Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2006 nr 139 poz. 988
Wersja archiwalna od 2007-01-01 do 2011-10-23
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2006 nr 139 poz. 988
Wersja archiwalna od 2007-01-01 do 2011-10-23
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016) oraz zastąpione przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od więcej …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 r., Nr 246, poz. 1800)  

Na podstawie art. 17a ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.Rozporządzenie określa:

1) wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych oraz szczegółowy zakres danych w nim zawartych;

2) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego;

3) przypadki, w których może być złożone wspólne zeznanie podatkowe, oraz tryb jego składania.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.Określa się wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, stanowiący załącznik [1] do rozporządzenia, do którego składania obowiązani są podatnicy podatku od spadków i darowizn.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.Podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

1) nabycie rzeczy lub praw majątkowych, w szczególności: orzeczenie sądu, testament, umowę, ugodę, zaświadczenie banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci;

2) posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej;

3) istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia, w szczególności: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym, faktury dokumentujące poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[2] 1. W przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników, mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zeznanie podatkowe składa się wraz z informacją o pozostałych podatnikach, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym tytułem zasiedzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 40, poz. 462, z 2002 r. Nr 234, poz. 1967, z 2003 r. Nr 146, poz. 1418 oraz z 2005 r. Nr 6, poz. 36).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 26 lipca 2006 r (poz. 988)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 246, poz. 1800). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2007 r.

[2] § 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 246, poz. 1800). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2007 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00