or her for support.

(3) The Headquarters shall be considered to be a force for the purposes of Article II, paragraph 2 of Article V, paragraph 10 of Article VII, paragraph 5 of Article VIII, paragraphs 2, 3, 4, 7 and 8 of Article IX, and Article XIII of NATO SOFA.

Article 7

Payment of Claims

Claims of third parties, other than contractual claims, arising out of acts or omissions of members of the elements of the Corps mentioned in Article 4 paragraph 1 lit. a) (excluding the elements of the Headquarter Company which are responsible for the administration, guarding and management of the barracks), paragraph 1 lit. b) and paragraph 2, done in performance of official duty or arising out of the official use of any materiel used by these elements and causing damage, shall be equally shared by the Contracting Parties and paid entirely from the Multinational Budget, as defined in Article 10.

Article 8

Exemption from Taxation

(1) The exemption from taxation accorded under Article X of NATO SOFA to members of a force or civilian component in respect of their salaries and emoluments shall apply, as regards personnel of the Headquarters to salaries and emoluments paid to them as such personnel by the armed service to which they belong or by which they are employed, except that this paragraph shall not exempt any such member or employee from taxation imposed by the sending State.

(2) For the purpose of facilitating the establishment, construction, maintenance and operation of the Headquarters duties and taxes for goods and services related thereto shall be waived as far as practicable. Details shall be regulated in an arrangement between the Headquarters and the competent Polish authorities.

(3) Goods and services imported by the personnel of the Headquarters or their dependents for their own private consumption or use shall be exempted from any duties and taxes. Types and quantities of these goods and services shall be specified in an arrangement between the Headquarters and the competent Polish authorities.

(4) Goods and services imported by the Headquarters for the use of the Headquarters or to be sold in messes, canteens and bars operating in the Headquarters shall be exempted from any duties and taxes. Types and quantities of these goods and services shall be specified in an arrangement between the Headquarters and the competent Polish authorities.

(5) Surplus and used equipment imported or procured by the Headquarters free of taxes or duties may be sold or otherwise made available to other users only in accordance with applicable provisions of the Receiving State.

(6) The provisions in paragraphs 5 and 6 of Article XI of NATO SOFA shall not apply to nationals of the Receiving State, unless such nationals belong to the armed services of a participating State other than the Receiving State.

(7) The expression "duties and taxes" does not include charges for services rendered.

Article 9

Accounts

(1) To enable it to operate the Multinational Budget, the Headquarters may hold currency of any kind and operate accounts in any currency.

(2) The Contracting Parties shall facilitate transfers of the funds of the Headquarters from one country to another and the conversion of any currency held by the Headquarters into any other currency, when necessary to meet the requirements of the Headquarters.

(3) The bank accounts of the Headquarters can be exempted from national currency regulations, and from any emergency measures against bank accounts according to an agreement concluded between the bank and the Headquarters.

Article 10

Multinational Budget

(1) There shall be an equally shared Multinational Budget for the elements of the Corps mentioned in paragraph 2. The scope and funding of the Multinational Budget shall be agreed upon annually by the Ministries of Defence in accordance with national provisions.

(2) The elements of the Corps which are to be funded equally by the Contracting Parties are those defined in Article 4 paragraph 1 lit. a) (excluding the elements of the Headquarters Company which are responsible for the administration, guarding, and management of the Barracks), paragraph 1 lit. b) and paragraph 2.

(3) The principles established in current NATO rules and regulations for administration and financial management shall apply, as far as not otherwise agreed.

(4) The execution of the Multinational Budget and the multinational accounts shall be audited annually by the competent national audit institutions on a rotational basis. The audit includes financial and performance aspects. The auditing shall be based on mutually accepted auditing standards and procedures.

(5) Independently from the rotational audit, the national audit institutions are entitled to request all information and examine all files they consider necessary for auditing the national contributions and informing their respective governments and parliaments. These requests shall be channelled through the Commander of the Corps.

Article 11

Contracting Capacity

(1) The Headquarters shall have the capacity on behalf of the participating States:

a) to enter into contracts;

b) to acquire and dispose of movable property; and

c) to file, consider and settle or adjudicate claims in this respect.

(2) Contracts for combined purposes debited to the Multinational Budget shall be concluded, with ensuing legal effect, for the participating States. Based on the requirements submitted by the Commander of the Corps the competent national authorities shall co-operate by common consent.

(3) All assets financed from the Multinational Budget shall become joint property of the participating States. The provisions and procedures which govern the disposal of joint property shall be laid down in separate arrangements.

