Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2011 nr 25 poz. 131
Wersja archiwalna od 2011-02-12 do 2012-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2011 nr 25 poz. 131
Wersja archiwalna od 2011-02-12 do 2012-01-01
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Wzory oświadczenia, deklaracji i informacji podatkowych] Określa się wzór:

1) oświadczenia:

a) pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne (PIT-2A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-12), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) deklaracji:

a) rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

b) do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok podatkowy (PIT-6/PIT-6L), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

c) rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

3) informacji o:

a) wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

b) dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

c) wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

d) wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Stosowanie wzorów oświadczenia, deklaracji i informacji podatkowych] 1. Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Finansów: w z. L. Kotecki

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 74, poz. 445, z 2008 r. Nr 235, poz. 1591 oraz z 2009 r. Nr 150, poz. 1210), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 stycznia 2011 r. (poz. 131)

Załącznik nr 1

PIT-2

infoRgrafika

Załącznik nr 2

PIT-2A

infoRgrafika

Załącznik nr 3

PIT-3

infoRgrafika

Załącznik nr 4

PIT-12

infoRgrafika

Załącznik nr 5

PIT-4R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6

PIT-6 / PIT-6L

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7

PIT-8AR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8

PIT-8C

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 9

PIT-11

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 10

PIT-R

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 11

IFT-1 / IFT-1R

infoRgrafika

infoRgrafika

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00