Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1960
Wersja aktualna od 2023-07-01
Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1960
Wersja aktualna od 2023-07-01
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

25 października 2021 r.

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 1102)  

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi;

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

5) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;

6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej „ustawą”;

7) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;

8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;

9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Definicje] Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) urzędzie lub jednostce – rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy;

2) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli I określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Zakres regulacji] Ustala się:

1) wykaz stanowisk, kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz stanowisk, kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania i wykaz stanowisk, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalony w kategoriach zaszeregowania oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Skrócenie stażu pracy pracownikowi samorządowemu] Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany staż pracy określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne] 1. Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zwane dalej „wynagrodzeniem prowizyjnym”.

2. Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się w okresach miesięcznych.

3. Wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Jeżeli sprawa egzekucyjna jest przydzielona do realizacji więcej niż jednemu pracownikowi samorządowemu, podstawą wynagrodzenia prowizyjnego pracownika samorządowego jest kwota będąca wynikiem podziału na równe części sumy kwot uzyskanych w przydzielonej tym pracownikom samorządowym sprawie egzekucyjnej.

6. Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca w regulaminie wynagradzania.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.[Wysokość dodatku specjalnego] Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7.[Dodatek za wieloletnią pracę] 1. Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik samorządowy nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik samorządowy otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę.

4. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 8.[Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej] 1. Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

2. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

3. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

5. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika samorządowego jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

6. Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do tej nagrody.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.

8. Pracownik samorządowy, któremu wypłacono nagrodę jubileuszową danego stopnia w sytuacji, o której mowa w ust. 7, nie nabywa prawa do tej nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody danego stopnia.

9. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów, od których uzależnia się uprawnienia pracownicze, okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

10. Pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik samorządowy nabędzie to prawo w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 9.[Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy] 1. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.

2. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do odprawy, o której mowa w ust. 1, wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10.[Ustalenie stawki godzinowej] Stawkę godzinową:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

– ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 11.[Ustalanie prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi samorządowemu] 1. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi samorządowemu, który był zatrudniony w urzędzie gminy w dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

2. Pracownik samorządowy, który podjął zatrudnienie w urzędzie gminy po dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

3. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi samorządowemu, który był zatrudniony w komunalnym zakładzie budżetowym w dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

4. Pracownik samorządowy, który podjął zatrudnienie w komunalnym zakładzie budżetowym po dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 12.[Zatrudnienie pracownika samorządowego, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy] 1. Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

2. Na stanowiskach: starsza opiekunka środowiskowa, starszy asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej uwzględnia się, w zakresie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dotyczących wykształcenia oraz umiejętności zawodowych, zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie uzyskane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

3. Na stanowiskach: starszy opiekun, opiekun i młodszy opiekun uwzględnia się, w zakresie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dotyczących wykształcenia oraz umiejętności zawodowych, ukończenie szkoły asystentek medycznych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 13.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 i 2437, z 2020 r. poz. 268 oraz z 2021 r. poz. 791 i 1723), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 października 2021 r. (poz. 1960)

Załącznik nr 1

WYKAZ STANOWISK, KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU DODATKU FUNKCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU

I. TABELA

Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw

Lp.

Stanowisko

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

1

2

3

4

1

Prezydent m.st. Warszawy

11 300

4116,54

2

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

– powyżej 300 tys. mieszkańców,

10 770

4100

– do 300 tys. mieszkańców

10 770

3450

3

Wójt, burmistrz w gminie:

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

10 770

3450

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

10 430

3450

– do 15 tys. mieszkańców

10 250

3150

4

Starosta w powiecie:

– powyżej 120 tys. mieszkańców,

10 770

3450

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

10 430

3450

– do 60 tys. mieszkańców

10 250

3150

5

Marszałek województwa w województwie:

– powyżej 2 mln mieszkańców,

11 300

4116,54

– do 2 mln mieszkańców

10 770

4100

II. TABELA

Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy

Lp.

Stanowisko

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

1

2

3

4

1

Burmistrz dzielnicy:

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

– do 100 tys. mieszkańców

10 770

10 430

3450

3300

2

Zastępca burmistrza dzielnicy:

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

– do 100 tys. mieszkańców

10 430

10 080

3450

3150

3

Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

– do 100 tys. mieszkańców

9730

9380

3000

2800

III. TABELA

Pozostałe stanowiska

Lp.

Stanowisko

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

1

2

3

4

1

Przewodniczący zarządu związku

9730

3650

2

Zastępca przewodniczącego zarządu związku

8340

2900

3

Pozostali członkowie zarządu związku

7650

2200

4

Wicestarosta w powiecie:

– powyżej 120 tys. mieszkańców,

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

– do 60 tys. mieszkańców

9730

9040

8340

3650

3650

2900

5

Pozostali członkowie zarządu w powiecie:

– powyżej 120 tys. mieszkańców,

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

– do 60 tys. mieszkańców

8340

7650

7000

2550

2550

2550

6

Wicemarszałek w województwie:

– powyżej 2 mln mieszkańców,

– do 2 mln mieszkańców

10 430

9730

4500

3650

7

Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie:

– powyżej 2 mln mieszkańców,

– do 2 mln mieszkańców

9730

9040

3650

2900

Załącznik nr 2

WYKAZ STANOWISK, KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA

TABELA

Stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie powołania

Lp.

