Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 2258
Wersja aktualna od 2021-12-22
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 2258
Wersja aktualna od 2021-12-22
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1856) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.[Zakres przedmiotowy] Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane;

2) wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia;

3) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań;

4) właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 2

Szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane

§ 2.[Zgłoszenia INTRASTAT] 1. Osoba zobowiązana dokonuje w roku sprawozdawczym zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu towarów, zwanych dalej "zgłoszeniami INTRASTAT w przywozie", lub zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do wywozu towarów, zwanych dalej "zgłoszeniami INTRASTAT w wywozie", poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za:

1) pierwszy okres sprawozdawczy roku sprawozdawczego, w przypadku gdy wartość dokonanych przez nią w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przywozów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, lub

2) okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy.

2. W przypadku gdy wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym wartość określoną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się zgodnie z wymogami ustalonymi odpowiednio dla każdego z tych progów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Zawieszenie działalności gospodarczej] 1. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105) osoba zobowiązana nie dokonuje zgłoszeń INTRASTAT za okresy sprawozdawcze, których to zawieszenie dotyczy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

1) zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę zobowiązaną dotyczy co najmniej jednego pełnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego);

2) w ramach czynności, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, osoba zobowiązana nie będzie dokonywała żadnych przywozów lub wywozów towarów, które powodowałyby obowiązek dokonania zgłoszenia INTRASTAT.

2. W przypadku gdy w ramach czynności, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, osoba zobowiązana dokona przywozów lub wywozów towarów, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się za okresy sprawozdawcze, w których te przywozy lub wywozy towarów zostały wykonane.

3. Po upływie okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo w przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed upływem tego okresu zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się, poczynając od okresu sprawozdawczego, w którym przypada pierwszy dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Przepisy § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Termin na dokonanie zgłoszenia INTRASTAT] Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Częściowe zgłoszenia INTRASTAT] Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy może zostać dokonane przez złożenie częściowych zgłoszeń INTRASTAT obejmujących informacje o części dokonanych przywozów lub wywozów towarów. Ostatniego częściowego zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się w terminie, o którym mowa w § 4.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.[Termin na dokonanie rejestracji oraz przedstawienie upoważnienia] Rejestracji, o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, oraz przedstawienia upoważnienia, w przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT jest dokonywane przez przedstawiciela, dokonuje się przed przesłaniem pierwszego zgłoszenia INTRASTAT.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7.[Wezwanie do uzupełnienia braków] W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT nie odpowiada wymogom formalnym, w szczególności:

1) nie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami dla postaci elektronicznej zgłoszenia,

2) nie zawiera wszystkich wymaganych danych,

3) nie zostało złożone upoważnienie w terminie, o którym mowa w § 6

- organ celny odmawia jego przyjęcia i wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie organ celny uznaje, że zgłoszenie INTRASTAT nie zostało dokonane.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 8.[Anulowanie zgłoszenia INTRASTAT] W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT zostało dokonane omyłkowo, może ono zostać anulowane. Informacja o anulowaniu zgłoszenia INTRASTAT jest przekazywana osobie zobowiązanej przez organ celny.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 9.[Korekta] 1. W przypadku gdy przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, osoba zobowiązana dokonuje jego korekty.

2. Korekta zgłoszenia INTRASTAT polega na:

1) zastąpieniu uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT;

2) zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia INTRASTAT;

3) dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT;

4) anulowaniu pozycji zgłoszenia INTRASTAT.

3. W przypadku gdy korekta dotyczy niewłaściwego lub nieistniejącego zgłoszenia INTRASTAT, przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

4. Do korekty zgłoszenia INTRASTAT stosuje się odpowiednio przepisy § 6–8.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10.[Negatywne przesłanki możliwości dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT] Korekty zgłoszenia INTRASTAT nie dokonuje się w przypadku, gdy:

1) pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w § 13 pkt 19 lub 20, zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o równowartość 1000 euro lub

2) pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w § 13 pkt 17 lub 18, zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o 5%, lub

3) dane, które miałyby podlegać korekcie, o których mowa w § 13 pkt 10–18, dotyczą towaru, dla którego wartość fakturowa lub wartość statystyczna jest równa albo niższa od równowartości 1000 euro, lub

4) korekta miałaby dotyczyć danych, o których mowa w § 13 pkt 1–9 lub 21, lub

5) po złożeniu przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, organ celny poinformował ją telefonicznie lub za pomocą innych środków łączności o zwolnieniu z obowiązku dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, lub

6) upłynął rok, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 11.[Sposób dokonywania zgłoszenia INTRASTAT i jego korekty] Zgłoszenia INTRASTAT i jego korekty dokonuje się drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami umożliwiającymi korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 3

Wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia

§ 12.[Specyfikacja oraz podpisywanie zgłoszeń i korekt INTRASTAT] 1. Zgłoszenie INTRASTAT i korektę zgłoszenia INTRASTAT sporządza się zgodnie ze specyfikacją XML opublikowaną na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

2. Zgłoszenie INTRASTAT i korektę zgłoszenia INTRASTAT podpisuje się w sposób określony w art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 13.[Pola wypełniane w zgłoszeniu INTRASTAT w przypadku dokonania przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną dla statystycznego progu szczegółowego] W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT wypełnia się następujące pola:

1) okres sprawozdawczy;

2) rodzaj zgłoszenia;

3) kod organu celnego, do którego adresowane jest zgłoszenie INTRASTAT;

4) odbiorca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo nadawca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

5) przedstawiciel - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela;

6) łączna wartość fakturowa w PLN;

7) łączna wartość statystyczna w PLN;

8) łączna liczba pozycji;

9) numer pozycji;

10) opis towaru;

11) kod kraju wysyłki - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju przeznaczenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

12) kod warunków dostawy;

13) kod rodzaju transakcji;

14) kod towaru;

15) kod rodzaju transportu;

16) kod kraju pochodzenia;

17) masa netto (w kg);

18) ilość w uzupełniającej jednostce miary;

19) wartość fakturowa w PLN;

20) wartość statystyczna w PLN;

21) wypełniający;

22) numer identyfikacyjny VAT kontrahenta - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 14.[Dane podawane w przypadku dokonania przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną dla statystycznego progu podstawowego] 1. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie lub statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT podaje się dane, o których mowa w § 13 pkt 1-6, 8-11, 13, 14, 16-19 oraz 21 i 22.

2. W przypadku gdy w zgłoszeniu INTRASTAT znajduje się pozycja towarowa, której przedmiotem jest towar przywożony lub wywożony w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu, oprócz danych, o których mowa w ust. 1, podaje się dane, o których mowa w § 13 pkt 7 i 20.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 15.[Zgoda organu celnego] 1. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, na wniosek osoby zobowiązanej organ celny może wyrazić zgodę, aby niektóre elementy wliczane lub niewliczane do deklarowanych w zgłoszeniach INTRASTAT wartości statystycznych towarów były obliczane przez tę osobę na podstawie kryteriów szczególnych.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w formie pisemnej na czas określony, nie dłuższy niż do końca roku sprawozdawczego następującego po roku, w którym jest ona udzielana.

3. Właściwy organ celny nie wyraża zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli osoba zobowiązana nie uprawdopodobniła, że wartość statystyczna obliczona na podstawie kryteriów szczególnych nie różniłaby się znacząco od wartości statystycznej obliczonej bez zastosowania tych kryteriów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 16.[Dane podawane w przypadku niedokonania żadnych przywozów lub wywozów towarów] W przypadku gdy w miesiącu sprawozdawczym osoba zobowiązana nie dokonała żadnych przywozów lub wywozów towarów, w zgłoszeniu INTRASTAT należy podać dane, o których mowa w § 13 pkt 1-8 oraz 21. Dla danych, o których mowa w § 13 pkt 6-8, należy podać wartość "0".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 17. [Przywóz lub wywóz towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego] 1. W przypadku przywozu lub wywozu towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego, o którym mowa w pkt 5 sekcji 31 rozdziału IV załącznika V rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiającego specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz. Urz. UE L 271 z 18.08.2020, str. 1, z późn. zm.2)), organ celny, na wniosek osoby zobowiązanej, może wyrazić zgodę na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu tych towarów, jeżeli szacowana całkowita wartość statystyczna zakładu przemysłowego wynosi co najmniej równowartość 3 mln euro.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) listę towarów, które mają zostać przywiezione lub wywiezione i które będą stanowić części składowe zakładu przemysłowego;

2) oświadczenie osoby zobowiązanej lub dokumenty wskazujące na planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy zakładu przemysłowego;

3) inne niezbędne dowody potwierdzające zamiar lub fakt budowy zakładu przemysłowego oraz jego szacowaną całkowitą wartość statystyczną.

3. Osoba zobowiązana posiadająca zgodę, o której mowa w ust. 1, wypełnia pola zgodnie z § 13 i § 14 ust. 1, z wyjątkiem pól, o których mowa w § 13 pkt 17 i 18.

4. W polu, o którym mowa w § 13 pkt 14, podaje się kod towaru, który tworzy się w następujący sposób: pierwszymi czterema cyframi są 9880; piąta i szósta cyfra odpowiada numerowi działu CN, do którego należą towary będące częścią składową zakładu przemysłowego; siódmą i ósmą cyfrą jest 0.

5. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na okres budowy danego zakładu przemysłowego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 18.[Łączne ujęcie przywozów albo wywozów w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT] 1. W przypadku przywozów lub wywozów towarów, które zostały dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego z lub do jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których suma wartości jest równa lub mniejsza niż równowartość 200 euro, przywozy albo wywozy można ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT (odrębnie w przywozie i odrębnie w wywozie), stosując kod towaru 99 50 00 00.

