Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1786
Wersja archiwalna od 2018-01-01 do 2018-05-19
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1786
Wersja archiwalna od 2018-01-01 do 2018-05-19
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. poz. 1930) oraz zastąpione przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936). 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398)

t.j. z dnia 10 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1050)

t.j. z dnia 11 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786)

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 1621)  

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów;

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

5) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;

6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej „ustawą”;

7) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;

8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;

9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Definicje] Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) urzędzie lub jednostce – rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy;

2) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wynagrodzenia] 1. Ustala się:

1) [1] tabelę minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się:

1) wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów,

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach,

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,

5) minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

– które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Skrócenie stażu pracy wymaganego na danym stanowisku] Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej (staż pracy) określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne] 1. Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zwane dalej „wynagrodzeniem prowizyjnym”.

2. Wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się w okresach miesięcznych.

5. Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca samorządowy w regulaminie wynagradzania.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.[Dodatek specjalny] Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców – w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7.[Dodatek za wieloletnią pracę] 1. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu – do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 8.[Nagroda jubileuszowa] 1. Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

2. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

3. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

4. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

5. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

7. Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

9. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

10. Pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

11. Przepisy ust. 9 i 10 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 9.[Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy] Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10.[Stawka godzinowa] Stawkę godzinową:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

– ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 11.[Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy] Pracownikom samorządowym zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 12.[Przepis przejściowy] 1. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w urzędzie gminy w dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

2. Pracownik, który podjął zatrudnienie w urzędzie gminy po dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

3. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w komunalnym zakładzie budżetowym w dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

4. Pracownik, który podjął zatrudnienie w komunalnym zakładzie budżetowym po dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 13.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia1).


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343, z 2006 r. Nr 38, poz. 261 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 430) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 431), które utraciły moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), z tym że - zgodnie z art. 59 ust. 2 tej ustawy - przepisy tych rozporządzeń mają zastosowanie do ustalania wynagrodzeń pracowników samorządowych mianowanych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r.

Załącznik nr 1

TABELA MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ [2]

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

I

1700

II

1720

III

1740

IV

1760

V

1780

VI

1800

VII

1820

VIII

1840

IX

1860

X

1880

XI

1900

XII

1920

XIII

1940

XIV

1960

XV

1980

XVI

2000

XVII

2100

XVIII

2200

XIX

2400

XX

2600

XXI

2800

XXII

3000

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I POWOŁANIA [3]

Stawka dodatku funkcyjnego

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

1

440

2

660

3

880

4

1100

5

1320

6

1540

7

1760

8

2200

9

2750

Załącznik nr 3

WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI ORAZ DORADCÓW I ASYSTENTÓW, MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH, WARUNKI I SPOSÓB WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I MAKSYMALNY POZIOM DODATKU FUNKCYJNEGO, MAKSYMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA I MAKSYMALNY POZIOM DODATKU FUNKCYJNEGO, MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

I TABELA

stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru

A. Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Prezydent m.st. Warszawy

6 500

2 500

2

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

– powyżej 300 tys. mieszkańców

4 800–6 200

2 500

– do 300 tys. mieszkańców

4 800–6 200

2 100

3

Wójt, burmistrz w gminie:

– powyżej 100 tys. mieszkańców

4 800–6 200

2 100

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców

4 500–6 000

2 100

– do 15 tys. mieszkańców

4 200–5 900

1 900

4

Starosta w powiecie:

– powyżej 120 tys. mieszkańców

4 800–6 200

2 100

– powyżej 60 tys.
do 120 tys. mieszkańców

4 500–6 000

2 100

– do 60 tys. mieszkańców

4 200–5 900

1 900

5

Marszałek województwa w województwie:

– powyżej 2 mln mieszkańców

5 300–6 500

2 500

– do 2 mln mieszkańców

5 300–6 200

2 500

B. Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Burmistrz dzielnicy:

– powyżej 100 tys. mieszkańców

2 600–6 200

2 100

– do 100 tys. mieszkańców

2 400–6 000

2 000

2

Zastępca burmistrza dzielnicy:

– powyżej 100 tys. mieszkańców

2 400–6 000

2 100

– do 100 tys. mieszkańców

2 200–5 800

1 900

3

Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:

– powyżej 100 tys. mieszkańców

2 000–5 600

1 800

– do 100 tys. mieszkańców

1 900–5 400

1 700

II TABELA

pozostałe stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Przewodniczący zarządu związku

2 400–5 600

8

2

Zastępca przewodniczącego zarządu związku

2 200–4 800

7

3

Pozostali członkowie zarządu związku

2 000–4 400

5

4

Wicestarosta w powiecie:

– powyżej 120 tys. mieszkańców

2 400–5 600

8

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

2 200–5 200

8

– do 60 tys. mieszkańców

2 000–4 800

7

5

Pozostali członkowie zarządu w powiecie:

– powyżej 120 tys. mieszkańców

2 200–4 800

6

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

2 000–4 400

6

– do 60 tys. mieszkańców

1 900–4 000

6

6

Wicemarszałek w województwie:

– powyżej 2 mln mieszkańców

2 400–6 000

9

– do 2 mln mieszkańców

2 200–5 600

8

7

Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie:

– powyżej 2 mln mieszkańców

2 200–5 600

8

– do 2 mln mieszkańców

2 000–5 200

7

III TABELA

stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania

Lp.