(4) If legal proceedings are initiated as a result of the contracts identified in paragraph 1 above, the Receiving State shall assume responsibility for legal representation. In third countries the State of which the person authorised to conclude contracts is a national shall assume this responsibility. Costs of legal proceedings shall be borne by the Multinational Budget.

(5) All costs resulting from or relating to the contracts as mentioned in paragraph 1 shall be borne by the Multinational Budget.

Article 12

Inviolability of Official Documents

The archives and other official documents of the Headquarters kept in premises used by the Headquarters or in the possession of any properly authorised member of the Headquarters shall be inviolable, unless the Headquarters has waived this immunity. The Headquarters shall, at the request of the Receiving State and in the presence of a representative of that State, verify the nature of any documents to confirm that they are entitled to immunity under this Article.

Article 13

Inviolability of Premises

(1) The laws of the Receiving State apply within the premises of the Headquarters. The courts or other appropriate organs of the Receiving State have jurisdiction, as provided in applicable laws and subject to the provisions of NATO SOFA, over acts, transactions or omissions taking place on the premises of the Headquarters.

(2) Subject to the following provisions, the premises of the Headquarters shall be inviolable:

a) Officials, including customs officers and labour inspectors, entitled under the law of the Receiving State to enter the premises for the purposes of performing their official functions shall do so only if duly authorised by the Commander or his representative;

b) In cases of emergency, or by virtue of an order issued by an investigating magistrate, such authorisation shall be given to such persons as are entitled to enter premises or installations in such cases.

(3) The Headquarters will take all feasible measures to prevent its premises from being used as a refuge by persons who are avoiding arrest under any law of the Receiving State, who are requested by the Receiving State for extradition or expulsion to another country or who are endeavouring to avoid service of legal process.

Article 14

Communications

(1) In agreement with the appropriate authorities of the Receiving State regarding locations and technical details of equipment, the Headquarters may import, establish, access, operate and maintain, on either a temporary or permanent basis, inside or outside the premises occupied by it, such telecommunications facilities and military radio stations as may be required for its operational functions, military exercises, manoeuvres or emergencies.

(2) The frequencies to be used will be agreed with the authorities of the Receiving State. The authorities of the Receiving State and the Headquarters will take measures to avoid or eliminate interference with military and civilian telecommunication services and electrical facilities.

(3) Military radio and telecommunications stations of the Headquarters will be used exclusively for official purposes.

(4) The criteria, regulations and rates for work and services of the telecommunications operators shall not be less favourable than those applied to the Armed Services of the Receiving State.

(5) In establishing and operating telecommunications facilities, the Headquarters shall observe the provisions of the International Telecommunications Constitution and Convention, of 22 December 1992, and of any other international provision in the field of telecommunications binding in the Receiving State. The Headquarters shall be exempt from this provision to the extent that such exemption is granted to the Armed Forces of the Receiving State.

(6) The Headquarters shall be entitled to send and receive messages in cipher.

Article 15

Postal Services

(1) The Headquarters official mail may be sent through the postal or courier services of the Receiving State or through national military channels. Where appropriate, it shall be exempt from prepaid postage in the same way as mail sent by the Armed Forces of the Receiving State.

(2) All mail and courier material which is certified as being official and which is addressed to or sent by the Headquarters shall be exempt from customs examinations and censorship. Such mail or material will be marked with the term "Headquarters, Multinational Corps Northeast Official Mail". Courier mail will not be sent through civilian postal services of the Receiving State.

Article 16

Traffic and Vehicles

(1) The traffic regulations of the Receiving State shall apply to the official vehicles and trailers of the Headquarters and to private vehicles and trailers of members of the force, civilian component and dependents, subject to the following provisions.

(2) The licence plates for official vehicles and trailers of the Headquarters shall be issued by the Headquarters. These official vehicles and trailers shall not be subject to regulations of the Receiving State concerning compulsory insurance of holders of motor vehicles.

(3) Official vehicles and trailers of the Headquarters shall receive the same treatment as service vehicles of the Polish Armed Forces with regard to fees and tolls for road use.

(4) The competent authorities of the Receiving State shall, in respect of motor vehicles and trailers of the Headquarters, grant exemptions from regulations of the Receiving State concerning the construction, design and equipment of motor vehicles and trailers, with due regard to public safety and order, if such exemption is necessary for the fulfilment of the functions of the Headquarters.

(5) Deviations from the regulations governing conduct in road traffic shall be permitted to the Headquarters on such conditions and to such extent as are permitted to the Armed Forces of the Receiving State, if the vehicles and trailers are clearly marked as belonging to the Headquarters.

