Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2397
Wersja archiwalna od 2021-03-09 do 2022-09-30
Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2397
Wersja archiwalna od 2021-03-09 do 2022-09-30
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105). 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2021 r., poz. 420)   Pokaż wszystkie zmiany

Na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Określenie wzorów] Określa się wzór:

1) oświadczenia:

a) pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną (PIT-2A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) deklaracji:

a) rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

b) do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (PIT-6), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

c) rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

3) informacji o:

a) niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

b) przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

c) wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

d) wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Stosowanie wzorów, o których mowa w § 1 pkt 1-3] 1. Wzory, o których mowa w:

1) § 1 pkt 1 – stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.;

2) § 1 pkt 2 i 3 – stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia deklaracje i informacje podatkowe zostały złożone na formularzach dotychczasowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.3)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166 i 2200.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2237), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 grudnia 2019 r. (poz. 2397)

Załącznik nr 1

PIT-2

Załącznik nr 2

PIT-2A

Załącznik nr 3

PIT-3

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 4

PIT-4R [1]

Załącznik nr 5

PIT-6

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 6

PIT-8AR [2]

Załącznik nr 7

PIT-8C

Załącznik nr 8

PIT-11 [3]

Załącznik nr 9

PIT-R

Załącznik nr 10

IFT-1 / IFT-1R

[1] Załącznik nr 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 420). Zmiana weszła w życie 9 marca 2021 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 420) wzór określony w załączniku nr 4 ma zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.

[2] Załącznik nr 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 420). Zmiana weszła w życie 9 marca 2021 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 420) wzór określony w załączniku nr 6 ma zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.

[3] Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2432) wzór określony w załączniku nr 8 ma zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2021 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00