Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2231
Wersja archiwalna od 2021-07-01 do 2021-12-31
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2231
Wersja archiwalna od 2021-07-01 do 2021-12-31
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694) oraz zastąpione przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz.U. więcej …

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 273)

t.j. z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2231)

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2021 r., poz. 1175)  

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zakres przedmiotowy] Rozporządzenie określa wzory:

1) deklaracji dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 24b ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW), o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn), o której mowa w art. 24a ustawy;

5) [1] deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG), o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy;

5a) [2] deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ), o której mowa w art. 24e ust. 1 ustawy;

6) deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Formularze główne i szczegółowe oraz wzory deklaracji] 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 1, składają się z formularza głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym od poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych (AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-4/L, AKC-4/M, AKC-4/N), których wzory określają załączniki nr 2–14 do rozporządzenia.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

5. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5, określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.

5a. [3] Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5a, określa załącznik nr 18a do rozporządzenia.

6. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 6, określa załącznik nr 19 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. (pominięty).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4. (pominięty).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4a. (pominięty).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.2)


1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 384), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 stycznia 2018 r.

Załącznik nr 1

AKC–4/AKC–4zo

Załącznik nr 2

AKC–4/A

Załącznik nr 3

AKC–4/B

Załącznik nr 4

AKC–4/C

Załącznik nr 5

AKC–4/D

Załącznik nr 6

AKC–4/E

Załącznik nr 7

AKC– 4/F

Załącznik nr 8

AKC–4/H

Załącznik nr 9

AKC–4/I

Załącznik nr 10

AKC–4/J

Załącznik nr 11

AKC–4/K

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 12

AKC-4/L [4]

Załącznik nr 13

AKC–4/M

Załącznik nr 14

AKC–4/N

Załącznik nr 15

AKC–WW

Załącznik nr 16

AKC–EN

Załącznik nr 17

AKC-ST/AKC–STn

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 18

AKC–WG [5]

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

Nowy fragment
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 18a

AKC-KZ [6]

Załącznik nr 19

AKC–PA

[1] § 1 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. poz. 1175). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2021 r.

[2] § 1 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. poz. 1175). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2021 r.

[3] § 2 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. poz. 1175). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2021 r.

[4] Załącznik nr 12 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. poz. 1175). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2021 r.

[5] Załącznik nr 18 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. poz. 1175). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2021 r.

[6] Załącznik nr 18a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. poz. 1175). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2021 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00