Article 17

Security

(1) NATO classified material within the Corps shall be treated and protected in accordance with applicable NATO security provisions.

(2) The Headquarters will develop common implementing regulations in the field of security including security of information technology (IT Security) for approval by competent national authorities.

(3) The Contracting Parties shall co-operate in the implementation of this Article and support each other in assuring its application.

Article 18

Personal Data Protection

(1) Personal data shall be passed and processed solely for the purposes envisaged in the NATO SOFA and in this Convention. Restrictions in possible applications based on the legislation of the Contracting Party supplying the information shall be observed. The Contracting Parties shall agree on common regulations on collection, processing and use of personal data.

(2) This Article shall not impose an obligation on the Contracting Parties to carry out measures which would contravene its laws or conflict with its predominant interests with regard to the protection of the security of the State or of public safety.

Article 19

Settlement of Disputes

Any dispute concerning the interpretation or application of this Convention shall be settled through negotiations between the Contracting Parties without recourse to third parties. As far as relevant, experiences and common practice deriving from the application of the Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty of the 28 August 1952 shall be used for interpretation.

Article 20

Accession of Other States

Other States Party to the North Atlantic Treaty may, at the invitation of the Contracting Parties to this Convention, join this Convention under conditions to be agreed in detail.

Article 21

Entry into Force, UN Registration, Amendments and Review of the Convention

(1) This Convention shall enter into force thirty days after the date of receipt of the last notification that the national requirements for entry into force have been fulfilled.

(2) As soon as this Convention enters into force, it shall be registered by the Government of the Republic of Poland with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. The Government of the Republic of Poland shall inform the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Federal Republic of Germany of the registration and the registration number as soon as it is notified by the Secretariat.

(3) This Convention may be amended or supplemented by mutual written consent of the Contracting Parties and due to required national procedures.

(4) This Convention shall be reviewed upon request of one of the Contracting Parties.

(5) This Convention may be terminated by each of the Contracting Parties giving twelve months notice in writing to the others. The Contracting Parties shall consult each other to agree on mutually acceptable conditions of termination.

Done at Szczecin on 5 September 1998 in triplicate, in the English language.

For the Government of the Republik of Poland: J. Onyszkiewicz

For the Government of the Kingdom of Denmark: H. Haekkerup

For the Government of the Federal Republic of Germany:

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona oraz

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 23 września 1999 r.

Treść zmiany do wersji angielskiej

[1] Preambuła Konwencji w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 1-3 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[2] Art. 1 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 4 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[3] Art. 1 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 5 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[4] Art. 2 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 6 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[5] Art. 2 lit. b) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 7 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[6] Art. 2 lit. d) dodana przez art. 1 ust. 8 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[7] Art. 2 lit. e) dodana przez art. 1 ust. 8 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[8] Art. 2 lit. f) dodana przez art. 1 ust. 8 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[9] Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 9 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[10] Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 9 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[11] Art. 4 ust. 1 lit. c) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 10 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[12] Art. 4 ust. 4 dodany przez art. 1 ust. 11 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[13] Art. 6 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 12 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[14] Art. 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 12 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[15] Art. 6 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 12 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[16] Art. 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 13 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[17] Art. 8 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 14 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[18] Art. 8 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 15 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[19] Art. 8 ust. 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 16 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[20] Art. 9 ust. 1 skreślony przez art. 1 ust. 17 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[21] Art. 9 ust. 2 skreślony przez art. 1 ust. 17 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[22] Tytuł art. 10 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 18 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[23] Art. 10 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 19 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[24] Art. 10 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 20 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[25] Art. 10 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 21 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[26] Art. 11 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 22 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[27] Art. 11 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 23 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[28] Art. 11 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 24 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[29] Art. 11 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 25 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[30] Art. 11 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 25 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[31] Art. 11 ust. 6 dodany przez art. 1 ust. 26 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[32] Art. 12 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 27 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[33] Art. 13 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 28 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[34] Art. 16 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 29 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[35] Art. 17 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 30 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[36] Art. 18 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 31 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[37] Art. 18 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 32 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[38] Art. 19 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 33 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[39] Art. 20 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 34 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[40] Art. 20a dodany przez art. 1 ust. 35 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[41] Art. 21 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 36 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[42] Art. 21 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 36 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

[43] Art. 21 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust. 36 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2112). Zmiana weszła w życie 2 maja 2012 r.

Wersja angielskojęzyczna niezaktualizowana.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00