Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1595
Wersja aktualna od 2021-08-31
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1595
Wersja aktualna od 2021-08-31
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

USTAWA

z dnia 23 lipca 2021 r.

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw1), 2)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 1. [Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 2h dodaje się pkt 2i–2k w brzmieniu:

„2i) rozporządzeniu 694/2014 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. Urz. UE L 183 z 24.06.2014, str. 18);

2j) rozporządzeniu 2015/760 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2015/760 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 98);

2k) rozporządzeniu 2019/1156 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 55);”;

2) w art. 219 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 229 ust. 8–10 stosuje się odpowiednio.”;

3) art. 229 otrzymuje brzmienie:

„Art. 229. 1. Informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego, a w przypadku zbiorczego portfela papierów wartościowych – także informacje reklamowe dotyczące zbiorczego portfela papierów wartościowych, publikowane przez towarzystwo rzetelnie przedstawiają sytuację finansową funduszu albo zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz ryzyko związane z uczestnictwem w funduszu albo zbiorczym portfelu papierów wartościowych, a w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 3, także wskazują emitenta, poręczyciela lub gwaranta papierów wartościowych.

2. Do informacji reklamowych odnoszących się do nabywania certyfikatów inwestycyjnych, z których oferowaniem wiąże się obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego albo warunków emisji, stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2019/1156.

3. Jeżeli wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego cechuje się lub będzie się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem, w informacjach dotyczących funduszu, o których mowa w ust. 1, oraz informacjach reklamowych publikowanych przez towarzystwo należy wyeksponować stwierdzenie wskazujące na tę cechę.

4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lokuje większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego albo odzwierciedla skład indeksu papierów wartościowych zgodnie z art. 99 ust. 1, w informacjach dotyczących funduszu, o których mowa w ust. 1, oraz informacjach reklamowych publikowanych przez towarzystwo należy wyeksponować stwierdzenie wskazujące na tę cechę.

5. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi działalność jako fundusz powiązany, w informacjach dotyczących funduszu, o których mowa w ust. 1, oraz informacjach reklamowych publikowanych przez towarzystwo należy wyeksponować stwierdzenie wskazujące na tę cechę.

6. Publikowane informacje, o których mowa w ust. 1 i 3–5, nie mogą wprowadzać w błąd.

7. Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikowane przez towarzystwo informacje dotyczące zbiorczego portfela papierów wartościowych lub informacje reklamowe dotyczące zbiorczego portfela papierów wartościowych wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd lub nie zawierają informacji, o których mowa w ust. 1, może zakazać ich ogłaszania lub nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.

8. Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikowane przez towarzystwo informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego lub informacje reklamowe, o których mowa w ust. 3–5, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd lub nie zawierają informacji lub wyeksponowanych stwierdzeń wymaganych odpowiednio na podstawie ust. 1 lub 3–5, może zakazać ich ogłaszania lub nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.

9. Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikowane przez towarzystwo informacje reklamowe dotyczące funduszu inwestycyjnego nie zawierają informacji wymaganych odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 1–5 rozporządzenia 2019/1156 lub nie spełniają innych wymogów określonych w tych przepisach, może zakazać ich ogłaszania lub nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.

10. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 7–9, nie zostanie wykonany, Komisja nakłada na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. W takim przypadku Komisja dokona ogłoszenia odpowiednich sprostowań na koszt towarzystwa.

11. Statut funduszu inwestycyjnego innego niż fundusz inwestycyjny otwarty, jego prospekt lub inne publikowane i dostępne w sposób publiczny informacje oraz informacje reklamowe dotyczące takiego funduszu nie mogą zawierać informacji wskazujących, że fundusz ten spełnia wymagania określone w przepisach prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, lub sugerujących, że jego działalność jest zgodna z tymi przepisami.”;

4) w art. 229d ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Informacje dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym uprawnionej do posługiwania się nazwą „EuVECA” lub „EuSEF”, publikowane przez zarządzającego ASI, w tym wpisanego do rejestru zarządzających EuVECA lub do rejestru zarządzających EuSEF, rzetelnie przedstawiają sytuację finansową tej spółki oraz ryzyko związane z uczestnictwem w niej.

2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikowane przez zarządzającego ASI, w tym wpisanego do rejestru zarządzających EuVECA lub do rejestru zarządzających EuSEF, informacje:

1) dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym uprawnionej do posługiwania się nazwą „EuVECA” lub „EuSEF”, o których mowa w ust. 1, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd lub

2) reklamowe dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym uprawnionej do posługiwania się nazwą „EuVECA” lub „EuSEF”, nie zawierają informacji wymaganych na podstawie art. 4 ust. 1–5 rozporządzenia 2019/1156 lub nie spełniają innych wymogów określonych w tych przepisach

– może zakazać ich ogłaszania lub nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.”;

5) w art. 236:

a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami takiej opłacie podlega również wpis do rejestru drugiego i każdego następnego subfunduszu.”,

b) po ust. 2g dodaje się ust. 2h–2j w brzmieniu:

„2h. Wpis unijnego AFI do rejestru, o którym mowa w art. 263r ust. 1, podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 2500 euro. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami takiej opłacie podlega również wpis do rejestru drugiego i każdego następnego subfunduszu.

2i. Fundusz zagraniczny oraz fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwie należącym do EEA, wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 263 ust. 1, są obowiązane do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 2000 euro. W przypadku gdy fundusz taki jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami, opłata roczna jest zwiększana o nie więcej niż równowartość w złotych 200 euro za każdy subfundusz wydzielony w tym funduszu wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 263 ust. 1, począwszy od drugiego subfunduszu.

2j. Towarzystwo, zarządzający ASI, zarządzający z UE oraz osoba prawna, o której mowa w art. 263h ust. 1, wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijny AFI lub alternatywny fundusz inwestycyjny z siedzibą w państwie należącym do EEA, są obowiązani do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 2000 euro za każdy fundusz wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 263r ust. 1. W przypadku gdy fundusz taki jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami, opłata roczna jest zwiększana o nie więcej niż równowartość w złotych 500 euro za każdy subfundusz wydzielony w tym funduszu wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 263r ust. 1, począwszy od drugiego subfunduszu.”,

c) w ust. 3 wyrazy „w ust. 1–2g” zastępuje się wyrazami „w ust. 1–2j”;

6) w art. 253 w ust. 3:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresu w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku jego ustanowienia przez fundusz zagraniczny;

3) wskazanie firmy oraz siedziby i adresu agenta płatności funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku jego ustanowienia przez fundusz zagraniczny;”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) informacje niezbędne do wystawienia przez Komisję dokumentu potwierdzającego wniesienie przez fundusz zagraniczny opłaty za dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 263 ust. 1, lub przekazania przez Komisję informacji o opłatach na rzecz Komisji, jakim podlega fundusz zagraniczny.”;

7) w art. 254:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Dodatkowa informacja dla inwestorów zawiera:

1) podstawowe informacje na temat zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym listę podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego;

2) zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych uczestników funduszu zagranicznego;

