Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1343
Wersja archiwalna od 2020-08-20 do 2022-09-30
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1343
Wersja archiwalna od 2020-08-20 do 2022-09-30
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105). 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

Na podstawie art. 45b pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Wzór rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy (PIT-40A/11A)] Określa się wzór rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy (PIT-40A/11A), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Stosowanie wzoru, o którym mowa w § 1] 1. Wzór, o którym mowa w § 1, stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia roczne obliczenie podatku przez organ rentowy lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy zostały złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. poz. 2239).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 179, 183, 284, 288, 568, 695, 875, 1065, 1068, 1086, 1106, 1262 i 1291.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 lipca 2020 r. (poz. 1343)

PIT-40A/11A

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00