Stanowisko

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy

10 430

4500

wyższe2)

6

2

Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy), skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

10 430

4500

według odrębnych przepisów

3

Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)

9730

4500

wyższe2)

6

4

Zastępca wójta, burmistrza w gminie:

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

– do 15 tys. mieszkańców

9730

9040

8340

3650

3650

2900

wyższe2)

6

5

Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie:

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

– do 15 tys. mieszkańców

9730

9040

8340

3650

3650

2900

według odrębnych przepisów

6

Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie:

– powyżej 120 tys. mieszkańców,

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

– do 60 tys. mieszkańców

9040

8340

7650

3650

2900

2550

według odrębnych przepisów

7

Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:

– powyżej 2 mln mieszkańców,

– do 2 mln mieszkańców


10 430

9730


4500

3650

według odrębnych przepisów


1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.), przy czym do stażu pracy wymaganego na tych stanowiskach wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.

2) Wykształcenie wyższe – rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 3

KWOTY MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO USTALONEGO W KATEGORIACH ZASZEREGOWANIA I WYKAZ STANOWISK, MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO USTALONY W KATEGORIACH ZASZEREGOWANIA ORAZ MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ [1]

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

I

3300

II

3350

III

3400

IV

3450

V

3500

VI

3550

VII

3600

VIII

3650

IX

3700

X

3800

XI

3900

XII

4000

XIII

4100

XIV

4200

XV

4300

XVI

4400

XVII

4600

XVIII

4800

XIX

5000

XX

5200

II. TABELA

A. STANOWISKA W URZĘDACH GMIN, MIAST (MIAST NA PRAWACH POWIATU) I BIURACH ZWIĄZKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz m.st. Warszawy, sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców,

sekretarz gminy

XVIII

XVIII

XVII

wyższe2)

4

2

Zastępca skarbnika:

– m.st. Warszawy,

– miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

XVII

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

3

Główny księgowy związku

XVII

według odrębnych przepisów

4

Zastępca skarbnika gminy w gminach:

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

XVI

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

XV

– do 15 tys. mieszkańców

XIV

5

Kierownik urzędu stanu cywilnego

XVI

według odrębnych przepisów

6

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

XIV

według odrębnych przepisów

7

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

XIV

wyższe2)

4

Stanowiska urzędnicze

1

Komornik

XII

wyższe2)

średnie3)

-

4

2

Starszy poborca

IX

średnie3)

2

3

Poborca

VII

średnie3)

-

B. STANOWISKA W STAROSTWACH POWIATOWYCH

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz powiatu

XVII

wyższe2)

4

2

Zastępca skarbnika powiatu w powiecie:

– powyżej 120 tys. mieszkańców,

XVI

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

XV

– do 60 tys. mieszkańców

XIV

3

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

XV

wyższe2)

5

4

Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1

Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII

według odrębnych przepisów

2

Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII

według odrębnych przepisów

C. STANOWISKA W URZĘDACH MARSZAŁKOWSKICH

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz województwa

XVIII

wyższe2)

4

D. STANOWISKA W URZĘDACH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

I. Wszystkie urzędy i wszystkie samorządowe jednostki organizacyjne

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor (kierownik, naczelnik) samorządowej jednostki organizacyjnej

XVIII

wyższe2) lub według odrębnych przepisów

5 lub według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) samorządowej jednostki organizacyjnej

XVII

wyższe2)

5

3

Dyrektor (kierownik, naczelnik) oddziału (filii), rejonowego (terenowego) oddziału

XVI

wyższe2)

5

4

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XVI

jak dla stanowiska geodety województwa

5

Dyrektor (kierownik, naczelnik) wydziału (departamentu, biura, zespołu, działu, pracowni, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej),

geolog powiatowy,

geolog wojewódzki,

Rzecznik Funduszy Europejskich

rzecznik prasowy

XV

wyższe2)

5

6

Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV

jak dla stanowiska geodety województwa

7

Główny księgowy,

audytor wewnętrzny,

gminny (miejski) konserwator zabytków,

powiatowy konserwator zabytków,

powiatowo-gminny konserwator zabytków,

metropolitalny konserwator zabytków,

geodeta powiatowy,

geodeta wojewódzki

XV

według odrębnych przepisów

8

Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu)