Stanowisko

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy

6 000

9

wyższe2)

6

2

Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy),

skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

6 000

9

według odrębnych przepisów

3

Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)

5 600

9

wyższe2)

6

4

Zastępca wójta, burmistrza w gminie:

wyższe2)

6

– powyżej 100 tys. mieszkańców

5 600

8

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców

5 200

8

– do 15 tys. mieszkańców

4 800

7

5

Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminach:

według odrębnych przepisów

– powyżej 100 tys. mieszkańców

5 600

8

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców

5 200

8

– do 15 tys. mieszkańców

4 800

7

6

Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie:

– powyżej 120 tys. mieszkańców

5 200

8

według odrębnych przepisów

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

4 800

7

– do 60 tys. mieszkańców

4 400

6

7

Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:

według odrębnych przepisów

– powyżej 2 mln mieszkańców

6 000

9

– do 2 mln mieszkańców

5 600

8

IV TABELA

Stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę

A. w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz m.st. Warszawy Sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

XX

wyższe1)

4

Sekretarz gminy

XVII

wyższe

4

2

Zastępca skarbnika:

XVIII

wyższe

ekonomiczne lub

podyplomowe

ekonomiczne

3

– m.st. Warszawy

– miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

3

Zastępca skarbnika gminy w gminach:

wyższe ekonomiczne

3

– powyżej 100 tys. mieszkańców

XVI

lub podyplomowe

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców

XV

ekonomiczne

– do 15 tys. mieszkańców

XV

4

Główny księgowy związku

XVIII

według odrębnych przepisów

5

Kierownik urzędu stanu cywilnego

XVI

według odrębnych przepisów

6

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego,

XIII

wyższe2)

4

komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

7

Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu)

XV

jak dla geodety gminnego

8

Geodeta gminny

XIII

według odrębnych przepisów

9

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV

10

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

XV

11

Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XIV

wyższe

geodezyjne

i kartograficzne

oraz uprawnienia

zawodowe

4

Stanowiska urzędnicze

1

Komornik

XIII

wyższe2)

średnie3)

4

2

Starszy poborca

IX

średnie3)

2

3

Poborca

V

średnie3)

B. w starostwach powiatowych

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz powiatu

XVII

wyższe1)

4

2

Geodeta powiatowy

XV

3

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV

według odrębnych przepisów

4

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

XV

5

Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV

wyższe

geodezyjne

i kartograficzne

oraz uprawnienia

zawodowe

4

6

Geolog powiatowy

XV

wyższe geologiczne

5

7

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

XV

wyższe2)

5

8

Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV

według odrębnych przepisów

5

Stanowiska urzędnicze

1

Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII

według odrębnych przepisów

2

2

Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII

C. w urzędach marszałkowskich

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz województwa

XX

wyższe1)

4

2

Geolog wojewódzki

XV

wyższe geologiczne

5

3

Geodeta województwa

XVII

według odrębnych przepisów

4

Kierownik wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

XVI

D. (uchylona)

E. doradców i asystentów

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

1

Doradca

XVII

wyższe

5

2

Asystent

XI

średnie

F. we wszystkich urzędach

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Naczelnik (kierownik, dyrektor) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej), rzecznik prasowy

XV

wyższe2)

5

główny księgowy, audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

wyższe geodezyjne

i kartograficzne oraz

uprawnienia

zawodowe

4

2

Kierownik referatu (jednostki równorzędnej),

zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej)

XIII

wyższe2)

4

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

3

Zastępca głównego księgowego

XIV

wyższe

ekonomiczne lub

podyplomowe

ekonomiczne

3

4

Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

XIII

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1

Radca prawny

XIII

według odrębnych przepisów

2

Główny specjalista do spraw legislacji

XII

wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

wyższe2)

4

informatyk urzędu,

główny specjalista,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

starszy inspektor

główny specjalista ds. BHP,

starszy inspektor ds. BHP,

inspektor ds. BHP

według odrębnych przepisów

3

Inspektor

XII

wyższe2)

3

4

Starszy specjalista, starszy informatyk

XI

wyższe2)

3

starszy specjalista ds. BHP

według odrębnych przepisów

starszy geodeta,

starszy kartograf

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

4a

Starszy programista aplikacji,

starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XI

wyższe2)

3

5

Podinspektor,

informatyk

X

wyższe2)

średnie3)

3

geodeta,

wyższe geodezyjne i kartograficzne

kartograf

średnie geodezyjne i kartograficzne

3

5a

Programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

X

wyższe2)

średnie3)

3

6

Specjalista

X

średnie3)

3

specjalista ds. BHP

według odrębnych przepisów

7

Samodzielny referent

IX

średnie3)

2

8

Referent prawny

VIII

wyższe prawnicze

9

Referent prawno-administracyjny

VIII

wyższe prawnicze lub administracyjne

10

Referent,

kasjer,

księgowy

IX

średnie3)

2

11

Młodszy referent,

młodszy księgowy

VIII

średnie3)

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

XII

wyższe

3

XI

wyższe

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X

średnie

3

IX

średnie

2

VIII

średnie

3

Kierownik warsztatu,

kierownik stacji obsługi

X

średnie3)

4

kierownik biblioteki

jak dla stanowiska starszego bibliotekarza

4

Zastępca kierownika warsztatu,

zastępca kierownika stacji obsługi,

kierownik garażu

IX

średnie3)

3

starszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

5

Zaopatrzeniowiec

VIII

średnie3)

2

6

Kierownik magazynu,

kierownik hali maszyn

maszynistka klasy mistrzowskiej,

dyspozytor taboru samochodowego,

kontroler techniczny

IX

średnie3)

3

sekretarka

7

Kierownik kancelarii głównej,

kierownik kancelarii tajnej,

kierownik archiwum,

kierownik centrali telefonicznej

VIII

średnie3)

3

kancelista,

młodszy kancelista

VII

starszy magazynier,

intendent,

starsza maszynistka

VIII

bibliotekarz

według odrębnych przepisów

8

Starszy archiwista,

archiwista,

magazynier,

starszy recepcjonista,

recepcjonista,

starsza telefonistka,

maszynistka,

teletypistka

VII

średnie3)

9

Telefonistka

V

podstawowe4)

10

Pomoc administracyjna

III

średnie3)

11

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)

I

podstawowe4)

12

Kierowca autobusu

X

według odrębnych przepisów

rzemieślnik specjalista

zasadnicze zawodowe5)

3

13

Kierowca samochodu ciężarowego

IX

według odrębnych przepisów

mechanik samochodowy,

maszynista offsetowy,

kserografista

zasadnicze zawodowe5)

2

14

Konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

ślusarz-spawacz,

elektryk,

stolarz,

tapicer,

szklarz,

malarz,

introligator,

palacz c.o.