3) wskazanie strony internetowej funduszu zagranicznego prowadzonej w języku polskim, na której będą udostępniane informacje i dokumenty dla uczestników funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wskazanie przedstawiciela funduszu zagranicznego lub agenta płatności funduszu zagranicznego, wraz z krótkim opisem wykonywanej przez nich funkcji – w przypadku ich ustanowienia przez fundusz zagraniczny, a w przypadku gdy fundusz zagraniczny nie ustanowił przedstawiciela funduszu zagranicznego – wskazanie sposobu składania reklamacji przez uczestników funduszu zagranicznego oraz sposobu udostępniania uczestnikom funduszu zagranicznego informacji o funduszu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do ogłoszeń oraz innych informacji udostępnianych przez fundusz zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy art. 229.”;

8) w art. 256:

a) ust. 1–1b otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany ustanowić, na potrzeby prowadzonej działalności zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowanych przez ten fundusz tytułów uczestnictwa, odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające:

1) prawidłowe zbywanie i odkupywanie tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1, w tym sprawne wpłacanie i wypłacanie kwot związanych z nabywaniem i odkupywaniem tytułów uczestnictwa oraz wypłacanie dochodów lub innych świadczeń należnych uczestnikom funduszu zagranicznego;

2) uczestnikom i potencjalnym uczestnikom funduszu zagranicznego dostęp do informacji o sposobie zbywania i odkupywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny oraz sposobie dokonywania wypłat kwot związanych z odkupywaniem tytułów uczestnictwa;

3) możliwość wykonywania przez uczestników funduszu zagranicznego praw związanych z inwestycją w tytuły uczestnictwa, w tym składania reklamacji, oraz łatwy dostęp do procedur i informacji związanych z wykonywaniem przez uczestników i potencjalnych uczestników funduszu zagranicznego praw związanych z inwestycją w tytuły uczestnictwa, w tym dotyczących środków stosowanych w zakresie rozpatrywania reklamacji;

4) uczestnikom i potencjalnym uczestnikom funduszu zagranicznego dostęp do dokumentów i informacji, o których mowa w art. 254 ust. 1, oraz informacji na temat ceny zbycia i odkupienia tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi oraz wykonanie ich kopii, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 254 ust. 1b–5;

5) uczestnikom i potencjalnym uczestnikom funduszu zagranicznego udostępnianie informacji dotyczących obowiązków funduszu zagranicznego realizowanych przez ustanowione rozwiązania techniczne i organizacyjne, na trwałym nośniku informacji;

6) wymianę informacji między Komisją a funduszem zagranicznym.

1a. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do:

1) prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami uczciwego obrotu;

2) zapewnienia uczestnikom funduszu zagranicznego co najmniej takiego samego poziomu ochrony jak w państwie macierzystym;

3) przekazywania uczestnikom funduszu zagranicznego potwierdzeń zbycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w języku polskim z częstotliwością obowiązującą fundusz zagraniczny zgodnie z przepisami prawa państwa macierzystego;

4) zapewnienia, aby tłumaczenie informacji i dokumentów wymienionych w art. 254 ust. 1 dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji.

1b. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do posiadania możliwości ustalenia każdego uczestnika funduszu zagranicznego, który nabył tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności korzystania przez fundusz zagraniczny z pośrednictwa innego podmiotu, w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby z wyjątkiem tytułów uczestnictwa dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prawa uczestnika funduszu zagranicznego wynikające z tytułów uczestnictwa zbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były zapisywane w rejestrze uczestników funduszu zagranicznego indywidualnie na rzecz każdego uczestnika.”,

b) ust. 1e i 1f otrzymują brzmienie:

„1e. O planowanej zmianie informacji, o których mowa w art. 253 ust. 3 pkt 1, lub zmianie kategorii tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego zbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz zagraniczny informuje Komisję co najmniej na miesiąc przed wprowadzeniem zmiany.

1f. Przyjęte przez fundusz zagraniczny rozwiązania techniczne i organizacyjne, w tym wykorzystujące środki komunikacji elektronicznej:

1) mogą przewidywać wypełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio przez fundusz zagraniczny lub za pośrednictwem spółki zarządzającej, która zarządza tym funduszem, przedstawiciela funduszu zagranicznego ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub agenta płatności;

2) są dostępne w języku polskim.”,

c) po ust. 1g dodaje się ust. 1h w brzmieniu:

„1h. Zakres obowiązków wykonywanych przez przedstawiciela funduszu zagranicznego określa umowa zawarta w formie pisemnej między funduszem zagranicznym a przedstawicielem funduszu zagranicznego. Umowa zawiera zobowiązanie funduszu zagranicznego do przekazywania przedstawicielowi funduszu zagranicznego informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków.”,

d) w ust. 2 uchyla się pkt 6,

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku ustanowienia przez fundusz zagraniczny przedstawiciela funduszu zagranicznego złożenie oświadczenia woli, dokumentu urzędowego lub pisma procesowego przedstawicielowi uznaje się za złożenie go funduszowi zagranicznemu.”,

f) uchyla się ust. 3a;

9) w art. 257:

a) w ust. 1 uchyla się zdanie pierwsze,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zakres obowiązków wykonywanych przez agenta płatności określa umowa zawarta w formie pisemnej między funduszem zagranicznym a agentem płatności. Umowa zawiera zobowiązanie funduszu zagranicznego do przekazywania agentowi płatności informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków.”;

10) po art. 258 dodaje się art. 258a w brzmieniu:

„Art. 258a. 1. Fundusz zagraniczny może zaprzestać zbywania emitowanych przez siebie tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że:

1) opublikuje ogólną ofertę odkupienia, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub potrąceń, wszystkich tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego nabytych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawi tę ofertę, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów uczestniczących w zbywaniu tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, indywidualnie uczestnikom posiadającym tytuły uczestnictwa tego funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oferta ta będzie dostępna przez co najmniej 30 dni roboczych od dnia jej przedstawienia;

2) opublikuje i udostępni, w sposób przyjęty dla publikowania i udostępniania informacji o funduszu zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zbywaniem tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego oraz odpowiedni dla kategorii uczestników, do których fundusz zagraniczny był kierowany, informację o zamiarze zaprzestania zbywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) rozwiąże umowy z podmiotami pośredniczącymi w zbywaniu tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze skutkiem od dnia przekazania przez fundusz zagraniczny właściwemu organowi jego państwa macierzystego zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania tytułów uczestnictwa tego funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmieni takie umowy w sposób uniemożliwiający zbywanie tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia przekazania przez fundusz zagraniczny właściwemu organowi jego państwa macierzystego zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania tytułów uczestnictwa tego funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2:

1) wskazują skutki dla uczestników funduszu zagranicznego, którzy nie skorzystają z oferty funduszu zagranicznego odkupienia posiadanych przez nich tytułów uczestnictwa;

2) są przekazywane w języku polskim.