XV

jak dla stanowiska geodety gminnego

9

Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

XIV

jak dla stanowiska geodety województwa

10

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

inspektor ochrony danych (administrator bezpieczeństwa informacji),

geodeta gminny

XIV

według odrębnych przepisów

11

Zastępca głównego księgowego

XIV

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

12

Kierownik referatu (sekcji, zmiany i innej komórki równorzędnej),

zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) wydziału (departamentu, biura, zespołu, działu, pracowni, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej)

XIII

wyższe2)

4

13

Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

zastępca inspektora ochrony danych (administratora bezpieczeństwa informacji)

XIII

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru,

kierownik nadzoru inwestorskiego

XIV

wyższe2) i uprawnienia budowlane

7

2

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIII

wyższe2) i uprawnienia budowlane

5

3

Radca prawny

XIII

według odrębnych przepisów

4

Główny specjalista do spraw legislacji

XIII

wyższe2) i aplikacja legislacyjna lub wyższe2) i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

5

Główny specjalista do spraw bhp

XIII

według odrębnych przepisów

6

Główny specjalista,

główny projektant,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

główny technolog,

geodeta specjalista,

starszy inspektor,

starszy inspektor wojewódzki,

informatyk urzędu

XIII

wyższe2)

4

7

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII

wyższe2) i uprawnienia budowlane

4

średnie3) i uprawnienia budowlane

6

8

Starszy specjalista do spraw bhp

XII

według odrębnych przepisów

9

Kierownik archiwum

XII

wyższe2)

średnie3)

2

4

10

Starszy specjalista,

starszy informatyk,

starszy programista aplikacji,

starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

starszy inspektor powiatowy,

starszy geodeta,

starszy kartograf,

starszy księgowy,

starszy specjalista laborant,

starszy technolog,

starszy projektant,

inspektor,

inspektor wojewódzki

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

11

Starszy rewident zakładowy

XI

wyższe2)

3

12

Specjalista do spraw bhp

XI

według odrębnych przepisów

13

Starszy archiwista,

specjalista,

informatyk,

programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

geodeta,

inspektor powiatowy,

kartograf,

podinspektor,

projektant,

specjalista-laborant,

technolog,

rewident zakładowy

X

wyższe2)

średnie3)

-

3

14

Samodzielny referent

X

wyższe2)

średnie3)

1

4

15

Starszy inspektor do spraw bhp

X

według odrębnych przepisów

16

Starszy laborant,

starszy referent,

starszy statystyk,

księgowy,

młodszy geodeta,

młodszy kartograf

IX

wyższe2)

średnie3)

-

2

17

Inspektor do spraw bhp

IX

według odrębnych przepisów

18

Referent prawny,

referent prawno-administracyjny

VIII

wyższe2)

-

19

Kasjer,

referent

VIII

średnie3)

1

20

Archiwista,

laborant,

statystyk,

kosztorysant,

planista,

młodszy księgowy,

młodszy referent

VII

średnie3)

-

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy lekarz,

koordynator-trener

XVI

według odrębnych przepisów

2

Lekarz,

lekarz weterynarii,

koordynator

XV

według odrębnych przepisów

3

Psycholog,

logopeda,

pedagog,

starszy operator numerów alarmowych

XIV

według odrębnych przepisów

4

Konsultant

XIII

wyższe2)

3

5

Starszy ratownik medyczny,

operator numerów alarmowych

XIII

według odrębnych przepisów

6

Starsza pielęgniarka,

starszy dietetyk,

ratownik medyczny

XII

według odrębnych przepisów

7

Starszy ratownik wodny

XI

jak dla stanowiska ratownika wodnego

8

Pielęgniarka,

dietetyk

XI

według odrębnych przepisów

9

Kierownik: zespołu magazynów, centralnego magazynu, magazynu, dyspozytorni, warsztatu, stacji obsługi, świetlicy, klubu, garażu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki, punktu sprzedaży, biblioteki

X

wyższe2)

średnie3)

2

4

10

Starszy majster,

starszy mistrz

X

wyższe2)

3

średnie3) i tytuł mistrza

4

11

Starszy bibliotekarz

IX

wyższe2)

2

12

Zastępca kierownika: zespołu magazynów, centralnego magazynu, magazynu, warsztatu, stacji obsługi,

starszy dyspozytor,

dyspozytor taboru samochodowego,

kontroler techniczny,

majster,

leśniczy

IX

średnie3)

3

13

Rzemieślnik specjalista

IX

średnie3)

zasadnicze4)

3

4

14

Ratownik wodny

IX

według odrębnych przepisów

15

Kierownik kancelarii: głównej, tajnej,

kierownik: centrali telefonicznej, powielarni, kancelarii

VIII

średnie3)

3

16

Bibliotekarz

VIII

wyższe2)

średnie3)