VIII

zasadnicze zawodowe5)

15

Kierowca samochodu osobowego

VII

według odrębnych przepisów

16

Operator urządzeń powielających

VI

podstawowe4)

17

Robotnik gospodarczy

V

podstawowe4)

18

Portier,

szatniarz,

dozorca,

dźwigowy,

woźny

IV

podstawowe4)

19

Sprzątaczka

III

podstawowe4)

20

Goniec

II

podstawowe4)

Stanowiska wewnętrznej służby ochrony

1

Szef ochrony

X

według odrębnych przepisów

2

Starszy wartownik-konwojent

IX

3

Wartownik-konwojent

VIII

4

Młodszy wartownik-konwojent

VII

G. w straży gminnej (miejskiej)

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Komendant w gminach:

– powyżej 100 tys. mieszkańców

XVI

wyższe2)

5

– do 100 tys. mieszkańców

XV

2

Zastępca komendanta w gminach:

– powyżej 100 tys. mieszkańców

XV

wyższe2)

4

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców

XIV

– do 15 tys. mieszkańców

XIII

3

Naczelnik

XIII

wyższe2)

4

4

Zastępca naczelnika

XIII

wyższe2)

4

5

Kierownik

XIII

wyższe2)

4

6

Zastępca kierownika

XIII

wyższe2)

3

Stanowiska urzędnicze

7

Starszy inspektor

XII

wyższe2)

średnie3)

3

6

8

Inspektor

XII

wyższe2)

średnie3)

2

5

9

Młodszy inspektor

XI

wyższe2)

średnie3)

3

10

Starszy specjalista

XI

średnie3)

3

11

Specjalista

XI

średnie3)

3

12

Młodszy specjalista

X

średnie3)

3

13

Starszy strażnik

X

średnie3)

3

14

Strażnik

IX

średnie3)

2

15

Młodszy strażnik

VIII

średnie3)

1

16

Aplikant

VII

średnie3)

H. w samorządowych jednostkach organizacyjnych

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

I. Wszystkie jednostki

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor (kierownik) jednostki, naczelnik

XIX

wyższe2) lub według odrębnych przepisów

5 lub według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki

XVII

wyższe2)

5

3

Główny księgowy

XVI

według odrębnych przepisów

4

Dyrektor biura,

kierownik oddziału (filii), rejonowego (terenowego) oddziału

XV

wyższe2)

5

5

Audytor wewnętrzny

XV

według odrębnych przepisów

6

Zastępca głównego księgowego

XIV

wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne

3

7

Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania

XII

wyższe2)

5

8

Kierownik zespołu

X

wyższe2)

5

9

Zastępca: naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania

X

wyższe2)

4

10

Kierownik sekcji (zmiany, referatu)

X

wyższe2)

4

Stanowiska urzędnicze

1

Główny specjalista,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XII

wyższe2)

4

główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

2

Radca prawny

XIII

według odrębnych przepisów

3

Starszy inspektor wojewódzki

XIV

wyższe2)

4

4

Inspektor wojewódzki statystyk,

XIII

wyższe2)

4

5

Starszy specjalista,

starszy programista aplikacji,

starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

starszy informatyk,

starszy specjalista-laborant,

starszy technolog

X

wyższe2)

3

starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

6

Starszy rewident zakładowy

IX

wyższe2)

5

7

Starszy inspektor powiatowy

XI

średnie3) i szkoła pomaturalna

4

8

Inspektor powiatowy

X

średnie3)

5

9

Starszy inspektor,

programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, informatyk,

specjalista-laborant,

technolog

IX

wyższe2)

średnie3)

3

starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

10

Specjalista, rewident zakładowy

VIII

wyższe2)

4

średnie3)

5

11

Inspektor

IX

wyższe2)

2

średnie3)

4

inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

12

Samodzielny referent,

VII

wyższe2)

2

starszy księgowy

średnie3)

4

13

Starszy referent,

starszy intendent,

starszy laborant,

VI

wyższe2)

starszy statystyk,

podinspektor,

księgowy,

kasjer

średnie3)

2

14

Laborant,

statystyk,

planista,

kosztorysant

V

średnie3)

15

Referent

V

średnie3)

16

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru,

kierownik nadzoru inwestorskiego

XIV

wyższe2) i uprawnienia budowlane

7

17

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIV

5

18

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII

wyższe2) i uprawnienia budowlane

4

średnie3) i uprawnienia budowlane

6

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik: zespołu magazynów,

IX

wyższe2)

3

centralnego magazynu

średnie3)

5

2

Kierownik magazynu,

zastępca kierownika: zespołu magazynów, centralnego magazynu

VIII

wyższe2)

2

średnie3)

4

3

Kierownik dyspozytorni

XI

średnie3)

5

4

Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki

VIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

Kierownik powielarni

VII

wyższe2)

średnie3)

4

6

Kierownik biblioteki

X

jak dla stanowiska starszego bibliotekarza

kierownik: świetlicy, klubu

średnie3)

4

7

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

IX

według odrębnych przepisów

8

Kierownik punktu sprzedaży

VIII

średnie3)

4

9

Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych,

starszy recepcjonista,

starszy magazynier,

VII

średnie3)

1

zaopatrzeniowiec,

operator sprzętu audiowizualnego,

operator urządzeń,

konserwator maszyn i urządzeń

zasadnicze zawodowe5)

2

10

Zastępca kierownika: magazynu, warsztatu

VIII

średnie3)

