Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2006 nr 50 poz. 370
Wersja archiwalna od 2006-04-12 do 2011-06-14
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2006 nr 50 poz. 370
Wersja archiwalna od 2006-04-12 do 2011-06-14
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 109, poz. 627) oraz zastąpione przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty więcej …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

Na podstawie art. 162 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.Rozporządzenie określa szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników przez podmioty uprawnione, wymienione w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”, oraz wzór karty zgłoszenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, zwanej dalej „kartą”, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

2. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

3. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście, o której mowa w ust. 2.

4. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.1. Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach organów gmin.

2. Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.1. Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

2. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.1. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu.

2. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7.[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 15 marca 2006 r. (poz. 370)

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 kwietnia 2006 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00