Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2006 nr 243 poz. 1762
Wersja archiwalna od 2014-10-25 do 2016-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2006 nr 243 poz. 1762
Wersja archiwalna od 2014-10-25 do 2016-01-01
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2014 r., poz. 1379)   Pokaż wszystkie zmiany

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.Rozporządzenie określa:

1) zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych;

2) wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, zawiera następujące dane:

1) datę powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku;

2) miejsce i cel składania zgłoszenia;

3) dane identyfikujące podatnika obowiązanego do złożenia zgłoszenia i jego adres zamieszkania;

4) dane identyfikujące spadkodawcę, darczyńcę lub inną osobę, od której lub po której zostały nabyte własność rzeczy lub prawa majątkowe, oraz adres zamieszkania tej osoby;

5) tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych;

6) dane dotyczące rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych;

7) dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych;

8) dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której została nabyta własność rzeczy lub praw majątkowych;

9) oświadczenie i podpis nabywcy.

2. W przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – w zgłoszeniu, o którym mowa w § 1, powinny być zawarte także dane dotyczące sposobu przekazania środków pieniężnych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.Określa się wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 222, poz. 1629.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 grudnia 2006 r. (poz. 1762)

WZÓR – ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH SD-Z2 [1]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. poz. 1379). Zmiana weszła w życie 25 października 2014 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. poz. 1379) w przypadku gdy nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy podatnika albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r., podatnik może złożyć zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych według wzoru obowiązującego przed 25 października 2014 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00