-

2

17

Mistrz

VIII

średnie3) i tytuł mistrza

3

18

Szef kuchni

VIII

zasadnicze4) i tytuł mistrza

4

19

Starszy gajowy,

starszy introligator,

starszy intendent,

starszy konserwator,

starszy kucharz,

starszy magazynier,

starszy recepcjonista,

starszy rzemieślnik (starszy: betoniarz, cieśla, dekarz, elektryk, elektromechanik, elektromonter,

frezer, kowal, krawiec, malarz, mechanik, mechanik-diagnosta, monter, murarz, spawacz, stolarz, szklarz, ślusarz, tokarz, tapicer, radiomechanik i inne),

bufetowy,

sprzedawca,

dyspozytor,

kontroler ruchu,

kancelista,

zaopatrzeniowiec

VIII

średnie3)

zasadnicze4)

2

3

20

Kierowca autobusu,

kierowca-operator maszyn specjalnych,

kierowca samochodu ciężarowego powyżej 13 ton,

motorniczy

VIII

według odrębnych przepisów

21

Starszy sanitariusz

VIII

według odrębnych przepisów

22

Sekretarka,

kontystka

VII

średnie3)

-

23

Starszy operator elektronicznych

monitorów ekranowych,

starszy telefonista,

intendent,

introligator,

kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania,

kserografista,

maszynista offsetowy,

mechanik samochodowy,

maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne),

magazynier,

operator sprzętu audiowizualnego,

operator urządzeń,

recepcjonista,

młodszy kancelista

VII

średnie3)

zasadnicze4)

-

2

24

Młodszy ratownik wodny

VII

jak dla stanowiska ratownika wodnego

25

Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 13 ton, kierowca samochodu towarowo-osobowego,

instruktor strzelectwa,

sanitariusz

VII

według odrębnych przepisów

26

Kierowca samochodu ciężarowego do 3,5 tony,

kierowca samochodu osobowego,

kierowca ciągnika

VI

według odrębnych przepisów

27

Gajowy,

konserwator,

kucharz,

rzemieślnik (betoniarz, cieśla, dekarz, elektryk, elektromechanik, elektromonter, frezer, kowal, krawiec, malarz, mechanik, mechanik-diagnosta, monter, murarz, spawacz, stolarz, szklarz, ślusarz, tokarz, tapicer, radiomechanik i inne)

V

zasadnicze4)

-

28

Starszy robotnik,

kanalarz,

ogrodnik,

operator elektronicznych monitorów ekranowych,

operator urządzeń powielających,

pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna),

rolnik hodowca,

robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowy,

wulkanizator

IV

zasadnicze4)

-

29

Kelner

IV

zasadnicze4)

podstawowe5)

-

2

30

Starszy: dozorca, pokojowy, portier, szatniarz, woźny

III

podstawowe5)

3

31

Dozorca,

detaszer,

drwal,

dźwigowy,

goniec,

maglarz,

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły),

palacz c.o.,

palacz kotłowy,

pilot zajezdniowy,

pokojowy,

portier,

praczka,

prasowaczka,

robotnik,

szatniarz,

sprzątaczka,

sprzedawca biletów,

szwaczka,

telefonista,

woźny,

wydawca paliw

II

podstawowe5)

-

32

Pomoc kuchenna,

pomoc rzemieślnika,

pomoc palacza c.o.

I

podstawowe5)

-

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

1

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

XII

wyższe2)

4

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

X

wyższe2)

średnie3)

2

4

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

IX

wyższe2)

średnie3)

3

VIII

średnie3)

2

VII

średnie3)

-

Stanowiska wewnętrznej służby ochrony

1

Szef ochrony

X

według odrębnych przepisów

2

Starszy wartownik-konwojent

IX

3

Wartownik-konwojent

VIII

4

Młodszy wartownik-konwojent

VII

II. Stanowiska w straży gminnej

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Komendant w gminach:

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

– do 100 tys. mieszkańców

XVI

XV

wyższe2)

5

2

Zastępca komendanta w gminach:

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

– do 100 tys. mieszkańców

XV

XIV

wyższe2)

4

3

Naczelnik, kierownik

XIV

wyższe2)

4

4

Zastępca naczelnika,

zastępca kierownika

XIII

wyższe2)

3

Stanowiska urzędnicze

1

Starszy inspektor

XIII

wyższe2)

średnie3)

3

6

2

Inspektor

XII

wyższe2)

średnie3)

2

5

3

Starszy specjalista

XII

średnie3)

5

4

Młodszy inspektor

XI

wyższe2)

średnie3)

-

3

5

Specjalista

XI

średnie3)

4

6

Młodszy specjalista,

starszy strażnik

X

średnie3)

3

7

Strażnik

IX

średnie3)

2

8

Młodszy strażnik

VIII

średnie3)

1

9

Aplikant

VII

średnie3)