3. Fundusz zagraniczny zaprzestaje zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowanych przez siebie tytułów uczestnictwa z dniem przekazania przez fundusz zagraniczny właściwemu organowi jego państwa macierzystego zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania tytułów uczestnictwa tego funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Po zaprzestaniu zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz zagraniczny jest obowiązany udostępniać uczestnikom funduszu zagranicznego, którzy nie skorzystali z oferty funduszu zagranicznego odkupienia posiadanych przez nich tytułów uczestnictwa, informacje, o których mowa w art. 254 ust. 1, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 254 ust. 1b–5.

5. W przypadku gdy udostępnianie informacji odbywa się w języku polskim, fundusz zagraniczny może udostępniać informacje, o których mowa w art. 254 ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość.

6. Po otrzymaniu przez Komisję od właściwego organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego zawiadomienia o zaprzestaniu przez fundusz zagraniczny zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowanych przez ten fundusz tytułów uczestnictwa:

1) Komisji przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 259 ust. 3 i 3a;

2) do funduszu zagranicznego nie stosuje się przepisów określających zasady zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

11) w art. 261:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty zamierza zbywać jednostki uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, jest obowiązany zawiadomić, w formie pisemnej, Komisję o tym zamiarze. W przypadku zamiaru zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium państwa członkowskiego za pośrednictwem zarządzającego funduszem towarzystwa albo spółki zarządzającej, która zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy, okoliczność tę należy wskazać w zawiadomieniu.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Co najmniej na miesiąc przed wprowadzeniem zmiany zasad zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego zawartych w części B zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zmiany rozwiązań technicznych i organizacyjnych ustanowionych przez fundusz inwestycyjny otwarty na potrzeby zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego opisanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, lub zmiany kategorii jednostek uczestnictwa funduszu zbywanych na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, fundusz informuje, w formie pisemnej, o tych zmianach Komisję oraz właściwy organ goszczącego państwa członkowskiego.”,

c) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

„11. Jeżeli wskutek wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 10, działalność funduszu inwestycyjnego otwartego nie byłaby zgodna z przepisami prawa, Komisja w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich informacji i dokumentów informuje o tym fundusz oraz właściwy organ goszczącego państwa członkowskiego.

12. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 10, bez wymaganego zawiadomienia Komisji lub w przypadku gdy wskutek wprowadzonej zmiany działalność funduszu inwestycyjnego otwartego nie byłaby zgodna z przepisami prawa, Komisja może zastosować sankcje, o których mowa w art. 228 ust. 1 i 1a. W przypadku gdy wprowadzona zmiana dodatkowo istotnie narusza interesy uczestników funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, Komisja, bez względu na zastosowanie sankcji, o których mowa w art. 228 ust. 1 i 1a, może zakazać dalszego zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium tego państwa. Komisja niezwłocznie informuje właściwy organ goszczącego państwa członkowskiego o zastosowanych sankcjach.”;

12) w art. 261a w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Fundusz może rozpocząć zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego od dnia otrzymania takiego powiadomienia.”;

13) po art. 261c dodaje się art. 261d–261f w brzmieniu:

„Art. 261d. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może zaprzestać zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

1) opublikuje ogólną ofertę odkupienia, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub potrąceń, wszystkich jednostek uczestnictwa funduszu nabytych na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, przedstawi tę ofertę, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów uczestniczących w zbywaniu jednostek uczestnictwa na terytorium tego państwa, indywidualnie uczestnikom funduszu, którzy nabyli jednostki uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, oraz oferta ta będzie dostępna przez co najmniej 30 dni roboczych od dnia jej przedstawienia;

2) opublikuje i udostępni w tym goszczącym państwie członkowskim, w sposób przyjęty dla publikowania i udostępniania informacji o funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego w związku ze zbywaniem jednostek uczestnictwa funduszu oraz odpowiedni dla kategorii klientów, do których fundusz był kierowany, informację o zamiarze zaprzestania zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego;

3) rozwiąże umowy z podmiotami pośredniczącymi w zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego ze skutkiem od dnia przekazania przez fundusz Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego lub zmieni takie umowy w sposób uniemożliwiający zbywanie jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego od dnia przekazania przez fundusz Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego;

4) przekaże Komisji zawiadomienie o zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2:

1) wskazują skutki dla uczestników funduszu, którzy nie skorzystają z oferty funduszu odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa;

2) są przekazywane w języku urzędowym goszczącego państwa członkowskiego lub w jednym z języków urzędowych tego państwa albo języku dopuszczonym przez właściwe organy goszczącego państwa członkowskiego albo przetłumaczone na jeden z tych języków.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera opis sposobu realizacji wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3.

4. Fundusz inwestycyjny otwarty zaprzestaje zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego z dniem przekazania Komisji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

Art. 261e. 1. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 261d ust. 1 pkt 4, Komisja przekazuje zawiadomienie właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego wskazanego w tym zawiadomieniu.

2. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w art. 261d ust. 1 pkt 4, jest niekompletne, Komisja żąda uzupełnienia informacji zawartych w tym zawiadomieniu. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia następującego po dniu otrzymania przez Komisję zawiadomienia zgodnie z żądaniem.

3. Komisja niezwłocznie powiadamia fundusz inwestycyjny otwarty o otrzymaniu potwierdzenia wpłynięcia zawiadomienia, o którym mowa w art. 261d ust. 1 pkt 4, od właściwego organu goszczącego państwa członkowskiego.

4. Niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 261d ust. 1 pkt 4, właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego Komisja przekazuje kopię tego zawiadomienia Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Art. 261f. 1. Po zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany wypełniać obowiązki informacyjne wobec uczestników funduszu, którzy nie skorzystali z oferty funduszu odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Przepisy art. 261b i art. 261c stosuje się odpowiednio.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty może wypełniać obowiązki informacyjne, o których mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że przekazywanie informacji odbywa się w języku urzędowym goszczącego państwa członkowskiego lub w jednym z języków urzędowych tego państwa albo w języku dopuszczonym przez właściwe organy goszczącego państwa członkowskiego albo przekazywane informacje są przetłumaczone na jeden z tych języków.

