Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2008 nr 105 poz. 669
Wersja archiwalna od 2008-07-04 do 2023-02-23
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2008 nr 105 poz. 669
Wersja archiwalna od 2008-07-04 do 2023-02-23
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego prowadzą czynności kontrolne na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i imiennego upoważnienia wydanego przez organ, który zarządził kontrolę, lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00