-

III. Urzędy pracy

Stanowiska urzędnicze

1

Doradca zawodowy

XIII

wyższe2)

rok w zakresie poradnictwa zawodowego

2

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

XIII

wyższe2)

rok w zakresie organizacji szkoleń

3

Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

XIII

wyższe2) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B16)

oraz ukończenie szkoleń określonych w odrębnych przepisach7)

rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego

4

Specjalista do spraw programów

XIII

wyższe2)

rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy

5

Pośrednik pracy

XIII

wyższe2)

rok w zakresie pośrednictwa pracy

6

Doradca zawodowy-stażysta,

specjalista do spraw programów-stażysta,

specjalista do spraw rozwoju zawodowego-stażysta,

asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy,

pośrednik pracy-stażysta

X

wyższe2)

średnie3)

-

1

7

Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń,

specjalista do spraw analiz rynku pracy,

specjalista do spraw aktywizacji,

specjalista do spraw rejestracji

X

wyższe2)

średnie3)

1

2

8

Referent do spraw: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji

VIII

średnie3)

-

IV. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Główny administrator

XIV

wyższe2)

5

Stanowiska urzędnicze

1

Koordynator do spraw komputeryzacji pomocy społecznej

XIV

wyższe2)

3

2

Starszy administrator

XIII

wyższe2)

średnie3)

3

6

3

Administrator

XI

wyższe2)

średnie3)

4

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Organizator pomocy społecznej

XVII

według odrębnych przepisów

2

Główny specjalista pracy socjalnej,

organizator usług społecznych,

koordynator indywidualnych planów usług społecznych, organizator społeczności lokalnej

XVI

według odrębnych przepisów

3

Starszy wychowawca-koordynator,

starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator,

starszy specjalista pracy socjalnej,

starszy wychowawca,

starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego,

starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

psycholog,

pedagog,

kapelan

XV

według odrębnych przepisów

4

Główny specjalista

XV

wyższe (kierunek studiów w zakresie np. pedagogiki, logopedii, psychologii)

5

wyższe według odrębnych przepisów i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

6

5

Kierownik zespołu pielęgniarek,

starszy asystent rodziny,

wychowawca,

wychowawca w placówce wsparcia dziennego,

starszy fizjoterapeuta,

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

specjalista pracy socjalnej

XIV

według odrębnych przepisów

6

Starszy specjalista pracy z rodziną

XIV

wyższe2) (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub nauki o rodzinie)

5

7

Starszy terapeuta,

starszy specjalista reintegracji zawodowej

XIV

wyższe2)

5

8

Konsultant

XIV

wyższe2)

3

9

Starszy terapeuta zajęciowy

XIV

wyższe2)

5

XII

policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie

5

10

Starszy pracownik socjalny

XIV

wyższe lub podyplomowe według odrębnych przepisów

2

XIII

średnie według odrębnych przepisów

2

11

Asystent rodziny, fizjoterapeuta,

młodszy wychowawca,

młodszy wychowawca w placówce

wsparcia dziennego

XIII

według odrębnych przepisów

12

Specjalista pracy z rodziną

XIII

wyższe2) (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub nauki o rodzinie)

3

13

Terapeuta,

specjalista reintegracji zawodowej

XIII

wyższe2)

-

14

Starszy technik fizjoterapii

XIII

dyplom w zawodzie

5

15

Terapeuta zajęciowy

XIII

wyższe2)

-

XI

policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie

-

16

Pracownik socjalny

XIII

wyższe lub podyplomowe według odrębnych przepisów

-

XII

średnie według odrębnych przepisów

-

17

Starszy dietetyk,

starsza pielęgniarka,

starsza położna

XIII

wyższe według odrębnych przepisów

5

XII

średnie według odrębnych przepisów

5

18

Starszy instruktor terapii zajęciowej,

starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

starszy opiekun osoby starszej,

starszy opiekun dziecięcy,

starszy technik masażysta

XII

dyplom w zawodzie

5

19

Starszy instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,

starszy instruktor reintegracji zawodowej,

starszy technik

XII

średnie3)

5

20

Dietetyk,

pielęgniarka,

położna

XII

wyższe według odrębnych przepisów

-

XI

średnie według odrębnych przepisów

-

21

Starszy instruktor terapii

XI

średnie3) i kurs specjalistyczny

5

22

Starszy opiekun

XI

średnie3)

5

23

Technik,

instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,

instruktor reintegracji zawodowej

XI

średnie3)

-

24

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

młodszy asystent rodziny,

opiekun dziecięcy

XI

według odrębnych przepisów

25

Starsza opiekunka środowiskowa,

starszy asystent osoby niepełnosprawnej

XI

dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej

5

26

Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

opiekun osoby starszej,

technik fizjoterapii,

instruktor terapii zajęciowej

XI

dyplom w zawodzie

-

27

Starszy opiekun medyczny

XI

dyplom w zawodzie

5

X

certyfikat kwalifikacji zawodowej lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny

5

28

Opiekun w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

XI

specjalistyczne według odrębnych przepisów

IX

zasadnicze według odrębnych przepisów

29

Technik masażysta

X

dyplom w zawodzie

-

30

Opiekunka środowiskowa

X

dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej

-

31

Opiekun medyczny

X

dyplom w zawodzie

-

IX

certyfikat kwalifikacji zawodowej lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny

-

32

Aspirant pracy socjalnej

IX

średnie3)

-

33

Opiekun w schronisku dla osób bezdomnych

VIII

według odrębnych przepisów

34

Asystent osoby niepełnosprawnej

VIII

dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej

-

35

Opiekun

VIII

średnie3)

1

36

Instruktor terapii

VIII

średnie3) i kurs specjalistyczny

-

37

Młodszy opiekun

VII

średnie3)

-

38

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

V

podstawowe5)

1

39

Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

IV

podstawowe5)

-

V. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Stanowiska urzędnicze

1

Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII

według odrębnych przepisów

2

Członek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII

według odrębnych przepisów

VI. Jednostki działające w zakresie oświaty

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów, kierownik budowy

XV

wyższe2)

6

2

Kierownik obiektów sportowych

XIII

wyższe2)

5

3

Kierownik gospodarczy

XIII

wyższe2)

średnie3)

2

6

4

Sekretarz szkoły

XII

średnie3)

5

5

Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem wychowanki młodzieżowego ośrodka wychowawczego, będącej nieletnią matką

VII

średnie3)

-

6

Pomoc nauczyciela

IV

podstawowe5)

-

VII. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań, zarząd cmentarzy komunalnych

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Kierownik administracji domów mieszkalnych

XIV

wyższe2)

5

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik cmentarza

XIV

wyższe2)

5

2

Zastępca kierownika cmentarza

XIII

wyższe2)

średnie3)

3

5

3

Starszy dyspozytor

XIII

wyższe2)

5

4

Geodeta,

geolog

XII

wyższe2)

4

5

Operator urządzeń kremacyjnych

XI

średnie3)

5

6

Administrator budynków mieszkalnych,

administrator targowiska

VIII

zasadnicze4)

-

7

Administrator cmentarza

VI

zasadnicze4)

-

8

Ekspedytor

V

zasadnicze4)

-

9

Dozorca cmentarza,

grabarz

II

podstawowe5)

-

VIII. Zakłady oczyszczania

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Główny inżynier

XV

wyższe2)

5

2

Starszy dyspozytor

XIII

wyższe2)

3

3

Kontroler eksploatacji

XIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

4

Dyspozytor

XI

średnie3)

2

IX. Zakłady wodociągów i kanalizacji

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Inżynier utrzymania ruchu

XIII

wyższe2)

4

2

Dyżurny pogotowia wodnokanalizacyjnego

VI

zasadnicze4)

-

3

Odczytywacz wodomierzy-inkasent

IV

podstawowe5)

-

X. Zakłady energetyki cieplnej

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik pogotowia technicznego,

kierownik ciepłowni

XV

wyższe2)

6

2

Kierownik bazy,

starszy dyspozytor mocy,

starszy dyspozytor pogotowia technicznego

XIV

wyższe2)

5

3

Kierownik kotłowni,

kierownik przepompowni

XIII

wyższe2)

4

4

Dyspozytor mocy

XIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

5

Weryfikator dokumentacji technicznej

IX

wyższe2)

średnie3)

2

4

XI. Żegluga Świnoujska

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Szef eksploatacji

XV

wyższe2)

6

2

Gospodarz hotelu

VII

średnie3)

2

3

Cumownik

II

podstawowe5)

-

4

Kapitan statku

X

według odrębnych przepisów

5

Mechanik statku,

oficer mechanik wachtowy,

oficer elektryk

IX

według odrębnych przepisów

6

Oficer wachtowy

VIII

7

Starszy marynarz,

motorzysta

VII

8

Marynarz

III

9

Młodszy motorzysta, młodszy marynarz

II

XII. Zespoły usług projektowych

Stanowiska urzędnicze

1

Starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV

wyższe2)

5

2

Inspektor fachowego poradnictwa

XI

wyższe2)

4

3

Starszy inspektor do spraw wycen

X

wyższe2)

średnie3)

2

4

4

Inspektor do spraw wycen

IX

średnie3)

3

XIII. Jednostki planowania przestrzennego

Stanowiska urzędnicze

1

Generalny projektant

XV

wyższe2)

5

2

Plastyk

XI

wyższe2)

3

3

Starszy asystent,

fotograf

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

4

Asystent

VIII

średnie3)

-

XIV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Stanowiska urzędnicze

1

Kierownik pracowni

XV

wyższe2) oraz uprawnienia zawodowe

6

2

Główny specjalista

XIV

wyższe2) oraz uprawnienia zawodowe

5

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Poligraf-specjalista,

fototechnik-specjalista

IX

zasadnicze4)

2

XV. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Stanowiska urzędnicze

1

Szef produkcji,

kierownik grupy robót

XV

wyższe2)