2

11

Starszy bibliotekarz

IX

według odrębnych przepisów

12

Maszynistka klasy mistrzowskiej,

operator elektronicznych monitorów ekranowych

VI

średnie3)

3

13

Kierownik: kancelarii, hali maszyn, archiwum

VII

średnie3)

2

14

Kierownik centrali telefonicznej

VI

średnie3)

2

15

Bibliotekarz

V

według odrębnych przepisów

16

Archiwista, kancelista

V

średnie3)

1

magazynier,

intendent

zasadnicze zawodowe5)

2

17

Starsza maszynistka

V

średnie3)

18

Recepcjonista

IV

średnie3)

1

zasadnicze zawodowe5)

2

19

Introligator,

operator urządzeń powielających,

kontystka

V

średnie3)

20

Sekretarka, maszynistka

IV

średnie3)

21

Teletypistka, telefonistka

IV

średnie3)

22

Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna)

III

średnie3)

23

Kierowca-operator maszyn specjalnych

IX

według odrębnych przepisów

24

Kierowca autobusu

VII

25

Kierowca samochodu ciężarowego:

– powyżej 13 ton,

– od 3,5 do 13 ton,

– do 3,5 ton

VIII

VII

V

26

Kierowca samochodu dostawczego

VII

27

Kierowca samochodu towarowo-osobowego

IX

28

Kierowca ciągnika

V

29

Kierowca samochodu osobowego

V

30

Kierowca transportu wewnętrznego

IV

31

Starszy majster

X

wyższe2)

3

średnie i tytuł mistrza

5

32

Starszy mistrz

IX

wyższe2)

3

średnie3) i tytuł mistrza

4

33

Majster

IX

średnie3)

3

34

Mistrz

VII

średnie3) i tytuł mistrza

3

35

Leśniczy

IX

średnie zawodowe

3

36

Rzemieślnik specjalista

VII

średnie zawodowe

4

zasadnicze zawodowe5)

37

Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne)

VII

średnie zawodowe

1

zasadnicze zawodowe5) i uprawnienia kwalifikacyjne

38

Kuchmistrz-szef kuchni

VIII

średnie3)

4

39

Sprzedawca, bufetowy

IX

zasadnicze zawodowe5)

3

40

Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz i inne), starszy konserwator, robotnik wysokowykwalifikowany

VI

średnie zawodowe

3

zasadnicze zawodowe5)

41

Kanalarz,

wulkanizator

VI

zasadnicze zawodowe5)

42

Drwal

VI

podstawowe4)

43

Motorniczy

VIII

według odrębnych przepisów

44

Dyspozytor,

kontroler ruchu

VIII

zasadnicze zawodowe5)

3

45

Szef kuchni

VII

średnie zawodowe

4

zasadnicze zawodowe5) i tytuł mistrza

46

Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne),

konserwator, robotnik wykwalifikowany

V

średnie zawodowe

zasadnicze zawodowe5)

47

Kelner

VII

zasadnicze zawodowe5)

podstawowe4)

2

48

Starsza pokojowa

V

podstawowe4)

3

49

Kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania

VII

średnie3)

2

50

Pomoc rzemieślnika, pomoc kuchenna,

IV

zasadnicze zawodowe5)

robotnik do prac ciężkich, palacz kotłowy

podstawowe4)

51

Palacz c.o.

IV

podstawowe i kurs dla palaczy c.o.

52

Robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowy

VI

podstawowe i wyszkolenie kursowe

53

Praczka,

szwaczka,

prasowaczka,

detaszer,

maglarz

VI

podstawowe4)

54

Robotnik gospodarczy (magazynowy),

II

zasadnicze zawodowe5)

powielaczowy

podstawowe4)

55

Sprzedawca biletów,

VI

zasadnicze zawodowe5)

wydawca paliw

podstawowe4)

56

Pokojowa,

łazienny,

kąpielowy,

robotnik do pracy lekkiej,

wozak

IV

podstawowe4)

57

Starszy: portier, woźny, szatniarz, dozorca

III

podstawowe4)

58

Pilot zajezdniowy

IV

podstawowe i wyszkolenie kursowe

59

Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny, sprzątaczka laboratoryjna, pomoc palacza c.o.

II

podstawowe4)

60

Sprzątaczka

III

podstawowe4)

61

Goniec

II

podstawowe4)

62

Robotnik

I

podstawowe4)

63

Starszy lekarz

XVII

według odrębnych przepisów

64

Lekarz

XV

64a

Psycholog

XIV

logopeda

wyższe2)

65

Starsza pielęgniarka

XII

według odrębnych przepisów

66

Pielęgniarka

XI

67

Starszy ratownik medyczny

XIII

według odrębnych przepisów

68

Ratownik medyczny

XII

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych

lub prac interwencyjnych

1

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X

wyższe

5

VIII

wyższe

4

średnie

5

VII

wyższe

2

średnie

4

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

VI

wyższe

V

średnie

2

II. Urzędy pracy

Stanowiska urzędnicze

1

Doradca zawodowy

XII

wyższe

rok w zakresie poradnictwa zawodowego

doradca zawodowy – stażysta

IX

wyższe

średnie

1

2

Pośrednik pracy

VIII

wyższe

rok w zakresie

pośrednictwa

pracy

pośrednik pracy – stażysta

VII

wyższe

średnie

1

3

Specjalista do spraw programów

XI

wyższe

rok w zakresie

przygotowania,

realizacji

i oceniania

realizacji

programów

rynku pracy

specjalista do spraw programów – stażysta

IX

wyższe

średnie

1

4

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

XII

wyższe

rok w zakresie

organizacji

szkoleń

specjalista do spraw rozwoju zawodowego – stażysta

IX

wyższe

średnie

1

5

Lider klubu pracy

X

średnie

rok w zakresie

pomocy

w aktywnym

poszukiwaniu

pracy

lider klubu pracy – stażysta

VIII

średnie

1

6

Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

XII

wyższe oraz spełnienie

wymagań zawartych

w odrębnych procedurach,

określonych przez Komisję

Europejską6)

rok w zakresie pośrednictwa

pracy lub poradnictwa zawodowego

asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

IX

wyższe

średnie

1

7

Specjalista ds. rejestracji

VII

wyższe

1

średnie

2

8

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

VII

wyższe

1

średnie

2

9

Specjalista ds. analiz rynku pracy

VII

wyższe

1

średnie

2

10

Specjalista ds. aktywizacji

VII

wyższe

1

średnie

2

11

Referent ds.: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji

VII

średnie

III. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Główny administrator

XV

wyższe2)

