Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 426
Wersja archiwalna od 2018-02-26 do 2021-12-22
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 426
Wersja archiwalna od 2018-02-26 do 2021-12-22
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 24 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 802) oraz zastąpione przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz.U. poz. 2258). 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

z dnia 15 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1865)

t.j. z dnia 26 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 426)

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.[Zakres przedmiotowy] Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane;

2) wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia;

3) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań;

4) właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 2

Szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane

§ 2.[Zgłoszenia INTRASTAT] 1. Osoba zobowiązana dokonuje w roku sprawozdawczym zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu towarów, zwanych dalej „zgłoszeniami INTRASTAT w przywozie”, lub zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do wywozu towarów, zwanych dalej „zgłoszeniami INTRASTAT w wywozie”, poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za:

1) pierwszy okres sprawozdawczy roku sprawozdawczego, w przypadku gdy wartość dokonanych przez nią w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przywozów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, lub

2) okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy.

2. W przypadku gdy wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym wartość określoną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się zgodnie z wymogami ustalonymi odpowiednio dla każdego z tych progów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Zawieszenie działalności gospodarczej] 1. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107 i 398) osoba zobowiązana nie dokonuje zgłoszeń INTRASTAT za okresy sprawozdawcze, których to zawieszenie dotyczy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

1) zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę zobowiązaną dotyczy co najmniej jednego pełnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego);

2) w ramach czynności, o których mowa w art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, osoba zobowiązana nie będzie dokonywała żadnych przywozów lub wywozów towarów, które powodowałyby obowiązek dokonania zgłoszenia INTRASTAT.

2. W przypadku gdy w ramach czynności, o których mowa w art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, osoba zobowiązana dokona przywozów lub wywozów towarów, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się za okresy sprawozdawcze, w których te przywozy lub wywozy towarów zostały wykonane.

3. Po upływie okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo w przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed upływem tego okresu zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się, poczynając od okresu sprawozdawczego, w którym przypada pierwszy dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Przepisy § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Termin na dokonanie zgłoszenia INTRASTAT] Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Częściowe zgłoszenia INTRASTAT] Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy może zostać dokonane przez złożenie częściowych zgłoszeń INTRASTAT obejmujących informacje o części dokonanych przywozów lub wywozów towarów. Ostatniego częściowego zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się w terminie, o którym mowa w § 4.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.[Termin na dokonanie rejestracji oraz przedstawienie upoważnienia] Rejestracji, o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, oraz przedstawienia upoważnienia, w przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT jest dokonywane przez przedstawiciela, dokonuje się przed przesłaniem pierwszego zgłoszenia INTRASTAT.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7.[Wezwanie do uzupełnienia braków] W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT nie odpowiada wymogom formalnym, w szczególności:

1) nie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami dla postaci elektronicznej zgłoszenia,

2) nie zawiera wszystkich wymaganych danych,

3) nie zostało złożone upoważnienie w terminie, o którym mowa w § 6

– organ celny odmawia jego przyjęcia i wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie organ celny uznaje, że zgłoszenie INTRASTAT nie zostało dokonane.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 8.[Anulowanie zgłoszenia INTRASTAT] W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT zostało dokonane omyłkowo, może ono zostać anulowane. Informacja o anulowaniu zgłoszenia INTRASTAT przekazywana jest osobie zobowiązanej przez organ celny.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 9.[Korekta] 1. W przypadku gdy przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, osoba zobowiązana dokonuje korekty zgłoszenia.

2. Korekta zgłoszenia INTRASTAT polega na:

1) zastąpieniu uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT;

2) zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia INTRASTAT;

3) dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT;

4) anulowaniu pozycji zgłoszenia INTRASTAT.

3. W przypadku gdy korekta dotyczy niewłaściwego lub nieistniejącego zgłoszenia INTRASTAT, przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

4. Do korekty zgłoszenia INTRASTAT stosuje się odpowiednio przepisy § 6–8.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10.[Negatywne przesłanki możliwości dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT] Korekty zgłoszenia INTRASTAT nie dokonuje się w przypadku, gdy:

1) pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w § 13 pkt 19 lub 20, zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o równowartość 1000 euro lub

2) pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w § 13 pkt 17 lub 18, zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż 5%, lub

3) dane, które miałyby podlegać korekcie, o których mowa w § 13 pkt 10–18, dotyczą towaru, dla którego wartość fakturowa lub wartość statystyczna jest równa albo niższa od równowartości 1000 euro, lub

4) korekta miałaby dotyczyć danych, o których mowa w § 13 pkt 1–9 lub 21, lub

5) po złożeniu przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, organ celny poinformował ją telefonicznie lub za pomocą innych środków łączności o zwolnieniu z obowiązku dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, lub

6) upłynął rok, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 11.[Sposób dokonywania zgłoszenia INTRASTAT i jego korekty] Zgłoszenia INTRASTAT i jego korekty dokonuje się drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami umożliwiającymi korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej [1] .