6

2

Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznych

XV

wyższe2) oraz uprawnienia zawodowe

6

3

Kierownik robót,

starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV

wyższe2)

5

4

Klasyfikator gleb-specjalista

XIII

wyższe2)

5

5

Starszy klasyfikator gleb,

inspektor fachowego poradnictwa

XI

wyższe2)

3

6

Klasyfikator gleb

X

wyższe2)

średnie3)

-

3

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Poligraf-specjalista reprodukcji

XI

średnie3)

6

2

Kierownik statku kategorii III,

fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji,

starszy poligraf

X

średnie3)

4

3

Starszy fototechnik,

starszy kreślarz,

poligraf

IX

średnie3)

3

4

Konserwator aparatury laboratoryjnej

IX

średnie3) oraz uprawnienia specjalistyczne

3

5

Asystent

VIII

wyższe2)

średnie3)

-

2

6

Fototechnik,

kreślarz

VIII

średnie3)

2

7

Mechanik maszyn na statku

VIII

zasadnicze4)

5

8

Stermotorzysta

VII

odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

1

9

Bosman,

sternik

VI

według odrębnych przepisów

10

Starszy marynarz

V

11

Marynarz

III

12

Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych,

operator budowli piętrzących

V

zasadnicze4) oraz odpowiednie uprawnienia

1

13

Starszy pomiarowy,

młodszy fototechnik

III

umiejętność wykonywania pracy

1

14

Pomiarowy

II

umiejętność wykonywania pracy

-

XVI. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, mostów i ulic

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Inżynier ruchu,

główny mechanik

XVI

wyższe2)

6

2

Główny inżynier

XVI

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

6

3

Kierownik służby interwencyjnej,

kierownik laboratorium wojewódzkiego

XV

wyższe2)

5

4

Kierownik pracowni projektowej

XV

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

5

5

Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowym

XIV

wyższe2)

średnie3)

3

5

6

Starszy projektant

XIII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

6

7

Kierownik zakładu produkcyjnego,

kierownik bazy sprzętu i transportu

XII

wyższe2)

średnie3)

3

5

8

Kierownik robót,

kierownik wytwórni

XII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

5

9

Projektant

XI

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

-

3

10

Starszy dyspozytor

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

11

Asystent inspektora nadzoru

X

wyższe2)

średnie3)

2

4

12

Dyspozytor

IX

wyższe2)

średnie3)

-

3

XVII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Trener klasy mistrzowskiej

XVI

jak dla stanowiska trenera

2

Trener klasy pierwszej

XV

3

Trener klasy drugiej

XIV

4

Trener

XIII

według odrębnych przepisów

5

Menedżer sportu

XVI

wyższe2)

średnie3)

3

5

6

Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m

XV

wyższe2)

średnie3)

4

6

7

Główny mechanik,

główny energetyk

XIV

wyższe2)

5

8

Specjalista dyscypliny sportu,

specjalista sportu osób niepełnosprawnych,

specjalista odnowy biologicznej,

specjalista rekreacji ruchowej

XIII

jak dla stanowisk w lp. 14

9

Kierownik wyszkolenia żeglarskiego

XIII

wyższe2)

4

10

Kapitan jachtu o długości do 21 m,

kierownik stajni-trener,

kierownik maszyn jachtu,

starszy oficer jachtu

XIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

11

Instruktor ratownictwa wodnego

XIII

jak dla stanowiska ratownika wodnego

12

Oficer jachtu

XII

wyższe2)

średnie3)

2

4

13

Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnego

XI

średnie3)

4

14

Instruktor dyscypliny sportu,

instruktor sportu osób niepełnosprawnych,

instruktor odnowy biologicznej,

instruktor rekreacji ruchowej

XI

według odrębnych przepisów

15

Starszy bosman jachtu,

informator turystyczny,

sanitariusz weterynaryjny

IX

średnie3)

3

16

Montażysta jachtu

VIII

zasadnicze4)

2

17

Starszy masztalerz,

bosman jachtu

VII

średnie3)

2

18

Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego (lodowiska, stadionu, przystani) i inne

VI

zasadnicze4)

2

19

Dżokej,

podkuwacz

V

podstawowe5)

-

20

Kandydat dżokejski

IV

podstawowe5)

-

21

Starszy jeździec,

praktykant dżokejski

III

podstawowe5)

-

22

Jeździec

II

podstawowe5)

-

XVIII. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Główny technolog

XVI

wyższe2)

5

2

Kierownik wydziału konstrukcyjnego

XV

wyższe2)

5

3

Szef produkcji,

kierownik grupy robót

XIV

wyższe2)

4

4

Rzecznik patentowy

XIII

według odrębnych przepisów

5

Starszy konserwator sprzętu medycznego

XII

średnie3)

5

6

Konserwator sprzętu medycznego

XI

średnie3)

zasadnicze4)

