Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 2279
Wersja archiwalna od 2016-01-01 do 2017-03-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 2279
Wersja archiwalna od 2016-01-01 do 2017-03-01
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Wzory deklaracji podatkowych] Rozporządzenie określa wzory:

1) deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 24b ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW), o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn), o której mowa w art. 24a ustawy;

5) deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG), o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy;

6) deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Wzory formularzy] 1. Deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 pkt 1, składają się z formularza głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych (AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-4/L), których wzory określają załączniki nr 2–12 do rozporządzenia.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

5. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

6. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 6, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Stosowanie wzorów deklaracji] Wzory deklaracji określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.3)

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 18, 211, 978, 1269, 1479, 1649,1844, 1893 i 1932.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. poz. 1278), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479 i 1932).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 grudnia 2015 r. (poz. 2279)

Załącznik nr 1

AKC-4/AKC-4zo

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

AKC-4/A

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

AKC-4/B

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4

AKC-4/C

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5

AKC-4/D

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6

AKC-4/E

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7

AKC-4/F

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8

AKC-4/H

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 9

AKC-4/I

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 10

AKC-4/J

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 11

AKC-4/K

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 12

AKC-4/L

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 13

AKC-WW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 14

AKC-EN

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 15

AKC-ST/AKC-STn

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 16

AKC-WG

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 17

AKC-PA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00