Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2006 nr 189 poz. 1393
Wersja aktualna od 2006-11-03
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2006 nr 189 poz. 1393
Wersja aktualna od 2006-11-03
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.1. Legitymacja służbowa nauczyciela, zwana dalej „legitymacją”, potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

2. Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.1. Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.

2. Legitymację wystawia się na:

1) okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego;

2) czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.1. Dyrektor szkoły wydaje nową legitymację w przypadku:

1) utraty dotychczasowej legitymacji;

2) zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela bądź zmiany nazwy pracodawcy;

3) uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela;

4) upływu terminu ważności legitymacji.

2. Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi szkoły.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2, dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji. Stwierdzenia nieważności legitymacji dokonuje się poprzez jej przecięcie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły anuluje legitymację poprzez obcięcie jednego z rogów legitymacji i zachowuje ją w aktach osobowych nauczyciela.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej w z: M. Orzechowski

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 września 2006 r. (poz. 1393)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA

infoRgrafika

Opis:

1. Blankiet legitymacji wykonany jest z wielowarstwowej karty laminowanej o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810.

2. Poddruk blankietu legitymacji wykonany w technice offsetowej w standardzie 5 + 4 (CMYK i Pantone 286 na stronie 1 karty oraz CMYK na stronie 2). W procesie zadrukowywania blankietu (poddruk offsetowy) nanoszone są następujące elementy:

1) tło z elementami grafiki w kolorach CMYK;

2) elementy zabezpieczające wykonane techniką giloszową, z liniami pozytywowymi w kolorze Pantone 286 i negatywowymi białymi, o grubości 0,25 pkt;

3) napis: „LEGITYMACJASŁUŻBOWANAUCZYCIELA” wykonany w technice mikrodruku, na całej długości karty, na białym pasku o szerokości 0,4 mm przebiegającym poziomo w odległości 4,5 mm od dolnej krawędzi legitymacji, krojem ArialCE o wielkości 0,8 pkt, w kolorze Pantone 286;

4) godło państwowe o wysokości 8,2 mm i napis „Rzeczpospolita Polska” w dwóch wierszach, wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 4,5 pkt, w kolorze czarnym;

5) napisy na stronie:

a) 1:

- „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA” wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze białym (z czarnym cieniem przesuniętym względem napisu o 0,18 mm w prawo i w dół),

- „TEACHER IDENTITY CARD” wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 6 pkt, w kolorze białym (z czarnym cieniem przesuniętym względem napisu o 0,18 mm w prawo i w dół),

- „NAZWISKO/SURNAME”, „IMIONA/NAMES”, „PODPIS POSIADACZA/HOLDER SIGNATURE”, wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 3 pkt, w kolorze czarnym,

b) 2, wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 3 pkt, w kolorze czarnym:

- „NAZWA PRACODAWCY/EMPLOYER NAME”,

- „LEGITYMACJA WAŻNA DO/EXPIRY DATE”;

6) biały obszar przeznaczony na zdjęcie posiadacza legitymacji, o wymiarach 20 x 25 mm w odległości 3 mm od prawego brzegu karty i 9 mm od dolnego brzegu karty.

3. W procesie personalizacji legitymacji nanoszone są następujące dane:

1) na stronie 1:

a) kolorowe zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi,

b) nazwisko w dwóch wierszach do 14 znaków każdy oraz imię w dwóch wierszach do 14 znaków każdy, wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja „LITERY DUŻE”,

c) podpis posiadacza;

2) na stronie 2, krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym:

a) nazwa pracodawcy, w czterech wierszach do 30 znaków każdy, notacja „LITERY DUŻE”,

b) data ważności legitymacji w formacie ddmmrrrr.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00