5

Stanowiska urzędnicze

1

Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej

XIV

wyższe2)

3

2

Starszy administrator

XIII

wyższe2)

3

średnie3)

6

3

Administrator

XII

wyższe2)

średnie3)

4

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Główny specjalista

XVI

wyższe specjalistyczne (np.

pedagog, logopeda,

psycholog)

5

wyższe według odrębnych

przepisów i specjalizacja

II stopnia w zawodzie

pracownik socjalny

6

2

Starszy lekarz

XVII

według odrębnych przepisów

3

Starszy wychowawca-koordynator

XVI

według odrębnych przepisów

5

psycholog

pedagog

3

4

Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator

XV

wyższe według odrębnych przepisów

5

dyplom pracownika

socjalnego i specjalizacja

II stopnia w zawodzie

pracownik socjalny

5

Starszy wychowawca

XV

według odrębnych przepisów

4

wyższe według odrębnych przepisów

4

straszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

średnie według odrębnych przepisów

7

5a

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

XV

według odrębnych przepisów

5

5b

Starszy asystent rodziny

XIV

wyższe według odrębnych przepisów

5

średnie według odrębnych przepisów

8

6

Starszy specjalista pracy socjalnej

XIV

wyższe według odrębnych przepisów

5

dyplom pracownika

socjalnego i specjalizacja

II stopnia w zawodzie

pracownik socjalny

7

Konsultant

XIV

wyższe2)

3

8

Lekarz

XV

według odrębnych przepisów

9

Kierownik zespołu pielęgniarek

XIV

10

Starszy specjalista pracy z rodziną

XIV

wyższe pedagogiczne,

psychologiczne lub na

kierunku nauki o rodzinie

5

11

Wychowawca

XIV

według odrębnych przepisów

2

wychowawca w placówce wsparcia dziennego

wyższe według odrębnych przepisów

2

średnie według odrębnych przepisów

5

12

Starszy: terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej

XIV

wyższe2)

5

12a

Starszy fizjoterapeuta

XIV

według odrębnych przepisów

12b

Starszy terapeuta zajęciowy

XIV

wyższe2)

5

XII

policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie

13

Kapelan

XV

według odrębnych przepisów

13a

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

XIV

według odrębnych przepisów

2

13b

Asystent rodziny

XIII

wyższe według odrębnych przepisów

2

średnie według odrębnych przepisów

5

14

Specjalista pracy socjalnej

XIII

wyższe według odrębnych przepisów

3

dyplom pracownika

socjalnego i specjalizacja

I stopnia w zawodzie

pracownik socjalny

15

Specjalista pracy z rodziną

XIII

wyższe pedagogiczne,

psychologiczne lub na

kierunku nauki o rodzinie

3

16

Terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej

XIII

wyższe2)

16a

Fizjoterapeuta

XIII

według odrębnych przepisów

16b

Terapeuta zajęciowy

XIII

wyższe2)

XI

policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie

17

Młodszy wychowawca,

młodszy wychowawca w placówce

wsparcia dziennego

XIII

według odrębnych przepisów

18

Starszy pracownik socjalny

XII

według odrębnych przepisów

5

starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

dyplom w zawodzie

starszy opiekun osoby starszej

19

Starsza pielęgniarka, położna

XII

według odrębnych przepisów

20

Starszy technik fizjoterapii

XIII

średnie medyczne

5

20a

Starszy dzienny opiekun

XII

według odrębnych przepisów

21

Starszy opiekun dziecięcy

XII

według odrębnych przepisów

starszy instruktor terapii zajęciowej

średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

5

starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

starszy instruktor reintegracji zawodowej

średnie zawodowe

21a

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, młodszy asystent rodziny

XI

według odrębnych przepisów

22

Pracownik socjalny

XI

według odrębnych przepisów

23

Starszy technik,

XII

średnie medyczne

5

starszy masażysta

średnie i dyplom masażysty

24

Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

XI

dyplom w zawodzie

starszy opiekun

średnie3)

5

szkoła asystentek medycznych

opiekun osoby starszej

dyplom w zawodzie

25

Pielęgniarka, położna

XI

według odrębnych przepisów

starszy dietetyk

średnie medyczne

1

starsza opiekunka środowiskowa, starszy opiekun medyczny

dyplom w zawodzie

5

starszy instruktor terapii

średnie i kurs specjalistyczny

25a

Dzienny opiekun

XI

według odrębnych przepisów

26

Opiekun dziecięcy

XI

według odrębnych przepisów

technik fizjoterapii

średnie medyczne

instruktor terapii zajęciowej

średnie3) i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

instruktor reintegracji zawodowej

średnie zawodowe

27

Technik, dietetyk

XI

średnie medyczne

starszy asystent osoby niepełnosprawnej

dyplom w zawodzie

5

28

Masażysta

X

szkoła masażystów

opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny

dyplom w zawodzie

29

Aspirant pracy socjalnej

IX

średnie3)

starszy sanitariusz

średnie3), kurs

specjalistyczny i egzamin

kwalifikacyjny

30

Asystent osoby niepełnosprawnej

VII

dyplom w zawodzie

1

opiekun

średnie3)

szkoła asystentek medycznych

opiekun w ośrodku pomocy społecznej

podstawowe4)

