Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2011 nr 216 poz. 1276
Wersja archiwalna od 2014-09-01 do 2016-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2011 nr 216 poz. 1276
Wersja archiwalna od 2014-09-01 do 2016-01-01
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 września 2011 r.

w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2014 r., poz. 939)  

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:

1) wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych oraz szczegółowy zakres danych w nim zawartych;

2) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego;

3) przypadki, w których może być złożone wspólne zeznanie podatkowe, oraz tryb jego składania.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych] Określa się wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia, do którego składania obowiązani są podatnicy podatku od spadków i darowizn.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Podatnicy podatku od spadków i darowizn] Podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

1) nabycie rzeczy lub praw majątkowych, w szczególności: orzeczenie sądu, testament, umowę, ugodę, zaświadczenie banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci;

2) posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej;

3) istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia, w szczególności: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym, faktury dokumentujące poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Nabycie udziałów we współwłasności] 1. W przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników, mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zeznanie podatkowe składa się wraz z informacją o pozostałych podatnikach, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym tytułem zasiedzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Przepisy przejściowe] Do wyczerpania nakładów druków formularzy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., może być stosowany wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem przypadków nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego lub windykacyjnego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2011 r.3)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 139, poz. 988 i Nr 246, poz. 1800).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 26 września 2011 r. (poz. 1276)

SD-3 [1]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. poz. 939). Zmiana weszła w życie 1 września 2014 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00