Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 21
Wersja aktualna od 2021-01-20
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 21
Wersja aktualna od 2021-01-20
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

USTAWA

z dnia 10 grudnia 2020 r.

o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 1. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Sprawiedliwości nie później niż w dniu rozpoczęcia części ustnej egzaminu sędziowskiego ogłasza, w drodze zarządzenia, wykaz wolnych stanowisk asesorskich przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej zawierający informacje o wydziałach, do których stanowiska te zostały przydzielone. Dyrektor Krajowej Szkoły zamieszcza zarządzenie w Biuletynie Informacji Publicznej.";

2) w art. 33a po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Najpóźniej w chwili przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska asesorskiego egzaminowa- ny aplikant aplikacji sędziowskiej składa oświadczenie na piśmie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego albo o posiadaniu także obywatelstwa innego państwa. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Aplikantowi posiadającemu także obywatelstwo innego państwa nie przysługuje wybór stanowiska asesorskiego.";

3) w art. 33b po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Najpóźniej w chwili przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska asesorskiego egzaminowa- ny aplikant aplikacji prokuratorskiej składa oświadczenie na piśmie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego albo o posiadaniu także obywatelstwa innego państwa. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Aplikantowi posiadającemu także obywatelstwo innego państwa nie przysługuje wybór stanowiska asesorskiego.";

4) w art. 35 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Najpóźniej w chwili przedstawienia propozycji pracy na stanowisku asesora prokuratury egzaminowany aplikant aplikacji prokuratorskiej składa oświadczenie na piśmie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego albo o posiadaniu także obywatelstwa innego państwa. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Aplikantowi posiadającemu także obywatelstwo innego państwa nie przysługuje możliwość przyjęcia propozycji pracy na stanowisku asesora prokuratury.";

5) w art. 37b w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nie ukończyła 40. roku życia w dniu przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską albo w pierwszym dniu przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską;";

6) w art. 40b ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Aplikantowi przysługuje 21 dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk w pierwszym, drugim i trzecim roku odbywania aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej w terminie wskazanym przez Dyrektora Krajowej Szkoły.

2. Aplikantowi przysługuje także 30 kolejnych dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego.";

7) w art. 41c w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie przyjął propozycji pracy na stanowisku asesora sądowego albo asesora prokuratury, nie mógł zostać mianowany na to stanowisko z powodu niespełnienia wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, zrezygnował z tego stanowiska albo utracił urząd i stanowisko asesora sądowego.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 2. Do aplikantów, którzy rozpoczęli aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) nie stosuje się przepisów art. 33a ust. 5a zdanie piąte, art. 33b ust. 7a zdanie piąte i art. 35 ust. 4a zdanie piąte ustawy zmienianej w art. 1;

2) stosuje się przepis art. 41c ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 3. 1. Aplikant aplikacji sędziowskiej, a w przypadku, o którym mowa w art. 33b ustawy zmienianej w art. 1, także aplikant aplikacji prokuratorskiej, który rozpoczął aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i który w chwili przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska asesora sądowego nie spełnia wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, może w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska asesora sądowego złożyć do Krajowej Rady Sądownictwa wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie stanowiska asesora sądowego pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa.

2. Aplikant aplikacji sędziowskiej, który zdał egzamin sędziowski w 2019 r. lub w 2020 r., a w przypadku, o którym mowa w art. 33b ustawy zmienianej w art. 1, także aplikant aplikacji prokuratorskiej, który zdał egzamin prokuratorski w 2019 r. lub w 2020 r., może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Krajowa Rada Sądownictwa zgłosiła sprzeciw wobec mianowania aplikanta na stanowisko asesora sądowego wyłącznie z powodu posiadania obywatelstwa innego państwa, złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, powoduje utratę mocy uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie zgłoszenia sprzeciwu wobec mianowania tego aplikanta na stanowisko asesora sądowego.

3. Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić zgodę na zajmowanie stanowiska asesora sądowego przez aplikanta, o którym mowa w ust. 1 lub 2, pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa, mając w szczególności na względzie okoliczności związane z nabyciem obywatelstwa oraz konsekwencje wynikające z jego zrzeczenia się. Krajowa Rada Sądownictwa wydaje uchwałę w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, i wydania przez Krajową Radę Sądownictwa uchwały odmawiającej zgody na zajmowanie stanowiska asesora sądowego pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa, warunkiem mianowania na to stanowisko jest przedstawienie Krajowej Radzie Sądownictwa przez aplikanta, w terminie dwóch miesięcy od dnia wydania uchwały, dokumentów potwierdzających podjęcie czynności zmierzających do zrzeczenia się obywatelstwa innego państwa.

5. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, dwumiesięczny termin do zgłoszenia sprzeciwu przez Krajową Radę Sądownictwa wobec mianowania egzaminowanego aplikanta, o którym mowa w art. 33a ust. 14 lub art. 33b ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, na stanowisko asesora sądowego biegnie w przypadku:

1) wyrażenia zgody na zajmowanie stanowiska asesora sądowego pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa - od dnia wydania uchwały przez Krajową Radę Sądownictwa,

2) odmowy wyrażenia zgody na zajmowanie stanowiska asesora sądowego pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa - od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4

- chyba że ten termin nie rozpoczął jeszcze biegu na podstawie art. 33a ust. 14 lub art. 33b ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1.

6. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zostało wniesione odwołanie do Sądu Najwyższego, postępowanie przed Sądem Najwyższym podlega umorzeniu. Krajowa Rada Sądownictwa niezwłocznie zawiadamia Sąd Najwyższy o złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.

7. Osoba, której Krajowa Rada Sądownictwa na podstawie ust. 3 wyraziła zgodę na zajmowanie stanowiska asesora sądowego pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa, może zostać powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego i innych stanowiskach sędziowskich, których dotyczy wymóg posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego.

8. Jeżeli asesor sądowy mianowany na to stanowisko po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 4, w dniu złożenia wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego nie spełnia wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, Krajowa Rada Sądownictwa może podjąć uchwałę o przedstawieniu wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego, jeżeli po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przebiegu postępowania zmierzającego do zrzeczenia się obywatelstwa innego państwa stwierdzi, że brak spełnienia wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego nie wynika z okoliczności leżących po stronie osoby ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu rejonowego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4. Do aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy rozpoczęli odbywanie aplikacji prokuratorskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i którzy w chwili przedstawienia propozycji pracy na stanowisku asesora prokuratury nie spełniają wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, przepisy art. 3 ust. 1-4 oraz 7 i 8 stosuje się odpowiednio. Przewidziane w tych przepisach uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa przysługują Prokuratorowi Generalnemu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 5. 1. Do aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy rozpoczęli aplikacje w 2018 r., stosuje się przepisy art. 40b ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Aplikantom aplikacji sędziowskiej oraz aplikantom aplikacji prokuratorskiej, którzy rozpoczęli aplikacje w 2019 r., przysługuje 14 dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk w trzecim roku odbywania aplikacji w terminie wskazanym przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

3. Aplikantom aplikacji sędziowskiej oraz aplikantom aplikacji prokuratorskiej, którzy rozpoczęli aplikacje w 2020 r., w drugim i trzecim roku odbywania aplikacji przysługują dni wolne od zajęć i praktyk w wymiarze określonym w art. 40b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00