Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 2436
Wersja aktualna od 2023-01-01
Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 2436
Wersja aktualna od 2023-01-01
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2022 r., poz. 2853)  

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa wzory:

1) deklaracji w sprawie podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 24b ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) [1] deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn), o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn), o której mowa w art. 24a ustawy;

5) deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG), o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy;

6) kwartalnej deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ), o której mowa w art. 24e ust. 1 ustawy;

7) deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Deklaracje w sprawie podatku akcyzowego] 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 1, składają się z formularza głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym od poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych (AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-4/L, AKC-4/M, AKC-4/N), których wzory określają załączniki nr 2–14 do rozporządzenia.

2. Wzory deklaracji, o których mowa w § 1 pkt 2–7, określają odpowiednio załączniki nr 15–20 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wzory stosowane do rozliczeń za okresy rozliczeniowe przypadające przed 1 kwietnia 2022 r. oraz przed 1 stycznia 2022 r.] 1. Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem:

1) 1 kwietnia 2022 r. stosuje się wzory, o których mowa w § 1 pkt 1–5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231 oraz z 2021 r. poz. 1175);

2) 1 stycznia 2022 r. stosuje się wzór, o którym mowa w § 1 pkt 5a rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.

2. Do przedpłacenia produkcji wyrobów akcyzowych prowadzonej przed dniem 1 kwietnia 2022 r. stosuje się wzór, o którym mowa w § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.3)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72, 255, 694, 802, 1093, 1917, 2105, 2313, 2349 i 2427.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231 oraz z 2021 r. poz. 1175), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694, 1642, 2313 i 2427).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 2021 r. (poz. 2436)

Załącznik nr 1

AKC-4/AKC-4zo [2]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

AKC-4/A

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

AKC-4/B

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4

AKC-4/C

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5

AKC-4/D

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6

AKC-4/E

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7

AKC-4/F

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 8

AKC-4/H [3]

infoRgrafika

Załącznik nr 9

AKC-4/I

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 10

AKC-4/J

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 11

AKC-4/K

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 12

AKC-4/L

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 13

AKC-4/M

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 14

AKC-4/N

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 15

AKC-WW [4]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 16

AKC-EN

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 17

AKC-ST/AKC-STn

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 18

AKC-WG

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 19

AKC-KZ [5]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 20

AKC-PA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] § 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 2853). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

[2] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 2853). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

[3] Załącznik nr 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 2853). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

[4] Załącznik nr 15 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 2853). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

[5] Załącznik nr 19 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 2853). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00