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 3

Wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia

§ 12.[Specyfikacja oraz podpisywanie zgłoszeń i korekt INTRASTAT] 1. Zgłoszenie INTRASTAT i korektę zgłoszenia INTRASTAT sporządza się zgodnie ze specyfikacją XML opublikowaną na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Zgłoszenie INTRASTAT i korektę zgłoszenia INTRASTAT podpisuje się w sposób określony w art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 13.[Pola wypełniane w zgłoszeniu INTRASTAT w przypadku dokonania przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną dla statystycznego progu szczegółowego] W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT wypełnia się następujące pola:

1) okres sprawozdawczy;

2) rodzaj deklaracji;

3) kod izby celnej, do której adresowane jest zgłoszenie INTRASTAT;

4) odbiorca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo nadawca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

5) przedstawiciel – w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela;

6) łączna wartość fakturowa w PLN;

7) łączna wartość statystyczna w PLN;

8) łączna liczba pozycji;

9) numer pozycji;

10) opis towaru;

11) kod kraju wysyłki – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju przeznaczenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

12) kod warunków dostawy;

13) kod rodzaju transakcji;

14) kod towaru;

15) kod rodzaju transportu;

16) kod kraju pochodzenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie;

17) masa netto (w kg);

18) ilość w uzupełniającej jednostce miary;

19) wartość fakturowa w PLN;

20) wartość statystyczna w PLN;

21) wypełniający;

22) numer identyfikacyjny VAT kontrahenta – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 14.[Dane podawane w przypadku dokonania przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną dla statystycznego progu podstawowego] 1. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie lub statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT podaje się dane, o których mowa w § 13 pkt 1–6, 8–11, 13, 14, 16–19 oraz 21–22.

2. W przypadku gdy w zgłoszeniu INTRASTAT znajduje się pozycja towarowa, której przedmiotem jest towar przywożony lub wywożony w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu, oprócz danych, o których mowa w ust. 1, podaje się dane, o których mowa w § 13 pkt 7 i 20.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 15.[Zgoda organu celnego] 1. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, na wniosek osoby zobowiązanej organ celny może wyrazić zgodę, aby niektóre elementy wliczane lub niewliczane do deklarowanych w zgłoszeniach INTRASTAT wartości statystycznych towarów były obliczane przez tę osobę na podstawie kryteriów szczególnych.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w formie pisemnej na czas określony, nie dłuższy niż do końca roku sprawozdawczego następującego po roku, w którym jest udzielana zgoda.

3. Właściwy organ celny nie wyraża zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli osoba zobowiązana nie uprawdopodobniła, że wartość statystyczna obliczona na podstawie kryteriów szczególnych nie różniłaby się znacząco od wartości statystycznej obliczonej bez zastosowania tych kryteriów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 16.[Dane podawane w przypadku niedokonania żadnych przywozów lub wywozów towarów] W przypadku gdy w miesiącu sprawozdawczym osoba zobowiązana nie dokonała żadnych przywozów lub wywozów towarów, w zgłoszeniu INTRASTAT należy podać dane, o których mowa w § 13 pkt 1–8 oraz 21. Dla danych, o których mowa w § 13 pkt 6–8, należy podać wartość „0”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 17.[Przywóz lub wywóz towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego] 1. W przypadku przywozu lub wywozu towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 (Dz. Urz. UE L 343 z 19.11.2004, str. 3, z późn. zm.), organ celny, na wniosek osoby zobowiązanej, może wyrazić zgodę na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu tych towarów, jeżeli szacowana, całkowita wartość statystyczna zakładu przemysłowego wynosi co najmniej równowartość 3 mln euro.

2. Do wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) listę towarów, które mają zostać przywiezione lub wywiezione i które stanowić będą części składowe zakładu przemysłowego;

2) oświadczenie osoby zobowiązanej lub dokumenty wskazujące na planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy zakładu przemysłowego;

3) inne niezbędne dowody potwierdzające zamiar lub fakt budowy zakładu przemysłowego oraz jego szacowaną całkowitą wartość statystyczną.

3. Osoba zobowiązana posiadająca zgodę, o której mowa w ust. 1, wypełnia pola, o których mowa w § 13 pkt 1–16 i 20–22. W polu 14 należy podać kod towaru, w którym pierwszymi czterema cyframi są 9880; piąta i szósta cyfra odpowiadają numerowi działu CN, do którego należą towary będące częścią składową zakładu przemysłowego; siódmą i ósmą cyfrą jest 0.

4. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na okres budowy danego zakładu przemysłowego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 18.[Łączne ujęcie przywozów albo wywozów w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT] W przypadku przywozów lub wywozów towarów, które zostały dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego z lub do jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których suma wartości jest równa lub mniejsza niż równowartość 200 euro, przywozy albo wywozy można ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT (odrębnie w przywozie i odrębnie w wywozie), podając dane, o których mowa w § 13 pkt 9, 11, 14, 19 oraz 21, stosując kod towaru: 99 50 00 00. Kod ten w całym okresie sprawozdawczym może zostać zastosowany jeden raz w zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie i w zgłoszeniu INTRASTAT w wywozie, w odniesieniu do przywozów towarów realizowanych z jednego kraju wysyłki lub wywozów towarów realizowanych do jednego kraju przeznaczenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 19.[Ujęcie w zgłoszeniu INTRASTAT przywozu lub wywozu towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym] Przywóz lub wywóz towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, dla celów transportu lub z przyczyn handlowych, załadowanych na kilka środków transportu, można ująć w zgłoszeniu INTRASTAT pod jedną pozycją towarową, podając ich łączną wartość. W przypadku gdy przywóz lub wywóz tych towarów został dokonany w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz – za miesiąc sprawozdawczy, w którym nastąpił przywóz lub wywóz ostatniej partii towaru. W przypadku gdy transport odbywał się przy pomocy różnych środków transportu, podaje się ten środek transportu, którym dokonano największego przywozu lub wywozu pod względem masy lub wartości przesyłki.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 20.[Ujęcie w zgłoszeniu INTRASTAT części do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych, klasyfikowanych pod różnymi kodami towarowymi] 1. W przypadku gdy przedmiotem przywozu lub wywozu są części do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych, klasyfikowane pod różnymi kodami towarowymi, części te można ująć w zgłoszeniu INTRASTAT pod jedną pozycją towarową i zaklasyfikować pod kodem towarowym odnoszącym się do towaru stanowiącego ponad 50% wartości przywożonych lub wywożonych części.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem przywozu lub wywozu są nadwozia, podwozia i silniki do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 21.[Przywóz lub wywóz czasopism objętych jedną fakturą] Realizowany na podstawie umów o prenumeratę przywóz lub wywóz czasopism objętych jedną fakturą ujmuje się w zgłoszeniu INTRASTAT zbiorczo za cały okres prenumeraty. W przypadku gdy przesyłki czasopism zostały dokonane w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz – za miesiąc sprawozdawczy, w którym dokonano przywozu lub wywozu ostatniej partii czasopism.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 4

Szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań

§ 22.[Stwierdzenie niekompletności lub nieprawidłowości danych w zgłoszeniu INTRASTAT] 1. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, organ celny wzywa osobę zobowiązaną do:

1) złożenia wyjaśnień dotyczących zgłoszenia INTRASTAT lub

2) dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT

– wskazując przyczyny wezwania oraz termin do dokonania tych czynności.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, albo w razie niemożności nawiązania kontaktu z osobą zobowiązaną dokonuje się adnotacji dotyczących ustaleń w sprawie w systemie teleinformatycznym.

3. Złożenia przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w formie pisemnej, chyba że organ celny uzna za wystarczające informacje przekazane przez tę osobę telefonicznie lub przy użyciu innych środków łączności. W tym przypadku dokonuje się adnotacji w systemie teleinformatycznym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 23.[Upomnienie] 1. Jeżeli osoba zobowiązana nie dokonała w wymaganym terminie zgłoszenia INTRASTAT w przywozie lub zgłoszenia INTRASTAT w wywozie albo nie dokonała, jeżeli jest to konieczne, korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT, organ celny upomina tę osobę pisemnie o konieczności wykonania tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia. Upomnienie może być sporządzone w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 1, osoba zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do wykonania których była zobowiązana, organ celny ponownie upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

3. Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 2, osoba zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do wykonania których była zobowiązana, organ celny po raz trzeci upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

4. Upomnienia o konieczności dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, o których mowa w ust. 1–3, powinny wskazywać przyczyny, z powodu których informacje zawarte w zgłoszeniu INTRASTAT poddaje się w wątpliwość, i elementy zgłoszenia, które należy poddać korekcie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 5

Właściwość miejscowa organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty

§ 24.[Organ celny właściwy miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty] Organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 25. (uchylony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 26.[Przepis przejściowy] Korekty zgłoszeń dokonanych w postaci papierowej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być dokonane w postaci papierowej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 27.[Czasowe wstrzymanie obowiązku podawania informacji dotyczącej numeru identyfikacyjego VAT kontrahenta - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie] Do dnia 30 czerwca 2017 r. nie jest wymagane podawanie w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie informacji, o której mowa w § 13 pkt 22.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 28.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2016 r.2)


1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1409), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1228).

[1] Obecnie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167), która weszła w życie 1 maja 2004 r., zmienionej przez art. 85 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948; ost. zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 379), która weszła w życie 1 marca 2017 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00