3

6

7

Młodszy konserwator sprzętu medycznego

VI

zasadnicze4)

-

XIX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Szef produkcji,

główny technolog

XV

wyższe2)

5

2

Główny mechanik

XIV

wyższe2)

5

3

Starszy konserwator sprzętu ortopedycznego

XII

średnie3)

5

4

Konserwator sprzętu ortopedycznego

XI

średnie3)

zasadnicze4)

2

3

5

Ortopeda przymiarkowy

IX

średnie3)

zasadnicze4)

-

3

6

Technik ortopeda

IX

według odrębnych przepisów

7

Bandażysta ortopedyczny,

stolarz ortopedyczny,

cholewkarz ortopedyczny,

modelarz ortopedyczny w gipsie,

formowacz,

ortopeda-mechanik,

przymiarkowy obuwia ortopedycznego

VIII

zasadnicze4)

-

8

Krojczy skór i tkanin,

obuwnik ortopedyczny,

modelarz form obuwia ortopedycznego

VII

zasadnicze4)

-

9

Gorseciarz

VI

zasadnicze4)

-

XX. Izby wytrzeźwień

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy felczer

XIV

według odrębnych przepisów

2

Felczer

XIII

3

Depozytariusz

X

4

Opiekun zmiany

IX

5

Porządkowy

III

podstawowe5)

-

XXI. Schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne, banki genów, ośrodki edukacji przyrodniczej, centra hodowli gatunków chronionych oraz zagrożonych, ośrodki rehabilitacji

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy technik weterynarii

XI

średnie3)

5

2

Wykwalifikowany opiekun zwierząt

VIII

średnie3)

3

3

Edukator przyrodniczy

VIII

średnie3)

2

4

Technik weterynarii

VII

średnie3)

-

5

Pomoc (weterynaryjna, zootechniczna)

VI

średnie3)

-

6

Opiekun zwierząt

V

podstawowe5)

3

7

Młodszy opiekun zwierząt

II

podstawowe5)

-

XXII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik produkcji,

kierownik zaplecza technicznego,

dyżurny inżynier ruchu,

główny specjalista

XIV

wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

5

2

Starszy specjalista-inspektor nadzoru

XIII

wyższe2)

3

średnie3) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

5

3

Kierownik kompostowni

XII

wyższe2)

3

średnie3)

5

4

Specjalista-inspektor nadzoru

XI

wyższe2)

2

średnie3) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

4

5

Mistrz ruchu

IX

średnie3) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

3

6

Mistrz segregacji,

mistrz kompostowni

VIII

średnie3)

3

7

Dyżurny automatyk

VII

średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne

1

8

Operator urządzeń energetycznych,

obchodowy urządzeń energetycznych,

dyżurny elektryk,

dyżurny chemik-obchodowy,

dyżurny ślusarz,

operator urządzeń dźwignicowych,

operator urządzeń kompostowni,

operator urządzeń segregacji,

operator urządzeń produkcji kruszyw

VII

średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne

1

zasadnicze4) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne

3

9

Operator sprzętu ciężkiego

VI

zasadnicze4) oraz uprawnienia klasy III

1

10

Wagowy

VI

średnie3)

-

XXIII. Pracownicy parków krajobrazowych

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor:

– zespołu parków krajobrazowych,

– parku krajobrazowego

XVIII

według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora:

– zespołu parków krajobrazowych,

– parku krajobrazowego

XVII

3

Główny księgowy:

– zespołu parków krajobrazowych,

– parku krajobrazowego

XV

4

Kierownik oddziału

XV

5

Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego

XIII

6

Kierownik zespołu do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

XIII

Stanowiska urzędnicze

1

Główny specjalista do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

XIII

według odrębnych przepisów

2

Starszy specjalista do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

XI

3

Specjalista do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

IX

4

Referent do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

VII

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy strażnik

VIII

według odrębnych przepisów

2

Strażnik

VI

XXIV. Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor zespołu żłobków, kierownik zespołu klubów dziecięcych

XVIII

według odrębnych przepisów

2

Dyrektor żłobka, kierownik klubu dziecięcego

XVII

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy dzienny opiekun,

starsza położna,

starszy opiekun,

starszy terapeuta zajęciowy,

starszy fizjoterapeuta

XII

według odrębnych przepisów

2

Dzienny opiekun,

położna,

opiekun

XI

3

Terapeuta zajęciowy,

fizjoterapeuta,

młodszy opiekun

X

1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.

2) Wykształcenie wyższe – rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 i 1088), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

3) Wykształcenie średnie – rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Wykształcenie zasadnicze – rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

5) Wykształcenie podstawowe – rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

6) Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

7) Szkoleń mających na celu pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie pracy w środowisku międzynarodowym w ramach programu szkoleń, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 22.04.2016, str. 1, z późn. zm.).

[1] Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1102). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2023 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00