31

Instruktor terapii

VII

średnie i kurs specjalistyczny

sanitariusz

podstawowe, kurs

specjalistyczny i egzamin

kwalifikacyjny

32

Młodszy opiekun

V

średnie3)

szkoła asystentek medycznych

młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

podstawowe4)

IV. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Stanowiska urzędnicze

1

Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII

według odrębnych przepisów

2

2

Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII

V. Jednostki działające w zakresie oświaty

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów, kierownik budowy

XVI

wyższe2)

7

2

Kierownik obiektów sportowych

XIII

wyższe2)

7

3

Kierownik gospodarczy

XIII

wyższe2)

2

średnie3)

6

4

Sekretarz szkoły

XII

średnie3)

5

5

Starszy ratownik

IX

średnie3)

4

6

Dietetyczka

X

średnie3)

4

7

Ratownik

VIII

średnie3)

2

8

Młodszy ratownik

VII

średnie3)

9

Pomoc nauczyciela

VI

podstawowe4)

10

Rolnik hodowca

VII

zasadnicze zawodowe5)

11

Robotnik szklarniowy

VI

zasadnicze zawodowe5)

12

Robotnik budowlany

V

umiejętność wykonywania pracy

13

Robotnik polowy

IV

umiejętność wykonywania pracy

14

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)

I

podstawowe4)

VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Kierownik administracji domów mieszkalnych

XIV

wyższe2)

5

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy dyspozytor

XIII

wyższe2)

5

2

Geodeta, geolog

XII

wyższe2)

4

3

Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiska

X

zasadnicze zawodowe5)

4

Administrator cmentarza

VIII

podstawowe4)

5

Ekspedytor

V

zasadnicze zawodowe5)

2

6

Ogrodnik terenów zielonych

VI

zasadnicze zawodowe5)

7

Dozorca cmentarza, grabarz

III

podstawowe4)

VII. Zakłady oczyszczania

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Główny inżynier

XVI

wyższe2)

5

2

Starszy dyspozytor

XIV

wyższe2)

2

3

Dyspozytor

XIII

średnie3)

2

4

Kontroler eksploatacji

XIII

wyższe2)

5

średnie3)

6

VIII. Zakłady wodociągów i kanalizacji

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Inżynier utrzymania ruchu

XIII

wyższe2)

5

2

Odczytywacz wodomierzy-inkasent

VII

podstawowe4)

3

Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego

VI

zasadnicze zawodowe5)

IX. Zakłady energetyki cieplnej

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik pogotowia technicznego

XV

wyższe2)

6

2

Kierownik ciepłowni

XV

wyższe2)

6

3

Kierownik bazy

XIV

wyższe2)

6

4

Starszy dyspozytor mocy

XIV

wyższe2)

6

5

Starszy dyspozytor pogotowia technicznego

XIV

wyższe2)

5

6

Kierownik kotłowni

XIII

wyższe2)

4

7

Kierownik przepompowni

XIII

wyższe2)

4

8

Dyspozytor mocy

XIII

wyższe2)

4

średnie3)

5

9

Weryfikator dokumentacji technicznej

VIII

wyższe2)

4

średnie3)

5

X. Zakłady komunikacyjne

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Dyspozytor, kontroler ruchu

VII

średnie3)

3

2

Motorniczy tramwaju, kierowca autobusu

IX

według odrębnych przepisów

3

Kontroler biletowy

VI

średnie3)

2

4

Pilot zajezdniowy

IV

wyszkolenie kursowe

XI. Żegluga Świnoujska

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Szef eksploatacji

XV

wyższe2)

6

2

Dyspozytor

VIII

średnie3)

3

3

Gospodarz hotelu

VI

średnie3)

2

4

Cumownik

II

podstawowe4)

5

Kapitan statku

X

według odrębnych przepisów

6

Mechanik statku

IX

7

Oficer mechanik wachtowy

IX

8

Oficer elektryk

IX

9

Oficer wachtowy

VIII

10

Starszy marynarz

VII

11

Motorzysta

VII

12

Marynarz

III

13

Młodszy motorzysta

II

14

Młodszy marynarz

II

XII. Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik cmentarza

XV

wyższe2)

5

2

Zastępca kierownika cmentarza

XIII

wyższe2)

3

średnie3)

5

3

Operator urządzeń kremacyjnych

XII

średnie3)

5

XIII. Zespoły usług projektowych

Stanowiska urzędnicze

1

Starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV

wyższe2)

5

2

Inspektor fachowego poradnictwa

X

wyższe2)

4

3

Starszy inspektor do spraw wycen

X

wyższe2)

2

średnie3)

4

4

Inspektor do spraw wycen

IX

średnie3)

3

XIV. Jednostki planowania przestrzennego

Stanowiska urzędnicze

1

Generalny projektant

XVI

wyższe2)

5

2

Główny projektant

XV

wyższe2)

5

3

Starszy kartograf

XII

wyższe geodezyjne i kartograficzne

5

4

Plastyk

XI

wyższe2)

3

5

Starszy asystent,

fotograf

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

kartograf

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

średnie geodezyjne i kartograficzne

5

6

Asystent

VIII

średnie3)

XV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Stanowiska urzędnicze

1

Kierownik pracowni

XV

wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz

7

2

Główny specjalista

XIV

uprawnienia zawodowe

5

3

Starszy: geodeta, kartograf

XIII

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

średnie geodezyjne i kartograficzne

6

4

Geodeta,

kartograf

XII

wyższe geodezyjne i kartograficzne

2

średnie geodezyjne i kartograficzne

4

5

Młodszy: geodeta, kartograf

IX

wyższe geodezyjne i kartograficzne

1

średnie geodezyjne i kartograficzne

2

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Poligraf-specjalista, fototechnik-specjalista

IX

zasadnicze zawodowe5)