3. Do czasu odkupienia od uczestników z goszczącego państwa członkowskiego jednostek uczestnictwa zbytych tym uczestnikom przez fundusz inwestycyjny otwarty na podstawie art. 261 ust. 1 fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany informować Komisję o istotnych zmianach informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 261 ust. 3. Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego, którego dotyczyło zawiadomienie, o którym mowa w art. 261d ust. 1 pkt 4.”;

14) w art. 262 w ust. 2 wyrazy „art. 261–261c” zastępuje się wyrazami „art. 261–261f”;

15) w art. 263 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) w przypadku gdy fundusz ustanowił przedstawiciela funduszu – imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu;

3) w przypadku gdy fundusz ustanowił agenta płatności – firmę oraz siedzibę i adres agenta płatności;”;

16) w art. 263a po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:

„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzanie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga ustanowienia odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających:

1) prawidłowe zbywanie, obejmowanie i odkupywanie praw uczestnictwa unijnego AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami zawartymi w regulacjach wewnętrznych unijnego AFI;

2) inwestorom dostęp do informacji o sposobie nabywania, obejmowania lub odkupywania praw uczestnictwa unijnego AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobie dokonywania płatności kwot związanych z odkupywaniem praw uczestnictwa unijnego AFI;

3) możliwość wykonywania przez inwestorów praw związanych z inwestycją w prawa uczestnictwa unijnego AFI, w tym składania reklamacji, oraz łatwy dostęp do procedur i informacji związanych z wykonywaniem przez inwestorów praw związanych z inwestycją w prawa uczestnictwa unijnego AFI, w tym dotyczących środków stosowanych w zakresie rozpatrywania reklamacji;

4) inwestorom dostęp do dokumentów i informacji, o których mowa w art. 222a, art. 222b i art. 222d, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi oraz wykonanie ich kopii;

5) inwestorom udostępnianie informacji dotyczących obowiązków unijnego AFI realizowanych przez ustanowione rozwiązania techniczne i organizacyjne, na trwałym nośniku informacji;

6) wymianę informacji między Komisją a zarządzającym z UE.

2b. Przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne, w tym wykorzystujące środki komunikacji elektronicznej:

1) mogą przewidywać wypełnianie wymogów, o których mowa w ust. 2a, bezpośrednio przez zarządzającego z UE, towarzystwo albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia, zarządzających unijnym AFI, lub za pośrednictwem przedstawiciela, którego działalność służąca zapewnieniu wypełniania wymogów, o których mowa w ust. 2a, jest regulowana przepisami prawa i nadzorowana przez właściwy organ;

2) są dostępne w języku polskim.

2c. Zakres obowiązków wykonywanych przez przedstawiciela, o którym mowa w ust. 2b pkt 1, określa umowa zawarta w formie pisemnej między zarządzającym z UE, towarzystwem albo zarządzającym ASI prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia, zarządzającymi unijnym AFI, a tym przedstawicielem. Umowa zawiera zobowiązanie zarządzającego z UE, towarzystwa albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia, zarządzających unijnym AFI, do przekazywania przedstawicielowi informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków.”;

17) w art. 263b w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) adres, na który Komisja ma przekazać informacje o opłatach na rzecz Komisji, jakim podlega unijny AFI, oraz informacje niezbędne do wystawienia przez Komisję dokumentu potwierdzającego wniesienie przez unijny AFI opłaty na rzecz Komisji;

10) informacje na temat rozwiązań technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 263a ust. 2a – w przypadku, o którym mowa w art. 263a ust. 1 pkt 2.”;

18) po art. 263b dodaje się art. 263ba w brzmieniu:

„Art. 263ba. 1. Zarządzający z UE może zaprzestać wprowadzania unijnego AFI, którym zarządza, do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że:

1) opublikuje ogólną ofertę odkupienia, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub potrąceń, wszystkich praw uczestnictwa unijnego AFI nabytych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawi tę ofertę, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów uczestniczących w zbywaniu praw uczestnictwa unijnego AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, indywidualnie inwestorom unijnego AFI oraz oferta ta będzie dostępna przez co najmniej 30 dni roboczych od dnia jej przedstawienia;

2) opublikuje i udostępni, w sposób przyjęty dla publikowania i udostępniania informacji o unijnym AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zbywaniem praw uczestnictwa unijnego AFI oraz odpowiedni dla kategorii klientów, do których unijny AFI był kierowany, informację o zamiarze zaprzestania wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) rozwiąże umowy z podmiotami pośredniczącymi w zbywaniu praw uczestnictwa unijnego AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze skutkiem od dnia przekazania przez zarządzającego z UE właściwemu organowi nadzoru państwa macierzystego zawiadomienia o zaprzestaniu wprowadzania takiego unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmieni takie umowy w sposób uniemożliwiający wprowadzanie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia przekazania przez zarządzającego z UE właściwemu organowi nadzoru państwa macierzystego zawiadomienia o zaprzestaniu wprowadzania takiego unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do unijnego AFI prowadzącego działalność na podstawie rozporządzenia 2015/760 albo będącego AFI typu zamkniętego w rozumieniu rozporządzenia 694/2014.

3. Zarządzający z UE zaprzestaje wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dniem przekazania przez zarządzającego z UE właściwemu organowi nadzoru jego państwa macierzystego zawiadomienia o zaprzestaniu wprowadzania takiego unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Po zaprzestaniu wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzający z UE jest obowiązany wypełniać obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 222b i art. 222d ust. 3, wobec inwestorów unijnego AFI, którzy mimo zaprzestania przez zarządzającego z UE wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają prawa uczestnictwa unijnego AFI nabyte w drodze ich wprowadzania przez zarządzającego z UE do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 263b ust. 1.

5. Po otrzymaniu przez Komisję od właściwego organu nadzoru państwa macierzystego zarządzającego z UE zawiadomienia o zaprzestaniu wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Komisji przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 273 ust. 1 i 2;

2) do zarządzającego z UE nie stosuje się przepisów określających zasady wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnego AFI w odniesieniu do unijnego AFI objętego tym zawiadomieniem.

6. Zarządzający z UE może wypełniać obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 222b i art. 222d ust. 3, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość.”;

19) w art. 263c w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) adres, na który Komisja ma przekazać informacje o opłatach na rzecz Komisji, jakim podlega unijny AFI, oraz informacje niezbędne do wystawienia przez Komisję dokumentu potwierdzającego wniesienie przez unijny AFI opłaty na rzecz Komisji;

8) informacje na temat rozwiązań technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 263a ust. 2a – w przypadku, o którym mowa w art. 263a ust. 1 pkt 2.”;

20) w art. 263d ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1, Komisja informuje towarzystwo albo zarządzającego ASI, że wskutek wprowadzenia planowanej zmiany zarządzanie unijnym AFI przez towarzystwo albo zarządzającego ASI nie będzie zgodne z przepisami prawa.

3. W przypadku wprowadzenia planowanej zmiany, o której mowa w ust. 1, bez wymaganego zawiadomienia Komisji lub w przypadku gdy wskutek wprowadzonej zmiany zarządzanie unijnym AFI nie jest zgodne z przepisami prawa, Komisja może zastosować sankcje, o których mowa w art. 228 ust. 1c i art. 229a ust. 1. W przypadku gdy wprowadzona zmiana dodatkowo istotnie narusza interesy inwestorów unijnego AFI, Komisja, bez względu na zastosowanie sankcji, o których mowa w art. 228 ust. 1c i art. 229a ust. 1, może zakazać dalszego wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

21) po art. 263d dodaje się art. 263da w brzmieniu:

„Art. 263da. 1. Towarzystwo albo zarządzający ASI może zaprzestać wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że:

1) opublikuje ogólną ofertę odkupienia, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub potrąceń, wszystkich praw uczestnictwa unijnego AFI nabytych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawi tę ofertę, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów uczestniczących w zbywaniu praw uczestnictwa unijnego AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, indywidualnie inwestorom posiadającym prawa uczestnictwa unijnego AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oferta ta będzie dostępna przez co najmniej 30 dni roboczych od dnia jej przedstawienia;

2) opublikuje i udostępni, w sposób przyjęty dla publikowania i udostępniania informacji o unijnym AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zbywaniem praw uczestnictwa unijnego AFI oraz odpowiedni dla kategorii klientów, do których unijny AFI był kierowany, informację o zamiarze zaprzestania wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) rozwiąże umowy z podmiotami pośredniczącymi w zbywaniu praw uczestnictwa unijnego AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze skutkiem od dnia przekazania Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmieni takie umowy w sposób uniemożliwiający wprowadzanie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia przekazania Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) przekaże Komisji zawiadomienie o zaprzestaniu wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do unijnego AFI prowadzącego działalność na podstawie rozporządzenia 2015/760 albo będącego AFI typu zamkniętego w rozumieniu rozporządzenia 694/2014.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest sporządzane odrębnie dla każdego unijnego AFI, którego dotyczy, i zawiera opis sposobu realizacji wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3.

4. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Komisja potwierdza towarzystwu lub zarządzającemu ASI możliwość zaprzestania wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest niekompletne, Komisja żąda uzupełnienia informacji zawartych w zawiadomieniu. Termin, o którym mowa w ust. 4, biegnie od dnia następującego po dniu otrzymania przez Komisję zawiadomienia zgodnie z żądaniem.

6. Towarzystwo albo zarządzający ASI zaprzestaje wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dniem przekazania Komisji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

7. Po zaprzestaniu wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarzystwo albo zarządzający ASI są obowiązani przekazywać informacje, o których mowa w:

1) art. 222a ust. 3 i 7, art. 222b i art. 222d ust. 2, inwestorom unijnego AFI, którzy mimo zaprzestania przez towarzystwo albo zarządzającego ASI wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają prawa uczestnictwa tego unijnego AFI nabyte w drodze wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 263c ust. 1;

2) art. 222c i art. 222d ust. 2, Komisji – do czasu odkupienia od inwestorów praw uczestnictwa tego unijnego AFI nabytych w drodze wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 263c ust. 1.

8. Towarzystwo oraz zarządzający ASI mogą wypełniać obowiązki informacyjne, o których mowa w ust. 7, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość.

9. Do czasu odkupienia od inwestorów praw uczestnictwa unijnego AFI nabytych w drodze wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 263c ust. 1 towarzystwo oraz zarządzający ASI są obowiązani informować Komisję o istotnych zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 263c ust. 1, i dołączonych do niego dokumentach.

10. W okresie 36 miesięcy od dnia otrzymania od Komisji potwierdzenia możliwości zaprzestania wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarzystwo albo zarządzający ASI nie może w odniesieniu do unijnego AFI, którego dotyczy to potwierdzenie, albo unijnego AFI o podobnej polityce inwestycyjnej lub strategii inwestycyjnej dokonywać czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 263k ust. 1.”;

22) w art. 263f w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) adres, na który właściwy organ nadzoru państwa goszczącego ma przekazać informacje o opłatach na rzecz tego organu, jakim podlegają fundusz, alternatywna spółka inwestycyjna lub unijny AFI objęte zawiadomieniem, oraz informacje niezbędne do wystawienia przez właściwy organ nadzoru państwa goszczącego dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty na rzecz tego organu;

10) informacje na temat rozwiązań technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 263a ust. 2a – w przypadku, o którym mowa w art. 263a ust. 1 pkt 2.”;

23) w art. 263g:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, Komisja informuje towarzystwo albo zarządzającego ASI, że wskutek wprowadzenia planowanej zmiany zarządzanie funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI przez towarzystwo albo zarządzającego ASI nie będzie zgodne z przepisami prawa lub w inny sposób będzie skutkować naruszeniem przez towarzystwo albo zarządzającego ASI przepisów prawa.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Informację przekazaną towarzystwu albo zarządzającemu ASI, o której mowa w ust. 3, Komisja przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi nadzoru państwa członkowskiego wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 263f ust. 1, na wskazany przez ten organ adres poczty elektronicznej.”,

c) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„O podjętej decyzji Komisja niezwłocznie informuje właściwy organ nadzoru państwa członkowskiego wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 263f ust. 1, przekazując tę informację na wskazany przez ten organ adres poczty elektronicznej.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, nie wpływa na zgodność z przepisami prawa działalności towarzystwa albo zarządzającego ASI, w tym zarządzania przez nich funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI, Komisja w terminie miesiąca od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, przekazuje te informacje właściwemu organowi nadzoru państwa członkowskiego wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 263f ust. 1, na wskazany przez ten organ adres poczty elektronicznej.”;

24) po art. 263g dodaje się art. 263ga w brzmieniu:

„Art. 263ga. 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może zaprzestać zbywania jednostek uczestnictwa, fundusz inwestycyjny zamknięty może zaprzestać oferowania certyfikatów inwestycyjnych albo zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia może zaprzestać wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, którym zarządza, do obrotu na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

1) opublikuje ogólną ofertę odkupienia, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub potrąceń, wszystkich odpowiednio jednostek uczestnictwa tego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa tej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub praw uczestnictwa tego unijnego AFI, nabytych na terytorium państwa członkowskiego, przedstawi tę ofertę, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów uczestniczących w zbywaniu odpowiednio jednostek uczestnictwa tego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa tej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub praw uczestnictwa tego unijnego AFI na terytorium państwa członkowskiego, indywidualnie uczestnikom specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI na terytorium państwa członkowskiego oraz oferta ta będzie dostępna przez co najmniej 30 dni roboczych od dnia jej przedstawienia;

2) opublikuje i udostępni na terytorium państwa członkowskiego, w sposób przyjęty dla publikowania i udostępniania informacji o specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu inwestycyjnym zamkniętym, alternatywnej spółce inwestycyjnej lub unijnym AFI na terytorium państwa członkowskiego w związku ze zbywaniem jednostek uczestnictwa, oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzaniem do obrotu praw uczestnictwa oraz odpowiedni dla kategorii klientów, do których były kierowane te fundusze, informację o zamiarze zaprzestania zbywania jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub wprowadzania do obrotu alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI na terytorium państwa członkowskiego;

3) rozwiąże umowy z podmiotami pośredniczącymi w zbywaniu jednostek uczestnictwa, oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzaniu do obrotu praw uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego ze skutkiem od dnia przekazania Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzania do obrotu praw uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego lub zmieni takie umowy w sposób uniemożliwiający zbywanie jednostek uczestnictwa, oferowanie certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzanie do obrotu praw uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego od dnia przekazania Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzania do obrotu praw uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego;

4) przekaże Komisji zawiadomienie o zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub wprowadzania do obrotu alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI na terytorium państwa członkowskiego.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI prowadzących działalność na podstawie rozporządzenia 2015/760 albo będących AFI typu zamkniętego w rozumieniu rozporządzenia 694/2014.

