Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 1998
Wersja archiwalna od 2017-01-12 do 2018-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 1998
Wersja archiwalna od 2017-01-12 do 2018-01-01
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 528) oraz zastąpione przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących więcej …

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 58)  

Na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Wzory oświadczeń, deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych] Określa się wzór:

1) oświadczenia:

a) pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne (PIT-2A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-12), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) deklaracji:

a) rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

b) do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (PIT-6), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

c) rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

3) informacji o:

a) wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

b) dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

c) wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

d) wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Stosowanie wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji] 1. Wzory określone w:

1) załącznikach nr 1–5 oraz 7–11 do rozporządzenia stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r.;

2) załączniku nr 6 do rozporządzenia stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2016 r.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) zostały złożone na formularzach dotychczasowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1634).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932 i 1992.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 listopada 2015 r. (poz. 1998)

Załącznik nr 1

PIT-2 [1]

infoRgrafika

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 2

PIT-2A [2]

infoRgrafika

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 3

PIT-3 [3]

infoRgrafika

Załącznik nr 4

PIT-12

infoRgrafika

Załącznik nr 5

PIT-4R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6

PIT-6

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7

PIT-8AR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8

PIT-8C

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 9

PIT-11

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 10

PIT-R

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 11

IFT-1 / IFT-1R

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz 58). Zmiana weszła w życie 12 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.

[2] Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz 58). Zmiana weszła w życie 12 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.

[3] Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz 58). Zmiana weszła w życie 12 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00