2. W pozycji zgłoszenia INTRASTAT dotyczącym towaru z kodem 99 50 00 00 wypełnia się pola, o których mowa w § 13 pkt 9, 11, 14, 19 oraz 22 w przypadku wywozu towarów, podając numer identyfikacyjny VAT kontrahenta, dla którego wartość wywożonego towaru jest największa.

3. Kod towaru 99 50 00 00 w całym okresie sprawozdawczym może zostać zastosowany jeden raz w zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie i w zgłoszeniu INTRASTAT w wywozie, w odniesieniu do przywozów towarów realizowanych z jednego kraju wysyłki lub wywozów towarów realizowanych do jednego kraju przeznaczenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 19.[Ujęcie w zgłoszeniu INTRASTAT przywozu lub wywozu towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym] Przywóz lub wywóz towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, do celów transportu lub z przyczyn handlowych, załadowanych na kilka środków transportu, można ująć w zgłoszeniu INTRASTAT pod jedną pozycją towarową, podając ich łączną wartość. W przypadku gdy przywóz lub wywóz tych towarów został dokonany w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz – za miesiąc sprawozdawczy, w którym nastąpił przywóz lub wywóz ostatniej partii towaru. W przypadku gdy transport odbywał się za pomocą różnych środków transportu, podaje się ten środek transportu, którym dokonano największego przywozu lub wywozu pod względem masy lub wartości przesyłki.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 20.[Ujęcie w zgłoszeniu INTRASTAT części do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych klasyfikowanych pod różnymi kodami towarowymi] 1. W przypadku gdy przedmiotem przywozu lub wywozu są klasyfikowane pod różnymi kodami towarowymi części do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych, części te można ująć w zgłoszeniu INTRASTAT pod jedną pozycją towarową i zaklasyfikować pod kodem towarowym odnoszącym się do towaru stanowiącego ponad 50% wartości przywożonych lub wywożonych części.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem przywozu lub wywozu są nadwozia, podwozia i silniki do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 21.[Przywóz lub wywóz czasopism objętych jedną fakturą] Realizowany na podstawie umów o prenumeratę przywóz lub wywóz czasopism objętych jedną fakturą ujmuje się w zgłoszeniu INTRASTAT zbiorczo za cały okres prenumeraty. W przypadku gdy przesyłki czasopism zostały dokonane w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz – za miesiąc sprawozdawczy, w którym dokonano przywozu lub wywozu ostatniej partii czasopism.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 4

Szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań

§ 22.[Stwierdzenie niekompletności lub nieprawidłowości danych w zgłoszeniu INTRASTAT] 1. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, organ celny wzywa osobę zobowiązaną do:

1) złożenia wyjaśnień dotyczących zgłoszenia INTRASTAT lub

2) dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT

- wskazując przyczyny wezwania oraz termin do dokonania tych czynności.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, albo w razie niemożności nawiązania kontaktu z osobą zobowiązaną dokonuje się w systemie teleinformatycznym adnotacji dotyczących ustaleń w sprawie.

3. Złożenia przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się pisemnie, chyba że organ celny uzna za wystarczające informacje przekazane przez tę osobę telefonicznie lub przy użyciu innych środków łączności. W tym przypadku dokonuje się adnotacji w systemie teleinformatycznym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 23.[Upomnienie] 1. Jeżeli osoba zobowiązana nie dokonała w wymaganym terminie zgłoszenia INTRASTAT w przywozie lub zgłoszenia INTRASTAT w wywozie albo nie dokonała, jeżeli jest to konieczne, korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT, organ celny upomina tę osobę pisemnie o konieczności wykonania tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia. Upomnienie może być sporządzone w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 1, osoba zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do których wykonania była zobowiązana, organ celny ponownie upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

3. Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 2, osoba zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do których wykonania była zobowiązana, organ celny po raz trzeci upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

4. W upomnieniach o konieczności dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, o których mowa w ust. 1–3, organ celny wskazuje przyczyny, z powodu których informacje zawarte w zgłoszeniu INTRASTAT podaje się w wątpliwość, oraz elementy zgłoszenia, które należy poddać korekcie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 5

Właściwość miejscowa organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty

§ 24.[Organ celny właściwy miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty] Organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 6

Przepis przejściowy i przepis końcowy

§ 25.[Czasowe wstrzymanie obowiązku podawania informacji dotyczącej numeru identyfikacyjego VAT kontrahenta - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie] Do dnia 1 stycznia 2022 r. nie jest wymagane podawanie w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie informacji, o której mowa w § 13 pkt 16.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 26.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 269 z 28.07.2021, str. 58.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 426), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 802).

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00