3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty zaprzestaje zbywania jednostek uczestnictwa, fundusz inwestycyjny zamknięty zaprzestaje oferowania certyfikatów inwestycyjnych oraz zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia zaprzestaje wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, którym zarządza, do obrotu na terytorium państwa członkowskiego, z dniem przekazania Komisji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4:

1) zawiera opis sposobu realizacji wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, oraz wskazanie państwa członkowskiego, w którym zaprzestaje się zbywania jednostek uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzania do obrotu alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI;

2) jest przekazywane w postaci elektronicznej na wskazany przez Komisję adres poczty elektronicznej;

3) sporządza się również w języku angielskim lub tłumaczy się na język angielski.

5. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Komisja przekazuje zawiadomienie właściwemu organowi nadzoru goszczącego państwa członkowskiego wskazanego w tym zawiadomieniu na wskazany przez ten organ adres poczty elektronicznej.

6. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest niekompletne, Komisja żąda uzupełnienia informacji zawartych w zawiadomieniu. Termin, o którym mowa w ust. 5, biegnie od dnia następującego po dniu otrzymania przez Komisję zawiadomienia zgodnie z żądaniem.

7. Niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwemu organowi nadzoru goszczącego państwa członkowskiego, Komisja:

1) powiadamia odpowiednio towarzystwo albo zarządzającego ASI o przekazaniu zawiadomienia oraz

2) przekazuje kopię tego zawiadomienia Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

8. Po zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych oraz wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI do obrotu na terytorium państwa członkowskiego towarzystwo albo zarządzający ASI są obowiązani przekazywać informacje, o których mowa w:

1) art. 222a ust. 3 i 7 i art. 222d ust. 1 i 2, klientom z państwa członkowskiego, którzy mimo zaprzestania przez towarzystwo albo zarządzającego ASI zbywania jednostek uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych oraz wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI do obrotu na terytorium państwa członkowskiego posiadają jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne albo prawa uczestnictwa, nabyte w drodze ich odpowiednio zbywania, oferowania lub wprowadzania do obrotu w państwie członkowskim na podstawie art. 263f ust. 1;

2) art. 222c i art. 222d ust. 1 i 2, Komisji – do czasu odkupienia od klientów z państwa członkowskiego jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych albo praw uczestnictwa, nabytych w drodze ich odpowiednio zbywania, oferowania lub wprowadzania do obrotu w państwie członkowskim na podstawie art. 263f ust. 1.

9. Towarzystwo oraz zarządzający ASI mogą wypełniać obowiązki informacyjne, o których mowa w ust. 8 pkt 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość.

10. Do czasu odkupienia od klientów z państwa członkowskiego jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych albo praw uczestnictwa, nabytych w drodze ich odpowiednio zbywania, oferowania lub wprowadzania do obrotu w państwie członkowskim na podstawie art. 263f ust. 1, towarzystwo oraz zarządzający ASI są obowiązani informować Komisję o istotnych zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 263f ust. 1. Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje właściwemu organowi nadzoru państwa członkowskiego.

11. W okresie 36 miesięcy od dnia przekazania Komisji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, towarzystwo albo zarządzający ASI nie może dokonywać czynności, o których mowa w art. 263n ust. 1, w odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI, których to zawiadomienie dotyczyło, albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI o podobnej polityce inwestycyjnej lub strategii inwestycyjnej.”;

25) w art. 263h:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do zaprzestania wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnego AFI i alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie należącym do EEA, których portfelem inwestycyjnym i ryzykiem zarządza osoba prawna z siedzibą w państwie należącym do EEA, stosuje się odpowiednio przepisy art. 263ba.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do zaprzestania wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie należącym do EEA zarządzanego przez:

1) zarządzającego z UE – stosuje się odpowiednio przepisy art. 263ba;

2) towarzystwo albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia – stosuje się odpowiednio przepisy art. 263da.”;

26) w art. 263i dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisy art. 263ga stosuje się odpowiednio do zaprzestania:

1) wprowadzania do obrotu na terytorium państwa członkowskiego lub państwa należącego do EEA alternatywnych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwie należącym do EEA zarządzanych przez towarzystwo albo zarządzającego ASI;

2) zbywania albo proponowania objęcia na terytorium państw należących do EEA jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez towarzystwo;

3) wprowadzania do obrotu na terytorium państw należących do EEA alternatywnych spółek inwestycyjnych lub unijnych AFI zarządzanych przez towarzystwo albo zarządzającego ASI.”;

27) po art. 263j dodaje się art. 263k–263r w brzmieniu:

„Art. 263k. 1. Zarządzający z UE, towarzystwo albo zarządzający ASI przed wprowadzeniem unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać czynności związane z prezentowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji, które nie stanowią oferty nabycia ani propozycji nabycia prawa uczestnictwa tego unijnego AFI, dotyczących polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej unijnego AFI, który nie został jeszcze utworzony albo w odniesieniu do którego nie zostało jeszcze złożone zawiadomienie, o którym mowa odpowiednio w art. 263b ust. 1 albo art. 263c ust. 1, w celu zbadania wśród klientów profesjonalnych zainteresowania nabywaniem praw uczestnictwa tego unijnego AFI, zwane dalej „czynnościami poprzedzającymi wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą:

1) stanowić wystarczającej podstawy do umożliwienia potencjalnym uczestnikom zobowiązania się do nabycia praw uczestnictwa unijnego AFI;

2) przybierać formy formularza zapisów na prawa uczestnictwa unijnego AFI lub podobnych dokumentów, w tym ich projektów;

3) prezentować ostatecznej formy statutu lub innego dokumentu założycielskiego albo prospektu lub innego dokumentu ofertowego unijnego AFI, który nie został jeszcze utworzony.

3. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, prezentują projekt prospektu lub innego dokumentu ofertowego, informacje te zawierają dodatkowo wyraźne stwierdzenie, że:

1) nie stanowią one oferty nabycia ani propozycji nabycia prawa uczestnictwa unijnego AFI oraz

2) przedstawione w tych dokumentach informacje, jako niekompletne i mogące ulec zmianie, nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

4. Zarządzający z UE, towarzystwo albo zarządzający ASI są obowiązani do udokumentowania czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Zarządzający z UE, towarzystwo albo zarządzający ASI może wykonywać czynności poprzedzające wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, agenta firmy inwestycyjnej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, agenta zagranicznej firmy inwestycyjnej, banku, instytucji kredytowej, spółki zarządzającej oraz innego zarządzającego z UE, towarzystwa lub zarządzającego ASI.

6. Do wykonywania czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2–4.

Art. 263l. 1. Towarzystwo albo zarządzający ASI, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawiadamia Komisję, w formie pisemnej lub elektronicznej, o rozpoczęciu wykonywania tych czynności.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie okresu, w którym są lub będą wykonywane czynności poprzedzające wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zwięzłą informację na temat czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczącą polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej unijnego AFI;

3) wskazanie unijnych AFI, których dotyczy zawiadomienie.

