Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1634
Wersja archiwalna od 2015-01-01 do 2016-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1634
Wersja archiwalna od 2015-01-01 do 2016-01-01
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Wzory oświadczeń, deklaracji i informacji] Określa się wzór:

1) oświadczenia:

a) pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne (PIT-2A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-12), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) deklaracji:

a) rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

b) do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6/PIT-6L), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

c) rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

3) informacji o:

a) wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

b) dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

c) wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

d) wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Inne wzory deklaracji oraz informacji] Określa się:

1) wzór deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014 r. (PIT-8AR), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

2) wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. (PIT-11), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

3) wzór informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania za 2014 r. (IFT-1/IFT-1R), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Stosowanie przepisów dotychczasowych] 1. Wzory, określone w:

1) załącznikach nr 1–6 oraz 8, 10 do rozporządzenia, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2014 r.;

2) załącznikach nr 7, 9 i 11 do rozporządzenia, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i § 2 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) zostały złożone na formularzach dotychczasowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1054).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328 i 1563.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 listopada 2014 r. (poz. 1634)

Załącznik nr 1

PIT-2

infoRgrafika

Załącznik nr 2

PIT-2A

infoRgrafika

Załącznik nr 3

PIT-3

infoRgrafika

Załącznik nr 4

PIT-12

infoRgrafika

Załącznik nr 5

PIT-4R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6

PIT-6 / PIT-6L

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7

PIT-8AR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8

PIT-8C

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 9

PIT-11

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 10

PIT-R

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 11

IFT-1 / IFT-1R

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 12

PIT-8AR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 13

PIT-11

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 14

IFT-1 / IFT-1R

infoRgrafika

infoRgrafika

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00