2

XVI. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych,

zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Stanowiska urzędnicze

1

Kierownik grupy robót

XV

wyższe2)

5

2

Szef produkcji

XV

wyższe2)

7

3

Główny technolog

XIII

wyższe2)

7

4

Starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV

wyższe2)

7

5

Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznych

XIV

wyższe geodezyjne

i kartograficzne oraz

uprawnienia zawodowe

7

6

Geodeta-specjalista,

klasyfikator gleb-specjalista

XIII

wyższe geodezyjne i kartograficzne

5

7

Kierownik robót

XIV

wyższe2)

4

8

Starszy: geodeta, klasyfikator gleb

XII

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

9

Geodeta,

klasyfikator gleb

XI

wyższe geodezyjne i kartograficzne

średnie geodezyjne i kartograficzne

3

10

Inspektor fachowego poradnictwa

XI

wyższe2)

7

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Poligraf specjalista reprodukcji

XI

średnie zawodowe

6

2

Kierownik statku kategorii III

X

średnie zawodowe

6

3

Asystent

VIII

wyższe2)

średnie3)

2

4

Fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji, starszy poligraf

X

średnie zawodowe

6

5

Starszy fototechnik,

poligraf

IX

średnie zawodowe

3

6

Starszy kreślarz

IX

średnie3)

3

7

Mechanik maszyn na statku

VIII

zasadnicze zawodowe5)

6

8

Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych,

operator budowli piętrzących

VI

zasadnicze zawodowe5)

oraz odpowiednie

uprawnienia

1

9

Fototechnik

VIII

średnie zawodowe

3

10

Kreślarz

VIII

średnie3)

2

11

Stermotorzysta

VII

odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

1

12

Bosman,

sternik

VI

według odrębnych przepisów

13

Starszy marynarz

V

14

Marynarz

IV

15

Konserwator aparatury laboratoryjnej

IX

średnie zawodowe oraz

uprawnienia

specjalistyczne

3

16

Rolnik hodowca

VII

zasadnicze zawodowe5)

17

Robotnik szklarniowy

VI

zasadnicze zawodowe5)

18

Starszy pomiarowy

VI

umiejętność wykonywania zawodu

2

19

Młodszy fototechnik

VI

1

20

Pomiarowy

V

21

Robotnik polowy

IV

umiejętność wykonywania pracy

XVII. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg

miejskich, mostów i ulic, gospodarstwa pomocnicze

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Inżynier ruchu

XVIII

wyższe2)

7

2

Główny inżynier

XVII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

6

3

Główny mechanik

XVII

wyższe2)

6

4

Kierownik służby interwencyjnej

XVI

wyższe2)

5

5

Kierownik pracowni projektowej

XV

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

5

6

Kierownik laboratorium wojewódzkiego

XV

wyższe2)

5

7

Kierownik: zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu

XII

wyższe2)

3

średnie3)

5

8

Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowym

XIV

wyższe2)

3

średnie3)

5

9

Kierownik robót,

kierownik wytwórni

XII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

5

10

Starszy projektant

XIII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

6

11

Starszy dyspozytor

XI

wyższe2)

3

średnie3)

5

12

Dyspozytor

X

średnie3)

3

13

Asystent inspektora nadzoru

X

wyższe2)

2

średnie3)

4

XVIII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik stajni – trener

XIII

wyższe2)

3

średnie3)

5

2

Menedżer sportu

XV

wyższe2)

2

średnie3)

4

3

Sanitariusz weterynaryjny

X

średnie zawodowe

3

4

Dżokej, podkuwacz

VI

podstawowe4)

5

Starszy jeździec

IV

podstawowe4)

6

Kandydat dżokejski

V

podstawowe4)

7

Praktykant dżokejski

IV

podstawowe4)

8

Jeździec

II

podstawowe4)

9

Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m

XIV

wyższe2)

4

średnie3)

6

10

Kapitan jachtu o długości do 21 m

XIII

wyższe

4

średnie3)

6

11

Starszy oficer, kierownik maszyn jachtu

XIII

wyższe2)

4

średnie3)

6

12

Kierownik wyszkolenia żeglarskiego

XIII

wyższe2)

6

13

Oficer jachtu

XII

wyższe2)

2

średnie3)

4

14

Bosman jachtu

VIII

średnie3)

2

15

Montażysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtu

IX

zasadnicze zawodowe5)

2

16

Instruktor ratownictwa

XIII

średnie3)

6

17

Starszy ratownik

XII

średnie3)

4

18

Ratownik

XI

średnie3)

2

19

Młodszy ratownik

VIII

podstawowe4)

20

Menedżer sportu

Trener klasy mistrzowskiej

XIX

według odrębnych przepisów

21

Trener klasy pierwszej

XVII

22

Trener klasy drugiej

XIV

23

Specjalista:

dyscypliny sportu,

sportu osób niepełnosprawnych,

odnowy biologicznej,

rekreacji ruchowej

XIV

jak dla stanowiska instruktora w lp. 24

24

Instruktor:

dyscypliny sportu,

sportu osób niepełnosprawnych,

odnowy biologicznej,

rekreacji ruchowej

XI

według odrębnych przepisów

25

Główny mechanik,

główny energetyk

XIV

wyższe2)

5

26

Kapitan jachtu,

oficer jachtu

XII

wyższe2)

4

27

Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnego

XI

średnie3)

4

28

Informator turystyczny

IX

średnie3)

3

29

Starszy: masztalerz, bosman

VII

średnie3)

3

30

Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego, lodowiska, stadionu, przystani i inne

VI

zasadnicze zawodowe5)

2

XIX. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Główny technolog

XVII

wyższe2)

5

2

Kierownik wydziału konstrukcyjnego

XVI

wyższe2)

5

3

Szef produkcji

XV

wyższe2)

5

4

Kierownik grupy robót

XV

wyższe2)