3. Towarzystwo albo zarządzający ASI przekazują Komisji na jej żądanie dodatkowe informacje dotyczące objętych zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku otrzymania przez Komisję od właściwego organu państwa macierzystego zarządzającego z UE zawiadomienia o rozpoczęciu wykonywania przez zarządzającego z UE czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Komisja może wystąpić do tego organu o dodatkowe informacje dotyczące objętych tym zawiadomieniem czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 263m. 1. Zarządzający z UE, towarzystwo albo zarządzający ASI zapewnia, aby w ramach czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej klienci nie nabywali praw uczestnictwa tego unijnego AFI, a nabywanie przez klientów profesjonalnych, którym w ramach czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prezentowano informacje o unijnym AFI, praw uczestnictwa tego unijnego AFI odbywało się wyłącznie w drodze ich wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów art. 263b ust. 1 albo art. 263c ust. 1.

2. W przypadku gdy w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej doszło do nabycia przez klienta praw uczestnictwa unijnego AFI, którego dotyczyły te czynności, zarządzający z UE, towarzystwo albo zarządzający ASI są obowiązani do złożenia zawiadomienia o zamiarze wprowadzania takiego unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 263b ust. 1 albo art. 263c ust. 1.

Art. 263n. 1. Towarzystwo przed zbywaniem jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub przed oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia przed wprowadzeniem do obrotu alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI na terytorium państwa członkowskiego może bezpośrednio lub za pośrednictwem innego podmiotu wykonywać czynności związane z prezentowaniem na terytorium tego państwa informacji dotyczących polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej odpowiednio specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, w celu zbadania wśród klientów profesjonalnych zainteresowania nabywaniem jednostek uczestnictwa tego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa tej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub tego unijnego AFI, zwane dalej „czynnościami poprzedzającymi wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego”. Czynności poprzedzające wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego:

1) nie mogą stanowić oferty nabycia ani propozycji nabycia jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI;

2) mogą dotyczyć specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, alternatywnych spółek inwestycyjnych albo unijnych AFI, które mają być utworzone albo w odniesieniu do których nie zostało jeszcze złożone zawiadomienie, o którym mowa w art. 263f ust. 1.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą:

1) stanowić wystarczającej podstawy do umożliwienia potencjalnym uczestnikom lub inwestorom zobowiązania się do nabycia jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI;

2) przybierać formy formularza zapisów na jednostki uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI lub podobnych dokumentów, w tym ich projektów;

3) prezentować ostatecznej formy statutu lub innego dokumentu założycielskiego albo prospektu lub innego dokumentu ofertowego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI, które nie zostały jeszcze utworzone.

3. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, prezentują projekt prospektu lub innego dokumentu ofertowego, informacje te zawierają dodatkowo wyraźne stwierdzenie, że:

1) nie stanowią one oferty nabycia ani propozycji nabycia jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI oraz

2) przedstawione w tych dokumentach informacje, jako niekompletne i mogące ulec zmianie, nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

4. Towarzystwo albo zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia są obowiązani do udokumentowania czynności poprzedzających wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego.

Art. 263o. 1. Towarzystwo albo zarządzający ASI nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności poprzedzających wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego zawiadamia Komisję, w formie pisemnej lub elektronicznej, o rozpoczęciu wykonywania tych czynności.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie państwa członkowskiego, na którego terytorium są lub będą wykonywane czynności poprzedzające wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego;

2) wskazanie okresu, w którym są lub będą wykonywane czynności poprzedzające wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego;

3) zwięzłą informację na temat czynności poprzedzających wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego, w tym dotyczącą polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI;

4) wskazanie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, których dotyczy zawiadomienie.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, Komisja niezwłocznie przekazuje właściwemu organowi nadzoru państwa członkowskiego, na którego terytorium są lub będą wykonywane czynności poprzedzające wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego.

4. W przypadku otrzymania przez Komisję od właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego wniosku o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących objętych tym wnioskiem czynności poprzedzających wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego Komisja może żądać od towarzystwa lub zarządzającego ASI dodatkowych informacji objętych zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1.

Art. 263p. 1. Towarzystwo albo zarządzający ASI zapewnia, aby w ramach czynności poprzedzających wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego klienci nie nabywali objętych zgłoszeniem jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, a nabywanie przez klientów profesjonalnych, którym w ramach czynności poprzedzających wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego prezentowano informacje o specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu inwestycyjnym zamkniętym, alternatywnej spółce inwestycyjnej albo unijnym AFI, odpowiednio jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych albo praw uczestnictwa, mogło odbywać się wyłącznie po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 263f ust. 1.

2. W przypadku gdy w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia czynności poprzedzających wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego doszło do nabycia przez klienta jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, których dotyczyły te czynności, towarzystwo albo zarządzający ASI są obowiązani w odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI do spełnienia wymagań, o których mowa w art. 263f ust. 1.

Art. 263q. 1. Przepisy art. 263k–263m stosuje się odpowiednio do wykonywania czynności przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) unijnego AFI i alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie należącym do EEA, których portfelem inwestycyjnym i ryzykiem zarządza osoba prawna z siedzibą w państwie należącym do EEA, z tym że czynności te mogą być wykonywane, pod warunkiem że ta osoba prawna działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

2) alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie należącym do EEA zarządzanego przez zarządzającego z UE, towarzystwo albo zarządzającego ASI.

2. Przepisy art. 263n–263p stosuje się odpowiednio do wykonywania czynności przed:

1) wprowadzeniem do obrotu na terytorium państwa członkowskiego lub państwa należącego do EEA alternatywnych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwie należącym do EEA zarządzanych przez towarzystwo albo zarządzającego ASI;

2) wprowadzeniem do obrotu albo proponowaniem objęcia na terytorium państw należących do EEA jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez towarzystwo;

3) wprowadzeniem do obrotu na terytorium państw należących do EEA alternatywnych spółek inwestycyjnych lub unijnych AFI zarządzanych przez towarzystwo albo zarządzającego ASI.

Art. 263r. 1. Komisja prowadzi rejestr unijnych AFI oraz alternatywnych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwie należącym do EEA, które są wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres funduszu oraz podmiotu zarządzającego tym funduszem;

2) firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres depozytariusza;

3) nazwy wszystkich subfunduszy, które są wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy fundusz prowadzi działalność jako fundusz składający się z subfunduszy.”;

28) w art. 264:

a) w ust. 10:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Komisja, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich informacji o planowanych zmianach:”,

– w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„informuje towarzystwo oraz właściwe organy państwa goszczącego, że:”,

b) w ust. 10a skreśla się wyrazy „oraz odmowy, o której mowa w ust. 10 pkt 2,”,

c) ust. 10c otrzymuje brzmienie:

„10c. Komisja, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w ust. 10b:

