Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1382
Wersja aktualna od 2022-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1382
Wersja aktualna od 2022-01-01
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

z dnia 26 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych] W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”:

– uchyla się rozdział „01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”,

– po rozdziale „01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” dodaje się rozdziały 01043 i 01044 w brzmieniu:

„01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi”,

b) w dziale „500 – Handel” rozdział „50003 Agencja Rezerw Materiałowych” otrzymuje brzmienie:

„50003 Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych”,

c) w dziale „600 – Transport i łączność”:

– rozdział „60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” otrzymuje brzmienie:

„60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”,

– po rozdziale „60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” dodaje się rozdział 60019, rozdziały 60020 i 60021 wraz z objaśnieniami oraz rozdział 60022 w brzmieniu:

„60019 Płatne parkowanie

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dworców i zintegrowanych węzłów przesiadkowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 27 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych”,

d) w dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”:

– po rozdziale „70006 Krajowy Zasób Nieruchomości” dodaje się rozdział 70007 w brzmieniu:

„70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”,

– rozdział „70021 Towarzystwa budownictwa społecznego” otrzymuje brzmienie:

„70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe”,

e) w dziale „710 – Działalność usługowa” do rozdziału „71004 Plany zagospodarowania przestrzennego” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„Rozdział ten obejmuje wydatki związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym również odszkodowania i opłaty związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”,

f) w dziale „750 – Administracja publiczna”:

– po rozdziale „75003 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej” dodaje się rozdział 75004 w brzmieniu:

„75004 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15”,

– po rozdziale „75087 Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji” dodaje się rozdziały 75088–75090 w brzmieniu:

„75088 Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów

75089 Działalność Instytutu Finansów

75090 Działalność Instytutu De Republica”,

g) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

– rozdział „75602 Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego” otrzymuje brzmienie:

„75602 Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego”,

– rozdział „75603 Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” otrzymuje brzmienie:

„75603 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”,

– po rozdziale „75658 Wpłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych” dodaje się rozdziały 75659–75661 w brzmieniu:

„75659 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej – schemat unijny

75660 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej – schemat nieunijny

75661 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej – schemat importu”,

h) w dziale „801 – Oświata i wychowanie” po rozdziale „80106 Inne formy wychowania przedszkolnego” dodaje się rozdział 80107 w brzmieniu:

„80107 Świetlice szkolne”,

i) w dziale „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” uchyla się rozdział „85401 Świetlice szkolne”,

j) po dziale „926 – Kultura fizyczna” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W jednostkach samorządu terytorialnego w rozdziałach:

– 01043, 01044,

– 02001, 02002,

– 40002,

– 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022,

– 63003,

– 70005, 70007,

– 71004, 71012, 71015,

– 90001, 90003, 90004, 90005,

– 92503

ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziale: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017, wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach wymienionych w tiret od pierwszego do dziewiątego dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) zdanie „Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628–635, 641–644, 651–653, 656, 661–666, 668 i 669.” otrzymuje brzmienie:

„Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628–635, 641–644, 651–653, 656, 661–666, 668 i 669.”,

b) po paragrafie „217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” dodaje się paragraf 218 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).”,

c) po paragrafie „299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” dodaje się paragraf 609 wraz z objaśnieniami oraz paragraf 610 w brzmieniu:

„609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z wyłączeniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) grupa wydatków „Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 472, 476 do 478, 481, 488 do 493 i 495 do 498” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 472, 476 do 481, 488 do 493 i 495 do 498”,

b) grupa wydatków „Środki własne Unii Europejskiej 851 do 857” otrzymuje brzmienie:

„Środki własne Unii Europejskiej 851 do 858”,

c) w jednostkach samorządu terytorialnego grupa wydatków o symbolu:

– 1400 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą „0” ” otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą „0” ”,

– 1401 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8” ” otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8” ”,

– 1402 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9” ” otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9” ”,

– 1403 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą „3”, „4” ” otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą „3”, „4” ”,

d) do paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„Paragraf ten nie obejmuje wynagrodzeń osobowych nauczycieli, o których mowa w paragrafie 479”,

e) objaśnienia do paragrafu „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten:

– obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872),

– nie obejmuje dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, o którym mowa w paragrafie 480.”,

f) objaśnienia do paragrafu „422 Zakup środków żywności” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów i w przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy, z wyjątkiem wydatków na wyżywienie uczestników szkoleń, klasyfikowanych w paragrafach 455 i 470. Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów. Paragraf ten obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego przeznaczonego do uboju na własne potrzeby wymienionych zakładów.

Paragraf ten obejmuje również zakup karmy dla zwierząt oraz ryczałt pieniężny za wyżywienie psów służbowych.”,

g) po paragrafie „478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” dodaje się paragrafy 479 i 480 w brzmieniu:

„479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”,

h) po paragrafie „857 Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto” dodaje się paragraf 858 w brzmieniu:

„858 Wpłata obliczona na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi”;

4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) w paragrafie „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników”:

– pozycja „401003 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela” otrzymuje brzmienie:

„401003 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania”,

– pozycja „401004 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela” otrzymuje brzmienie:

„401004 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania”,

– uchyla się pozycję „401005 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela” oraz pozycję „401006 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela”,

– pozycja „401008 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela” otrzymuje brzmienie:

„401008 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania”,

– uchyla się pozycję „401009 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela”,

b) w paragrafie „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne”:

– pozycja „404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela” otrzymuje brzmienie:

„404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania”,

– uchyla się pozycję „404004 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela”,

c) w paragrafie „443 Różne opłaty i składki” po pozycji „443003 Pozostałe opłaty i składki” dodaje się pozycję 443004 w brzmieniu:

„443004 Wkłady pieniężne na potrzeby zabezpieczenia przedsięwzięć realizowanych przez wojska sojusznicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”,

d) po paragrafie „459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” dodaje się paragraf 479 w brzmieniu:

479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

479001 Wynagrodzenia dla nauczycieli

479002 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla nauczycieli

479003 Nagrody uznaniowe dla nauczycieli”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Termin dostosowania uchwał budżetowych na rok 2021] 1. W terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2021 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Przepisy § 1 pkt 1 lit. a i b, lit. c tiret drugie, lit. d–f, lit. g tiret pierwsze i drugie, lit. h–j, pkt 3 lit. a i c–g oraz pkt 4 mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2022.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze, pkt 2 oraz pkt 3 lit. b i h, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;

2) § 1 pkt 1 lit. g tiret trzecie, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.;

3) § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294, z 2017 r. poz. 73, 162, 580, 1421 i 2231, z 2018 r. poz. 767 i 1393, z 2019 r. poz. 257 i 1363, z 2020 r. poz. 1340 oraz z 2021 r. poz. 299.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00