4

5

Rzecznik patentowy

XIV

według odrębnych przepisów

6

Starszy konserwator sprzętu medycznego

XIV

średnie techniczne

5

7

Konserwator sprzętu medycznego

XIII

średnie techniczne

3

zasadnicze zawodowe5)

6

8

Młodszy konserwator sprzętu medycznego

VIII

zasadnicze zawodowe

lub podstawowe i kurs

przysposobienia

zawodowego

XX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Szef produkcji, główny technolog

XV

wyższe2)

5

2

Główny mechanik

XIV

wyższe2)

5

3

Starszy konserwator sprzętu ortopedycznego

XII

średnie techniczne

5

4

Konserwator sprzętu ortopedycznego

XI

średnie techniczne

2

zasadnicze zawodowe5)

3

5

Ortopeda przymiarkowy

X

średnie techniczne

zasadnicze zawodowe5)

3

6

Bandażysta ortopedyczny,

stolarz ortopedyczny,

cholewkarz ortopedyczny,

modelarz ortopedyczny w gipsie,

formowacz,

ortopeda-mechanik,

przymiarkowy obuwia ortopedycznego

IX

zasadnicze zawodowe5)

7

Krojczy skór i tkanin,

obuwnik ortopedyczny,

modelarz form obuwia ortopedycznego

VIII

zasadnicze zawodowe5)

8

Gorseciarz

VI

podstawowe i przeszkolenie zawodowe

XXI. Izby wytrzeźwień

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy lekarz

XVIII

według odrębnych przepisów

2

Lekarz

XVI

3

Starszy felczer, felczer

XIV

4

Starsza pielęgniarka

XIII

5

Pielęgniarka

XII

6

Depozytariusz

X

według odrębnych przepisów

2

7

Opiekun zmiany

IX

8

Porządkowy

VIII

podstawowe4)

XXII. Schroniska dla zwierząt

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Lekarz weterynarii

XV

według odrębnych przepisów

2

Starszy technik weterynarii

XI

średnie zawodowe

5

3

Technik weterynarii

IX

średnie zawodowe

4

Opiekun zwierząt

VI

podstawowe4)

2

5

Młodszy opiekun zwierząt

V

podstawowe4)

XXIII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik produkcji,

kierownik zaplecza technicznego,

dyżurny inżynier ruchu

XIV

wyższe2) oraz

uprawnienia dozorowe

energetyczne

5

2

Główny specjalista

XIV

3

Kierownik kompostowni

XI

wyższe2)

3

średnie3)

5

4

Starszy specjalista-inspektor nadzoru

X

wyższe2) oraz

uprawnienia dozorowe

energetyczne

4

5

Mistrz ruchu

VIII

średnie3) oraz uprawnienia dozorowe

3

6

Specjalista-inspektor nadzoru

XIII

wyższe2)

2

średnie3) oraz uprawnienia dozorowe

5

7

Mistrz segregacji,

mistrz kompostowni

VII

średnie3)

3

8

Operator urządzeń energetycznych

VII

średnie3) oraz

uprawnienia

eksploatacyjne

energetyczne

1

zasadnicze zawodowe5)

oraz uprawnienia

eksploatacyjne

energetyczne

3

9

Dyżurny automatyk

VII

średnie3) oraz

uprawnienia

eksploatacyjne

energetyczne

1

10

Obchodowy urządzeń

energetycznych,

dyżurny elektryk,

dyżurny chemik-obchodowy,

dyżurny ślusarz,

operator urządzeń dźwignicowych,

operator urządzeń kompostowni,

operator urządzeń segregacji,

operator urządzeń produkcji kruszyw

VII

średnie3) oraz

uprawnienia

eksploatacyjne

energetyczne

1

zasadnicze zawodowe5)

oraz uprawnienia

eksploatacyjne

energetyczne

3

11

Operator sprzętu ciężkiego

VI

zasadnicze zawodowe5) oraz uprawnienia kl. III

1

12

Wagowy

VI

średnie3)

XXIV. Pracownicy parków krajobrazowych

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Zastępca dyrektora

XVII

według odrębnych przepisów

2

Kierownik zespołu do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

XII

3

Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego

XII

4

Kierownik sekcji

X

wyższe2)

1

Stanowiska urzędnicze

1

Główny specjalista do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

XII

według odrębnych przepisów

2

Kustosz

XII

według odrębnych przepisów

3

Radca prawny

XII

4

Starszy specjalista do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

X

5

Starszy specjalista

X

wyższe2)

4

6

Starszy księgowy

IX

wyższe2)

1

średnie3)

3

7

Specjalista do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

VII

według odrębnych przepisów

8

Specjalista

VII

wyższe2)

3

9

Adiunkt

VII

wyższe2)

1

10

Samodzielny referent

IV

średnie3)

4

11

Księgowy

III

średnie3)

2

12

Starszy referent

III

średnie3)

2

13

Referent

I

średnie3)

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy strażnik

III

według odrębnych przepisów

2

Strażnik

I

3

Sekretarka

I

średnie3)

XXV. Żłobki i kluby dziecięce

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor: zespołu żłobków, klubów dziecięcych

XIX

według odrębnych przepisów

2

Dyrektor żłobka, kierownik klubu dziecięcego

XVIII

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starsza: pielęgniarka, położna, starszy opiekun

VIII

według odrębnych przepisów

Starszy: terapeuta zajęciowy,

fizjoterapeuta, dietetyk

wyższe2)

średnie3)

3

2

Pielęgniarka, położna, opiekun

VI

według odrębnych przepisów

Terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk

średnie3)

3

Młodszy opiekun

V

według odrębnych przepisów

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Podstawowe i umiejętności wykonywania czynności.

5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

6) Wymagania te są określone w Karcie EURES (Dz. Urz. UE C 311 z 16.11.2010, str. 6).

[1] § 3 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1621). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

[2] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1621). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

[3] Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1621). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00