1) przekazuje te informacje właściwemu organowi nadzoru państwa goszczącego albo

2) informuje towarzystwo, że:

a) sytuacja finansowa towarzystwa nie pozwala na prowadzenie działalności w zakresie wynikającym ze zmienionego planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,

b) z planowanych zmian w sposobie organizacji oddziału wynika, że może on prowadzić działalność z naruszeniem przepisów prawa lub zasad uczciwego obrotu,

c) osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie dają rękojmi prowadzenia przez towarzystwo działalności w sposób należyty.”,

d) uchyla się ust. 10d,

e) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. W przypadku wprowadzenia planowanej zmiany, o której mowa w ust. 9 lub ust. 10b pkt 1, bez zawiadomienia Komisji lub gdy zmiana nieplanowana, o której mowa w ust. 10b pkt 2, prowadzi do sytuacji, o których mowa w ust. 10c pkt 2, Komisja może zastosować wobec towarzystwa sankcje, o których mowa w art. 228 lub art. 230. Komisja niezwłocznie informuje właściwe organy państwa goszczącego o zastosowanych sankcjach.”;

29) w art. 265:

a) ust. 7b otrzymuje brzmienie:

„7b. Komisja, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w ust. 7a:

1) przekazuje te informacje właściwemu organowi nadzoru państwa goszczącego albo

2) informuje towarzystwo, że wprowadzenie zmian może wpłynąć na prowadzenie działalności przez towarzystwo, w tym zarządzanie przez nie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub unijnym AFI, z naruszeniem przepisów prawa.”,

b) po ust. 7b dodaje się ust. 7c w brzmieniu:

„7c. W przypadku wprowadzenia planowanej zmiany, o której mowa w ust. 7a pkt 1, bez zawiadomienia Komisji lub gdy zmiana nieplanowana, o której mowa w ust. 7a pkt 2, prowadzi do sytuacji, o której mowa w ust. 7b pkt 2, Komisja może zastosować wobec towarzystwa sankcje, o których mowa w art. 228 lub art. 230. Komisja niezwłocznie informuje właściwe organy nadzoru państwa goszczącego o zastosowanych sankcjach.”;

30) w art. 269b:

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Komisja, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w ust. 11:

1) przekazuje te informacje właściwemu organowi nadzoru państwa goszczącego albo

2) informuje zarządzającego ASI, że wprowadzenie zmian może wpłynąć na prowadzenie działalności przez zarządzającego ASI, w tym zarządzanie przez niego unijnym AFI, z naruszeniem przepisów prawa.”,

b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. W przypadku wprowadzenia planowanej zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 1, bez zawiadomienia Komisji lub gdy zmiana nieplanowana, o której mowa w ust. 11 pkt 2, prowadzi do sytuacji, o której mowa w ust. 12 pkt 2, Komisja może zastosować wobec zarządzającego ASI odpowiednio sankcje, o których mowa w art. 229a. Komisja niezwłocznie informuje właściwe organy państwa goszczącego o zastosowanych sankcjach.”;

31) art. 286a otrzymuje brzmienie:

„Art. 286a. Komisja udostępnia na stronie internetowej treść przepisów określających zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych otwartych w języku polskim oraz w języku angielskim.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 2. [Ustawa o drogach publicznych] W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13ic po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

1) gdy przerwa, o której mowa w ust. 1, nastąpiła na skutek niesprawności lub awarii urządzeń lub systemów, o których mowa w art. 13i ust. 3a, uniemożliwiającej przekazywanie danych geolokalizacyjnych niezbędnych do poboru opłaty elektronicznej;

2) gdy pojazd samochodowy:

a) uczestniczy w:

– akcji ratowniczej lub humanitarnej,

– usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,

– usuwaniu awarii,

b) jest używany:

– do przewozu żywych zwierząt,

– na potrzeby skupu mleka,

– do przewozu lekarstw i środków medycznych,

– do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,

– do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,

– do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych

– i są nim przewożone towary nieobjęte systemem monitorowania przewozu i obrotu, o których mowa w art. 3 ust. 4–7 i 10 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859 oraz z 2021 r. poz. 255 i 694) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 11 tej ustawy;

3) autobusu przewożącego pasażerów.

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, warunkiem kontynuowania przejazdu jest podanie przez właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS informacji o trasie przejazdu wraz numerem rejestracyjnym pojazdu, a jeżeli opłata elektroniczna jest wnoszona w trybie przedpłaty – po uiszczeniu tej opłaty za ten przejazd.

1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 2 i 3, informacja o trasie przejazdu wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu są przekazywane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu. W tym terminie jest uiszczana również opłata elektroniczna wnoszona w trybie przedpłaty.”;

2) po art. 50a dodaje się art. 50b i art. 50c w brzmieniu:

„Art. 50b. 1. Przepisy art. 13ic ust. 1a–1c stosuje się od dnia wskazanego w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o dniu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji o trasie przejazdu wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu, o których mowa w art. 13ic ust. 1b i 1c.

Art. 50c. Do dnia 30 września 2021 r. opłatę elektroniczną z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS uiszcza się w wysokości 75% stawki opłaty elektronicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 3. [Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym] W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1005) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie:

„Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe”;

2) po art. 70 dodaje się art. 70a i art. 70b w brzmieniu:

„Art. 70a. Do dnia 30 listopada 2021 r. Szef KAS może nie pobierać opłaty za przejazd autostradą w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa.

Art. 70b. Do dnia 30 września 2021 r. opłatę za przejazd autostradą wnoszoną zgodnie z art. 37a ust. 8, z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, wnosi się w wysokości 75% stawki opłaty za przejazd autostradą określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 37e ust. 2.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4. [Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia] W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457 i 1005) w art. 96 w § 1ac wyrazy „o czyn określony w” zastępuje się wyrazami „o czyny określone w art. 13na ust. 1 i”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 5. [Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi] W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680 i 1505) w art. 70 w ust. 1 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) dostawców usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1), posiadających zezwolenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tego rozporządzenia.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6. [Obowiązki funduszu zagranicznego, który zaprzestał zbywania emitowanych przez siebie tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej] Fundusz zagraniczny, który na podstawie art. 256 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zaprzestał zbywania emitowanych przez siebie tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany:

1) umożliwić uczestnikom dostęp do informacji i dokumentów zgodnie z art. 254 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, umożliwić odkupienie tytułów uczestnictwa oraz wykonywać obowiązek, o którym mowa w art. 256 ust. 1f i art. 257 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, do chwili odkupienia wszystkich tytułów uczestnictwa zbytych w ramach zbywania tytułów uczestnictwa funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) spełnić warunki, o których mowa w art. 258a ustawy zmienianej w art. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 7. [Stosowanie przepisów do zawiadomień] 1. Do zawiadomień, o których mowa w art. 253 ust. 1, art. 263b ust. 1, art. 263c ust. 1 oraz art. 263f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przekazanych i nierozpatrzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W sprawach, o których mowa w art. 264 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 8. [Zawiadomienie funduszu inwestycyjnego otwartego o zamiarze zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego] Zawiadomienie funduszu inwestycyjnego otwartego o zamiarze zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego dokonane na podstawie art. 261 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się za zawiadomienie o zamiarze zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego dokonane na podstawie art. 261 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2021 r.;

2) art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 236 ust. 2i i 2j, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa:

1) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 106);

2) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1504 z dnia 7 października 2020 r. zmieniającą dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 50);

3) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 55).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00